Antik siVİLİzasiyalar tariXİAntik siVİLİzasiyalar tariXİ
N. A. Kun. Qədim Yunanıstanın mifləri və əfsanələri, Bakı: “Mütərcim”, 2008, birinci nəşr
Mühazirə 73,3 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə mətnləri 15 mövzu üzrə-30 saat Hazırladı: Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasınınMühazirə mətnləri 15 mövzu üzrə-30 saat Hazırladı: Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının
Fətəliyev H. K., Mikayılov V.Ş., Cəfərov F. N. Təklükəsiz qida məhsulları istehsalı dövrün tələbidir. Respublika qəzeti, №263 (3691), 04 dekabr 2009, səh
Mühazirə 1,53 Mb. 17
oxumaq
Mühazirənin planı : Patoloji fiziologiya fənni, vəzifələri; Patofiziologiyanın digər elmlərlə əlaqəsiMühazirənin planı : Patoloji fiziologiya fənni, vəzifələri; Patofiziologiyanın digər elmlərlə əlaqəsi
Patoloji fiziologiya xəstəliklərin əmələ gəlmə səbəbləri, inkişaf mexanizmi, gedişi və nəticəsinin ümumi qanunauyğunluqlarını öyrənir
Mühazirə 135,03 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə Mezenxim, onun differensasiyasıMühazirə Mezenxim, onun differensasiyası
Birləşdirici toxumanın hüceyrəvi və qeyri-hüceyrəvi elementlərinin quruluş xüsusiyyətləri, təsnifatı və histogenezi
Mühazirə 236,16 Kb. 5
oxumaq
Mühazirə mövzusu Plan Məhlullar Həllolmanın mexanizmi haqqında təsəvvürlərMühazirə mövzusu Plan Məhlullar Həllolmanın mexanizmi haqqında təsəvvürlər
Bir çox reaksiyalarda əsas komponent kimi çıxış edir
Mühazirə 50,69 Kb. 1
oxumaq
Mühazirənin adı və qısa məzmunu Saat 1Mühazirənin adı və qısa məzmunu Saat 1
MüALİCƏ profilaktiKA, HƏRBİ-Tİbb və İctimai səhiyyə faküLTƏLƏRİNİn təLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn mühaziRƏLƏRİn təQVİm-mövzu plani
Mühazirə 14,43 Kb. 1
oxumaq
Mühazirənin planı: Bitkiçilik kənd təsərrüfatı istehsalının əsas sahəsi kimiMühazirənin planı: Bitkiçilik kənd təsərrüfatı istehsalının əsas sahəsi kimi
Bitkiçiliyin vəzifələri, tarixi və əsas tarla bitkilərinin becərilməsi, məhsuldarlığı və məhsul istehsalının həcmi
Mühazirə 5,86 Mb. 26
oxumaq
Mühazirə mövzusu Plan Fiziki kimya fənni, məqsədi, vəzifələri, tibbdə rolu. Kimyəvi termodinamika bioenergetikanın nəzəri əsası kimi. Termodinamikanın 0-cı və I qanunları Fiziki kimyaMühazirə mövzusu Plan Fiziki kimya fənni, məqsədi, vəzifələri, tibbdə rolu. Kimyəvi termodinamika bioenergetikanın nəzəri əsası kimi. Termodinamikanın 0-cı və I qanunları Fiziki kimya
Fiziki kimya – kimyəvi hadisələri izah edən və onların qanunauyğunluqlarını fizikanın ümumi prinsipləri əsadında öyrənən elmdir
Mühazirə 73,69 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə №17 DielektriklərMühazirə №17 Dielektriklər
Molekula (atom) elektrik cəhəşdə neytral olur. Beləki, sin molekulanın nüvəsinin müsbət yüklərinin ümumi cəmini ilə, işərə və elektronların ümumi yükünü – ilə işarə etsək, onda bu yüklər sisteminə elektrik dipolu kimi baxmaq olar
Mühazirə 23,55 Kb. 1
oxumaq
Ürək-əzələ toxuması haqqında qısa məlumat. Əzələ toxumalarının böyüməsi və regenerasiyasıÜrək-əzələ toxuması haqqında qısa məlumat. Əzələ toxumalarının böyüməsi və regenerasiyası
Eninəzolaqlı əzələ toxuması: histogenezi, morfo-funksional səciyyəsi, innervasiyası və vaskulyarizasiyası
Mühazirə 99,71 Kb. 1
oxumaq
Stomatologiya faküLTƏSİNİn təLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn mühaziRƏLƏRİn təQVİm mövzuStomatologiya faküLTƏSİNİn təLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn mühaziRƏLƏRİn təQVİm mövzu
MüALİCƏ-profilaktiKA, HƏRBİ-Tİbb və İctimai səhiyyə faküLTƏLƏRİNİn təLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn mühaziRƏLƏRİn təQVİm mövzu plani
Mühazirə 15,39 Kb. 1
oxumaq
Mühazirənin adı və qısa məzmunu saat 1Mühazirənin adı və qısa məzmunu saat 1
Hüceyrə nəzəriyyəsi: formalaşma mərhələləri, əsas müddəaları, biologiya və təbabətdə əhəmiyyəti. Əsas hüceyrə kompartmentləri. Hüceyrə zarının quruluşu və vəzifələri. Kortikal sitoplazma və sitoskelet elementləri
Mühazirə 14,42 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə 3 Alkaloidlər, təmizləmə üsulları, çökdürmə və rəngliMühazirə 3 Alkaloidlər, təmizləmə üsulları, çökdürmə və rəngli
Alkaloidlər təbii birləşmələr sinfinə mənsub bitki mənşəli mürəkkəb maddələrdir. Tərkibində azot atomlan olan heterotsiklik quruluşa malik əsasi xassə daşıyan üzvi maddələr alkaloidlər adlanır
Mühazirə 69,37 Kb. 1
oxumaq
Mühazirənin planı : Humoral tənzim haqqında anlayış. Sekresiya prosesinin histofiziologiyasıMühazirənin planı : Humoral tənzim haqqında anlayış. Sekresiya prosesinin histofiziologiyası
Digər şöbə-diffuz еndоkrin sistеm və yaхud müхtəlif üzvlərin tərkibində tək-tək və ya kiçik qruplar şəklində yеrləşmiş еndоkrinоsitlərdən ibarətdir
Mühazirə 295,55 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə 12 Real qazlar. Van-der-Vaals tənliyiMühazirə 12 Real qazlar. Van-der-Vaals tənliyi
Böyük təzyiqlərdə bu tənlikdən kənara çıxmalar müşahidə olunur. Ona görə, bu tənliyə müəyyən əlavələrin edilməsi zərurəti yaranır
Mühazirə 27,11 Kb. 1
oxumaq

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə