Çevre Politikası Ders Planındaki konuların ezbarlenmeden anlaşılması için çalışılırken esas alınacak soru örnekleriYüklə 22,48 Kb.
tarix30.05.2018
ölçüsü22,48 Kb.
#52094

Çevre Politikası Ders Planındaki konuların ezbarlenmeden anlaşılması için çalışılırken esas alınacak SORU ÖRNEKLERİ

D. Çevre Sorunsalının Nedenleri- Tarihsel Gerçekler başlıklı kısım ( sayfa 9-11)
-Çevre sorunsalının başlıca nedenleri nelerdir?

-Sanayileşmenin çevre sorunsalına katkısı (olumsuz yüzü) ne zaman başlamış, hangi açılardan ve ne ölçüde olmuştur?

-Birinci Sanayi Devriminde insanın çevreye müdahalesi hangi gelişmelerle ve nasıl olmuştur?

-İkinci Sanayi Devriminde insanın çevreye müdahalesi hangi gelişmelerle ve nasıl olmuştur?

-Üçüncü ve dördüncü sanayi devrimlerinin çevre sorunsalındaki katkısı hangi alanlarda olmuştur?

-Sanayi devrimlerinin insan yaşamındaki olumlu yüzü nedir? Bu yüz çevre sorunsalındaki hangi temel kavramla ve bu sorunsalı çözmedeki hangi amaçla özdeşleştirilebilir?

-Nüfusun çevre sorunsalındaki katkısı hangi açılardan söz konusu olabilir?

- “ ‘Her aile en az üç çoçuk yapmalı’ söylemi çevre sorunsalının algılandığını en iyi şekilde ortaya koyuyor” şeklindeki bir sav doğru olabilir mi? Neden?

-Çevre sorunsalına katkısı bakımından nüfus konusunda Kuzey’in, evrenesel düzeyde, Güney’e yönelttiği sav nedir? Bu sav ne ölçüde geçerlidir?

- Güney Kuzey’in kendisine nüfus konusunda yönelttiği sava karşı çıkabilir mi? Kendisi bu açıdan bir sav öne sürebilir mi?

-Nüfuıs artışının çevre sorunsalını önleme açısından işlev gördüğü durumlar olabilir mi? Nasıl? Neden?

-Fakirliğin çevre sorunsalına katkısı olabilir mi? (Fakirliğin çevre sorunsalının nedeni olma konusundaki yeri nedir?)

-Teknolojinin çevre sorunsalına neden olmadaki yeri nedir?

-Teknoloji –tek başına ve mutlak anlamda çevre sorunsalının nedeni sayılabilir mi?

- “Teknoloji kullanmazsak çevre sorunsalının ortaya çıkmasını önleriz” söylemi doğru mudur?
2 numaralı Sorumlular başlıklı kısım (sayfa 11-13)
-Çevre sorunsalının ortaya çıkışında ekonomik açıdan (ekonomik düzeydeki konumları itibariyle) kimler ne ölçüde sorumludur? Bunların sorumluluk dereceleri (sorunsala sebep olmadaki payları) aynı mıdır?

-.Evrensel düzeyde Kuzey ve Güney’in çevre sorunsalının ortaya çıkışındaki konumları ve sorumluluk dereceleri (sorunsala sebep olmadaki payları) nasıldır?

-.Kuzeyin, çevre sorunsalına sebep olma bağlamında, Güney’e karşı öne sürdüğü savlar nelerdir? Bu savların geçerliliği nedir?

-Güney’in, çevre sorunsalına sebep olma bağlamında, Kuzey’e yönelttiği savlar nelerdir? Bunların geçerliliği nedir?

-Çevre sorunsalının ortaya çıkışında birey olarak tek başınıza kendi payınız (katkınız) nedir? Yaşamınızın değişik yönleri ile ilişkilendirerek yanıtlayınız. ( Evdeki, okuldaki, sosyal etkinliklerdeki, gezilerdeki, temel gereksinimlerinizi karşılamadaki zevk ve alışkanlıklarınızı düşünün).

-Çevre sorunsalının ortaya çıkışındaki sorumluları ve sorumluluk derecelerini bilmek neden çok önemlidir?

-Kapitalist ve sosyalist sistemlerin çevre sorunsalına sebep olmadaki konumları aynı mıdır?
-Çevresel adaletsizlik nedir? (Hangi şekillerde-alanlarda- gözükür, örnekleri nerelerde görülmektedir?

-Çevresel ırkçılık nedir?

-Çevresel ırkçılık ile çevresel adaletsizlik arasındaki ilişki nasıldır?

-Çevresel sömürgecilik nedir? Örnekleri nerelerde görülmektedir?

-Çevresel adalet nedir? Hangi açılardan söz konusudur?
E. Çevre Sorunsalının Evrensel Düzeyde Farkediliş ve Algılanış Süreci başlığı. Sayfa 13-28
- Farketme ve algılama ifadeleri aynı anlama mı gelir?

-Çevre sorunsalının evrensel düzeyde farkedilip algılanması kolay olmuş mudur? (bu süreçte hangi faktörler etkili olmuştur)?

- Çevre sorunsalının evrensel olarak farkedilip algılanmasını sağlayan faktörler arasında nasıl bir ilişki vardır? Neden?

-Her çevre sorunu bir felaket olarak adlandırılabilir mi?

-Dünya çapında etki ve yankı yapan çevre felaketlerinin örnekleri nelerdir? Hangi alanlarda ortaya çıkıp, hangi çevre sorunlarını yaratmışlardır?

- Birey olarak evrensel ölçekli çevre felaketlerindeki kendi konumunuzu nerede görüyorsunuz? Bunların ortaya çıkışında hiçbir payınız olmadığını söyleyebilir misiniz?

-Çevre felaketlerinin çözümünde birey olarak kendi rolünüzü nerede görüyorsunuz?

-Çevre sorunsalının ortaya çıkışına hangi bilim dallarında hangi açılardan dikkat çekilmiştir?

- Teknik ve doğa bilimleri alanında çevre sorunsalına işaret eden öncüller kimlerdir? Eserleri nelerdir?

- Sesiz Bahar eserinde kim neyi vurgulamıştır?

- Ortak Varlıkların Trajedisi eserinde kim neye işaret etmiştir?

- Ortak Varlıkların Trajedisi eserinde yazar ortak varlıklar ile neyi kastetmiştir?

-Ortak Varlıkların Trajedisi eserinde yazar trajedi sözcüğü ile neye işaret etmektedir? Aynı trajediyi yazarın esas aldığı varlık dışında başka örnekler etrafında açıklayabilir misiniz?

-Büyümenin Sınırları adlı eserin çevre sorunsalının algılanmasındaki yeri -önemi- ve ana teması nedir?

-Ortak Geleceğimiz adlı eserin çevre sorunsalının algılanmasındaki yeri -önemi- ve ana teması nedir?

-Bilim alanındaki öncüllerin düşünceleri siyasal ve toplumsal yapılarda kolaylıkla kabul görmüş müdür? Öncüllerin düşünceleri kimler tarafından nasıl karşılanmıştır? (tepkiler)

-Bilim alanındaki öncüllerin eserlerinin (düşüncelerin) çevre sorunsalının algılanmasında etkisi olmuş mudur? (siyasal iktidar, halk ve çevreciler üzerinde).

-Çevreci hareket nasıl doğmuştur? İlk çevreciler –öncüller- kimlerdir? İlk çevreci hareket hangi dönemlere uzanır? Neden?

-Çevreci hareketin gelişim sürecinde ortaya çıkan ilk dönemlerdeki korumacı hareket günümüzdeki çevre hareketinden farklı mıdır?

-1968 öğrenci olaylarının çevreci hareket ile bağlantısı nasıldır?

- Çevreci hareketi örgütsel olarak türdeş bir yapı gösterir mi ? Neden?

- Çevreci hareket düşünsel açıdan uyum - türdeş bir yapı- gösterir mi? Neden?

-Düşünsel açıdan çevreci hareketteki dağınıklılık belli ölçüde netleştirilebilir mi? Nasıl?

-Pragmatik ve radikal çevrecilik ne anlama gelir? Aralarındaki temel fark nedir?

-Çevreci hareketin kullandığı strateji ve eylem şekilleri nelerdir?

- Radikal çevreciler daha çok nasıl bir strateji ve eylemi tercih ederler? Neden?

- Pragmatik çevreciler genelde (çoklukla) hangi strateji ve eylem yolunu seçerler? ( Hangi stratejik eylem planı prgmatik çevrecilikle örtüşür?). Neden?

- “Yeşil tüketiciler yeşili sevenler anlamına gelir” söylemi doğru mudur?

- Yeşil tüketicilik nedir? Katı ve esnek anlamları var mıdır?

- Lobicilik nedir? Hangi düşünsel yapıdaki çevrecilerce yeğlenir?

- Lobicilik siyasal açıdan ilk nerede ve hangi konuda-alanda- başlamıştır?

- Sivil itaatsizlik kavramını uygulamada dünya gündemine getirip önemli kılan kişi kimdir? Bu kişi kimden-hangi düşünürden- etkilenmiş, bu düşünceyi nasıl uygulamıştır?

- Ekoterörizm hangi anlamlarda kullanılmaktadır?

- Ekotaj ne demektir?

- Ekotaj kavramı kapitalizmin gelişme aşamasındaki hangi olaydan esinlenilerek kullanılmıştır (hangi olayı çağrıştırmaktadır)?

- Ekotaj, geleneksel hukukta, bir meşru savunma olarak kabul edilebilir mi?

- Sivil itaatsizlik ile ekotaj aynı anlama mı gelir?

- Çevrecileri belli bir stratejiyi seçmeye yönelten faktörler nelerdir (çevreciler stratejilerden birini ya da diğerlerini neye göre seçerler)?

-Çevrecilikte sadece bir stratejiye bağlı kalıp onu uygulama gibi bir zorunluluk olabilir mi? Böyle bir durum yararlı olabilir mi? Neden?

-Çevrecilikte başlangıçta benimsenen stratejiye sonuna kadar bağlı kalma zorunlu olabilir mi? Neden?

-Yeşil partilerin kurulması hangi yıllara uzanır? Bu süreç nerelerde yaşanmıştır?

-Yeşil partilerin günümüzde siyasal düzeydeki konumları nasıldır? (Yeşil partiler geçici mi olmuşlardır?)

-Yeşil partilerin kurulması ile radikal çevrecilik arasında bir ilişki var mıdır? Nasıl?

- Radikal çevrecilerin yeşil partileri kurma sürecinde yaşadıkları temel zorluk nedir?

- Çevreci hareket toplumsal ve siyasal yapılarda kolaylıkla kabul görmüş müdür? Neden?

- Çevreci harekete, siyasal ve toplumsal yapılarda, kimlerden nasıl tepkiler gelmiştir? Neden?

- İşçiler çevrecilere neden ve nasıl tepki göstermişlerdir? Bu tepki hep devam etmiş midir?

- Halk çevrecilere neden ve nasıl tepki göstermiştir? Bu tepki hep devam etmiş midir?

- Siyasal iktidarlar çevrecilere neden ve nasıl tepki göstermişlerdir? Bu tepki sürekli mi olmuştur?

- İş çevreleri –özellikle sanayiciler-, başlangıçta, çevrecilere neden ve nasıl tepki göstermiştir? Bu tepki hep devam etmiş midir?

- Çevreci hareketin halk üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?

- Çevreci hareketin hükümetler (siyasal iktidarlar) üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?

- Çevreci hareketin iş çevreleri üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?

- Çevreci hareketin bilim insanları üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?

- Çevreci hareketin toplumdaki çeşitli kesimler üzerinde yaptığı etkilerin bu hareketin kendisi üzerinde olumlu etkileri (geri dönüşümleri) olmuş mudur? Nasıl?

-Çevreci hareketin hükümetler ve devletler düzeyinde yaptığı olumlu etkilerin (sonuçların) bu hareketin kendisi üzerinde olumsuz etkileri (geri dönüşümleri) olmuş mudur? Nasıl?- Günümüzde bazı kesimlerde dile getirilen “çevreci hareketin sonu mu” şeklindeki söylemler hangi nedenleri dayanak almaktadır?. Bu savların genel bir geçerlilik taşıdığı söylenebilir mi?

Yüklə 22,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə