Çevre Politikası Ders Planındaki konuların ezbarlenmeden anlaşılması için çalışılırken esas alınacak soru örnekleriYüklə 22,48 Kb.
tarix30.05.2018
ölçüsü22,48 Kb.

Çevre Politikası Ders Planındaki konuların ezbarlenmeden anlaşılması için çalışılırken esas alınacak SORU ÖRNEKLERİ

D. Çevre Sorunsalının Nedenleri- Tarihsel Gerçekler başlıklı kısım ( sayfa 9-11)
-Çevre sorunsalının başlıca nedenleri nelerdir?

-Sanayileşmenin çevre sorunsalına katkısı (olumsuz yüzü) ne zaman başlamış, hangi açılardan ve ne ölçüde olmuştur?

-Birinci Sanayi Devriminde insanın çevreye müdahalesi hangi gelişmelerle ve nasıl olmuştur?

-İkinci Sanayi Devriminde insanın çevreye müdahalesi hangi gelişmelerle ve nasıl olmuştur?

-Üçüncü ve dördüncü sanayi devrimlerinin çevre sorunsalındaki katkısı hangi alanlarda olmuştur?

-Sanayi devrimlerinin insan yaşamındaki olumlu yüzü nedir? Bu yüz çevre sorunsalındaki hangi temel kavramla ve bu sorunsalı çözmedeki hangi amaçla özdeşleştirilebilir?

-Nüfusun çevre sorunsalındaki katkısı hangi açılardan söz konusu olabilir?

- “ ‘Her aile en az üç çoçuk yapmalı’ söylemi çevre sorunsalının algılandığını en iyi şekilde ortaya koyuyor” şeklindeki bir sav doğru olabilir mi? Neden?

-Çevre sorunsalına katkısı bakımından nüfus konusunda Kuzey’in, evrenesel düzeyde, Güney’e yönelttiği sav nedir? Bu sav ne ölçüde geçerlidir?

- Güney Kuzey’in kendisine nüfus konusunda yönelttiği sava karşı çıkabilir mi? Kendisi bu açıdan bir sav öne sürebilir mi?

-Nüfuıs artışının çevre sorunsalını önleme açısından işlev gördüğü durumlar olabilir mi? Nasıl? Neden?

-Fakirliğin çevre sorunsalına katkısı olabilir mi? (Fakirliğin çevre sorunsalının nedeni olma konusundaki yeri nedir?)

-Teknolojinin çevre sorunsalına neden olmadaki yeri nedir?

-Teknoloji –tek başına ve mutlak anlamda çevre sorunsalının nedeni sayılabilir mi?

- “Teknoloji kullanmazsak çevre sorunsalının ortaya çıkmasını önleriz” söylemi doğru mudur?
2 numaralı Sorumlular başlıklı kısım (sayfa 11-13)
-Çevre sorunsalının ortaya çıkışında ekonomik açıdan (ekonomik düzeydeki konumları itibariyle) kimler ne ölçüde sorumludur? Bunların sorumluluk dereceleri (sorunsala sebep olmadaki payları) aynı mıdır?

-.Evrensel düzeyde Kuzey ve Güney’in çevre sorunsalının ortaya çıkışındaki konumları ve sorumluluk dereceleri (sorunsala sebep olmadaki payları) nasıldır?

-.Kuzeyin, çevre sorunsalına sebep olma bağlamında, Güney’e karşı öne sürdüğü savlar nelerdir? Bu savların geçerliliği nedir?

-Güney’in, çevre sorunsalına sebep olma bağlamında, Kuzey’e yönelttiği savlar nelerdir? Bunların geçerliliği nedir?

-Çevre sorunsalının ortaya çıkışında birey olarak tek başınıza kendi payınız (katkınız) nedir? Yaşamınızın değişik yönleri ile ilişkilendirerek yanıtlayınız. ( Evdeki, okuldaki, sosyal etkinliklerdeki, gezilerdeki, temel gereksinimlerinizi karşılamadaki zevk ve alışkanlıklarınızı düşünün).

-Çevre sorunsalının ortaya çıkışındaki sorumluları ve sorumluluk derecelerini bilmek neden çok önemlidir?

-Kapitalist ve sosyalist sistemlerin çevre sorunsalına sebep olmadaki konumları aynı mıdır?
-Çevresel adaletsizlik nedir? (Hangi şekillerde-alanlarda- gözükür, örnekleri nerelerde görülmektedir?

-Çevresel ırkçılık nedir?

-Çevresel ırkçılık ile çevresel adaletsizlik arasındaki ilişki nasıldır?

-Çevresel sömürgecilik nedir? Örnekleri nerelerde görülmektedir?

-Çevresel adalet nedir? Hangi açılardan söz konusudur?
E. Çevre Sorunsalının Evrensel Düzeyde Farkediliş ve Algılanış Süreci başlığı. Sayfa 13-28
- Farketme ve algılama ifadeleri aynı anlama mı gelir?

-Çevre sorunsalının evrensel düzeyde farkedilip algılanması kolay olmuş mudur? (bu süreçte hangi faktörler etkili olmuştur)?

- Çevre sorunsalının evrensel olarak farkedilip algılanmasını sağlayan faktörler arasında nasıl bir ilişki vardır? Neden?

-Her çevre sorunu bir felaket olarak adlandırılabilir mi?

-Dünya çapında etki ve yankı yapan çevre felaketlerinin örnekleri nelerdir? Hangi alanlarda ortaya çıkıp, hangi çevre sorunlarını yaratmışlardır?

- Birey olarak evrensel ölçekli çevre felaketlerindeki kendi konumunuzu nerede görüyorsunuz? Bunların ortaya çıkışında hiçbir payınız olmadığını söyleyebilir misiniz?

-Çevre felaketlerinin çözümünde birey olarak kendi rolünüzü nerede görüyorsunuz?

-Çevre sorunsalının ortaya çıkışına hangi bilim dallarında hangi açılardan dikkat çekilmiştir?

- Teknik ve doğa bilimleri alanında çevre sorunsalına işaret eden öncüller kimlerdir? Eserleri nelerdir?

- Sesiz Bahar eserinde kim neyi vurgulamıştır?

- Ortak Varlıkların Trajedisi eserinde kim neye işaret etmiştir?

- Ortak Varlıkların Trajedisi eserinde yazar ortak varlıklar ile neyi kastetmiştir?

-Ortak Varlıkların Trajedisi eserinde yazar trajedi sözcüğü ile neye işaret etmektedir? Aynı trajediyi yazarın esas aldığı varlık dışında başka örnekler etrafında açıklayabilir misiniz?

-Büyümenin Sınırları adlı eserin çevre sorunsalının algılanmasındaki yeri -önemi- ve ana teması nedir?

-Ortak Geleceğimiz adlı eserin çevre sorunsalının algılanmasındaki yeri -önemi- ve ana teması nedir?

-Bilim alanındaki öncüllerin düşünceleri siyasal ve toplumsal yapılarda kolaylıkla kabul görmüş müdür? Öncüllerin düşünceleri kimler tarafından nasıl karşılanmıştır? (tepkiler)

-Bilim alanındaki öncüllerin eserlerinin (düşüncelerin) çevre sorunsalının algılanmasında etkisi olmuş mudur? (siyasal iktidar, halk ve çevreciler üzerinde).

-Çevreci hareket nasıl doğmuştur? İlk çevreciler –öncüller- kimlerdir? İlk çevreci hareket hangi dönemlere uzanır? Neden?

-Çevreci hareketin gelişim sürecinde ortaya çıkan ilk dönemlerdeki korumacı hareket günümüzdeki çevre hareketinden farklı mıdır?

-1968 öğrenci olaylarının çevreci hareket ile bağlantısı nasıldır?

- Çevreci hareketi örgütsel olarak türdeş bir yapı gösterir mi ? Neden?

- Çevreci hareket düşünsel açıdan uyum - türdeş bir yapı- gösterir mi? Neden?

-Düşünsel açıdan çevreci hareketteki dağınıklılık belli ölçüde netleştirilebilir mi? Nasıl?

-Pragmatik ve radikal çevrecilik ne anlama gelir? Aralarındaki temel fark nedir?

-Çevreci hareketin kullandığı strateji ve eylem şekilleri nelerdir?

- Radikal çevreciler daha çok nasıl bir strateji ve eylemi tercih ederler? Neden?

- Pragmatik çevreciler genelde (çoklukla) hangi strateji ve eylem yolunu seçerler? ( Hangi stratejik eylem planı prgmatik çevrecilikle örtüşür?). Neden?

- “Yeşil tüketiciler yeşili sevenler anlamına gelir” söylemi doğru mudur?

- Yeşil tüketicilik nedir? Katı ve esnek anlamları var mıdır?

- Lobicilik nedir? Hangi düşünsel yapıdaki çevrecilerce yeğlenir?

- Lobicilik siyasal açıdan ilk nerede ve hangi konuda-alanda- başlamıştır?

- Sivil itaatsizlik kavramını uygulamada dünya gündemine getirip önemli kılan kişi kimdir? Bu kişi kimden-hangi düşünürden- etkilenmiş, bu düşünceyi nasıl uygulamıştır?

- Ekoterörizm hangi anlamlarda kullanılmaktadır?

- Ekotaj ne demektir?

- Ekotaj kavramı kapitalizmin gelişme aşamasındaki hangi olaydan esinlenilerek kullanılmıştır (hangi olayı çağrıştırmaktadır)?

- Ekotaj, geleneksel hukukta, bir meşru savunma olarak kabul edilebilir mi?

- Sivil itaatsizlik ile ekotaj aynı anlama mı gelir?

- Çevrecileri belli bir stratejiyi seçmeye yönelten faktörler nelerdir (çevreciler stratejilerden birini ya da diğerlerini neye göre seçerler)?

-Çevrecilikte sadece bir stratejiye bağlı kalıp onu uygulama gibi bir zorunluluk olabilir mi? Böyle bir durum yararlı olabilir mi? Neden?

-Çevrecilikte başlangıçta benimsenen stratejiye sonuna kadar bağlı kalma zorunlu olabilir mi? Neden?

-Yeşil partilerin kurulması hangi yıllara uzanır? Bu süreç nerelerde yaşanmıştır?

-Yeşil partilerin günümüzde siyasal düzeydeki konumları nasıldır? (Yeşil partiler geçici mi olmuşlardır?)

-Yeşil partilerin kurulması ile radikal çevrecilik arasında bir ilişki var mıdır? Nasıl?

- Radikal çevrecilerin yeşil partileri kurma sürecinde yaşadıkları temel zorluk nedir?

- Çevreci hareket toplumsal ve siyasal yapılarda kolaylıkla kabul görmüş müdür? Neden?

- Çevreci harekete, siyasal ve toplumsal yapılarda, kimlerden nasıl tepkiler gelmiştir? Neden?

- İşçiler çevrecilere neden ve nasıl tepki göstermişlerdir? Bu tepki hep devam etmiş midir?

- Halk çevrecilere neden ve nasıl tepki göstermiştir? Bu tepki hep devam etmiş midir?

- Siyasal iktidarlar çevrecilere neden ve nasıl tepki göstermişlerdir? Bu tepki sürekli mi olmuştur?

- İş çevreleri –özellikle sanayiciler-, başlangıçta, çevrecilere neden ve nasıl tepki göstermiştir? Bu tepki hep devam etmiş midir?

- Çevreci hareketin halk üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?

- Çevreci hareketin hükümetler (siyasal iktidarlar) üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?

- Çevreci hareketin iş çevreleri üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?

- Çevreci hareketin bilim insanları üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?

- Çevreci hareketin toplumdaki çeşitli kesimler üzerinde yaptığı etkilerin bu hareketin kendisi üzerinde olumlu etkileri (geri dönüşümleri) olmuş mudur? Nasıl?

-Çevreci hareketin hükümetler ve devletler düzeyinde yaptığı olumlu etkilerin (sonuçların) bu hareketin kendisi üzerinde olumsuz etkileri (geri dönüşümleri) olmuş mudur? Nasıl?- Günümüzde bazı kesimlerde dile getirilen “çevreci hareketin sonu mu” şeklindeki söylemler hangi nedenleri dayanak almaktadır?. Bu savların genel bir geçerlilik taşıdığı söylenebilir mi?

Yüklə 22,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə