Çinar belediye başkanliğI 2013 yili faaliyet raporu başkanın Mesajı; Sevgili ÇınarlılarYüklə 377,05 Kb.
səhifə3/5
tarix22.01.2018
ölçüsü377,05 Kb.
1   2   3   4   5

İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ


Çalışmalarımıza, 2010 – 2014 Planlama sürecimizde, belediyeciliğimizin temel ilkeleri olan; demokratik katılımcılık, cinsiyet eşitliği, ekolojik yaklaşım, erişilebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerini esas aldık. Yoğun hazırlık sürecinin ardından Belediye Meclisimiz tarafından oybirliği ile kabul edilen planlamalarımızda; Kentsel hizmetler, nitelikli yaşam koşullarının geliştirilmesi, toplumsal hizmetler, uluslararası standartlarda fiziki ve sosyal yaşam koşulları, Kurumsal hizmetler, kurumsal kapasite gelişimi gibi konular öncelikli hedeflerimiz olarak belirlenmiştir.

İlçemizde çarpık kentleşme ve plansız yapılaşma ciddi bir sorun durumundadır. Kent imar planı doğrultusunda imar uygulamaları ve alt yapı çalışmaları kentin planlı gelişimi belediyemizce stratejik bir amaç olarak belirlemiştir.

İmara yeni açılan ve yapılaşmanın hızla devam ettiği ilçemizde yol ve cadde düzenleme çalışmaları, bu yolların sıcak asfalt ile döşenmesi ve kaldırımların yapılması temel hedefimizdir.

Çınar Belediyesi sınırları dâhilinde yeşil alan miktarı ve park sayısı oldukça sınırlıdır. İlçemizde yeni yeşil alanlar yapmak, 2012 yılı içerisinde çalışmalarına başlanılan Çınar Kent Parkı çalışmaları devam etmektedir.

Bu hizmetlerimizin yanı sıra belediyemizce 2014 yılında;


 • Mücavir Alan Genişletmesi

 • Revize İmar Planı

 • İçme Suyu Projesi

 • Atık Su Arıtma Tesisi

 • Katı Atık Tesisi hedef projelerimiz arasında yer almaktadır.

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Çınar Belediyesi olarak kentsel politika ve hizmetleri uygularken diğer yaşamlarla uyum içerisinde ve ekolojik bütüne saygılı belediyecilik yaparak ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu politika/program ve projeler ile yaşamı desteklemek.

Temel Politikalarımız;


 • Kamu hizmetlerinde ve yatırımlarında vatandasın memnuniyetini kazanmak,

 • Hiçbir ayırım gözetmeksizin herkesin kamu hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak,

 • İlçenin yaşam kalitesinin ve refah seviyesinin gelişiminde sürdürülebilirlik temel yaklaşımımızdır.

 • Vatandaşlarımızın hizmetlere ve çalışanlara ulaşabilirliğini etkin olarak sağlamak,

 • Karar almada ve uygulamada vatandaşlarımızın katılımına ve çoğulculuğa önem vermektir.

 • Kaynak kullanımında etkinlik ve verimliliğin ön planda tutulmasını sağlamak,

 • Sürekli olarak toplumu bilgilendirilerek yapılan hizmetlerde izlenebilirliği sağlamak,

 • Tüm iş ve hizmetlerde mevzuata ve tasarruf tedbirlerine uygun olarak çalışmaktır.

Önceliğimiz olarak hizmet sunulurken yeni ve geri kalmış yerleşim yerleri, nüfus oranının yüksekliği, hizmetlere vatandaş katkısının en fazla olduğu ve yapılacak hizmetten çoğunlukta bulunan yerleşim bölgelerinin faydalanabileceği hizmetler sunmaktadır.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

 1. MALİ BİLGİLER

1– Bütçe ve Uygulama Sonuçları

Belediyemiz 2013 mali yılı bütçesi Belediye Meclisinin 27.11.2012 tarih ve 33 sayılı kararı ile 17.160.300,00 TL olarak kabul edilip, 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.2013 YILI GELİR BÜTÇESİ

Vergi Gelirleri : 2.791.800,00 TL

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : 427.500,00 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar : 530.000,00 TL

DİĞER GELİRLER : 6.194.000,00 TL

SERMAYE GELİRLERİ : 7.217.000,00 TL

TOPLAM : 17.160.300,00 TL
2013 YILI GİDER BÜTÇESİ

PERSONEL GİDERLERİ : 1.960.525,00 TL

SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİM. GİDERLERİ : 333.675,00 TL

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 4.059.100,00 TL

faiz giderleri : 30.000,00 TL

CARİ TRANSFERLER : 322.000,00 TL

SERMAYE GİDERLERİ : 9.105.000,00 TL

yedek ödenekler : 1.350.000,00 TL

TOplam : 17.160.300,00 TL

2– Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince hazırlanan 2013 mali yılı kesin hesabı, Temel Mali Tablolara ilişkin açıklamalar, Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere sunulacaktır.2013 YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESABI

Vergi Gelirleri : 2.740.449,82 TL

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : 319.594,38 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar : 0 TL

DİĞER GELİRLER : 4.084.908,51 TL

SERMAYE GELİRLERİ : 1.474.825,00 TL

TOplam : 8.619.777,71 TL

2013 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESABI

PERSONEL GİDERLERİ : 2.171.856,11 TLSOS. GÜV. KUR. DEV. PRİM. GİDERLERİ : 342.192,40 TL

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 2.571.694,12 TL

faiz giderleri : 26.516,08 tlCARİ TRANSFERLER : 186.362,51 TL

SERMAYE GİDERLERİ : 4.850.298,52 tlTOPLAM : 10.148.919,74 TL

3– Mali Denetim Sonuçları

Çınar Belediyesi 2013 yılı hesap iş ve işlemleri Çınar Belediye Meclisince oluşturulan Denetim Komisyonu marifetiyle yapılmakta ve düzenlenen denetim raporu sonuçları Nisan ayında Belediye Meclisine sunulmaktadır. 1. PERFORMANS BİLGİLERİ

1– Faaliyet ve Proje Bilgileri

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ;

Çalışmalarına 2011’de başlanılan kurumsal kaliteli yönetim standartları uzun bir sürenin ardından 2014’te tamamlanmış, ilgili kurumlarca yapılan bütün incelemelerde standartların sağlandığı tescillenmiş olup, uluslararası standartlarda kaliteli hizmet üretme belgesi olan İSO TS-EN-ISO 9001:2008 “Kalite Yönetim Sistem Belgesi” alınmıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğü olarak 2013 yılı içerisinde;

Meclis Çalışmaları

• Meclis tatil ayı olan Ağustos ayı hariç her ay Meclis toplantısı düzenli olarak yapıldı.

• Yazı İşleri Müdürlüğü ile ilgili 12 adet karar

• Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili 1 adet karar

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İle ilgili 17 adet karar

• Mali Hizmetler müdürlüğü ile ilgili 6 karar • Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile ilgili olarak 5 adet

• Hukuk İşleri Birimi ile ilgili 1 adet olmak üzere; toplam 42 adet meclis kararı alınmıştır.

Alınan kararlar her ay yasal süreleri içerisinde Kaymakamlık Makamına sunulmuştur.

Meclis kararları ilan tahtasına asılarak Çınar halkına duyurulması sağlanmıştır.

Encümen Çalışmaları

Belediye Encümenimiz, haftada bir gün Perşembe günleri toplanmaktadır.

Belediye Encümenimiz birimler itibariyle;

• Özel Kalem ile ilgili 1 adet karar

• Yazı İşleri Müdürlüğü ile ilgili 4 adet karar

• Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili 5 adet karar

• İmar ve şehircilik müdürlüğü ile ilgili 21 adet karar

• Mali Hizmetler müdürlüğü ile ilgili 2 adet karar

• Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile ilgili 24 adet karar


 • Hukuk İşleri ile ilgili 1 adet karar olmak üzere; toplam 58 adet encümen kararı alınmıştır.

Encümenimizce alınan kararlar ilgili birimlere havale edilerek, gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır.

Birimler arası her türlü bilgi karşılıklı paylaşılarak daha verimli çalışmalar yapılmıştır.

Evrak Kayıt Birimi, Belediye ile ilgili yapısal, sosyal ve kültürel yazışmaları takip edilmiş, kayırlar günlük ve düzenli olarak yapılmıştır.

Belediyemize gelen yazılar, ilgili birimlere havaleleri yapılarak, Belediyemize ait yazılar ise ilgili kurum veya kişilere süreleri içerisinde düzenli olarak gönderilmeleri sağlanmıştır.

Evrak Kayıt Birimimize (01.01.2013)-(31.12.2013) tarihleri arasında 937 adet gelen evrak, 902 adet giden evrak kaydı yapılmıştır. Ayrıca 183 adet sivil evrak (dilekçe) kaydı yapılmış ilgili birimlere havalesi yapılmıştır. Bütün resmi ve sivil evraklar zamanında cevaplanarak ilgili yerlere gönderilmiştir.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet üretebilmek, gelir kaynaklarına endekslidir.

Bir belediye için; gelir ve giderlerin düzenli ve sağlıklı tutulması gerekir. Çünkü bu alan belediyenin can damarıdır. Atılacak her adım bu birimin çıkaracağı envantere göre programlanır. Bu sebeple yıllık gelir-gider durumumuza bakacak olursak:

1- Gelirlerin tahakkuku yapılarak tahsili işlemlerinde gelir takibi ve tahsilâtı yapılarak, tahsilât, teslimat müzekkeresi ile bankadaki belediye hesabına yatırılmıştır.

2- Giderler hak sahiplerine ödenmiştir. Emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve gerekli tüm kayıt işlemleri yapıldı.

3- 2012-2013 yılı bütçe kesin hesabı işlemleri yapılarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

4- Analitik bütçe sistemi esasına göre 2014 yılı bütçesi hazırlanarak Belediye Meclisinin 25.11.2013 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilerek, 2014 yılı 01 Ocak itibariyle uygulanmaya konulmuştur.

5- Bütçe ve muhasebe işlemleri, mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğine göre elektronik ortamda yürütülmektedir.

6- Tüm muhasebe kayıt, iş ve işlemleri neticesinde çıkan rapor ve belgeler düzenli bir şekilde Dosyalanıp arşivlenerek denetime hazır hale getirilmiştir.Mali Hizmetler Müdürlüğü 2013 yılı Gelir-Gider tablosu

2013 YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESABI

Vergi Gelirleri : 2.740.449,82 TL

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ : 319.594,38 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar : 0 TL

DİĞER GELİRLER : 4.084.908,51 TL

SERMAYE GELİRLERİ : 1.474.825,00 TL

TOplam : 8.619.777,71 TL

2013 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESABI

PERSONEL GİDERLERİ : 2.171.856,11 TLSOS. GÜV. KUR. DEV. PRİM. GİDERLERİ : 342.192,40 TL

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 2.571.694,12 TL

faiz giderleri : 26.516,08 tlCARİ TRANSFERLER : 186.362,51 TL

SERMAYE GİDERLERİ : 4.897.812,11 tlTOPLAM : 10.196.433,33 TL

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal olarak birimlere destek olmak gibi görevlere sahip olan Destek Hizmetler Müdürlüğü 2013 yıllık faaliyetleri kapsamında: • Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışan temizlik ve zabıta personeline belediye amblemli Giyim Malzemesi alınarak, işçilere dağıtımı sağlanmıştır.

 • Belediye hizmet binası ve Belediyemize bağlı Makine İkmal Şefliğimizde kullanılan bilgisayarlara Yazılım Programı alınarak, kurulumu sağlanmıştır.

 • Belediye hizmet binamızda kullanılan Bilgisayarlarımıza Orijinal Windows Programı alınarak, kurulumu sağlanmıştır.

 • Belediye hizmet binamız için 2100 kg kalorifer yakıtı alımı gerçekleştirilmiştir.

 • Belediyemiz araçlarının yakıt ihtiyacının karşılanması için yakıt ihalesi gerçekleştirilmiştir.

 • Belediye hizmet binasının bakım ve temizliği için çeşitli temizlik malzemeleri alınarak, bina bakım ve temizliğinin periyodik olarak yapılması sağlanmıştır.

 • Belediye İdari birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan klasör, dosya, fotokopi kâğıdı, toner vb. sarf malzemeler alınarak, birimlere dağıtımı sağlanmıştır.

 • Belediyemize bağlı Kadın Dayanışma Merkezimizin faaliyetlerini yürütebilmeleri için 1 yıllığına ev kiralanmıştır.

 • Belediyemizce kullanılmakta olan BEYAZ yazılım programı için 1 yıllık bakım sözleşmesi yapılmıştır.

EVLENDİRME MEMURLUĞU

Belediye Evlendirme Memurluğumuzca 2013 yılı içerisinde toplam 28 adet resmi nikâh akdi gerçekleştirilmiştir.FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 2013 yılı içerisinde görev ve sorumlulukları kapsamında aşağıdaki hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirmiştir.1)-YOL DÜZENLEME VE MALZEME ALIM ÇALIŞMALARI:

İlçemizin Ekinveren Caddesinde yol genişletme ve düzenleme çalışması yapılarak malzeme serimi yapıldı. İlçemizin asfaltı bozulan ve parke olmayan yolları, kış sezonunda çamuru engellemek amacıyla Cumhuriyet Mahallesi, Yeşil Mahalle, Eski Mahalle, Fatih Mahalle, Gazi Mahalle ve Yeni Mahallede çakıl serimi yapıldı ve kamyonların giremediği yerlere kepçeyle serimi yapılarak hizmete sunulmuştur.

İlçemizin cadde ve sokaklarında sathi kaplama yapılan yerlerde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Sathi kaplama yapılan cadde ve sokaklarda kış sezonunda yağmur, kar ve çamurdan bozulan yerlere sıcak asfalt kamyonla Diyarbakır’dan getirtilerek cadde ve sokaklara serimi yapılarak silindirle sıkıştırma yapıldı.

2)- KANALİZASYON ÇALIŞMALARI:

İlçemizin muhtelif yerlerinde kanalizasyon çalışmaları yapıldı. Yeşil mahallede 52 tane kanalizasyon tamiratı ve 11 tane yeni kanalizasyon hattı şebekesi, Cumhuriyet mahallesinde 118 kanalizasyon tamiratı ve 21 yeni kanalizasyon hattı şebekesi, Eski mahallede 78 kanalizasyon tamiratı ve 13 yeni kanalizasyon hattı şebekesi, Fatih mahallesinde 54 kanalizasyon tamiratı ve 15 yeni kanalizasyon hattı şebekesi, Gazi mahallesinde 69 kanalizasyon tamiratı ve 7 yeni kanalizasyon hattı şebekesi, Yeni Mahallede 85 kanalizasyon tamiratı ve 17 yeni kanalizasyon hattı şebekesi olmak üzere toplamda 456 tane kanalizasyon tamiratı ve 84 tane yeni kanalizasyon şebekesi hattı yapılmıştır.3)- PARKE YAMA, KALDIRIM VE OLUK ÇALIŞMALARI:

İlçemiz merkezi muhtelif mahallelerinde çöken parkelerin, kaldırımların ve olukların yaması yapıldı. 19 Mayıs caddesinde 118 parke yaması, 18 oluk onarımı ve 14 kaldırım tamiratı, Fatih mahallesinde 62 parke yaması, Yeşil mahallede 43 parke yaması, 11 oluk onarımı ve 20 kaldırım tamiratı, Cumhuriyet mahallesinde 92 parke yaması, 9 oluk onarımı ve 7 kaldırım tamiratı, Yeni Mahallede 52 parke yaması ve 10 kaldırım tamiratı, Eski Mahallede 48 parke yaması ve 7 kaldırım tamiratı, Gazi Mahallede ise 17 parke yaması ve 4 oluk onarımı olmak üzere toplam; 424 parke yaması, 58 kaldırım onarımı ve 42 oluk onarımı yapılmıştır.4)- 19 MAYIS KİLİTLİ PARKE TAŞI VE KALDIRIM YAPIMI ÇALIŞMALARI:

19 Mayıs Caddesinde Kaldırımlara bazalt taşı ve yola kilitli parke taşı ile düzenleme çalışmaları yapıldı. Tedaş tarafından tahrip edilen parkeler yeniden düzenlenerek değiştirildi.5)- İTFAİYE ÇALIŞMALARI:

İlçemiz ve bağlı köylerinde meydana gelen toplam 40 adet yangın itfaiye aracı kullanılarak söndürüldü. İlçemiz Yeni, Gazi, Cumhuriyet ve Eski mahalledeki ağaçlar ve Diyarbakır- Mardin Anayolu üzerindeki orta refüjü gece gündüz çim sulaması, mezarlık etrafları ile çiçeklerin sulama çalışmaları periyodik bir şekilde yapılmıştır.6)- İÇME SUYU ÇALIŞMALARI:

İlçemizde içme suyu çalışmaları ile ilgili olarak; Yeşil mahallede 34 tane su abonesi patlağı, 20 tane ana hat su şebekesi patlağı ve 16 tane yeni su abonesi kazısı ve bağlantısı, Cumhuriyet mahallesinde 66 tane su abonesi patlağı, 88 tane ana hat su şebekesi patlağı ve 44 tane yeni su abonesi kazısı ve bağlantısı, Eski mahallede 40 tane su abonesi patlağı, 14 tane ana hat su şebekesi patlağı ve 30 tane yeni su abonesi kazısı ve bağlantısı, Gazi mahallesinde 18 tane su abonesi patlağı ve 8 tane yeni su abonesi kazısı ve bağlantısı, Yeni mahallede 24 tane su abonesi patlağı, 18 tane ana hat su şebekesi patlağı ve 24 tane yeni su abonesi kazısı ve bağlantısı, Fatih Mahallede 24 tane su abonesi patlağı, 26 tane ana hat su şebekesi patlağı ve 22 tane yeni su abonesi kazısı ve bağlantısı, 19 Mayıs Caddesinde 26 tane ana hat su şebekesi patlağı, Kuruyazı köyünde 46 ana boru su patlağı, Su kulesinde 26 ana boru su patlağı ve su kulesi aşağısında 54 ana boru patlağı olmak üzere toplam; 318 tane ana hat su şebekesi patlağı, 206 tane su abonesi patlağı ve 144 tane yeni su abone bağlantısı ve kazısı yapılmıştır.7)- ÇEVRE KORUMA ÇALIŞMALARI:

Çevre sağlığımızı korumak için mekanik ve kültürel önlemlerin yanı sıra ilaçlamayla da mücadele edilmiştir.

Haşere yönünden tehlike arz eden ve ihbarı yapılan yerlere, müdahale edilerek ilaçlama yapılmıştır. İlçemiz tüm mahalleleri ile bunun yanı sıra Tavşantepe, Altınakar, Tekkaynak, AK-AY Petrol Civarı, Ekinveren, İkizoluk, Demirölçek, Çukurbaşı, Aboriş, Şekerveren, Mollapolat, Kuruyazı, Durmaz inş. ve çevresinde bulunan yerleşim yerleri, Gelensu, Altınakar, Tavşantepe, Selman, Şükürlü, Murattaşı, Beşpınar Köyü ile hipodrom alanı ULV Aracımızla ilaçlamaları yapılmıştır. Larva, karasinek ve sivrisinek mücadelemiz 2013 yılı programına göre yürütüldü.

2013 yılı ilaç ve ekipman alımı için 100.00,00 TL (Yüz bin Türk lira) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe talep edildi.8)- TEMİZLİK İŞLERİ:

İlçemiz temizliğinde kullanılmak üzere satın alınan vakumlu yol süpürme aracı ile rutin olarak cadde ve sokakların temizliği yapılmaktadır. Yol süpürme aracının ulaşamadığı ve çarşının bulunduğu alanlarda personel görevlendirilerek temizlik çalışmaları kesintisiz sürdürülmüştür. Gereksinim duyulan yerlere konteynır bırakılmış, tahrip olan konteynırların bakımı ve değişimi yapılmıştır. Tıbbi atığın atılması için özel bir firma ile anlaşma yapılmış, mevcut çöp döküm alanımızda hafriyat çalışması yapıldı.

D.S.İ. taşkın önleme kanalında temizleme çalışması yapıldı. Tespit edilen moloz ve hayvan gübreler kaldırıldı.

Tıkanan kanallarda imkânlarımızın yetmediği noktalara, DİSKİ’den vidanjör getirtildi. Kış ayında kar temizliği ve tuzlama çalışması yapıldı.

Ayrıca belediyemiz 1 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracının hibe edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur.

9)- PARK VE BAHÇE ÇALIŞMALARI:

Ağaç, çiçek ve çim işlerinde budama, sulama, çanak açma, çapalama, uçkun temizleme, çim biçimi ve bitki besin element takviyesi yapıldı. Yeni yapılan Parklarda eksik ağaçların dikimi ve çim ekimi yapıldı. Çim alanlarımızda ve refüjlerde yabancı ot çalışmaları yapıldı.

Yabancı ot mücadelesi yapıldı. Parkların sulama sistemi, aydınlatmaları ve havuz fıskiyeleri onarımı yapıldı. Mardin yolu orta refüjünde ağaç değişimi yapıldı. İlçe otogarına altuni top mazı ve gül dikimi yapıldı. İlçede kurumuş ağaçların kesimi yapıldı. Parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının onarımı yapıldı. Büyük bahçede ağaç bakımı ile kurumuş ağaçların kesim işlemi yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Fidanlığından ve Diyarbakır Orman Fidanlığından ücretli ve hibe olmak üzere fidanlar getirildi. Fidanları düzenli bir şekilde koruması için su kulesinde tavalar inşa edildi.

Afet konutları bahçe düzenlemesi çalışmasında toprak doldurma ve ağaç dikim çalışması yapıldı. Kent park çalışmalarında ağaç dikimine başlanıldı.10)- YAPIM İHALELERİ İŞİ ÇALIŞMALARI

a) KENT PARKI, KENT MEYDANI VE KANAL ÇEVRESİ 1. ETAP YAPIM İŞİ

Kent Parkı, Kent Meydanı ve Kanal Çevresi 1.Etap Yapım İşi ihalesi 12.07.2012 tarihinde gerçekleşmiş, 21.09.2012 tarihinde sözleşme imzalanarak ve 25.09.2012 tarihinde işyeri teslim edilerek işe başlanılmış olup, 2013 yılı içerisinde tamamlanması gerekirken yüklenici firma yapım işini tamamlayamadığından 02.08.2014 tarihine kadar süre uzatımı verilmiştir.b)- ÇINAR BELEDİYESİ TAHIL BORSASI İNŞAATI İHALESİ ÇALIŞMALARI:

Belediyemiz sınırları içerisindeki mülkiyeti belediyemize ait ve imar uygulamaları tamamlanmış olan Ekinveren Köyü İkizoluk Mevki 96 nolu parselde 1 adet Çınar Belediyesi Tahıl Borsası inşaatı yapım işi İhalesi 13.02.2012 tarihinde yapılarak çalışmalarına başlanılmış olup, geçici kabule hazırlık aşamasındadır.c )- ÇINAR BELEDİYESİ TİCARET BİNASI İNŞAATI YAPIM İŞİ:

Belediyemiz sınırları içerisindeki mülkiyeti belediyemize ait ve imar uygulamaları tamamlanmış olan Gazi Mahallede bulunan Çınar Belediyesi Ticaret Binası İnşaatı yapım işinin yapılması için 27.08.2012 tarihinde ihalesi yapılarak yüklenici firma ile 24.09.2012 tarihinde sözleşme imzalanarak ve 25.09.2012 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmış olup, çalışmalar sürdürülmektedir.d )- ÇINAR BELEDİYESİ HALI SAHA ÇALIŞMALARI:

Kent Parkı, Kent Meydanı ve Kanal Çevresi 1.Etap Yapım İşinin spor tesisleri yanında halı saha yapılmıştır. 45x25 metre boyutlarında yapılarak ilçe halkının hizmetine sunulmuştur.11)- MAL ALIMI İHALE ÇALIŞMALARI

a) 2013 mali yılı içinde kullanılacak akaryakıtın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihale suretiyle temini için AKARYAKIT ÜRÜNLERİ MAL ALIM İHALESİ 08.05.2013 tarihinde yapılarak yüklenici firma ile 16.04.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup mal alımına başlanılmıştır.

12)- CENAZE DEFİN ÇALIŞMALARI:

İlçemiz Çınar’a bağlı Köylerin ve ilçemiz içi cenaze defin işleri için kazıcı yükleyici kepçeye mezarlıklara gönderilerek mezar kazıları yapılması sağlanmış, cenaze aracımız ile de vefat edenlerin nakliyeleri gerçekleştirilmiştir.

İlçemiz çınara bağlı köylere 27 kez kepçe ve 25 kez de cenaze aracı, ilçe içine ise 42 kez kepçe ve 40 kez cenaze aracı gönderilmiştir.

15)- YIKIM ve HARFİYAT ÇALIŞMALARI:

İlçemizdeki Halı saha ve kafeteryası, Eski Belediye Binası ve İlçemiz yıkık evler yıkılarak yıkılan yerlerin hafriyatı atıldı. İlçemiz mahallelerde sokak ve caddelere atılan hafriyat ve gübre kaldırılarak temizliği yapıldı.ZABITA AMİRLİĞİ

Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ilçenin düzenini sağlamak, halkın sağlığını korumak için gerekli denetimleri yapmak, halkın huzurunu hedefi ve amacı ile aşağıda belirtilen çalışmaları 2013 yılı içerisinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 1. Denetimler

1-) Güvenilir Gıda, Sağlıklı Yaşam Kampanyası çerçevesinde, her ay tüm esnaflara gidilerek denetim ve kontroller gerçekleştirildi. Bu kontroller esnasında sağlığa zararlı, tarihi geçmiş gıda malzemeleri için tutanak tutularak el konulmuştur. Sebebine dair esnafa bilgi ve açıklamalar yapılmıştır.

Bu çalışmalar ilin rapor ve tutanaklar Amirlikçe kayıt altına alındığı gibi aylık düzenli olarak Diyarbakır Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

2-) İkinci El Oto Galerileri ile ilgili olarak aylık periyodik olarak yapılan denetimler üçer aylık raporlar halinde Diyarbakır Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

3-) Oto Parklar ile ilgili olarak ilçemizde resmi veya gayri resmi oto parkları denetimleri üçer aylık raporlar halinde Diyarbakır Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

4-) 4207 Sayılı yasa kapsamında Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı doğrultusunda amirliğimizce düzenli olarak kontroller yapılmakta ve üç ayda bir rapor şeklinde Diyarbakır Valiliğine bilgi verilmektedir.


 1. Kataloq: wp-content -> uploads
  uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
  uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
  uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
  uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
  uploads -> Frankfurt məktəbi
  uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
  uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
  uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
  uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
  uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

  Yüklə 377,05 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə