Çalışma Gerekçesi, Kapsamı ve Amacı



Yüklə 470 b.
tarix13.08.2018
ölçüsü470 b.
#70569



Çalışma Gerekçesi, Kapsamı ve Amacı

 • Çalışma Gerekçesi, Kapsamı ve Amacı

  • Ülke kapsamı
  • Neden kamu yatırımına odaklanıyoruz?
  • Kamu yatırımı ve PFM
 • Ana bulgular

 • Sonuçlar



Karayolu ve demiryolu altyapısında kamu yatırım programlarını oluşturma ve yönetmede kurumsal uygulamaları inceler

 • Karayolu ve demiryolu altyapısında kamu yatırım programlarını oluşturma ve yönetmede kurumsal uygulamaları inceler

 • Farklı ülkelerin deneyimlerini içerir:

  • Vaka analizi yapılan ülkeler
   • NMS: Letonya, Polonya, Slovakya, Slovenya
   • OMS: İrlanda, İspanya, İngiltere
  • Diğer WB analitik çalışmaları (AB çalışması dışında)
   • Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Sırbistan, Kosova, Beyaz Rusya, Arnavutluk
 • Şunları yapmak üzere pilot çalışma:

  • Kamu yatırımını etkileyen kilit konuları anlamak
  • İlave araştırma için muhtemel alanları teşhis etmek
  • AB dahilinde iyi uygulamalara dikkat çekmek
  • Ülkelerin karşı karşıya olduğu zorluklara ışık tutmak.


Stratejik tahsis süreci

  • Stratejik tahsis süreci
   • Hükümetler kamu yatırımı için genel paketi nasıl kararlaştırıyor
   • Hükümetler, sektörlere yatırım harcamalarını nasıl tahsis ediyor
   • Yatırım projelerinin seçilmesi belirli bir sektörde nasıl yapılıyor
  • Uygulama ve izleme
  • İcra sonrası değerlendirme


Seviye 1- Toplu Mali Disiplin: Uzun vadeli toplu mali kontrolü muhafaza ederken, ne kadar harcamalıyız (yatırım projeleri dahil)?

 • Seviye 1- Toplu Mali Disiplin: Uzun vadeli toplu mali kontrolü muhafaza ederken, ne kadar harcamalıyız (yatırım projeleri dahil)?

 • Seviye 2- Tahsis Verimliliği: Ülkenin uzun vadeli stratejik hedeflerini desteklemek üzere doğru sektörlerde doğru projeleri nasıl seçeriz?

 • Seviye 3- Teknik Verimlilik: Başlatılan projelerin etkili ve verimli olarak uygulanmasını ve işletilmesini – yani istenilen sonuçları vermesini – nasıl temin ederiz?



Uzun vadeli büyümeye katkı

 • Uzun vadeli büyümeye katkı

 • Orta vadeli bütçeleme ve muhasebe süreçleri gerektirir

 • Harcamada değişkenlik – gelir akışlarında yükselişler ve düşüşler

 • Bazen bölünük kurumsal sorumluluklar

 • Proje izleme, yönetim ve maliyet sınırlama için uzman beceriler ve sistemler

 • Yeni fon talep etmede farklı (daha kolay?) engeller

 • Kamu yatırım sistemlerinden ağır şekilde etkilenir.



Bütçelere büyük girdiler beklenir

 • Bütçelere büyük girdiler beklenir

  • AB yapısal fonları GSYİH’nin %3-4’ü kadar katkı yapar
  • Özelleştirme gelirleri
  • Doğal kaynak gelirleri (örneğin, Azerbaycan, Kazakistan)
 • Kullanma veya kaybetme baskısı (AB fonları)

 • Doğal kaynak zenginliğinin yarattığı kamu beklentileri

 • Zorluk: Bütçeler daha büyük fazlalar verirken maliyet-etkinlik kaygılarını karşılamak daha zorlaşır

 • Kamu sektöründe planlama, değerlendirme ve yönetme kapasitesi oluşturmanın büyük bir yatırım getirisi olabilir.



Stratejik planlamanın rolü ve etkisi

 • Stratejik planlamanın rolü ve etkisi

 • Kamu yatırım projeleri için bütçeleme

 • Proje değerlendirme ve seçim

 • Risk azaltma ve proje planlama

 • MOF / Dış organların rolü



PPP’ler ve bütçe dışı kuruluşlar

 • PPP’ler ve bütçe dışı kuruluşlar

 • Alım stratejileri

 • Proje izleme ve muhasebe

 • Denetimler ve icra sonrası inceleme

 • İdari bağlam ve yönetim teşvikleri

 • Kapasite geliştirme



Ulusal stratejik planlama çabaları, sektörel planlama için çatı sağlar – ilke olarak, sektörel önceliklerin dayanağıdır.

 • Ulusal stratejik planlama çabaları, sektörel planlama için çatı sağlar – ilke olarak, sektörel önceliklerin dayanağıdır.

 • Çok sayıda planlama dokümanı/süreci, bazıları çok uzun vadeli perspektifler taşır

  • 25 yıllık Uzun Vadeli Kalkınma Kılavuz İlkeleri (Letonya)
  • Ulusal Kalkınma Projeleri Kararı 2007-2023 (Slovenya)
  • Devlet Ulaştırma Politikası 2007-2020 (Polonya)
  • Temelde geniş vizyon beyanları
  • Hedefler ve araçlar muğlak tanımlı – “ulaştırma ve lojistik merkezi kurmak”
  • Bazen, eski planlama dokümanlarındaki zamanı geçmiş varsayımlara dayalı


Pratikte, stratejik planlama AB öncelikleri ile yakın uyuma yol açar

 • Pratikte, stratejik planlama AB öncelikleri ile yakın uyuma yol açar

  • AB rehberliğinin biçim şartını karşılar ancak ruhunu değil
  • AB önceliklerinin ulusal öncelikleri değiştirme riski
 • Orta vadeli sektör stratejileri dahi, gerçek önceliklendirmeden ziyade temenniler listesi haline gelebilir

  • Üç yıllık sürekli Bayındırlık İşleri Planı (Slovakya)
  • Ulaştırma Politikası Kararı (Slovenya, 2006)
 • Sektör stratejilerinde kayıp unsur: gerçekçi kaynak paketine bağlantı



İrlanda hariç, şemsiye ulusal strateji dokümanı yok. Diğerleri çoğunlukla sektör planlama süreçlerine dayanır.

 • İrlanda hariç, şemsiye ulusal strateji dokümanı yok. Diğerleri çoğunlukla sektör planlama süreçlerine dayanır.

 • Sektör planları çok uzun vadeli perspektifle geliştirilir

  • Ulaştırma Altyapı Stratejik Planı 2005-2020 (İspanya)
  • Transport 21 (İrlanda, 10 yıllık plan)
 • Planlar, sektör için uzun vadeli kaynak tahsisleriyle uyumludur (İngiltere, İrlanda)

  • 10 yıllık sermaye paketi İrlanda Maliye Bakanlığı ile kararlaştırılmış
  • 7 yıllık bütçe kılavuzu İngiliz Hazinesi tarafından Ulaştırma Bakanlığına verilmiş
  • İspanya’da yıldan yıla karar verme.


Yatırım projeleri için orta vadeli (3-5 yıl) bütçe planları kullanılır. Fakat, gerçek proje önceliklendirmesi hala, büyük ölçüde yıllık bütçe süreci tarafından sürüklenmektedir.

 • Yatırım projeleri için orta vadeli (3-5 yıl) bütçe planları kullanılır. Fakat, gerçek proje önceliklendirmesi hala, büyük ölçüde yıllık bütçe süreci tarafından sürüklenmektedir.

 • Pratikte, planlar “muhtemel” projeleri gösterir çünkü tüm projeler yıllık bütçeye girmeyebilir.

  • Kalkınma Programları Planı (Slovenya), n+4 yıllık aktarma esaslı, bütçeye ekli
  • Yatırım Sicili (Slovakya) – muhtemel projeler listesi
  • Yatırım Eki (İspanya) – ilke olarak, finanse edilecek projeler
 • Bazı projeler plandan çıkarılabilir, başka öncelikler onların yerini alabilir.

 • Projeler için aşırı iyimser uygulama oranları, önceliklendirmeyi aksatır, diğer projelerin başlamasını geciktirir.



Çoğu proje çok yıllı olmasına rağmen, fonlama hala yıllık olarak belirlenmektedir.

 • Çoğu proje çok yıllı olmasına rağmen, fonlama hala yıllık olarak belirlenmektedir.

 • İkinci yılın meblağları bütçede yeniden onaylanmalıdır (istisna: Letonya MTEF taban hattı düzeltmesi 2007’den beri)

 • İspanya’da geleceğe ait finansmanı taahhüt etme fırsatı vardır, fakat hala orijinal proje planlarına rağmen fonlama programında değişiklik yapılmaktadır

  • Yeni projeler için mali imkan yaratmaya yönelik siyasi baskı
  • Projeler yavaşlatılır, ancak durdurulmaz (özellikle yakın zaman önce başlatılanlar)
  • “Süper projeler” ilk yıllarda nispeten az finansman ile başlatılır
  • Bölgesel tabanlı koalisyonlar merkezi hükümet üzerine baskı uygular, bölgesel menfaatleri destekleme gereği, ekonomik verimliliğe baskın çıkar.


İngiltere ve İrlanda’da bütçe kaynakları projenin tamamlanmasına kadar onaylanır

 • İngiltere ve İrlanda’da bütçe kaynakları projenin tamamlanmasına kadar onaylanır

 • Siyasi değişikliklerden ziyade, proje ihtiyaçlarına dayalı olarak daha hızlı / daha yavaş giden projeler arasında fiili fonlama aktarması esnekliği vardır.

 • Uygulamayı azami kılmak ve para karşılığı değeri muhafaza etmek için mali yıllar arasında kaynakları aktarmada sınırlı imkan vardır (İngiltere)

 • Güçlü muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarına dayalı esneklik.



Ulaştırma Bakanlığı, kendi analizlerine dayalı olarak özel projeler getirir

 • Ulaştırma Bakanlığı, kendi analizlerine dayalı olarak özel projeler getirir

 • Tüm AB fonlu projeler ve ulusal kaynaklardan finanse edilen çoğu büyük projeler resmi bir maliyet-fayda analizi (CBA) içerir

 • AB teknik rehberliği iyidir ancak CBA’nın gerçek kalitesi bu çalışmada ölçülmemiştir

 • CBA’nın güvenilirliği hakkında dışsal kontroller nadirdir

 • CBA uygulamasına rağmen, fiili proje seçim kriterleri, siyasi takdir için geniş yer bırakmaktadır.



Proje olgunluğu (veya hazır olma durumu) aciliyet ve projenin “stratejik mahiyeti” gibi diğer faktörler, büyük faktörler olabilir – muhtemelen CBA ağırlıklandırmasını gölgeleyebilir

 • Proje olgunluğu (veya hazır olma durumu) aciliyet ve projenin “stratejik mahiyeti” gibi diğer faktörler, büyük faktörler olabilir – muhtemelen CBA ağırlıklandırmasını gölgeleyebilir

 • Alternatif politika seçenekleri analizi, pek gelişmiş değil

 • Daha maliyet etkin seçenekler yerine projelerin muhtemel “aşırı-tasarım” riski belirtiliyor

 • Birtakım “yol bağımlılık” işaretleri var – yani, projeler kuyrukta en uzun durmasına göre ilerletiliyor

 • Risk değerlendirmesi resmi olarak yapılıyor ancak planlamada çok az etkisi var



CBA genellikle proje değerlendirmenin kalbidir

 • CBA genellikle proje değerlendirmenin kalbidir

  • İngiltere Yeşil Kitabı, sektöre özgü ihtiyaçlar için ayrıntılandırma sağlayan ana altyapı bakanlıkları ile birlikte, genel teknik rehberlik sağlar
  • İrlanda Maliye Bakanlığı kılavuz yayınlar
 • CBA tekniklerine düzenli olarak iyileştirme yapılır:

  • İngiltere Hazine kılavuzu, risk düzeltme faktörlerini içerecek biçimde geliştirilir, genişletilir
  • İngiltere Ulaştırma Bakanlığı kılavuzu, paydaşlar arasında maliyetler ve faydaların dağıtılmasını içerecek şekilde güncellenir.


NMS’de risk değerlendirme bir formalitedir ve proje seçim veya yönetim düzenlemelerini nadiren etkilemektedir

 • NMS’de risk değerlendirme bir formalitedir ve proje seçim veya yönetim düzenlemelerini nadiren etkilemektedir

 • İngiltere ve İrlanda’da, risk azaltma, proje değerlendirme ve planlama süreçlerinde daha erken aşamada dikkate alınır.

 • Proje yönetimi planlaması (sözleşme yapısı, sorumlulukların tahsisi, takım yetkinlikleri) artık yalnız “uzmanların” işi olarak görülmüyor veya kamu yetkilileri tarafından göz ardı edilmiyor

 • İrlanda CBA tavsiyesi, proje yönetimi ve uygulama konusunda danışmanlığı içerecek şekilde gelişmiştir, örneğin:

  • Gelecekteki maliyet artışları ve çıktı değişimlerini inceleme
  • İzleme ve yönetim düzenlemeleri için beklentiler


İngiltere ve İrlanda, artan oranda yalnız faydaları ölçmeye çalışmıyor:

 • İngiltere ve İrlanda, artan oranda yalnız faydaları ölçmeye çalışmıyor:

  • Riski yönetmek için yapılar oluşturuyor
  • Bazı durumlarda, belirli düzeyde koşulsallık oluşturuyor
 • İngiltere ve İrlanda, bazı projeler için “iş gerekçesi” zorunludur

  • Önerilen seçenek “para karşılığı değer” sağlayacak en iyi seçenek midir?


NMS’de MOF’un altyapı önceliklerini değerlendirme rolü oldukça sınırlıdır; dolayısıyla maliyet fayda analizini değerlendirme kapasitesi de sınırlıdır

 • NMS’de MOF’un altyapı önceliklerini değerlendirme rolü oldukça sınırlıdır; dolayısıyla maliyet fayda analizini değerlendirme kapasitesi de sınırlıdır

 • Süreçleri güvence altına alan İngiltere Hazinesi ve İrlanda MOF’un yayınladığı kılavuz, iyi proje değerlendirme ve yönetimini yaygınlaştırmak için konulmuştur

 • Güçlü politika koordinasyon rolü: İngiltere Hazinesi, genel ulaştırma stratejisine ve yüksek düzeyde planlamaya katılır.



Kalite güvence, MOF’un yeteneğine bağlı değil – dış uzmanların aktif kullanımı

 • Kalite güvence, MOF’un yeteneğine bağlı değil – dış uzmanların aktif kullanımı

  • İrlanda: iş gerekçesi, CBA veya risk yönetimi için bağımsız değerlendirme yaptırıyor (örneğin ekonomik danışmanlık firmaları)
  • İngiltere: projeyle ilgili olmayan uzmanları içeren resmi inceleme mekanizmaları kurdu – “Geçit” süreci 6 inceleme aşaması içermektedir
 • Maliyetlerin sistemli biçimde olduğundan düşük tahmin edilmesinin nedenlerini tespit etmek üzere İngiltere’de özel incelemeler yaptırıldı.



Yeni ve eski AB üyelerinde, PPP’ler ve bütçe dışı borç, altyapı yatırımlarını genişletmenin cazip bir yöntemidir

 • Yeni ve eski AB üyelerinde, PPP’ler ve bütçe dışı borç, altyapı yatırımlarını genişletmenin cazip bir yöntemidir

 • Devlet şirketlerinin ve bütçe dışı borç almanın kullanılması, hükümetin hesaplarında mali etkiyi göstermeksizin daha fazla kaynağın altyapıya gitmesini sağlayabilmektedir. Maastricht şartlarını yerine getirmede muhtemel boşluk.

 • Risk: Diğer seçeneklere göre proje için yeterli ekonomik gerekçesi olmayan, PPP’lere yönelik projeler

 • Belirli PPP’ler için belirli otoyol koridorlarını hedefleyen önceden alınmış kararlar (NMS ve İspanya)



NMS, PPP’ler için kurumsal sorumluluk vermiştir, ancak analitik uzmanlık mevcut değildir

 • NMS, PPP’ler için kurumsal sorumluluk vermiştir, ancak analitik uzmanlık mevcut değildir

 • İngiltere ve İrlanda’da, PPP’ler için ekonomik yanlılığı azaltacak politikalar konulmaktadır, örneğin

  • Kamu ve özel finansman seçenekleri arasında oyun kurallarını eşitlemek için muhasebe kurallarında değişiklik yapmak
  • PPP veya özel finansman seçenekleri, verimliliği veya etkinliği artırdıklarını göstermelidir – sadece ek kaynak getirme değil
  • PPP’ler birkaç “alım seçeneğinden” biri olarak muamele görür
 • İngiltere’de öğrenilen zor dersler

  • Londra Metrosu için özel finansman seçeneği genelde başarısızlık olarak görülmektedir.


NMS’de

 • NMS’de

  • AB kılavuz ilkelerine uyuluyor – ancak yüklenici ile alıcı arasında daha fazla risk paylaşmayı sağlayan modern alım teknikleri çok az var
  • Maliyet aşmalar yaygın
 • İngiltere ve İrlanda’da:

  • Kamu sektörü için riski sınırlayan alım stratejileri tasarımı, değerlendirme ve planlama süreçlerinin bir parçasıdır
  • Verimlilik veya etkinlik avantajları varsa, özel finansman, bir seçenektir
  • “Yüklenicinin Erken Katılımı”
   • Yükleniciler arasında yeniliği teşvik etmek ve maliyetleri düşük tutmak için deneysel prosedür
   • Tasarım ve inşa için tek yüklenici seçilir
   • Rekabet sadece kalite ve “açık defter muhasebesi”ne dayalı
   • Yapımdan önce hedef maliyet üzerinde mutabakat


NMS’de

 • NMS’de

  • Harcamaların bütçe miktarlarına göre olmasını izlemeye odaklıdır
  • Toplam proje maliyetleri ile gerçek maliyetlerin, olurluk etüdünde belirtilen orijinal miktarlar ile karşılaştırması nadiren yapılır
  • Maliyet aşımları farkın büyüklüğünü nadiren yansıtır
  • Performansın finansal olmayan göstergeleri sınırlıdır
 • İngiltere ve İrlanda’da:

  • Mali muhasebenin tüm proje uygulama maliyetlerini içermesi daha muhtemeldir
  • Finansal olmayan performans göstergeleri daha fazla kullanılır


NMS’de

 • NMS’de

  • İç ve dış denetim temel mali denetime odaklanır
  • Faydaların elde edildiği konusunda hiç inceleme yoktur veya çok az vardır
  • Bilgi şeffaflığı artıyor ancak proje sonuçları hakkında bilgi henüz yok
 • İngiltere ve İrlanda’da:

  • İç denetim, proje maliyet artışlarını Bakanların dikkatine getirmede önemli rol oynar
  • Kademeli ve icra sonrası inceleme için yeni Geçit sürecinin getirilmesi
  • Proje maliyetleri ve alım düzenlemelerinde kamu şeffaflığı, iyi uygulamaları sağlamak için teşvikler yaratmaktadır.


Çalışmada doğrudan ele alınmamıştır, ancak genel gözlemler mümkün

 • Çalışmada doğrudan ele alınmamıştır, ancak genel gözlemler mümkün

 • NMS, enformel rehberlik veya politika notlarından ziyade kanunlar ve kararnamelere dayanan idari çevreye sahiptir

 • Üst düzey kamu görevlilerinin politikacılara karşı koyma yeteneği zayıftır

 • Yönetim kültürü kurallara uymayı vurgular, yenilikçi olmak veya risk almak için çok az teşvik vardır

 • Projelerin başlatılması ve AB fonları alımının azami kılınması için güçlü kamu baskısı vardır

 • NMS finansal yönetim sistemleri hala raporlama şartları ve maliyet sınırlamayı vurgular – “para karşılığı değeri” değil.



Yalnızca İngiltere ve İrlanda, altyapı yatırım programlarını yönetmek için kamu görevlileri kapasitesini güçlendirmek üzere açıkça stratejileri tartışmıştır.

 • Yalnızca İngiltere ve İrlanda, altyapı yatırım programlarını yönetmek için kamu görevlileri kapasitesini güçlendirmek üzere açıkça stratejileri tartışmıştır.

 • İngiltere’deki kaygı, hükümetin dışarıya yaptırmada çok ileri gitmesidir – kamu görevlilerinin becerilerini güçlendirmek gereklidir

 • İrlanda, küçük bir ekonomide sınırlı beceri havuzunu idrak ederek, kapasite oluşturmak için birçok adım atmıştır

  • Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen değerlendirme kılavuzu
  • Proje değerlendirme, alım, proje yönetimi ve politika analizi kapsayan, kamu görevlileri için uzman eğitim
  • Tüm büyük projelerde mali ve risk danışmanlığı sağlayan bir Ulusal Kalkınma Finans Kurumu yaratmıştır.


Stratejik planlar, gerçek önceliklendirmeye imkan sağlamak üzere güvenilir bir kaynak paketine bağlanmalıdır

 • Stratejik planlar, gerçek önceliklendirmeye imkan sağlamak üzere güvenilir bir kaynak paketine bağlanmalıdır

 • Çok yıllı tahsisat ve yıllık fonlama içinde esneklik getirilmelidir

 • Yüksek kaliteli ekonomik değerlendirmeler, seçeneklerin daha iyi değerlendirilmesi dahil, proje seçimini daha güçlü biçimde desteklemelidir

 • Alım stratejileri optimal risk paylaşmayı ve genel para karşılığı değeri teşvik etmelidir.

 • İcra sonrası değerlendirme, gelecekteki rehberlik ve düzenlemeler için dersler sağlamalıdır.

 • Planlama ve proje yönetimi becerilerinin kamu hizmetinde geliştirilmesi ve muhafaza edilmesi gereklidir.




Yüklə 470 b.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə