Capitolul 1


RAPORTURILE DINTRE INSTANŢAYüklə 332,15 Kb.
səhifə6/6
tarix03.11.2017
ölçüsü332,15 Kb.
1   2   3   4   5   6

RAPORTURILE DINTRE INSTANŢA

ŞI CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANISME,

PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVILĂ
Raporturile instanţei cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au desfăşurat în condiţiile prevăzute de Legea nr. 303/2004, Legea nr. 317/2004 şi Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în considerarea rolului acestuia de garant al independenţei justiţiei. De asemenea, ca instituţie implicată în demersul de unificare a practicii judiciare şi de asigurare a formării profesionale continue a magistraţilor prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat în mod constat instanţei exprimarea de puncte de vedere în interesul realizării celor două obiective mai sus menţionate , precum şi pentru avizarea unor proiecte de acte normative referitoare la organizarea sistemului judiciar. Instanţa a conlucrat cu Consiliul Superior al Magistraturii în îndeplinirea obiectivelor şi măsurilor stabilite prin Planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, îndeosebi în vederea respectării principiului accesului liber la justiţie şi a transparentizării propriei activităţi.

Au fost asigurate, totodată, condiţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor inspectorilor delegaţi ai Inspecţiei Judiciare a C.S.M., în efectuarea controalelor realizate la nivelul instanţelor, în anul 2011, pe linia respectării dispoziţiilor legale şi regulamentare în soluţionarea cauzelor.

A fost acordată o atenţie deosebită situaţiilor care necesitau o comunicare periodică lunară şi trimestrială, şi anume:

- cele privind stadiul îndeplinirii măsurii vizând întâlnirile care au loc la nivelul fiecărei instanţe, care au ca scop discutarea problemelor de practică neunitară ( adresa nr. 1/11549/1154/09.04.2008);

- cele privind publicarea hotărârilor judecătoreşti pe portalul instanţelor de judecată, cu prezentarea unui rezumat lunar al hotărârilor considerate relevante din punctul de vedere al problemelor de drept soluţionate( adresa 33443/1154/2008);

- cele privind situaţia hotărârilor neredactate în termenul legal cu prezentarea succintă a cauzelor care au condus la aceste situaţii şi situaţia dosarelor aflate pe rolul instanţei mai vechi de un an( adresele CSM nr..31453/1154/2008 şi CA Bacău nr. 4080/25A/2008);

- cele privind realizarea măsurii 4.I.2.1 din Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Reformă a sistemului judiciar ( adresa 7925/DRUO/2005);

- cele privind programul de formare continuă descentralizată pentru judecători şi personalul auxiliar, trimestrial ( Hot. CSM 896/13.12.2007);

- cele privind comunicarea semestrială a datelor statistice şi a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în temeiul Legii nr.273/2004, în materia adopţiilor ( adresa 14452/DRUO/2006);

- cele privind comunicarea hotărârilor judecătoreşti în care s-a făcut aplicarea dreptului internaţional – Jurisprudenţă relevantă (adresa nr. 2/14519/1154/15.05.2008).


În ceea ce priveşte raporturile instanţei cu Ministerul Justiţiei acestea s-au înscris într-un trend de normalitate, Ministerul Justiţiei fiind nu doar ordonatorul principal de credite , dar şi organismul abilitat să avizeze diferitele stadii de derulare a proiectelor de investiţii în curs de desfăşurare la nivelul Tribunalului Neamţ.

Cu toate acestea, şi în cursul anului 2011 s-a constatat o trenare a procedurilor necesare pentru întocmirea ordinelor de recunoaştere a vechimii în magistratură, precum şi a celor de transformare a posturilor de grefier cu studii medii în grefier cu studii superioare durata fiind prelungită şi de corespondenţa dintre CSM – organismul abilitat să avizeze conform propunerile formulate în acest sens de instanţe şi Ministerul Justiţiei, care gestionează schemele de personal.

De asemenea, au existat numeroase întârzieri în ceea ce priveşte alocarea sumelor necesare plăţii facturilor emise de diferiţi furnizori pentru bunuri şi servicii furnizate, de natură a periclita desfăşurarea normală a activităţii specifice instanţei de judecată.

S-au remarcat, în aceeaşi ordine de idei, şi nemulţumirile întregului personal al instanţei care au vizat recuperarea doar a unui procent de 15% din reducerea salariului cu procentul de 25% care a operat începând cu luna iulie 2010, dar şi amânarea nejustificată a achitării celei de a doua tranşe a drepturilor salariale restante în termenul stabilit de O.U.G. nr. 75/2008 prin edictarea unor noi ordonanţe de urgenţă prin care s-au stabilit noi termene de reeşalonare a plăţii drepturilor salariale restante - O.U.G. nr. 45/2010 şi OUG nr. 113/ 8.12.2010 şi O.U.G. nr. 71/2009 aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

La nivelul Tribunalului a existat o permanentă comunicare şi conlucrare cu Baroul de Avocaţi, Parchetul de pe Lângă Tribunalul Neamţ, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Neamţ, Poliţia, Jandarmeria, Prefectura, Consiliul Judeţean Neamţ şi nu în ultimul rând cu Primăria municipiului Piatra Neamţ, conducerile acestora au răspuns cu promptitudine la solicitările instanţei, în acest fel realizându-se o buna organizare a tuturor serviciilor de asistenţă obligatorie ori a serviciului de permanenţă ş.a.m.d.


Capitolul VI
CONCLUZII
Anul 2011 s-a înscris ca încă un an de mari eforturi pentru fiecare judecător, pentru întregul personal auxiliar de specialitate şi celelalte categorii de personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instanţei, în condiţiile unei supraîncărcări pe fiecare categorie de personal şi a unei lipse de predictibilitate şi previziune a resurselor materiale.

Aceste activităţi desfăşurate pot fi prezentate într-o analiză funcţională astfel:

- puncte tari – nivel ridicat de experienţă, personal bine pregătit din punct de vedere profesional, dorinţă de nou şi de acumulare de cunoştinţe, autoritate, interes crescut şi permanent al publicului, informatizarea instanţei, distribuirea cauzelor în sistem ECRIS, înfiinţarea completelor specializate, feed back imediat faţă de problemele ivite;

- puncte slabe – insuficienţa resurselor umane atât din punct de vedere cantitativ, cât şi structural, buget insuficient şi care nu conferă posibilitatea unei previziuni şi realizarea nevoilor concrete, volum mare de muncă, inexistenţa unei normări a muncii pe categorii de personal, lipsa unui sediu care să asigure atât coeziunea personalului, cât şi condiţii normale de muncă, perfectibilitatea sistemului informatic şi a programelor aplicabile, implementarea noului program ECRIS 4 care conduce la îngreunarea activităţii concrete a personalului auxiliar de specialitate, în principal a grefierilor de şedinţă şi grefieri arhivari, lipsa unei politici de imagine, context legislativ incoerent, lipsit de previzibilitate, adoptarea de legi, care vizează sistemul de justiţie doar cu o consultare formală şi fără să se ţină cont de propunerile care sunt efectuate de judecătorii de la instanţe, lipsa de implicare a ordonatorului principal în rezolvarea problemelor reale ale justiţiei, stabilirea de atribuţii fără o apreciere concretă a personalului necesar aducerii la îndeplinire în condiţii de calitate şi fără a aglomera peste un nivel optim personalul existent;

- ameninţări – suprasolicitarea personalului în activitate, imagine negativă propagată determinată şi de lipsa unui mecanism concret de reacţie efectivă necesar pentru formarea imaginii reale a justiţiei, a nevoilor concrete ale acesteia sub toate aspectele pe care această noţiune le presupune;- oportunităţi – dorinţa de a exista o justiţie imparţială, corectă şi independentă, asigurarea condiţiilor normale de muncă, astfel încât să devină aplicabil principiul conform căruia nu poţi să ceri calitate fără a oferi condiţiile necesare obţinerii acesteia, dorinţa de a înfăptui un act de justiţie corespunzător, cu personal suficient, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi structural, cât şi cu posibilitatea motivării concrete a acestuia.

Activitatea desfăşurată de Tribunalul Neamţ, prin cele 3 secţii ale sale şi de instanţele din circumscripţia sa, este necesar să fie apreciată cu atât mai mult, în condiţiile indicilor superiori de performanţă realizaţi, pe fondul creşterii complexităţii cauzelor deduse judecăţii în condiţiile existenţei pentru acest an a unui nivel mai redus al resurselor umane şi materiale implicate efectiv.Astfel, se constată că, pentru a putea fi realizată o activitate eficientă şi un management corespunzător este necesară:

- stabilirea unei scheme de personal, din punct de vedere cantitativ şi structural, care să facă posibilă îndeplinirea cu eficienţă maximă a tuturor atribuţiilor;

- realizarea unei specializări efective a judecătorilor prin înfiinţarea de secţii, care să nu mai fie de natură a da naştere la dubla sau tripla specializare existentă în prezent, în condiţiile unei dinamici legislative mereu în creştere;

- asigurarea unui buget al instanţei, care să facă posibilă acoperirea tuturor cheltuielilor materiale necesare unei bune desfăşurări a activităţii, alocarea de sume corespunzătoare la capitolul active nefinanciare, pentru respectarea duratei propuse de patru ani, în vederea edificării Palatului de Justiţie Neamţ, cât şi pentru întocmirea proiectului în vederea realizării sediului Judecătoriei Tg. Neamţ, alocarea de sume pentru realizarea reparaţiilor capitale la Judecătoria Bicaz;

- asigurarea de pârghii pentru ordonatorul terţiar de credite de a putea să motiveze personalul prin acordarea de premii/stimulente corespunzătoare activităţii desfăşurate;

- crearea unei normări a muncii, pentru personalul auxiliar de specialitate, care să aibă în vedere îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin acestei categorii de personal, prin legi şi regulamente, în timpul programului zilnic de lucru de 8 ore.

Acest bilanţ a încercat să prezinte eforturile concrete pentru realizarea unui act de justiţie de calitate, cât şi unele deficienţe, vulnerabilităţi în diverse domenii ale activităţii noastre, propunând şi soluţii în remedierea acestora.

De esenţă, pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii noastre, se constituie preocuparea constantă a fiecăruia dintre noi, magistraţii, la înălţimea misiunii încredinţate, de a ne perfecţiona continuu pregătirea profesională, de a veghea permanent la strica respectare şi aplicare a legii în general, a normelor de conduită impuse de Codul deontologic, corespunzătoare unui corp profesional de elită, pe măsura eforturilor ce le depunem zi de zi, în beneficiul justiţiabililor, cu scopul de a conferi substanţă valorilor care se află în spatele oricărei acţiuni.Fără îndoială, ne exprimăm convingerea că, eforturile noastre vor fi însoţite de preocupări adecvate ale Ministerului Justiţiei şi Consiliului Superior al Magistraturii în asigurarea standardului cel puţin minimal de condiţii necesare împlinirii misiunii noastre, în care trebuie să se regăsească finalizarea proiectelor privind sediile instanţelor, stabilirea încărcăturii optime pe judecător, cu regândirea necesară a schemelor de personal, degrevarea magistraţilor de activităţi colaterale şi alte măsuri similare, care să permită perceperea progreselor sistemului în activitatea concretă proprie a fiecărui judecător.

PREŞEDINTE TRIBUNAL, VICEPREŞEDINTE TRIBUNAL,

LAURA FILIOREANU MARIA SILVIA ACIOBĂNIŢEIPagina nr. din


Yüklə 332,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə