˝Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei˝Yüklə 58,74 Kb.
tarix04.11.2017
ölçüsü58,74 Kb.


˝Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei˝

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, republicată)


Inspecţia Judiciară

Serviciul de inspecţie judiciară pentru judecătoriNr.145/IJ/117/SIJ/2011


NOTĂ

Prin memoriul adresat Ministerului Justiţiei şi înaintat spre soluţionare Consiliului Superior al Magistraturii, petenta R. B. S.A. a solicitat declanşarea unor verificări administrative privind anumite aspecte constatate în activitatea instanţelor de judecată, unul dintre acestea vizând pronunţarea unor soluţii de practică neunitară în aplicarea dispoziţiilor art.456 Cod procedură civilă în situaţia în care, în termen de 15 zile de la primirea comunicării poprii, terţul poprit nu comunică executorului judecătoresc dovada îndeplinirii obligaţiei de consemnare a sumei de bani sau de indisponibilizare a bunurilor mobile incorporale poprite conform dispoziţiilor art.456 alin.1 lit.a) Cod procedură civilă.

În concret, în cuprinsul memoriului au fost menţionate trei hotărâri judecătoreşti pronunţate de Judecătoria Iaşi, respectiv Judecătoria Braşov, prin care au fost adoptate soluţii diferite în chestiunea privind obligaţia terţului poprit de a comunica executorului judecătoresc în termen de 15 zile de la primirea adresei de înfiinţare a popririi răspunsul privind consemnarea, respectiv indisponibilizarea sumelor de bani, conform art.456 alin.1 lit.a) Cod procedură civilă.

Astfel, în opinia unor instanţe s-a apreciat că potrivit art.456 Cod procedură civilă, terţul poprit este obligat ca în termen de 15 zile de la comunicarea popririi să consemneze sumele de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc, nerespectarea acestor obligaţii atrăgând răspunderea sa ca terţ poprit potrivit art.460 Cod procedură civilă. În adoptarea acestor soluţii, s-a reţinut că atâta timp cât terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţia conform art.456 Cod procedură civilă ca în termen de 15 zile de la comunicarea adresei de poprire să aducă la cunoştinţa executorului judecătoresc faptul consemnării sumelor de bani sau inexistenţa unor sume de bani în contul debitorului, se impune validarea popririi conform art.460 Cod procedură civilă.

În opinia exprimată de alte instanţe de judecată s-a apreciat că termenul de 15 zile de la comunicarea popririi prevăzut de art.456 alin.1 Cod procedură civilă este stabilit numai pentru consemnarea sau indisponibilizarea sumelor datorate de terţul poprit, nefiind stabilit un termen în care măsura de înfiinţare a popririi să fie comunicată şi executorului judecătoresc. În argumentarea acestei soluţii au fost invocate şi dispoziţiile art.105 alin.2 Cod procedură civilă, susţinându-se că nerespectarea acestui termen nu ar putea atrage nulitatea actului de procedură decât dacă s-ar face dovada unei vătămări care nu s-ar putea înlătura decât prin anularea actului.

Având în vedere că hotărârile judecătoreşti menţionate de petentă au fost pronunţate de instanţe judecătoreşti situate în razele de competenţă ale unor curţi de apel distincte, au fost emise adrese către toate curţile de apel pentru a se stabili dacă la nivelul instanţelor judecătoreşti din ţară soluţiile adoptate relevă o rezolvare neunitară a respectivei chestiuni de drept.

Analizând relaţiile comunicate de curţile de apel cu privire la modul de rezolvare a problemei de drept în discuţie, s-au constatat următoarele situaţii:

1. Instanţele de judecată au fost sesizate cu astfel de cereri, iar chestiunea de drept invocată a fost rezolvată unitar, conform primei opinii menţionate în memoriul petiţionarei, respectiv în sensul că terţul poprit este obligat conform art.456 Cod procedură civilă ca în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, să consemneze sumele de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc, nerespectarea acestor obligaţii atrăgând răspunderea sa ca terţ poprit potrivit art.460 Cod procedură civilă.

În acest sens s-au pronunţat Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Ploieşti şi Curtea de Apel Oradea.

Astfel, în opinia magistraţilor instanţelor arondate Curţii de Apel Bacău, terţul poprit este obligat ca în termen de 15 zile de la comunicarea popririi să consemneze sumele de bani sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale şi să trimită dovada executorului judecătoresc, în caz contrar angajându-se răspunderea sa potrivit dispoziţiilor art.460 Cod procedură civilă. S-a menţionat însă că dispoziţiile legale enunţate nu consacră obligaţia terţului poprit de a comunica faptul că debitorul nu deţine sume de bani în cont.

Tot astfel, la nivelul Curţii de Apel Ploieşti, în urma consultării judecătorilor din cadrul curţii de apel şi al instanţelor judecătoreşti din circumscripţia acesteia, s-a comunicat faptul că magistraţii şi-au însuşit opinia conform căreia terţul poprit este obligat conform art.456 Cod procedură civilă ca în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, să consemneze sumele de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc, nerespectarea acestor obligaţii atrăgând răspunderea sa ca terţ poprit potrivit art.460 Cod procedură civilă, nefiind înregistrată practica neunitară în acest sens.Curtea de Apel Oradea a exprimat opinia conform căreia termenul de 15 zile prevăzut de art.456 alin.1 Cod procedură civilă, ca orice termen de procedură, este instituit de legea procesuală în scopul de a disciplina activitatea procesuală şi că este un termen imperativ, întrucât în interiorul său trebuie îndeplinit un act de procedură, legal şi relativ întrucât nerespectarea lui nu afectează validitatea actelor de procedură, ci atrage răspunderea ca terţ poprit potrivit art.460 Cod procedură civilă. Astfel, terţul poprit trebuie să se conformeze termenului de 15 zile prevăzut de art.456 Cod procedură civilă de a comunica executorului, în cazul popririi prevăzute de art.453 alin.1 Cod procedură civilă, indisponibilizarea conturilor debitorului. S-a reţinut că dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile care îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv comunicarea indisponibilizării conturilor în termenul prevăzut de art.456 alin.1 Cod procedură civilă, creditorul poate sesiza instanţa de executare în vederea validării popririi. În consecinţă, terţul poprit trebuie să se conformeze termenului de 15 zile prevăzut de art.456 Cod procedură civilă de a comunica indisponibilizarea conturilor debitorului.

2. Curţi de apel în cadrul cărora s-au exprimat opinii diferite cu privire la chestiunea de drept în discuţie, înregistrându-se o practică neunitară.

Astfel, s-a constatat că la nivelul Curţii de Apel Braşov, situaţia este următoarea:

Pe rolul instanţelor din raza de competenţă a Tribunalului Covasna nu s-au înregistrat cauze cu acest obiect, iar opinia majoritară a judecătorilor este cea potrivit căreia terţul poprit este obligat conform art. 456 Cod procedură civilă, ca în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, să consemneze sumele de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc, nerespectarea acestor obligaţii atrăgând răspunderea sa ca terţ poprit, potrivit art.460 Cod procedură civilă.

Tribunalul Braşov achiesează opiniei potrivit căreia terţul poprit este obligat conform art.456 Cod procedură civilă ca în termen de 15 zile de la comunicarea popririi să consemneze sumele de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc, nerespectarea acestor obligaţii atrăgând răspunderea sa ca terţ poprit potrivit dispoziţiilor art.460 Cod procedură civilă. S-a apreciat că, atâta timp cât terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţia, conform art.456 Cod procedură civilă ca în termen de 15 zile de la comunicarea adresei de poprire să aducă la cunoştinţa executorului judecătoresc faptul consemnării sumelor de bani sau inexistenţa unor sume de bani în contul debitorului, urmează a se dispune validarea popririi, fiind înregistrate astfel de soluţii în practica instanţei.

Judecătoriile arondate Tribunalului Braşov au exprimat însă puncte de vedere diferite, fie în sensul primei opinii dintre cele prezentate (Judecătoria Făgăraş, Judecătoria Zărneşti), fie în sensul că termenul de 15 zile de la comunicarea popririi prevăzut de art.456 alin.1 Cod procedură civilă este stabilit numai pentru consemnarea sau indisponibilizarea sumelor datorate de terţul poprit, nefiind stabilit un termen în care măsura luată să fie comunicată şi executorului judecătoresc (Judecătoria Rupea, Judecătoria Braşov), cu precizarea că numai la nivelul Judecătoriei Braşov au fost înregistrate cauze cu acest obiect.

La instanţele de judecată din raza Curţii de Apel Piteşti există hotărâri judecătoreşti în această materie, iar punctul de vedere majoritar al judecătorilor din cadrul acestor instanţe este cel exprimat în prima opinie şi anume că în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, terţul poprit trebuie să consemneze sumele de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc, nerespectarea acestor obligaţii atrăgând răspunderea sa ca terţ poprit, conform art.460 Cod procedură civilă.

Tribunalul Argeş nu a înregistrat practică în materie, exprimându-şi opinia potrivit căreia terţul poprit este obligat conform art.456 Cod procedură civilă ca în termen de 15 zile de la comunicarea popririi să consemneze sumele de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc, nerespectarea acestor obligaţii atrăgând răspunderea sa ca terţ poprit potrivit dispoziţiilor art.460 Cod procedură civilă.

Judecătoriile arondate Tribunalului Argeş au exprimat opinii diferite asupra chestiunii de drept în discuţie, fie în sensul primei opinii dintre cele prezentate (Judecătoria Costeşti, Judecătoria Câmpulung, Judecătoria Topoloveni), fie în sensul că termenul de 15 zile de la comunicarea popririi prevăzut de art.456 alin.1 Cod procedură civilă este stabilit numai pentru consemnarea sau indisponibilizarea sumelor datorate de terţul poprit, nefiind stabilit un termen în care măsura luată să fie comunicată şi executorului judecătoresc (Judecătoria Curtea de Argeş, Judecătoria Piteşti), cu precizarea că numai la Judecătoria Piteşti şi Judecătoria Topoloveni au fost înregistrate cauze cu acest obiect.

În cadrul Tribunalului Vâlcea, la majoritatea instanţelor nu s-au înregistrat cauze cu acest obiect, cu excepţia Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. Instanţele care au comunicat punctele de vedere au opinat fie în sensul existenţei obligaţiei terţului poprit de a comunica executorului măsura popririi în termenul de 15 zile prevăzut de art.456 alin.1 Cod procedură civilă (Judecătoria Râmnicu Vâlcea, Judecătoria Bălceşti), fie în conformitate cu cea de-a doua opinie - în sensul inexistenţei sancţiunii pentru necomunicarea de către terţul poprit a măsurii popririi (Judecătoria Brezoi, Judecătoria Drăgăşani).

Opiniile judecătorilor de la instanţele din raza teritorială a Curţii de Apel Iaşi nu sunt unitare, opinia majoritară fiind în sensul că termenul de 15 zile este unic, iar în cadrul acestuia terţului poprit îi revin două obligaţii ce trebuie îndeplinite cumulativ: de a proceda la consemnarea sumelor de bani, fie la indisponibilizarea bunurilor mobile incorporabile şi trimiterea dovezii executorului judecătoresc. S-a reţinut că sunt incidente şi dispoziţiile art.453 alin.1 înscrise în art.456 alin.1 lit.a) Cod procedură civilă ca normă de drept comun, pentru o anumită categorie de titluri executorii (altele decât cele înscrise în art.453 alin.2 Cod procedură civilă) conform cărora poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de către executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terţului poprit. S-a menţionat şi că textul se impune a fi corelat şi cu dispoziţiile art.458 alin.1 Cod procedură civilă care stabilesc modalitatea şi termenul în care executorul judecătoresc va proceda la eliberarea sau distribuirea sumei de bani consemnate. S-a concluzionat că neîndeplinirea oricăreia din condiţii, cât şi a cerinţelor art.460 alin.1 Cod procedură civilă, persoanele îndreptăţite pot sesiza instanţa în vederea validării popririi.

În acelaşi sens au opinat Tribunalul Iaşi, Judecătoria Paşcani, Judecătoria Hârlău.

În favoarea celei de-a doua opinii şi-au exprimat punctele de vedere Judecătoria Iaşi, Judecătoria Răducăneni.

Practică în materie s-a înregistrat la Judecătoria Paşcani, Judecătoria Hârlău, Judecătoria Vaslui.

În cadrul Curţii de Apel Cluj, Tribunalele Cluj, Maramureş şi Sălaj şi-au exprimat opinia în sensul că termenul de 15 zile este stabilit atât pentru consemnarea sau indisponibilizarea sumelor datorate de terţul poprit, cât şi pentru a trimite executorului dovada, nerespectarea acestei obligaţii atrăgând răspunderea terţului poprit. Tribunalul Bistriţa-Năsăud apreciază că trimiterea dovezii către executorul judecătoresc cu depăşirea termenului prevăzut de lege nu poate angaja răspunderea sa ca terţ poprit potrivit art.460 Cod procedură civilă, fiind comunicată practică judiciară în acest sens.

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie a Curţii de Apel Cluj s-a raliat primei opinii, apreciind că în conformitate cu dispoziţiile art.456 alin.1 lit.a) Cod procedură civilă, terţului poprit îi incumbă inclusiv obligaţia de trimitere către executorul judecătoresc a dovezii consemnării sumei de bani sau indisponibilizării bunurilor mobile poprite, în cazul popririi prevăzute la art.453 alin.1 Cod procedură civilă.

La Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia civilă s-a exprimat în favoarea primei opinii, apreciind că în conformitate cu dispoziţiile art. 456 alin.1 lit.a) Cod procedură civilă terţului poprit îi incumbă ambele obligaţii menţionate în textul de lege.

La nivelul Tribunalului Alba, judecătorii din cadrul Secţiei civile împărtăşesc prima opinie, iar judecătorii din cadrul Secţiei comerciale şi de contencios administrativ apreciază întemeiată cea de-a doua opinie.

Instanţele arondate tribunalului au exprimat la rândul lor opinii diferite, fie în sensul obligativităţii terţului poprit să comunice măsura popririi (Judecătoria Blaj, Judecătoria Câmpeni, Judecătoria Sebeş), fie în sensul inexistenţei unei sancţiuni pentru neefectuarea comunicării prevăzute de lege (Judecătoria Aiud, Judecătoria Alba Iulia). La Tribunalul Alba nu a fost identificată practică judiciară în materie.

La Tribunalul Hunedoara, judecătorii Secţiei civile împărtăşesc opinia exprimată în prima teză, în sensul că art.456 alin.1 lit.a) instituie obligaţia terţului poprit de a trimite dovada consemnării sumelor de bani executorului judecătoresc, în caz contrar fiind atrasă răspunderea prevăzută de art.460 Cod civil. S-a precizat că la nivelul acestei instanţe nu au fost înregistrate astfel de cereri.

La nivelul Tribunalului Sibiu nu s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti în materie, iar în urma consultării judecătorilor din cele două secţii civile, punctul de vedere majoritar a fost în sensul primei opinii conform căreia terţul poprit este obligat în baza art.456 Cod procedură civilă ca în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, să consemneze sumele de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc, nerespectarea acestor obligaţii atrăgând răspunderea sa ca terţ poprit, potrivit art.460 Cod procedură civilă.

La instanţele din cadrul Curţii de Apel Târgu Mureş nu au fost înregistrate cereri în materia vizată, iar opiniile exprimate de magistraţi cu privire la chestiunea de drept semnalată nu au fost unitare.

Astfel, în opinia judecătorilor de la Secţia civilă a Tribunalului Mureş, terţul poprit este obligat conform prevederilor art.456 Cod procedură civilă ca în termen de 15 zile de la comunicarea popririi să consemneze sumele de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc, nerespectarea acestor obligaţii atrăgând răspunderea sa ca terţ poprit dispoziţiilor art.460 Cod procedură civilă. Cât timp terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţia conform prevederilor art.456 Cod procedură civilă în termen de 15 zile de la comunicarea adresei de poprire să aducă la cunoştinţa executorului judecătoresc faptul consemnării sumelor de bani sau inexistenţa unor sume de bani în contul debitorului, urmează a se dispune validarea popririi.

Judecătoriile Târnăveni şi Sighişoara din cadrul aceluiaşi tribunal, care au comunicat relaţiile solicitate, au exprimat opinia conform căreia termenul de 15 zile de la comunicarea popririi prevăzut de art.456 alin.1 lit.a) Cod procedură civilă este stabilit numai pentru consemnarea sau indisponibilizarea sumelor datorate de terţul poprit, nefiind stabilit un termen în care măsura de înfiinţare a proprii să fie comunicată şi executorului judecătoresc. Nerespectarea acestui termen nu ar putea atrage nulitatea actului de procedură decât dacă s-ar face dovada unei vătămări care nu s-ar putea înlătura decât prin anularea actului, în sensul prevăzut de art.105 alin. 2 Cod procedură civilă.

Tribunalul Harghita, prin magistraţii din cadrul Secţiei civile, a opinat în sensul că termenul de 15 zile de la comunicarea popririi prevăzut de art.456 alin.1 lit.a) Cod procedură civilă este stabilit numai pentru consemnarea sau indisponibilizarea sumelor datorate de terţul poprit, nefiind stabilit un termen în care măsura de înfiinţare a proprii să fie comunicată şi executorului judecătoresc.

În acelaşi sens s-au pronunţat şi Judecătoria Miercurea Ciuc, Judecătoria Odorheiu Secuiesc şi majoritatea judecătorilor din cadrul Judecătoriei Gheorgheni.

Opinia conform căreia obligaţia instituită de art.456 alin.1 lit.a) Cod procedură civilă vizează deopotrivă atât consemnarea sumei de bani sau după caz indisponibilizarea bunurilor mobile incorporabile poprite, cât şi înaintarea dovezii către executor, în cazul popririi prevăzute la art.453 alin.1 din acelaşi cod a fost minoritară în cadrul Judecătoriei Gheorgheni şi a fost însuşită de magistraţii Judecătoriei Topliţa.

Instanţele judecătoreşti situate în circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti au exprimat opinii diferite asupra chestiunii de drept analizate.

La Tribunalul Ialomiţa, opinia majoritară a judecătorilor este aceea că în situaţia în care terţul poprit nu respectă obligaţia reglementată de art.456 Cod procedură civilă, în sensul că nu comunică în termen de 15 zile executorului judecătoresc dovada îndeplinirii obligaţiei de consemnare a sumei de bani sau de indisponibilizare a bunurilor mobile incorporabile poprite, potrivit art.456 alin.1 lit.a) Cod procedură civilă, în condiţiile art.460 alin.1 Cod procedură civilă, persoanele abilitate pot sesiza instanţa de executare în vederea validării popririi, care în funcţie de probele administrate va proceda potrivit art.460 alin.2 Cod procedură civilă. La nivelul tribunalului a fost înregistrată practică în materie.

Tribunalul Teleorman, Secţia civilă, opinează că în cazul în care terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin, sunt aplicabile dispoziţiile art.460 alin.1 Cod procedură civilă.

Judecătoria Alexandria apreciază ca fiind întemeiată opinia potrivit căreia terţul poprit este obligat, conform art.456 Cod procedură civilă, ca în termen de 15 zile de la comunicarea popririi să consemneze sumele de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc, nerespectarea acestor obligaţii atrăgând răspunderea sa ca terţ poprit potrivit art.460 Cod procedură civilă. În argumentarea acestei opinii au fost invocate considerente de interpretare gramaticală a dispoziţiilor art.456 alin. 2 Cod procedură civilă care prevăd expres că terţul poprit va proceda potrivit alineatului 1 din acelaşi articol, comunicând executorului sumele poprite, alineatul 1 menţionând clar un termen de 15 zile. Pe de altă parte, s-a menţionat că a interpreta textele respective în sensul că termenul de 15 zile se referă doar la obligaţia de indisponibilizare a sumei, fără a se aplica şi obligaţiei de comunicare către executorul judecătoresc a măsurii de indisponibilizare, ar conduce la o concluzie care ar pune executorul judecătoresc în situaţia de a nu cunoaşte dacă terţul poprit a procedat sau nu la indisponibilizarea sumei, aspect care ar impieta grav asupra posibilităţii creditorului de a i se executa de îndată creanţa sau de a se solicita instanţei validarea popririi.

Concluzionând, în cadrul Judecătoriei Alexandria, opinia împărtăşită de judecători este în sensul că în termenul de 15 zile prevăzut de alin.1 art.456 Cod procedură civilă, terţul poprit este obligat atât să consemneze sumele de bani, cât şi să comunice dovada executorului judecătoresc, în caz contrar, la solicitarea persoanelor prevăzute la art.460 alin.1 Cod procedură civilă, instanţa sesizată urmând să dispună validarea popririi.

Şi la nivelul Judecătoriei Turnu Măgurele, punctul de vedere al instanţei este în sensul că terţul poprit este obligat ca în termen de 15 zile să consemneze sumele de bani, dar şi să trimită dovada executorului judecătoresc, nerespectarea acestei obligaţii atrăgând răspunderea sa ca terţ poprit potrivit art.460 Cod procedură civilă, urmând a se dispune la cerere validarea popririi. Se apreciază că această interpretare se impune în primul rând din interpretarea gramaticală a textului de lege care prevede expres ca obligaţii cumulative (folosirea conjuncţiei „şi”) atât consemnarea sumelor de bani/indisponibilizarea bunurilor mobile incorporale, cât şi transmiterea dovezii executorului judecătoresc. În al doilea rând, această interpretare apare ca fiind necesară şi din prisma principiului celerităţii care trebuie să caracterizeze întreaga fază a executării silite. O interpretare contrară nu ar duce decât la incertitudine şi la tergiversarea executării silite, lăsând loc unui eventual abuz din partea terţului poprit.

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de Judecătoria Videle şi Judecătoria Zimnicea, iar opinia diferită a fost exprimată de magistraţii Judecătoriei Roşiorii de Vede care s-au raliat opiniei conform căreia termenul de 15 zile de la comunicarea popririi prevăzut de art.456 alin.1 Cod procedură civilă este stabilit numai pentru consemnarea sau indisponibilizarea sumelor datorate de terţul poprit, nefiind stabilit un termen în care măsura de înfiinţare a popririi să fie comunicată şi executorului judecătoresc.

Şi la nivelul Tribunalului Călăraşi şi al judecătoriilor arondate, punctul de vedere majoritar al magistraţilor este în sensul opiniei anterior menţionate, cu precizarea că instanţele nu au fost sesizate cu astfel de cereri.

În cadrul Tribunalului Bucureşti, Secţiile a III-a şi a IV-a civile au opinat în sensul existenţei pentru terţul poprit a ambelor obligaţii prevăzute de textul de lege în discuţie, iar Secţia a V-a civilă a opinat în sensul că nerespectarea de către terţul poprit a obligaţiei de comunicare nu impune validarea popririi dacă sumele au fost indisponibilizate sau consemnate.

Judecătoriile din circumscripţia Tribunalului Bucureşti au opinat fie în sensul existenţei obligaţiei terţului poprit de a comunica executorului măsura popririi în termenul de 15 zile prevăzut de art.456 alin.1 Cod procedură civilă (Judecătoriile sectoarelor 1, 2, 4 şi 5 Bucureşti şi Judecătoria Cornetu), fie în conformitate cu cea de-a doua opinie în sensul inexistenţei sancţiunii pentru necomunicarea de către terţul poprit a măsurii popririi (Judecătoriile sectoarelor 3, 5 şi 6 Bucureşti). Judecătoria Buftea a comunicat că în cadrul discuţiilor purtate în colectivul de magistraţi nu s-a putut stabili un punct de vedere unitar.

La nivelul Tribunalului Giurgiu, instanţele arondate au opinii diferite, fie în sensul obligaţiei terţului poprit de a comunica executorului măsura popririi în termenul de 15 zile prevăzut de art.456 alin.1 Cod procedură civilă (Judecătoria Bolintin Vale), fie în conformitate cu cea de-a doua opinie în sensul inexistenţei sancţiunii pentru necomunicarea de către terţul poprit a măsurii popririi (Judecătoria Giurgiu). Pe rolul instanţelor judecătoreşti menţionate nu au fost înregistrate cauze cu acest obiect.

O observaţie care se impune este aceea că potrivit comunicării efectuate de conducerea Curţii de Apel Bucureşti, problema de drept supusă atenţiei urma a fi dezbătută în cadrul proximei şedinţe de practică neunitară programată a se desfăşura la Curtea de Apel Bucureşti.

La nivelul Curţii de Apel Galaţi s-a constatat următoarea situaţie:

La Secţia civilă şi la Secţia comercială, maritimă şi fluvială din cadrul Curţii de Apel Galaţi nu au fost identificate situaţii în care să se pună problema aplicării dispoziţiilor art.456 alin.1 lit.a) Cod procedură civilă, iar întrucât problemele ce vizează executarea silită nu intră decât în foarte mică măsură în sfera de competenţă a curţilor de apel, aceste aspecte nu au făcut obiectul unor discuţii în cadrul întâlnirilor lunare sau al întrunirilor trimestriale de unificare a practicii judiciare.

Magistraţii din cadrul Tribunalului Galaţi şi al judecătoriilor din circumscripţia acestuia opinează în sensul că terţul poprit este obligat conform art.456 Cod procedură civilă ca în termen de 15 zile de la comunicarea popririi să consemneze sumele de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc, nerespectarea acestei obligaţii atrăgând răspunderea sa ca terţ poprit art.460 Cod procedură civilă. Dacă terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţia, conform art.456 Cod procedură civilă, ca în termen de 15 zile de la comunicarea adresei de poprire să aducă la cunoştinţa executorului judecătoresc faptul consemnării sumelor de bani sau inexistenţa unor sume de bani în contul debitorului, urmează a se dispune validarea popririi. La nivelul acestor instanţe nu s-au înregistrat cauze cu acest obiect.

La nivelul instanţelor din circumscripţia Tribunalului Brăila, precum şi la nivelul tribunalului, nu s-au înregistrat cauze cu acest obiect, iar opiniile exprimat nu au fost unitare, unii judecători apreciind că neîndeplinirea obligaţiei de trimitere a dovezii executorului judecătoresc în termen de 15 zile se sancţionează prin aplicarea art.460 Cod procedură civilă, alţi judecători apreciind că sancţiunea validării popririi înfiinţate nu operează.

Magistraţii Secţiei civile a Judecătoriei Focşani şi-au exprimat poziţia în sensul celei de-a doua opinii, nefiind un termen în care măsura de înfiinţare a popririi să fie comunicată şi executorului judecătoresc, reţinându-se şi argumentul întemeiat pe dispoziţiile art.105 alin.2 Cod procedură civilă. Nu au fost înregistrate cauze cu acest obiect.

Magistraţii Judecătoriei Panciu împărtăşesc unanim opinia conform căreia art.456 Cod procedură civilă este un text imperativ care instituie un termen de decădere 15 zile şi prin urmare suma de bani trebuie să fie confirmată la dispoziţia executorului judecătoresc pentru că acesta este cel care o eliberează sau o distribuie, conform art.458 Cod procedură civilă.

3. Instanţe care nu au fost sesizate cu astfel de cereri, dar în cadrul cărora există opinie unitară cu privire la chestiunea de drept în discuţie.

Punctul de vedere majoritar al judecătorilor de la Curtea de Apel Craiova este conform primei opinii, în sensul că obligaţia instituită de art.456 alin.1 lit.a) vizează deopotrivă atât consemnarea sumei de bani sau după caz indisponibilizarea bunurilor mobile incorporabile poprite, cât şi înaintarea dovezii către executor, în cazul popririi prevăzute la art.453 alin.1. Neîndeplinirea oricăreia din aceste obligaţii în termenul de 15 zile prevăzut de text, atrage răspunderea terţului poprit potrivit art. 460 Cod procedură civilă.

Instanţele din raza de competenţă a Curţii de Apel Craiova nu au fost sesizate cu astfel de cereri.

La Curtea de Apel Timişoara nu au fost identificate hotărâri judecătoreşti cu un astfel de obiect, însă punctul de vedere exprimat de judecătorii instanţelor arondate este concordant cu opinia potrivit căreia în termenul de 15 zile prescris de art.456 alin.1 Cod procedură civilă, terţul poprit este obligat atât la consemnarea/indisponibilizarea bunurilor ce fac obiectul popririi, cât şi la trimiterea către executor a dovezii îndeplinirii acestei obligaţii, fapt ce reiese din voinţa legiuitorului care, prin conjuncţia „şi” a înlăturat orice dubiu în această privinţă. În ipoteza în care aceste obligaţii nu sunt respectate, poate fi declanşată procedura de validare a popririi prevăzută de art.460 Cod procedură civilă.

Tot astfel, la Curtea de Apel Suceava nu a fost identificată practica judiciară în materia semnalată. Punctul de vedere majoritar exprimat de judecători este acela că terţul poprit este obligat conform art.456 Cod procedură civilă ca, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi să consemneze sumele de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc, nerespectarea acestor obligaţii atrăgând răspunderea sa ca terţ potrivit art.460 Cod procedură civilă.

Instanţele arondate Curţii de Apel Constanţa (Tribunalele Constanţa şi Tulcea) au comunicat faptul că nu s-a înregistrat practică în această materie şi au opinat în sensul existenţei cumulative a ambelor obligaţii prevăzute de art.456 alin.1 Cod procedură civilă.


Concluzii:
Relaţiile comunicate de instanţele judecătoreşti relevă că la nivelul întregii ţări există opinii diferite ale magistraţilor asupra chestiunii de drept analizate, aprecierile exprimate raliindu-se uneia sau alteia dintre soluţiile date de instanţele de judecată şi care au fost menţionate în memoriul petiţionarei R. B. S.A.

Astfel, s-a apreciat fie că atâta timp cât terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţia stabilită de art.456 Cod procedură civilă ca în termen de 15 zile de la comunicarea adresei de poprire să aducă la cunoştinţa executorului judecătoresc faptul consemnării sumelor de bani sau inexistenţa unor sume de bani în contul debitorului, urmează a se dispune validarea popririi, fie că termenul de 15 zile de la comunicarea popririi prevăzut de art.456 alin.1 Cod procedură civilă este stabilit numai pentru consemnarea sau indisponibilizarea sumelor datorate de terţul poprit, nefiind stabilit un termen în care măsura de înfiinţare a popririi să fie comunicată şi executorului judecătoresc.

Totodată, din relaţiile comunicate de curţile de apel se poate reţine o frecvenţă relativ redusă pe rolul instanţelor judecătoreşti a cauzelor în care s-a solicitat sancţionarea terţului poprit pentru omisiunea de a comunica executorului judecătoresc faptul consemnării sumelor de bani, indisponibilizarea bunurilor mobile incorporale sau inexistenţa unor sume de bani în contul debitorului, în termen de 15 zile de la comunicarea poprii.

O menţiune care se impune este aceea că şi în reglementarea obligaţiilor terţului poprit în procedura executării silite, noul Cod de procedură civilă menţine dispoziţiile actuale cuprinse în art.456 alin.1 Cod procedură civilă care fac obiectul analizei de faţă, cu anumite nuanţări.

Astfel, potrivit art.776 alin.1 din noul Cod de procedură civilă, în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat: să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul popririi înfiinţate pentru realizarea altor creanţe decât cele arătate la pct. 2.

Potrivit art.779 alin.1 din acelaşi cod, dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Ca urmare, se reţine că problema de drept care face obiectul prezentei Note va rămâne în discuţie şi după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă.

Având în vedere cele expuse, constatând opiniile diferite ale instanţelor de judecată asupra chestiunii de drept analizate şi în considerarea dispoziţiilor art.329 alin.1 Cod procedură civilă, propunem înaintarea prezentei Note către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii pentru a aprecia dacă se impune sesizarea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a se analiza oportunitatea formulării unui recurs în interesul legii în vederea interpretării şi aplicării unitare a dispoziţiilor art.456 alin.1 lit.a) Cod procedură civilă, prin raportare la dispoziţiile art.460 din Codul de procedură civilă.
Inspector,Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei nr.141B, sector 6

Fax:021.322.62.96

Web: www.csm1909.ro
Yüklə 58,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə