Comisia europeană Bruxelles, 14 2010


Explicarea principalelor elemente ale sistemului propusYüklə 149,43 Kb.
səhifə2/4
tarix31.10.2017
ölçüsü149,43 Kb.
1   2   3   4

3.Explicarea principalelor elemente ale sistemului propus


Regulamentul propus prevede un set de norme comune pentru transportul transfrontalier profesionist de numerar în euro în zona euro. Acesta se bazează pe principiul unei licențe specifice pentru transportul transfrontalier de fonduri, care urmează să fie acordată de statul membru de origine societăților de transport de fonduri care doresc să transporte numerar în euro peste hotare. Se prevăd șapte tipuri de transporturi autorizate – cinci pentru transportul de bancnote și două pentru transportul de monede – cu posibilitatea ca statele membre să aleagă să nu utilizeze anumite opțiuni pe teritoriul lor.

În ceea ce privește domeniul de aplicare, următoarele elemente trebuie menționate: • Regulamentul propus se aplică transportului rutier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro. De asemenea, se prevede că teritoriile statelor membre ale UE care nu au introdus încă moneda euro intră sub incidența regulamentului începând cu data deciziei Consiliului de a abroga derogarea acordată acestora în ceea ce privește participarea la zona euro. Extinderea domeniului de aplicare al regulamentului face obiectul unei propuneri separate de regulament.

 • Regulamentul propus se aplică atât așa-numitului transport de la un punct la altul (și anume transportul de la o locație sigură la altă locație sigură fără opriri intermediare), cât și așa-numitului transport cu amănuntul de numerar (transport cu mai multe opriri care deservește clienți finali).

 • Pentru transporturile cu amănuntul, majoritatea opririlor trebuie să aibă loc în statul membru gazdă, însă nu există o limită pentru numărul de opriri efectuate în statul membru de origine sau în statul membru gazdă.

 • De regulă, transportul trebuie să se desfășoare în timpul zilei, cu excepții prevăzute pentru transportul de la un punct la altul;

 • Vehiculul de transport de fonduri trebuie să se întoarcă în statul membru de origine în aceeași zi.

Licența pentru transportul transfrontalier de fonduri

Societățile de transport de fonduri care doresc să efectueze transport transfrontalier de numerar în temeiul dispozițiilor regulamentului trebuie să solicite o licență specifică din partea autorității emitente din statul membru de origine. Pentru a obține licența, societatea, conducerea și personalul acesteia trebuie să îndeplinească o serie de condiții prevăzute în regulament. În cazul încălcării normelor, autoritatea care a acordat licența, și anume autoritatea din statul membru de origine are puterea de a impune sancțiuni. Cu toate acestea, statul membru traversat sau statul membru gazdă are competențe de salvgardare în cazul unei urgențe sau al încălcărilor evidente ale normelor (de exemplu nerespectarea numărului minim al membrilor personalului, încălcarea normelor privind portul de arme etc). În plus, statele membre au datoria de informare reciprocă privind toate aceste aspecte.Tipuri de transport autorizate

Pentru transportul transfrontalier al bancnotelor, sunt autorizate următoarele cinci tipuri de transport: • Transportul de bancnote într-un vehicul neblindat cu aspect banalizat echipat cu un sistem de neutralizare a bancnotelor (IBNS);

 • Transportul de bancnote într-un vehicul neblindat pe care se indică în mod clar că este echipat cu IBNS;

 • Transportul de bancnote într-un vehicul cu cabina blindată echipat cu IBNS;

 • Transportul de bancnote într-un vehicul blindat integral care nu este echipat cu IBNS;

 • Transportul de bancnote într-un vehicul blindat integral echipat cu IBNS.

Pentru monede, se prevăd următoarele două tipuri de transport:

 • Transportul de monede într-un vehicul neblindat;

 • Transportul de monede într-un vehicul cu cabina blindată.

În toate situațiile, trebuie să existe în vehicul cel puțin două persoane din personalul de securitate, cu excepția transportului într-un vehicul blindat integral care nu este echipat cu IBNS, caz în care sunt necesare trei persoane din personalul de securitate.

Statele membre pot alege să elimine utilizarea anumitor opțiuni pe teritoriul lor atât timp cât acceptă cel puțin una dintre opțiunile menționate anterior pentru bancnote și una pentru monede și atât timp cât nu permit mijloace comparabile de transport pentru transporturile interne de fonduri.Aplicarea normelor naționale

În domenii deosebit de sensibile din punct de vedere al securității, normele naționale continuă să se aplice. Astfel de domenii vizează deținerea și utilizarea armelor, relația cu organele de poliție și normele care reglementează comportamentul personalului de securitate CIT în afara vehiculului de transport de fonduri, precum și securitatea locațiilor în care este livrat sau colectat numerarul.


4.Aspecte juridice


Articolul 133 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că „[…] Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru utilizarea monedei euro ca monedă unică”. Din acest articol reiese că UE are dreptul, și totodată datoria, de a lua măsurile necesare în vederea asigurării circulației libere și eficiente a numerarului în euro, întrucât situația actuală creează obstacole în calea transportului transfrontalier al monedei euro și, astfel, în calea utilizării acesteia.

Alternativa la acțiunea la nivelul UE ar reprezenta-o acordurile bilaterale voluntare între statele membre sau chiar acordurile multilaterale. Cu toate acestea, acțiunea la nivelul UE permite economii de scară importante comparativ cu acțiunile bilaterale sau multilaterale. Numai acțiunea la nivelul UE permite să se țină cont de viitoarea extindere a zonei euro, deoarece normele UE privind transportul transfrontalier pot fi utilizate de orice nou stat membru participant, ceea ce nu este valabil în cazul acordurilor bilaterale sau multilaterale.

În plus, chiar dacă există o cerere exprimată în special de sectorul bancar, statele membre nu au încheiat încă niciun acord pentru facilitarea transportului transfrontalier profesionist de numerar, la peste opt ani de la introducerea numerarului în euro. Acest lucru sugerează că, în practică, acțiunea UE este singura modalitate posibilă de reconciliere a reglementărilor divergente (actualmente în număr de 16), cuprinzând o gamă largă de aspecte complexe în care există o interacțiune între aspectele legate de securitate și considerentele privind piața muncii.

Prin urmare, acțiunea la nivelul UE este conformă cu principiul subsidiarității.

Propunerea se limitează la transportul transfrontalier de numerar, care este cel afectat de diferitele regimuri naționale de reglementare, în timp ce transporturile pur interne nu sunt incluse în domeniul de aplicare al acesteia. Prin urmare, propunerea respectă principiul proporționalității. Instrumentul ales este regulamentul, pentru a garanta că diferitele norme naționale vor fi înlocuite de un set de norme cu adevărat comune pentru transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro în cadrul zonei euro.

2010/0204 (COD)

Propunere de

REGULAMENT (UE) Nr. …/… AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei Europene6,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene7,

după transmiterea propunerii de act legislativ către parlamentele naționale,hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
întrucât:

 1. Introducerea monedei euro a crescut considerabil necesitatea transportului rutier transfrontalier de numerar. În cadrul zonei euro, băncile, sectorul marii distribuții și alți profesioniști care manipulează numerar trebuie să poată încheia contracte cu societatea de transport de fonduri (cash-in-transit CIT) care oferă cel mai bun preț și/sau serviciu și să profite de serviciile de numerar ale celei mai apropiate sucursale a băncii centrale naționale (BCN) sau ale celui mai apropiat centru de numerar al unui transportator de fonduri, chiar dacă acestea sunt situate în alt stat membru. În plus, un mare număr de state membre care participă la cea de-a treia etapă a uniunii economice și monetare (denumite în continuare „state membre participante”) au încheiat sau pot dori să încheie acorduri pentru producerea bancnotelor și monedelor în străinătate. Însuși principiul monedei unice presupune libertatea de circulație a numerarului între statele membre participante.

 2. Din cauza diferențelor semnificative dintre legislațiile naționale, efectuarea transporturilor rutiere transfrontaliere profesioniste de numerar în euro între statele membre participante este în general foarte dificilă. Această situație contravine principiului liberei circulații a monedei unice și este în detrimentul principiului libertății de a furniza servicii, care constituie unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene.

 3. Prezentul regulament reprezintă răspunsul la posibilitatea de a prezenta instrumente de armonizare pentru transportul de numerar, prevăzută la articolul 38 litera (b) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne.

 4. Având în vedere pericolele deosebite la adresa sănătății și vieții personalului CIT, precum și a publicului larg, aferente activității de transport de numerar, transportul transfrontalier de numerar trebuie să facă obiectul unei licențe specifice. Licența trebuie să fie suplimentară față de licența națională pentru transportul de fonduri care este necesară în majoritatea statelor membre participante și pe care prezentul regulament nu o armonizează. Totodată, pentru a spori încrederea reciprocă dintre statele membre, este necesar ca societățile de transport de fonduri care au sediul în cele câteva state membre care nu au o procedură specifică de aprobare pentru societățile de transport de fonduri, în afară de normele generale din sectorul securității sau al transporturilor, să dovedească o experiență minimă de douăsprezece luni de transport periodic de numerar în statul membru în care își au sediul, fără a fi încălcat legislația națională, înainte ca statul membru respectiv să le acorde o licență pentru transportul transfrontalier de fonduri.

 5. Pentru a evita suprapunerea obligațiilor și crearea unei proceduri nejustificat de greoaie, este necesar totodată să se prevadă că titularul unei licențe pentru transportul transfrontalier de fonduri nu este obligat să dețină în același timp o licență comunitară pentru transportul rutier internațional de mărfuri, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri8.

 6. Transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre participante trebuie să respecte în întregime normele prezentului regulament sau să respecte integral legislația statului membru de origine, a statului membru gazdă și, dacă este cazul, a statului membru traversat.

 7. Prezentul regulament are obiectivul de a permite transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre participante în condiții care garantează securitatea tranzacției, siguranța personalului implicat și a publicului, precum și libera circulație a monedei.

 8. Din cauza condițiilor specifice din sectorul transportului de fonduri, este dificilă organizarea în siguranță a livrărilor de numerar pe durata mai multor zile. Prin urmare, este necesar ca un vehicul care desfășoară activități de transport rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro să se întoarcă în statul membru de origine în aceeași zi în care a plecat.

 9. Comisia trebuie să înainteze o propunere de modificare a definiției termenului „durata zilei” și/sau a duratei minime necesare a formării inițiale ad-hoc din prezentul regulament în cazul în care partenerii sociali de la nivelul Uniunii convin că o altă definiție este mai corespunzătoare.

 10. Conform Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, numărul operațiunilor care pot fi efectuate în statul membru gazdă după un transport internațional dintr-un alt stat membru este limitat la trei operațiuni de cabotaj în șapte zile. Cu toate acestea, datorită caracteristicilor specifice ale sectorului transportului de fonduri, o practică obișnuită este ca un vehicul de transport de fonduri să efectueze un număr mult mai mare de livrări și colectări de numerar pe zi. Prin urmare, este necesar să se deroge de la Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 și să nu se impună o limită a numărului de livrări sau colectări de numerar pe care le poate efectua un vehicul de transport de fonduri într-o țară gazdă pe parcursul unei zile.

 11. Aplicarea normelor naționale care reglementează comportamentul personalului de securitate din sectorul transportului de fonduri în afara vehiculului și securitatea locațiilor de livrare și colectare de numerar nu urmărește să cuprindă eventuala utilizare a sistemelor de neutralizare a bancnotelor în combinație cu transportul de bancnote într-un vehicul blindat integral care nu este echipat cu IBNS.

 12. Articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii cuprinde situațiile de detașare în care o întreprindere prestează servicii transnaționale în nume propriu și sub conducerea sa, în temeiul unui contract încheiat între întreprindere și destinatarul prestării de servicii.

 13. Având în vedere natura specifică a serviciilor de transport de fonduri, este necesar să se prevadă aplicarea analogă a Directivei 96/71/CE tuturor serviciilor transfrontaliere de transport de numerar pentru a asigura certitudinea juridică pentru operatori și aplicabilitatea practică a directivei în acest sector.

 14. Având în vedere natura specifică a activităților de transport în cauză și caracterul ocazional al unora dintre aceste activități, aplicarea analogă a normelor minime de protecție prevăzute la articolul 3 alineatul (1) trebuie să se limiteze la nivelurile minime de remunerație, inclusiv pentru ore suplimentare, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c) din directivă, iar acestea trebuie garantate pe durata întregii zile lucrătoare pentru a nu impune o povară administrativă inutilă asupra operatorilor. Dacă din contract, din reglementările sau dispozițiile administrative și din modalitățile practice aplicabile unui lucrător în domeniul transportului de fonduri reiese că acesta va efectua activități de transport transfrontalier timp de peste 100 de zile lucrătoare pe an calendaristic într-un alt stat membru, este necesar ca normele minime de protecție prevăzute în directivă să se aplice integral prin analogie unui astfel de lucrător.

 15. Aplicarea normelor minime de protecție în statul membru gazdă nu trebuie să aducă atingere aplicării unor termeni și condiții de angajare care sunt mai favorabile lucrătorului în temeiul legii, al contractului colectiv sau al contractului de muncă din statul membru de origine al lucrătorului.

 16. Pentru a stabili normele minime de protecție aplicabile, este necesar ca dispozițiile privind cooperarea în domeniul informării de la articolul 4 din Directiva 96/71/CE să se aplice prin analogie. În acest sens, statele membre pot recurge la cooperarea administrativă și la schimbul de informații prevăzute în Directiva 96/71/CE.

 17. Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării normelor UE privind intrarea sau ieșirea numerarului din Comunitate 9.

 18. Prezentul regulament face trimitere la norme și standarde tehnice privind IBNS, blindajul vehiculului, seifurile și vestele antiglonț. Este necesar să se prevadă o procedură de delegare a competențelor de la Parlamentul European și Consiliu către Comisie în vederea modificării acestor norme pentru a ține cont de progresele tehnologice și de eventualele noi standarde europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

SECȚIUNEA 1: NORME COMUNE APLICABILE TUTUROR TRANSPORTURILOR RUTIERE TRANSFRONTALIERE DE NUMERAR ÎN EURO

Articolul 1 – Definiții

(a) „Transport rutier transfrontalier de numerar în euro” înseamnă transportul rutier profesionist efectuat cu un vehicul, fie în schimbul unei remunerații în numele unor părți terțe, fie în cadrul unei societăți de transport de fonduri (denumită în continuare CIT), al bancnotelor și/sau monedelor euro dintr-un „stat membru participant”, conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro10, pentru a livra bancnote și/sau monede euro sau pentru a le colecta din una sau mai multe locații situate în unul sau mai multe state membre participante, precum și în statul membru de origine. În plus, cel puțin majoritatea livrărilor/colectărilor de numerar efectuate de un vehicul de transport de fonduri pe parcursul zilei trebuie să se desfășoare pe teritoriul statului sau statelor membre gazdă pentru ca transportul să fie considerat transfrontalier în sensul prezentului regulament. Transportul de la un punct la altul se consideră transfrontalier dacă transportul are loc între două state membre participante diferite.

(b) „Licență de transport transfrontalier de fonduri” înseamnă o licență acordată de autoritatea emitentă a statului membru de origine, care autorizează titularul să desfășoare transporturi rutiere transfrontaliere de numerar în euro între statele membre participante în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul regulament.

(c) „Autoritate emitentă” înseamnă autoritatea din statul membru de origine responsabilă de acordarea licenței de transport transfrontalier de fonduri.

(d) „Stat membru de origine” înseamnă statul membru participant pe teritoriul căruia este stabilită societatea de transport de fonduri. Se consideră că societatea de transport de fonduri este stabilită dacă aceasta desfășoară în mod concret o activitate economică, așa cum se specifică la articolul 49 din Tratatul privind funcționarea UE, pentru o perioadă nedeterminată și cu ajutorul unei infrastructuri stabile, de unde activitatea de prestare de servicii este asigurată în mod efectiv.

(e) „Stat membru gazdă” înseamnă un stat membru participant, altul decât statul membru de origine, pe teritoriul căruia o societate de transport de fonduri prestează serviciul livrării și/sau colectării de numerar.

(f) „Stat membru traversat” înseamnă unul sau mai multe state membre participante, în afara statului membru de origine al societății, care trebuie traversate de vehiculul de transport de fonduri pentru a ajunge în statul sau statele membre gazdă sau pentru a se întoarce în statul membru de origine.

(g) Transport „în timpul zilei” înseamnă un transport efectuat între orele 6:00 și 22:00.

(h) „Personal de securitate CIT” înseamnă angajații însărcinați să conducă vehiculul în care se transportă numerarul sau să protejeze conținutul acestuia.

(i) „Vehicul de transport de fonduri” înseamnă un vehicul utilizat pentru transportul rutier profesionist de numerar.

(j) „Vehicul banalizat” înseamnă un vehicul care are o aparență normală și nu poartă niciun semn distinctiv care să indice că aparține unei societăți de transport de fonduri sau că este utilizat în scopul transportului de numerar.

(k) „Transport de la punct la punct” înseamnă transportul dintr-o locație sigură în altă locație sigură, fără opriri intermediare.

(l) „Zonă securizată” înseamnă un punct de livrare și/sau colectare de numerar situat într-o clădire și securizat împotriva accesului neautorizat atât prin echipamente (sisteme anti-efracție), cât și prin proceduri de acces pentru persoane.

(m) „Locație sigură” înseamnă o locație într-o zonă securizată care este accesibilă pentru vehicule și în care vehiculele pot fi încărcate și descărcate în siguranță.

(n) „Sistem inteligent de neutralizare a bancnotelor (IBNS)” înseamnă un sistem care îndeplinește următoarele condiții:


 • containerul cu bancnote protejează continuu bancnotele printr-un sistem de deteriorare a numerarului dintr-o zonă securizată până la punctul de livrare a numerarului sau de la punctul de colectare a numerarului până într-o zonă securizată;

 • odată ce a fost inițiată operațiunea de transport de numerar, personalul de securitate CIT nu poate să deschidă containerul în afara perioadelor de timp și/sau a locațiilor pre-programate sau să modifice perioadele de timp și/sau locațiile pre-programate în care containerul poate fi deschis;

 • containerul este echipat cu un mecanism de neutralizare definitivă a bancnotelor în cazul unei tentative neautorizate de deschidere a containerului;

 • IBNS respectă cerințele prevăzute în anexa III la prezentul regulament. O bancnotă este neutralizată atunci când este distrusă sau deteriorată prin pătare sau prin alte mijloace specificate în anexa III.

(o) „IBNS de la un capăt la altul” înseamnă un IBNS care este, în plus, echipat pentru o utilizare de la un capăt la altul, și anume bancnotele rămân permanent inaccesibile personalului CIT și sunt protejate continuu de un sistem de deteriorare a numerarului dintr-o zonă securizată până într-o altă zonă securizată sau, pentru casetele bancomatelor, dintr-o zonă securizată până în interiorul bancomatului.

(p) Nivelurile „A1” și „B1” de cunoaștere a limbilor înseamnă nivelurile stabilite în Cadrul european comun de referință pentru limbi străine al Consiliului Europei.

(q) „Limba utilizată” înseamnă limba sau limbile utilizate de autoritățile locale și populația din zonele în care are loc transportul de fonduri.

(r) „Limbi oficiale ale UE” înseamnă limbile definite în Regulamentul nr. 1 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene11.Articolul 2 – Excluderi

1. Transportul de bancnote și monede în euro care se desfășoară între băncile centrale, imprimeriile de bancnote și/sau monetăriile din statele membre participante și în contul acestora și sunt escortate de armată sau de poliție nu intră sub incidența prezentului regulament.

2. Transportul exclusiv de monede în euro care se desfășoară între băncile centrale sau monetăriile din statele membre participante și în contul acestora și sunt escortate de armată sau de poliție sau de personal privat de securitate în vehicule separate nu intră sub incidența prezentului regulament.

Articolul 3 – Locul de plecare, durata maximă și numărul livrărilor și colectărilor de numerar

1. Transporturile transfrontaliere de numerar în euro efectuate conform dispozițiilor prezentului regulament se desfășoară în timpul zilei.

2. Un vehicul de transport de fonduri care desfășoară activități de transport transfrontalier de numerar în euro pleacă din țara sa de origine și se întoarce în această țară în aceeași zi.

3. Prin derogare de la alineatele (1) și (2), transporturile de la un punct la altul pot să se desfășoare într-o perioadă de timp de 24 de ore, cu condiția ca transportul de numerar pe timp de noapte să fie permis deja de normele naționale din statul membru de origine, din statul sau statele membre traversate și din statul sau statele membre gazdă.

4. Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, nu se impune nicio limită în privința numărului de colectări și livrări de numerar pe care un vehicul de transport de fonduri le poate realiza în unul sau mai multe state membre gazdă pe parcursul unei zile.

Articolul 4 - Licența pentru transportul transfrontalier de fonduri

1. O societate care dorește să efectueze transport rutier transfrontalier de numerar în euro solicită autorității emitente din statul său membru de origine eliberarea unei licențe de transport transfrontalier de fonduri.

2. Licența de transport transfrontalier de fonduri se acordă de către autoritatea națională emitentă pe o perioadă de cinci ani, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) Societatea care depune cererea trebuie să fie autorizată pentru transportul de fonduri în cadrul statului membru de origine. Dacă statul membru nu are o procedură specifică de autorizare a societăților care efectuează transport de fonduri, diferită de normele generale aplicabile sectorului securității sau transporturilor, societatea trebuie să facă dovada că efectuează transporturi regulate de numerar în statul membru de origine de cel puțin douăsprezece luni înainte de depunerea cererii, fără încălcarea legislației naționale în vigoare aplicabile acestui tip de activități.

(b) Managerii și membrii consiliului de administrație nu trebuie să aibă înscrise în cazierul judiciar infracțiuni care au un raport cu activitatea respectivă și trebuie să aibă o bună reputație și un nivel ridicat de integritate.

(c) Societatea care depune cererea trebuie să dețină o asigurare de răspundere civilă valabilă.

(d) Societatea care depune cererea, personalul acesteia, vehiculele utilizate și procedurile de securitate implementate pentru transportul transfrontalier de numerar în euro trebuie să respecte normele stabilite prin prezentul regulament sau, în cazul în care prezentul regulament menționează în mod explicit acest lucru, legislația națională în vigoare referitoare la transportul de numerar.

3. Licența de transport transfrontalier de fonduri se întocmește în conformitate cu modelul și caracteristicile fizice definite în anexele I-II. Personalul CIT din vehiculele care efectuează transporturi rutiere transfrontaliere profesioniste de numerar în euro trebuie să fie în orice moment în măsură să prezinte autorităților de control originalul sau o copie legalizată a unei licențe valabile.

4. Licența de transport transfrontalier de fonduri îi permite societății să efectueze transporturi transfrontaliere de numerar în euro conform dispozițiilor prezentului regulament. Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, titularul unei astfel de licențe nu este obligat să dețină și o licență comunitară pentru transportul rutier internațional de mărfuri.

Articolul 5 - Personalul de securitate CIT

1. Personalul de securitate CIT trebuie să respecte următoarele cerințe:

(a) să nu aibă înscrise în cazierul judiciar infracțiuni care au un raport cu activitatea respectivă și să aibă o bună reputație și un nivel ridicat de integritate.

(b) să dețină un certificat medical care să ateste că sănătatea lor fizică și mentală este corespunzătoare pentru efectuarea sarcinilor.

(c) să fi urmat cel puțin 200 de ore de formare inițială ad hoc, în afara formării pentru utilizarea armelor de foc.

Formarea inițială ad hoc trebuie să corespundă cel puțin cu specificațiile din anexa VI. O formare regulată în aceste domenii este, de asemenea, necesară cel puțin o dată la trei ani.

2. Cel puțin unul dintre membrii personalului de securitate CIT prezenți la bordul vehiculului trebuie să cunoască la un nivel cel puțin egal cu A1 limba sau limbile utilizate în zonele vizate din statul sau statele membre traversate și din statul membru gazdă. În plus, vehiculul trebuie să fie în contact radio permanent, prin intermediul centrului de control al societății, cu o persoană care cunoaște limba în cauză la un nivel cel puțin egal cu B1, astfel încât comunicarea efectivă cu autoritățile naționale să fie posibilă în orice moment.

Articolul 6 – Portul de armă

1. Personalul de securitate CIT trebuie să respecte normele în vigoare în statul membru de origine, în statul sau statele membre traversate și în statul sau statele membre gazdă referitoare la portul de armă și la calibrul maxim autorizat.

2. Atunci când intră pe teritoriul unui stat membru care nu autorizează portul de armă pentru personalul de securitate CIT, armele aflate în posesia acestuia trebuie închise, în interiorul vehiculului, într-un seif care respectă standardul european EN 1143-1. Armele trebuie să rămână inaccesibile personalului de securitate CIT pe toată durata transportului pe teritoriul respectivului stat membru. Armele pot fi scoase din seif la intrarea pe teritoriul unui stat membru care autorizează portul de armă pentru personalul de securitate CIT și trebuie scoase din acesta la intrarea pe teritoriul unui stat membru a cărui legislație prevede ca personalul de securitate CIT să fie înarmat. Deschiderea seifului în care se găsesc armele trebuie să necesite intervenția de la distanță a centrului de control al vehiculului și trebuie să fie condiționată de verificarea, de către centrul de control, a poziției geografice exacte a vehiculului.

Aceleași obligații se aplică în cazul în care tipul sau calibrul armei nu este permis de legislația statului membru traversat sau a statului membru gazdă.

3. Atunci când un vehicul de transport de fonduri al cărui stat membru de origine nu autorizează portul de armă pentru personalul de securitate CIT intră pe teritoriul unui stat membru a cărui legislație prevede obligația ca personalul de securitate CIT să fie înarmat, societatea de transport de fonduri se asigură că personalul de la bordul vehiculului este echipat cu armele necesare și că îndeplinește cerințele minime de formare ale statului membru gazdă.

4. Personalul de securitate CIT înarmat solicită un permis de port-armă de la autoritățile naționale ale statului sau statelor membre traversate și/sau ale statului membru gazdă, atunci când respectivele state membre permit ca personalul de securitate CIT să fie înarmat.

5. Statele membre stabilesc un punct de contact central național unde personalul de securitate CIT din alte state membre poate depune cereri pentru un permis național de port-armă. Statele membre informează solicitantul cu privire la rezultatul cererii într-un interval de 3 luni de la depunerea dosarului complet de cerere.

6. Pentru ca personalul CIT angajat de o societate cu sediul în alt stat membru și care are domiciliul permanent în alt stat membru să poată îndeplini cerințele naționale pentru obținerea unui permis de port-armă, statele membre asigură validarea formării echivalente urmate în statul membru în care are sediul angajatorul solicitantului. Dacă acest lucru nu este posibil, statele membre se asigură că formarea necesară este oferită pe teritoriul lor în limba oficială a UE utilizată în statul membru în care are sediul angajatorul solicitantului.Articolul 7 – Echipamentele vehiculului

1. Vehiculele utilizate sunt echipate cu un sistem de navigație globală prin satelit. Centrul de control al societății de transport de fonduri trebuie să poată localiza cu acuratețe vehiculele sale în orice moment.

2. Vehiculele sunt echipate cu instrumente corespunzătoare de comunicare care să permită contactarea în orice moment a centrului de control al societății care le operează și a autorităților naționale competente. Numerele de urgență pentru contactarea autorităților polițienești din statele membre traversate sau din statul sau statele membre gazdă sunt disponibile la bordul vehiculului.

3. Vehiculele sunt echipate într-un mod care să permită înregistrarea orei și locului tuturor livrărilor și colectărilor de numerar pentru a face posibilă, în orice moment, verificarea proporției de livrări și colectări de numerar menționate la articolul 1 litera (a).

4. În cazul în care vehiculele sunt echipate cu IBNS, acestea trebuie să respecte cerințele specificate în anexa III la prezentul regulament și trebuie să fi fost omologate într-un stat membru participant. Ca răspuns la orice cerere de verificare efectuată de autoritățile statului membru de origine, ale statului membru gazdă sau ale statului membru traversat, întreprinderile care efectuează transport transfrontalier de fonduri în vehicule care utilizează IBNS furnizează dovezi scrise ale omologării modelului de IBNS utilizat într-un interval de 48 de ore.

Articolul 8 – Rolul forțelor naționale de poliție

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării normelor naționale care cer: • notificarea anticipată a poliției cu privire la toate operațiunile de transport de numerar;

 • ca vehiculele CIT să fie echipate cu un dispozitiv care permite localizarea acestora la distanță de către poliție;

 • ca transporturile de mare valoare de la un punct la altul să fie escortate de poliție.

Articolul 9 – Norme pentru garantarea securității locațiilor în care este livrat și colectat numerarul în statul sau statele membre gazdă

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării normelor naționale care reglementează comportamentul personalului de securitate CIT în afara vehiculului de transport de fonduri și securitatea locațiilor în care este livrat și/sau colectat numerarul în statul membru în cauză.Articolul 10 – Scoaterea din circulație a bancnotelor neutralizate

Societățile de transport de fonduri care își desfășoară activitatea în conformitate cu normele prezentului regulament scot din circulație toate bancnotele pătate, susceptibile că au fost pătate sau neutralizate în alt mod de un IBNS, pe care le descoperă în timp ce își desfășoară activitatea. Acestea predau bancnotele respective sucursalei corespunzătoare a băncii centrale din statul membru de origine. În cazul în care bancnotele neutralizate sunt colectate într-un stat membru gazdă, banca centrală a acestuia este informată de banca centrală din statul membru de origine al societății de transport de fonduri.Articolul 11 – Informarea reciprocă

1. Statele membre transmit Comisiei normele menționate la articolele 8 și 9, precum și informații privind tipurile de IBNS pe care le-au omologat și informează de îndată Comisia cu privire la orice modificări ale acestora. Comisia se asigură că normele respective, precum și o listă cu IBNS omologate, sunt publicate în toate limbile oficiale ale UE utilizate în statele membre participante prin mijloacele corespunzătoare, în vederea informării prompte a tuturor celor implicați într-o activitate de transport transfrontalier de fonduri.

2. Statele membre țin un registru al tuturor societăților cărora le-au acordat o licență pentru transportul transfrontalier de fonduri și se informează reciproc în legătură cu conținutul acestuia. Statele membre actualizează registrul cu schimbările survenite, inclusiv cu deciziile de suspendare sau de retragere a unei licențe în conformitate cu articolul 22 și se informează reciproc și fără întârziere cu privire la actualizare.

3. Pentru punerea în aplicare a articolului 5 alineatul (1) litera (a), statul membru de origine ține cont în mod corespunzător de informațiile privind cazierul judiciar, reputația și integritatea personalului CIT care îi sunt comunicate de statul membru gazdă.

4. Statele membre învecinate se informează reciproc privind cerințele specifice de formare pentru personalul CIT în scopul formării inițiale ad-hoc menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (c).

5. Statele membre publică adresele și alte date de contact ale punctelor de contact naționale menționate la articolul 6 alineatul (5), precum și alte dispoziții legislative naționale aplicabile, și își comunică reciproc aceste informații.

6. În cazul în care un stat membru hotărăște să retragă permisul de port-armă pe care l-a acordat unui membru al personalului CIT al unei societăți care are sediul în alt stat membru, acesta va informa corespunzător autoritatea emitentă din statul membru de origine.

Articolul 12 – Informarea înainte de începerea activității de transport transfrontalier

1. O societate care deține o licență de transport transfrontalier de fonduri informează cu suficient timp în avans autoritatea emitentă cu privire la statul sau statele membre în care va desfășura activități de transport de fonduri. Statul membru de origine informează apoi imediat statul sau statele membre în cauză despre iminența începerii activității transfrontaliere.2. O societate care intenționează să efectueze transport transfrontalier de fonduri furnizează în avans autorității sau autorităților indicate de statul sau statele membre gazdă numele persoanelor care pot efectua aceste transporturi pe teritoriul lor.


Yüklə 149,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə