Centrului Istoric al municipiuluiYüklə 1,85 Mb.
səhifə1/23
tarix12.01.2019
ölçüsü1,85 Mb.
#96386
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

În calitate de primar al Municipiului Bistriţa îmi fac o datorie de onoare să vă aduc la cunoştinţă principalele activităţi de interes public desfăşurate în anul 2011, precum şi principalele obiective pentru anul 2012. Profit de acest prilej pentru a vă mulţumi pentru sprijinul acordat Administraţiei Municipiului Bistriţa pe parcursul anului 2011, în principal prin plata taxelor şi impozitelor constituite ca venit la bugetul municipiului, cu care am derulat lucrări şi acţiuni în folosul cetăţenilor.

Suntem în continuare afectaţi de criza mondială, de aceea Administraţia Municipiului Bistriţa s-a străduit să găsească cele mai bune soluţii pentru o gospodărire judicioasă a banilor. Am reuşit, prin finanţări din bugetul local dar mai ales prin atragerea de fonduri europene, să contracarăm parţial efectele negative ale crizei. Proiectele cu finanţare europeană finalizate în anul 2011 ajung la o valoare de 7 milioane de euro; cele 18 şantiere mari înfiinţate în cadrul derulării acestor proiecte au dat şansa câtorva sute de oameni să-şi găsească un loc de muncă într-o perioadă deosebit de dificilă.

Investiţiile care se realizează în 2012, unele cu finalizare în 2013, sunt finanţate în principal din fonduri europene (peste 26 milioane euro) şi o parte din bugetul local; cele mai importante proiecte vizează reabilitarea şi modernizarea Centrului Istoric al municipiului, a Parcului Municipal şi a Casei de Cultură „George Coşbuc”; realizarea unui Sistem de Supraveghere pentru prevenirea criminalităţii, construcţia unui Centru de Cazare a persoanelor fără adăpost în str. I.L. Caragiale şi a unui Muzeu al Artei Tradiţionale în str. N. Titulescu; realizarea unui Parc al Adolescenţilor în str. Avram Iancu; reabilitarea Străzii Sigmirului şi a pasarelei peste calea ferată; amenajarea Parcului Industrial Bistriţa Sud; amenajarea pârtiei de schi în cadrul Complexului Sportiv WONDERLAND; construcţia Podului Berăriei legând zona Zăvoaie de str. Libertăţii; amenajarea a două fântâni arteziene, una pe str. Panait Cerna şi una în cartierul Ştefan cel Mare; reconstrucţia ecologică forestieră a unor terenuri degradate, etc.

Măsurile concrete şi eficiente pentru dezvoltare, dar mai ales fondurile europene nerambursabile pe care vom continua să le aducem, vor face ca viaţa în municipiul Bistriţa în anul 2012 să fie ceva mai bună. Dacă – împotriva multor piedici – vom reuşi să atragem investiţia de 174 milioane euro pentru CENTURA DE SUD, atunci, cu siguranţă, municipiul Bistriţa va avea un an 2012 foarte bun, cu sute de noi locuri de muncă şi cu o excelentă perspectivă a dezvoltării viitoare.

Vă mulţumesc pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat în anul 2011 şi sper să fiţi alături de mine pentru proiectele pe care le am pentru anul 2012 şi pentru anii viitori.


Primarul municipiului Bistriţa

Ovidiu Teodor CreţuDIRECŢIA ECONOMICĂ
Direcţia Economică este serviciul care asigură formarea, administrarea, angajarea, utilizarea şi evidenţa resurselor materiale şi financiare ale Municipiului Bistriţa. Asigură finanţarea activităţilor primăriei, a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa, a serviciilor publice de interes local, a lucrărilor de investiţii publice, întocmirea şi execuţia bugetului general al municipiului Bistriţa.

Direcţia Economică are în structură Direcţia venituri şi Direcţia cheltuieli şi îndeplineşte următoarele atribuţii: execuţie buget local (aparat propriu, finanţări nerambursabile (Legea nr. 350/2005), transferuri către ordonatorii terţiari, cheltuieli cu datoria publică, acţiuni culturale de tineret, culturale şi sportive proprii, finanţări din fonduri structurale nerambursabile, execuţia bugetară privind cofinanţarea din bugetul local, execuţia bugetară privind rambursarea împrumuturilor, raportări privind execuţia bugetară, urmărirea execuţiei bugetare pentru toate capitolele bugetului local în corelaţie cu creditele bugetare aprobate), execuţie buget a fondului de rulment şi taxe speciale (evidenţa veniturilor fondului de rulment şi a taxelor speciale, execuţia bugetară a fondului de rulment, raportări privind execuţia bugetară a fondului de rulment şi taxelor speciale), execuţia bugetului împrumuturi (întocmire documentaţie pentru trageri din împrumuturi, execuţie pe capitole de cheltuieli, raportări privind datoria publică, evidenţa registrului datoriei publice, întocmirea documentaţiei pentru emisiunea de obligaţiuni municipale), execuţie buget fonduri externe nerambursabile (întocmirea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole de cheltuieli, participarea la întocmirea bugetelor pe proiecte, execuţia bugetară pe capitole de cheltuieli, întocmire documentaţie şi raportări către agenţiile de monitorizare), salarizare, casier şi referent relaţii trezorerie şi bănci.


DIRECŢIA VENITURI
Direcţia Venituri este un serviciu din cadrul Direcţiei Economice, asigurând îndeplinirea tuturor competenţelor legate de încasarea veniturilor la bugetul local la nivelul municipiului Bistriţa. Atribuţiile direcţiei sunt stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale inclusiv a majorărilor de întârziere şi a amenzilor, soluţionarea obiecţiunilor şi plângerilor formulate la actele de control şi de impunere, precum şi executarea creanţelor bugetare locale.

Activitatea direcţiei este structurată astfel: Serviciul constatare şi impunere, Serviciul urmărire şi încasare şi Compartiment executare creanţe


Serviciul constatare şi impunere
Serviciul „Constatare şi impunere” desfăşoară următoarele activităţi:

 • organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor de la persoane fizice, precum şi cele de la persoane juridice, care se fac venit la bugetul local;

 • constată şi stabileşte toate categoriile de impozite şi taxe directe şi indirecte datorate de persoane fizice, precum şi impozitele şi taxele datorate de agenţi economici, persoane juridice, care se fac venit la bugetul local;

 • întocmeşte borderourile de debite şi scăderi pentru toate impozitele şi taxele de debit datorate de persoane fizice şi juridice;

 • verifică agenţii economici, persoanele juridice, asupra determinării materiei impozabile, precum şi asupra calculului impozitelor şi taxelor datorate bugetului local;

 • urmăreşte întocmirea şi depunerea, în termenele cerute de lege, a declaraţiilor de impunere de către contribuabili persoane fizice şi juridice;

 • ţine evidenţa tuturor persoanelor juridice supuse impozitelor şi taxelor locale pe fiecare categorie de impozit în parte;

 • asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale;

 • verifică modul în care agenţii economici, persoanele juridice ţin evidenţa, calculează şi virează la termenele legale sumele cuvenite bugetului local cu titlul de impozite şi taxe;

 • asigură aplicarea unitară a legislaţiei referitoare la constatarea şi impunerea contribuabililor bugetului local;

 • analizează conţinutul cererilor pentru a stabili răspunsul problemelor ce se ridică;

 • asigură imprimatele necesare desfăşurării activităţii de stabilire a impozitelor şi taxelor.

În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, Serviciul „Constatare şi impunere” a înregistrat 2.078 declaraţii de impunere terenuri şi clădiri deţinute de persoane fizice, 3.456 declaraţii de impunere a mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice, 1.243 declaraţii de impunere a mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice şi 3.827 declaraţii de impunere pentru persoane juridice deţinătoare de clădiri, terenuri, taxă hotelieră, taxă reclamă şi publicitate.

S-au verificat, întocmit şi eliberat 15.988 certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice şi juridice în vederea rezolvării unor probleme legate de notariat, bancă, ambasadă, poliţie, oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, unităţi militare, asistenţă socială etc.

Conform planificărilor lunare au fost verificate 114 persoane juridice, stabilindu-se diferenţe de impozite şi taxe, cu majorări de întârziere (dobânzi şi penalităţi de întârziere) aferente în sumă de 496.101 lei din care s-au încasat 181.665 lei.

Obiectivele majore pentru anul 2012 sunt elaborarea şi fundamentarea proiectului de hotărâre privind impozitele şi taxele locale, precum şi a taxelor speciale, inventarierea permanentă a materiei impozabile, verificarea unui număr cât mai mare de agenţi economici şi stabilirea corectă a impozitelor şi taxelor datorate şi menţinerea unei baze de date actuale şi reale privind evidenţa contribuabililor.


Serviciul urmărire şi încasare
Serviciul urmărire şi încasare desfăşoară următoarele activităţi:

 • organizează şi îndrumă activitatea de încasare şi vărsarea la buget a veniturilor fiscale şi nefiscale;

 • asigură încasarea taxelor speciale stabilite prin hotărâre a consiliului local;

 • asigură îndrumarea activităţii aparatului fiscal de urmărire şi încasare a impozitelor, taxelor şi altor venituri, efectuează controlul asupra modului cum aparatul respectiv îndeplineşte sarcinile cu privire la încasarea şi lichidarea debitelor restante, precum şi conducerea evidenţelor;

 • organizează activitatea de urmărire a debitorilor prin înmânarea înştiinţărilor de plată şi a somaţiilor către contribuabili;

 • urmăreşte modul de calcul şi încasare a majorărilor pentru neplată sau plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor;

 • verifică respectarea condiţiilor şi prevederilor legale privind identificarea debitorilor, confirmarea şi debitarea amenzilor, imputaţiilor, despăgubirilor şi a altor venituri ale bugetului local primite de la alte organe;

 • urmăreşte încasarea veniturilor fiscale şi nefiscale în termen şi stabileşte măsuri de recuperare a debitelor prescrise din culpa organelor de urmărire şi încasare;

 • întocmeşte documentaţia debitorilor insolvabili şi dispăruţi şi cu avizul oficiului juridic le prezintă spre aprobare conducătorului unităţii;

 • ţine evidenţa sumelor date în debit sau la scădere de către serviciile de constatare şi impunere şi urmăreşte modul în care acestea sunt urmărite şi încasate;

 • urmăreşte permanent situaţia sumelor restante, ia sau dispune măsuri pentru lichidarea acestora;

 • asigură aplicarea unitară a legislaţiei referitoare la urmărirea contribuabililor şi încasarea taxelor la bugetul local;

 • primeşte şi rezolvă corespondenţa cu privire la urmărirea şi încasarea debitelor neachitate în termen, luând notă şi urmărind îndeaproape cazurile mai importante date spre executarea organelor fiscale din subordine;

 • întocmeşte referate privind restituirile de impozite şi taxe locale aflate în suprasolvire şi le înaintează spre aprobare directorului;

 • asigură imprimatele necesare aplicării legislaţiei de urmărire şi încasare a impozitelor, taxelor şi altor venituri şi organizează evidenţa imprimatelor, respectiv potrivit prevederilor legale;

În anul 2011, personalul din cadrul Serviciului Urmărire şi Încasare a distribuit în teren, pentru persoane fizice, 43.780 de plicuri reprezentând scrisoarea anuală a primarului şi înştiinţarea de plată privind impozitele şi taxele locale, precum şi un număr de 3.820 somaţii şi titluri executorii pe raza municipiului Bistriţa şi a localităţilor aparţinătoare. Au fost asigurate condiţiile pentru încasarea impozitelor şi a taxelor locale - în special amenzi de circulaţie - pe chitanţiere, şi s-au înregistrat în aplicaţia informatică de gestiune a impozitelor şi taxelor locale. De asemenea, a debitat 32.215 procese verbale privind amenzi contravenţionale - persoane fizice; a întocmit 189 borderouri de scădere; a întocmit 612 dosare de insolvabilitate; a înregistrat 18.142 cereri, declaraţii şi adrese privind persoane fizice si juridice; a întocmit 628 dosare de executare silită – persoane fizice; a întocmit 5.477 acte de corespondenţă cu diferite instituţii publice în vederea stabilirii stării de fapt fiscale a contribuabililor, cum ar fi: Poliţia municipiului Bistriţa – Biroul ordine publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa Judeţeană de Pensii, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Bistriţa-Năsăud, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, birouri notariale, precum şi din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa - Compartimentul Registrul Agricol, Serviciul Stare Civilă, Serviciul Evidenţa Populaţiei şi alte servicii şi compartimente.

Încasarea impozitelor şi taxelor locale

În cursul anului 2011, veniturile proprii încasate au fost de 83.196 mii lei, procentul de realizare faţă de prevederile definitive fiind de 88,77%.

Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor curente, şi anume 95,78%, o deţin veniturile fiscale. Acestea au fost realizate în proporţie de 90,00% faţă de valorile prognozate. Veniturile realizate din impozitele pe clădiri şi terenuri sunt în proporţie de 109,24% faţă de valorile prognozate.

Veniturile nefiscale, reprezentând 4,22% din veniturile curente, au fost încasate în proporţie de 36,63%.

Principalele surse de formare ale veniturilor fiscale au fost:

1. Impozite şi taxe pe proprietate – 18.556.119 lei, din care:

- impozit pe clădiri persoane fizice – 4.205.877 lei;

- impozit pe teren persoane fizice – 571.621 leiI;

- impozit/taxă pe clădiri persoane juridice – 10.928.627 lei;

- impozit/taxă pe terenuri persoane juridice – 1.027.020 lei.

- impozit pe teren extravilan – 378.592 lei;

- taxe judiciare de timbru – 1.444.382 lei.

2. Taxe pe servicii specifice – 6.823.093 lei, din care:

- taxă hotelieră – 253.405 lei;

- impozit pe spectacole – 5.321 lei;

- taxă mijloace de transport persoane fizice – 3.012.766 lei;

- taxă mijloace de transport persoane juridice2.389.047 lei;

- taxă reclamă, publicitate – 147.991 lei;

- taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii de funcţionare – 1.014.563 lei.

3. Venituri din vânzări de bunuri şi servicii – 6.369.998 lei, din care:

- venituri din prestări servicii – 1.478.669 lei;

- diverse venituri – 2.227.550 lei;

- taxe extrajudiciare de timbru – 564.675 lei;

- amenzi – 2.0990.104 lei.


Pe parcursul anului 2011, veniturile la bugetul local au evoluat astfel;

- prevederi bugetare definitive – 180.102 mii lei;

- încasări realizate – 159.245 mii lei.

La capitolul venituri – totale, procentul încasărilor realizate în raport cu prevederile bugetare definitive este de 88,42%. Procentul încasărilor realizate pe principalele categorii de venituri, faţă de prevederile definitive se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. crt.


Denumire indicator


Prevederi definitive

2011


Încasări realizate

2011


Procent realizare %

1

2

3

4

5

01

Venituri - total

180.102

159.245

88,42

02

Venituri proprii - total

93.721

83.196

88,77

03

I. Venituri curente

137.230

126.335

92,06

04

A. Venituri fiscale – total d.c.

131.440

118.291

90,00

05

A.1. Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital

64.099

49.109

76,61

06

I.1. Impozit pe venit – persoane juridice

0

0I.2 - Impozit pe venit – persoane fizice

588

931

158,33

07

- Cote defalcate din impozitul pe venit – pers. fizice

63.429

48.114

75,85

08

I.3. Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetului local – persoane fizice

8264

78,05

09

I.4. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital

0

0
10

A.2. Impozite şi taxe pe proprietate

16.988

18.557

109,24

11

II.1. Impozit pe clădiri şi terenuri

15.603

17.113

109,68

12

II.2. Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru

1.385

1.444

104,26

13

II.3. Alte impozite si taxe pe proprietate


14

A.3. Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii

49.851

50.170

100,64

15

III.1. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale

43.373

43.269

99,76

16

III.2. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

80

80

100,00

17

III.3. Taxe pe servicii specifice

6.398

6.821

106,76

18

A.4. Alte impozite şi taxe

104

57

54,81

19

B. Venituri nefiscale

-12.980

-4.754

36,63

20

B.1. Venituri din proprietate (concesiuni)

1.015

1.275

125,62

21

B.2. Vânzări de bunuri şi servicii

4.775

6.371

133,42

22

B.3. Donaţii şi sponsorizări

0

0

0

23

II. Transferuri voluntare

-18.770

-12.400

66,06

24

III. Operaţiuni financiare

0

0

0


Yüklə 1,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə