CompartimentYüklə 420,95 Kb.
səhifə1/4
tarix03.11.2017
ölçüsü420,95 Kb.
#29145
  1   2   3   4

PRIMĂRIA

COMPARTIMENT

BIBLIOTECA

COMUNALĂ

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CONSTITUIREA, COMPLETAREA ŞI ORGANIZAREA COLECŢIILOR

Cod: PO-11.02

Ediţia I

Nr. de ex. 2Revizia 1

Nr. de ex. 2Pagina 1 din 29

Exemplar nr. 1
 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionaleElemente privind responsabilii/ operaţiunea

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

Semnătură

1

2

3

4

5

1.1.

Elaborat
Bibliotecar

1.2.

Verificat

Viceprimar

1.3

Aprobat
Primar

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Ediţia/ revizia în cadrul ediţiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei

1

2

3

4

2.1.

Ediţia 1

x

x

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Scopul

difuzării

Exemplar nr.

Compar

timent

Funcţia

Nume şi prenume

Data

primirii

Semnătură

1

2

3

4

5

6

7

3.1.

Aplicare

1

Cămine

culturale,

biblioteca

comunala


Bibliotecar


3.2.

Informare

2

Conducere

Primar


3.3.

Evidenta

1

biblioteca

comunala


Bibliotecar


3.4.

Arhivare

1

Cămine

culturale,

biblioteca

comunala


Bibliotecar


3.5.

Alte scopuri

-

-

-

-

-

4. Scopul procedurii operaţionale
4.1. Prezenta procedura stabileşte modul constituire, completare si organizarea colecţiilor Bibliotecii Comunale din cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI Dărmăneşti.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

5.1. Procedura se aplică de către compartimentul Cămine culturale, biblioteca comunala din cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI Dărmăneşti.

6. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurate

6.1. Reglementari internaţionale -

6.2. Legislaţie primară


PRIMĂRIA

COMPARTIMENT

BIBLIOTECA

COMUNALĂ

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CONSTITUIREA, COMPLETAREA ŞI ORGANIZAREA COLECŢIILOR

Cod: PO-11.02

Ediţia I

Nr. de ex. 2

Revizia 1

Nr. de ex. 2

Pagina 2 din 29

Exemplar nr. 1

- Legea nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) Legea bibliotecilor

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

- Manual de biblioteconomie pentru biblioteci mici - Bucureşti Tipografia Bibliotecii Naţionale -1993;

- Legea nr. 286/2006, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001, privind Administraţia publică locală.6.3. Legislaţia secundară

- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005, republicat - pentru aprobarea codului controlului intern, cuprinzând standardele de management /control intern.6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice -

7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

7.1 Definiţii ale termenilor

Nr.

Crt.

Termenul

Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1.

Procedura operaţională

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual

2.

Ediţie a unei proceduri operaţionale


Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobata şi difuzată

3.

Revizia in cadrul unei ediţii

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate

4.

Bibliotecă

Instituţia, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; în cadrul societăţii informaţionale biblioteca are rol de importanţă strategică

5.

Bibliotecă publică

Biblioteca de tip enciclopedic pusă în slujba unei comunităţi locale sau judeţene

6.

Colecţiile bibliotecii sau fondul de publicaţii

Totalitatea documentelor materiale purtătoare de informaţii (cărţi, periodice, discuri, benzi magnetice, etc.) achiziţionate şi organizate după criterii menite să faciliteze regăsirea fiecărei unităţi constitutive

7.

Colecţie

Categorie a fondului bibliotecii sau numai o diviziune dintr-o categorie

8.

Colecţie de biblioteca

Serie de publicaţii asemănătoare şi reprezentative, constituită în timp, în mod sistematic şi unitar, după criteriile de: conţinut, destinaţie, limba, felul materialului purtător de informaţii, perioada de apariţie, valoare bibliofilă, mod de repartizare în cadrul bibliotecii.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.

Crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operaţională

2.

E

Elaborare

3.

V

Verificare

4.

A

Aprobare

5.

Ap.

Aplicare

6.

Ah.

ArhivarePRIMĂRIA

COMPARTIMENT

BIBLIOTECA

COMUNALĂ

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CONSTITUIREA, COMPLETAREA ŞI ORGANIZAREA COLECŢIILOR

Cod: PO-11.02

Ediţia I

Nr. de ex. 2

Revizia 1

Nr. de ex. 2

Pagina 3 din 29

Exemplar nr. 1

8.Descrierea procedurii operaţionale

8.1 Generalităţi

Ori de câte ori se fac achiziţii pentru o bibliotecă publică se urmăreşte păstrarea unui echilibru calitativ şi cantitativ care să asigure fondului un profil enciclopedic şi un caracter unitar.

Mărimea fondului unei biblioteci publice se stabileşte în raport de mărimea localităţii în care biblioteca îşi desfăşoară activitatea.

Documentele aflate în colecţiile Bibliotecii au, în condiţiile legii, statut de bunuri culturale comune.

Documentele din categoria bunurilor culturale comune nu sunt mijloace fixe şi au regim de obiecte de inventar.

Colecţiile de documente care au statut de bunuri culturale comune se constituie, în funcţie de accesul utilizatorilor, tipul de documente, organizarea colecţiilor şi circulaţia documentelor, în colecţii destinate împrumutului la domiciliu şi colecţii destinate studiului în sala de lectură.

Colecţiile bibliotecii sunt formate din:


 1. cărţi;

 2. publicaţii seriale;

Bibliotecile comunale se organizează şi funcţionează în toate centrele de comună, în subordinea consiliilor locale, şi sunt finanţate din bugetele acestora.

Consiliile locale pot organiza în şcolile săteşti filiale sau puncte de servicii ale bibliotecilor publice comunale. 1. Documente utilizate

Anexa 1- Listă de inventariere

Anexa 2 - Registru de inventar;

Anexa 3 - Registru de mişcare a fondului de carte;

Anexa 4 - Fişa de catalog;
8.3 Resurse necesare - îndeplinirii obiectivelor se regăsesc în lista de mai jos:


 1. Resurse umane

- Personalul Bibliotecii Publice.
 1. Resurse materiale - fondul de carte, birouri, rafturi, scaune, consumabile.
 1. Resurse financiare

- pe baza completării unui referat de necesitate la sfârşit de an se introduce în bugetul anual spre aprobare achiziţionarea de cărţi (se colaborează cu librarii, edituri, anticariate), de consumabile precum registre, fişe (se colaborează cu anumite tipografii). 1. Modul de lucru
 1. Planificarea si derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
 1. Completarea colecţiilor

Colecţiile Bibliotecii se constituie şi se dezvoltă prin cumpărare, transfer, schimb interbibliotecar, donaţii, legate şi sponsorizării, precum şi achiziţionarea de documente specifice, publicaţii, cărţi vechi şi din producţia editorială curentă.

Colecţiile Bibliotecii trebuie să asigure cel puţin un document specific pe cap de locuitor.PRIMĂRIA

COMPARTIMENT

BIBLIOTECA

COMUNALĂ

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CONSTITUIREA, COMPLETAREA ŞI ORGANIZAREA COLECŢIILOR

Cod: PO-11.02

Ediţia I

Nr. de ex. 2

Revizia 1

Nr. de ex. 2

Pagina 4 din 29

Exemplar nr. 1

Evidenţa documentelor din colecţiile Bibliotecii se face în sistem tradiţional şi automatizat, conform normelor biblioteconomice obligatorii.

Intrarea sau ieşirea documentelor din evidenţa Bibliotecii se face numai pe baza unui act însoţitor (factura şi specificaţie, proces verbal de donaţie, chitanţa/nota de comandă pentru abonamente, act de transfer, proces verbal de casare, act de imputaţie, chitanţa de achitare, etc.

Pentru documentele primite de bibliotecă fără act însoţitor de provenienţă este obligatorie întocmirea unui proces verbal de intrare, cu borderou în anexa.

Recepţia cantitativ valorică a documentelor intrate în biblioteca se face indiferent de modalitatea procurării sau primirii acestora, în maximum 48 de ore.

Dacă la recepţia documentelor primite se constată lipsuri, exemplare deteriorate ori alte neconcordante în raport cu actele însoţitoare, se întocmeşte un proces verbal ce este înaintat furnizorului / expeditorului împreună cu documentele deteriorate sau găsite în plus, pentru remedierea situaţiei constatate.

Neprimirea unor publicaţii seriale pentru care au fost făcute abonamente trebuie sesizată operativ agenţilor economici la care acestea au fost contractate; în caz contrar, răspunderea pentru lipsurile constatate ulterior revine personalului gestionar.

Unitatea de evidentă a documentelor din categoria publicaţii este volumul de bibliotecă, prin care se înţelege fiecare exemplar de publicaţie carte, indiferent de numărul de pagini, sau de publicaţie serială cu minimum 48 de pagini, ce primeşte un număr de inventar.

În vederea înregistrării în evidenţe şi a bunei conservări, publicaţiile seriale, îndeosebi cotidienele, se constituie în volume de bibliotecă, prin legarea mai multor numere la un loc, de regulă, lunar, trimestrial, semestrial sau anual.

Evidenta documentelor de bibliotecă în sistem tradiţional se efectuează pe formulare tipizate, astfel:


 1. evidenţa globală - pe Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se înregistrează fiecare stoc de publicaţii intrate sau ieşite, iar anual se face şi calcularea existentului;

 2. evidenţa individuală - pe Registrul de Inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit, în care se înregistrează fiecare volum de bibliotecă;

În actele de evidenţă globală şi individuală nu sunt admise ştersături sau modificări decât în cazuri justificative, cu consemnarea motivelor în procese verbale ale căror numere se înscriu la rubrica „observaţii".

Evidenţa globală şi individuală în sistem automatizat se efectuează cu respectarea tuturor elementelor de structură şi identificare prevăzute de R.M.F. şi R.I. precum şi a necesităţii de transpunere pe suport tradiţional.

Modificările intervenite în evidenţa individuală realizată în sistem automatizat, inclusiv ieşirile din evidenţă, se operează similar celor în sistem tradiţional.

Toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu stampila acesteia: pe pagina de titlu, la sfârşitul textului, pe o pagina de interior, la alegere, dar întotdeauna aceeaşi; pe filele şi anexele cu hărţi, scheme, tabele, ilustraţii şi reproduceri detaşabile şi /sau numerotate.

Numărul din Registrul de Inventar este şi numărul unic de identificare al fiecărui volum de biblioteca şi se înscrie pe acesta în vecinătatea ştampilei.

Biblioteca este obligată să îşi dezvolte continuu colecţiile de documente, prin achiziţionarea periodica de titluri din producţia editoriala curentă, ca şi prin completarea retrospectivă, pentru a asigura o rată optimă de înnoire a colecţiilor de 10-25 ani.

Rata de înnoire a colecţiilor este reprezentată de raportul dintre totalul documentelor existente în colecţiile bibliotecii şi totalul documentelor achiziţionate de aceasta.

Creşterea anuală a colecţiilor din Bibliotecă trebuie să fie de minim 50 de documente specifice la 1000 de locuitori.Yüklə 420,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə