Contract de vânzare- cumpărare a acţiunilor


Situaţia financiară a SocietăţiiYüklə 429,84 Kb.
səhifə3/7
tarix17.08.2018
ölçüsü429,84 Kb.
#71396
1   2   3   4   5   6   7

Situaţia financiară a Societăţii:

  1. Financial condition of the Company:

Conform declaraţiei conducerii Societăţii (Anexa nr. 8.3):

In accordance with the Company’s management statement (Annex no. 8.3):

   1. Rapoartele financiare ale Societăţii pentru anul fiscal 2007 şi respectiv pentru primul trimestru al anului fiscal 2008 (31 martie 2008)

   1. The financial reports of the Company for the financial year 2007, respectively for the first trimester of the financial year 2008 (March 31st 2008)

 1. au fost elaborate conform legislaţiei aplicabile în România;

 1. have been prepared in accordance with the Romanian applicable legislation;

 1. au fost înregistrate la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (pentru situaţiile financiare aferente anului fiscal 2007);

 1. have been registered with the General Directorate of Public Finance (for the financial situations related to the financial year 2007);

 1. prezintă situaţia financiară corecta si reala a Societăţii la data pentru care au fost elaborate.

 1. reflect the accurate and actual financial situation of the Company for the date when such have been prepared.

Balanţa contabilă şi situaţia financiară cu privire la datoriile Societăţii întocmite la data de 30.12.2007 şi 31.03.2008 sunt prezentate în Anexa nr. 8.3.1.

The accounting balance and the financial situation in connection with the Company’s debts prepared on December 30th 2007 and March 31st 2008 are presented in Annex no. 8.3.1.

   1. Conform declaraţiei conducerii Societăţii, toate documentele Societăţii, inclusiv cele contabile sunt păstrate în conformitate cu legislaţia şi practica din România.

   1. According to the Company’s management statement, all Company documents, including the accounting documents are maintained in compliance with the Romanian legislation and practice.

   1. Certificatele de obligaţii bugetare emise de creditorii bugetari ai Societăţii, până la data semnării prezentului Contract sunt prezentate în Anexa nr. 8.3.3.

   1. The budgetary obligation certificates issued by the Company’s budgetary creditors, by the execution of this Agreement are presented in Annex no. 8.3.3.

   1. Pe parcursul ultimului exercitiu financiar nu sunt inregistrate alte obligatii de plata aferente datoriilor fiscale bugetare aferente anilor 2002-2008, cu exceptia celor evidentiate in situatiile financiare si cele rezultate in urma controlului fiscal al carui obiect este determinarea intinderii creantei bugetare.

   1. During the last financial year there are no other payment obligations have been registered with respect to fiscal budgetary debts related to the years 2002-2008, except those detailed in the financial statements and those resulted following the fiscal control which subject matter is the assessment of the budgetary debt.

   1. Anexa 8.3.5 reprezinta o detaliere corecta si completa a creditorilor si a datoriilor Societatii catre terti creditori.

   1. Annex 8.3.5 represents a correct and complete list of the Company’s creditors and debts towards third party creditors.

  1. Litigii

Conform declaraţiei conducerii Societăţii, situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau al organelor arbitrare la care Societatea are calitatea de pârât sau reclamant, este prezentată în Anexa nr. 8.4 si nu exista ale litigii in care Societatea sa fie implicata avand ca obiect o suma ce depaseste 50.000 RON.

  1. Disputes

In accordance with the Company’s management statement, the status of the disputes pending with courts of law or with arbitration courts where the Company acts as defendant or plaintiff, is provided in Annex no. 8.4, and there are no other disputes where the Company might be involved having as subject matter an amount exceeding RON 50,000 .

  1. Terenuri şi clădiri

  1. Lands and buildings

Conform declaraţiei Conducerii Societăţii (Anexa nr. 8.5).

In accordance the Company’s management statement (Annex no. 8.5).

   1. Societatea nu deţine certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor prezentate în Anexa 8.5.1.

   1. The Company does not hold a certificate for acknowledgement of the ownership right to the lands provided in Annex no. 8.5.1.

   1. Cumpărătorul se obligă să determine Societatea să solicite eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în termen de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra Acţiunilor de Vanzare. Cumpărătorul nu va fi însă ţinut răspunzător pentru întârzieri în emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate şi sau limitări incluse în conţinutul acestuia (e.g., suprafaţă de teren) legate de existenţa sau inexistenţa documentelor necesare emiterii acestui certificat sau îndeplinirii celorlaltor condiţii legale necesare pentru emiterea unor astfel de certificate, cu conditia ca acestea sa nu se datoreze culpei sale.

   1. The Purchaser undertakes to cause the Company to request the issuance of the certificate for acknowledgement of the ownership right over lands within 90 days as of the transfer of the ownership right to the Sale Shares. Notwithstanding, the Purchaser shall not be held liable for delays in the issuance of the certificate for acknowledgement of the ownership right and/or limitations included therein (ex., surfaces of land) related to the existence or to the inexistence of the documents necessary for the issuance of such certificate or fulfillment of the other legal conditions necessary for the issuance of such certificates, provided that such delays are not due to its fault.

   1. Cumpărătorul se obligă ca, în termen de 30 zile de la data obţinerii certificatului / certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului (sau, după caz, după finalizarea favorabilă a oricăror contestaţii care ar putea determina pierderea dreptului de proprietate asupra terenului) să determine Societatea să majoreze capitalul social cu valoarea terenului (prevăzută în anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, reactualizată cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaţia în vigoare). Acţiunile emise suplimentar din această majorare vor reveni Vânzătorului.

   1. Within 30 days as of the obtaining of the certificate / certificates for acknowledgment of the ownership right to the land (or, as the case may be, further to the favorable Completion of any objections which might cause the loss of the ownership right to the land), the Purchaser undertakes to cause the Company to increase the share capital with the value of the land (provided in the annexes to the certificate for acknowledgement of the ownership right to the land, updated according to the reassessment coefficient established by the legislation in force). The additionally issued shares during such share capital increases shall belong to the Seller.

   1. În termen de 5 zile de la înregistrarea majorării Societatea va transmite instituţiei publice implicate toate documentele din care să rezulte îndeplinirea obligaţiei legale.

   1. Within 5 days as of the registration of the increase, the Company shall submit with the involved public institution all documents from which there should result the fulfillment of the legal obligation.

   1. În cazul în care Cumpărătorul nu determină Societatea să-şi majoreze capitalul social conform art. 8.5.3., Cumpărătorul se obligă să plătească Vânzătorului o penalitate aliniată la nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, aprobată prin hotărâre de guvern pentru fiecare zi de întârziere, aplicată la valoarea terenului, penalitate ce se va calcula de la data expirării celor 30 zile prevăzute la art. 8.5.3. până la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a cererii de inregistrare a majorarii capitalului social (cerere care sa indeplineasca toate conditiile de admisibilitate privind inregistrarea majorării capitalului social cu valoarea terenului / terenurilor). Valoarea terenului este cea preluată din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, reactualizată cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaţia în vigoare.

   1. If the Purchaser does not cause the Company to increase its share capital according to art. 8.5.3., the Purchaser undertakes to pay to the Seller a penalty equal to the interest due for the failure to pay when due budgetary obligations, as approved by government decision for each day of delay, applied to the value of the land, penalty to be calculated as of the lapse of the 30 days provided by art. 8.5.3, until the date of registration with the Trade Registry Office of the application for registration of the share capital increase (application to comply with all admissibility conditions on the registration of the share capital increase with the value of the land / lands). The value of the land is such value detailed in the annexes to the certificate for acknowledgement of the ownership right over the land, indexed according to the reassessment coefficient established by the legislation in force.

   1. Plata penalităţilor nu îl exonerează pe Cumpărător de îndeplinirea obligaţiei contractuale privind majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor.

   1. The payment of the penalties does not discharge the Purchaser from fulfiling the contractual obligation regarding increase of the share capital by the value of the lands.

Penalitatea nu va fi aplicată dacă, după data Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor Societăţii de majorare a capitalului social cu valoarea terenului / terenurilor, întârzierea înregistrării majorării de capital social la Oficiul Registrului Comerţului va fi cauzată de instituţiile având competenţe în procedura de aprobare şi efectuare a înregistrării majorării capitalului social, cu conditia ca Societatea sa fi făcut toate demersurile necesare în vederea efectuării acestei înregistrări.

The penalty shall not be enforced if, further to the Extraordinary General Meeting of the Company Shareholders, for the increase of the share capital with the value of the land/lands, the delay of the registration with the Trade Registry Office of the share capital increase shall be caused by the institutions having authority in the procedure for approval and performance of the registration of the share capital increase, provided that the Company has performed all necessary steps for the purposes of making this registration.

   1. Cumpărătorul se obligă să pună la dispoziţia Vânzătorului, ori de câte ori i se solicită, documente din care să rezulte stadiul demersurilor întreprinse în vederea obţinerii certificatului de înscriere de menţiuni de la Oficiul Registrului Comerţului.

   1. The Purchaser undertakes to make available to the Seller, whenever required, the documents attesting the status of the steps undertaken for the purposes of obtaining the certificate for registration of notes with the Trade Registry Office.

   1. Cumpărătorul va avea drept de preferinţă la cumpărarea pachetului de acţiuni rezultat (sau, după caz, pachetelor de acţiuni emise, în cazul unor majorări succesive) în urma majorării capitalului social al Societăţii cu valoarea terenurilor. Pretul per actiune la vanzarea actiunilor emise ca urmare a majorarii capitalului social al Societatii cu valoarea terenului nu va depasi pretul/actiune convenit prin prezentul contract pentru o Acţiune de Vânzare. în conformitate cu prevederile legale.

   1. The Purchaser shall have the right of preference for purchasing the stock of shares (or, as the case may be, the multiple stocks of shares, for the case of successive increases) issued following the increase of the Company’s share capital with the value of the lands. The price per share upon the sale of the shares issued further to the increase of the Company’s share capital with the value of the land shall not exceed the price per share agreed hereunder for a Sale Share, in compliance with the legal provisions.

   1. Conform declaraţiei conducerii Societăţii, activele din Anexa 8.5.9 fac parte din patrimoniul Societăţii si sunt detinute in proprietate.

   1. In accordance with the Company’s management statement, the assets of Annex 8.5.9 are part of the Company’s patrimony and owned by the Company.

   1. Cu exceptia Hotararii Consiliului Local Giurgiu nr. 311 din data de 28 august 2008, Societatea nu are cunoştinţă de existenţa unor pretenţii din partea vreunei persoane fizice şi/sau juridice, cu privire la terenuri şi clădiri sau de existenţa unor situaţii care ar putea genera astfel de pretenţii, cu excepţia celor prevăzute în Anexa 8.5.10.

   1. Except for the decision of Giurgiu Local Council no. 311 of 28 August 2008, the Company is not aware of the existence of claims from any natural and/or legal person, in connection with the land and buildings or of the existence of events that might generate such claims, except for such provided under Annex 8.5.10.

  1. Bunuri afectate de Sarcini

  1. Assets affected by Liens

Vânzătorul declară, în conformitate cu declaraţia conducerii Societăţii, că Anexa 8.6 la prezentul Contract conţine lista bunurilor mobile şi imobile care sunt grevate de sarcini.

In accordance with the Company’s management statement, the Seller represents that the Annex 8.6 hereof includes the list of the movable and immovable assets on which there have been established liens.

  1. Salariaţi

  1. Employees

Conform declaraţiei conducerii Societăţii Anexa nr. 8.7:

In accordance with the Company’s management statement Annex no. 8.7:

   1. La data semnării prezentului Contract, Societatea are un număr de 407 salariaţi cu contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată.

   1. Upon the execution hereof, the Company has a number of 407 employees with an employment contract for an indefinite term.

   1. Anexa nr. 8.7.2 la prezentul Contract conţine o copie a Contractului Colectiv de Muncă la care Societatea este parte şi o copie a Contractului Individual de Muncă standard. Prevederile Contractului Colectiv de Muncă se aplică tuturor salariaţilor Societăţii.

   1. Annex no. 8.7.2 to this Agreement include a copy of the Collective Labor Bargaining Agreement to which the Company is party and a copy of the standard Employment Contract. The provisions of the Collective Labor Bargaining Agreement are applicable to all Company employees.

   1. Nu exista litigii de munca sau situaţii care ar putea genera litigii de muncă.

   1. There are no labor disputes or events which might generate labor disputes.

   1. Ce exceptia obligatiilor financiare prevazute de Legea Aplicabila, CCM, inclusiv notele comune ale CCM si CIM, nu exista alte obligatii financiare ale Societatii catre salariati (ex. bonusuri, prime, alte compensatii)

   1. Except the financial obligations provided by the Applicable Law, the Collective Bargaining Agreemetn and Individual Labour Agreement, there are no other financial obligations of the Company towards its employees (e.g., premiums, bonuses, other compensations).

  1. Proprietatea Industrială şi Intelectuală

  1. Industrial and Intellectual Property

Conform declaraţiei conducerii Societăţii, Societatea (Anexa nr. 8.8):

In accordance with the Company’s management statement, the Company (Annex no. 8.8):

 1. nu deţine licenţe, brevete de invenţie şi certificate de înregistrare a mărcilor de fabrică şi comerţ.

 1. does not hold licenses, patents and trademark and brand certificates.

 1. detine certificat de inregistrare pentru marca individuala, combinata, constand in denumirea „SCUT GIURGIU” cu element figurativ, certificat emis sub numarul 49945 de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, ce se constituie ca Anexa nr. 8.8 (ii) la Contract

 1. holds a certificate for registration of individual, combined trademark, being the name “SCUT GIURGIU” having a figurative item, certificate issued under no. 49945 by the State Office for Inventions and Trademarks, Annex no. 8.8 (ii) hereof.

  1. Acţiuni

  1. Shares

Vânzătorul, în calitate de unic proprietar legal al Actiunilor de Vanzare ce fac obiectul prezentului Contract garantează Cumpărătorului că nu există drepturi aparţinând terţilor asupra acestor Acţiuni de Vanzare.

The Seller, acting as legal and sole owner of the Sale Shares subject matter hereof, warrants to the Purchaser that there are no rights belonging to third parties over the Sale Shares.

  1. Contracte

  1. Contracts

 1. Vânzătorul declară, în conformitate cu declaraţia conducerii Societăţii, Societatea nu este parte în contracte de închiriere, asociere în participaţiune, locaţie de gestiune, concesiune sau leasing, cu exeptia celor din Anexa nr. 8.10 (i).

 1. In accordance with the Company’s management statement, the Seller represents that the Company is not party to lease agreements, joint ventures, lease management agreement, concession or leasing contracts, except for the parties of Annex no. 8.10 (i).

 1. Vânzătorul declară, în conformitate cu declaraţia conducerii Societăţii, că Societatea nu este parte decât la contractele menţionate în Anexa nr. 8.10 (ii) şi nu se află într-o situaţie de încălcare a obligaţiilor contractuale în niciunul dintre aceste contracte.

 1. In accordance with the Company’s management statement, the Seller represents that the Company is a party only to the contracts listed in Annex no. 8.10 (ii) and the Company is not in a case of breach of its contractual obligations under such contracts.

 1. La Data Semnarii, Vanzatorul a pus la dispozitia Cumparatorului acorduri scrise din partea ABN Amro (conducatorul sindicatului bancar) cu privire la transferul Actiunilor de Vanzare,

 1. On Execution Date, the Seller has provided to the Purchaser written consent from ABN Amro (leader of the banking consortium) with respect to the transfer of the Sale Shares,

Kataloq: portal -> giurgiu
giurgiu -> Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor
giurgiu -> Rapor t cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu
giurgiu -> Proiect tehnic
giurgiu -> România judeţul giurgiu consiliul judeţean giurgiu proces-verbal
giurgiu -> Consiliul judeţean giurgiu
giurgiu -> Anexă la Hotărârea nr. 33 din 27 februarie 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu
giurgiu -> România judeţul giurgiu consiliul judeţean giurgiu proces-verbal
giurgiu -> Rapor t cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii ale preşedintelui consiliului judeţean giurgiu pe anul 2013
giurgiu -> Rapor t cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu pe anul 2014
giurgiu -> România judeţul giurgiu consiliul judeţean giurgiu proces-verbal

Yüklə 429,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə