Curtea de Apel Cluj


Cerere de modificare a componenţei comitetului creditorilor. Situaţie de blocaj datorată refuzului creditorului majoritar de a se vota în comitetYüklə 0,95 Mb.
səhifə33/37
tarix29.10.2017
ölçüsü0,95 Mb.
#19502
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Cerere de modificare a componenţei comitetului creditorilor. Situaţie de blocaj datorată refuzului creditorului majoritar de a se vota în comitet


Administratorul judiciar are competenta de a se sesiza judecatorul-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta. Desigur ca competenta administratorului judiciar de a sesiza judecatorul sindic trebuie dublata de competenta acestuia din urma de a solutiona aceste sesizari, in caz contrar textul neavand vreo aplicabilitate practica. Enumerarea competentelor judecatorului sindic de la art. 11 din Legea 85/2006 este enuntiativa, deoarece in partea introductiva a textului se specifica ca “Principalele atributii ale judecatorului-sindic, in cadrul prezentei legi, sunt: (…).”

In consecinta, pe langa aceste atributii enumerate enuntiativ, judecatorul sindic legal sesizat are competenta sa solutioneze orice problema in scopul bunului mers al procedurii de insolventa si in principal cele care implica depasirea situatiilor de blocaj pe care legiuitorul nu le-a anticipat.

Un asemenea blocaj este şi situaţia în care se manifestă pozitia creditoarei recurente de a refuza exprimarea unui punct de vedere (in sensul admiterii sau respingerii), care blocheaza activitatea comitetului creditorilor si contravine bunului mers al procedurii, iar in final chiar intereselor creditorilor, inclusiv interesului recurentei.

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 586 din 9 martie 2010


Prin încheierea din data de 25 noiembrie 2009 pronunţată de Tribunalul Maramureş, s-au admis cererile formulate de creditorii salariaţi ai debitoarei C.N.M.P.N. R. S.A. şi administratorii judiciari desemnaţi în procedura de insolvenţă a acestei debitoare - P.G. IPURL, şi P.I. IPURL, şi în consecinţă s-a modificat componenţa comitetului creditorilor debitoarei C.N.M.P.N. R. S.A., prin completarea acestuia, cu creditoarea A.V.A.S. BUCUREŞTI, la propunerea administratorilor judiciari şi a creditorilor salariaţi ai debitoarei.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că la data de 30.04.2009, în cadrul unei şedinţe a adunării creditorilor debitoarei C.N.M.P.N. R. S.A. a fost ales comitetul creditorilor constituit din cinci membrii, respectiv A.N.A.F. Bucureşti, Electrica Furnizare Transilvania Nord, salariaţii debitoarei, Primăria Oraşului Baia Sprie şi Primăria Oraşului Baia Mare.

A mai reţinut prima instanţă cp la data de 2.11.2009 prin adresa nr. 7.487 creditoarea Primăria Baia Sprie a comunicat administratorilor judiciari că renunţă la calitatea de membru în comitetul creditorilor. În această situaţie, administratorii judiciari au convocat adunarea generală a creditorilor C.N.M.P.N. R. S.A. pentru a proceda la completarea componenţei comitetului creditorilor rămas în număr par de membrii, pentru data de 16.11.2009 ora 11,00.

La data stabilită, creditoarea D.G.F.P. Maramureş (care a înlocuit creditoarea A.N.A.F. Bucureşti) a solicitat amânarea discutării propunerii de completare a componenţei comitetului creditorilor întrucât acesta este punctul de vedere exprimat de A.N.A.F. Bucureşti potrivit adresei anexate nr. 828436/13.11.2009.

Pentru a depăşi situaţia de blocaj al activităţii comitetului creditorilor şi implicit a derulării procedurii de insolvenţă a debitoarei ce are puternice implicaţii economice şi sociale care impun celeritatea desfăşurării ei, judecătorul sindic a apreciat că, având în vedere şi cererile creditorilor – salariaţi ai debitoarei, îndreptăţirea creditoarei AVAS Bucureşti, se impune a completa compunerea în sensul solicitat de către acesta şi a dispune, în conformitate cu art. 16 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 republicată.

Împotriva acestei încheieri, în temeiul art. 304 alin. 1 pct. 7 şi 9 şi art. 312 alin. 3 C.pr.civ., creditoarea DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MARAMURES a formulat recurs, solicitând admiterea recursului şi modificarea încheierii de sedinta din data de 25.11.2009.

În motivarea recursului, creditoarea a arătat că în sedinta Adunării creditorilor C.N.M.P.N. R. S.A. Baia Mare din data de 16.11.2009 D.G.F.P. Maramures, in calitate de creditor din data de 01.08.2009, si-a exprimat punctul de vedere, avizat de Directia Generala Juridica din cadrul A.N.A.F conform adresei nr. 828.436/13.11.2009, cu privire la cererea nr. 1818/16.11.2009 de completare a componentei comitetului creditorilor si cererii de preschimbare de termen formulata de administratorii judiciari P.G. I.P.U.R.L. si P.I. I.P.U.R.L., precum si a cererii nr. 176/16.11.2009 de completare a comitetului creditorilor si cererii de preschimbare a termenului formulata de salariatii C.N.M.P.N. R. S.A. Baia Mare prin împuternicit în sensul amânării discutării propunerii de completare a componentei comitetului creditorilor, având în vedere existenta contestatiei depusa de A.V.A.S. împotriva procesului-verbal al adunării creditorilor debitoarei C.N.M.P.N. R. S.A din data de 30.04.2009 si nesolutionarea irevocabilă a acesteia.

În raport de cele de mai sus, creditoarea a precizat că în conformitate cu Ordinului Presedintelui A.N.A.F. nr. 715/2008 toate măsurile luate de către organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala în dosarele având ca obiect procedura insolventei în care creanţele fiscale sunt mai mari de 10 milioane lei, trebuie să fie analizate si avizate în prealabil de către Directia Generală Juridică din cadrul A.N.A.F, iar punctele de vedere exprimate prin mandatul transmis si/sau avizul prev. la art. 2 sunt obligatorii pentru organele fiscale care asigura reprezentarea.

Conform mandatului transmis nr. 828.498/20.11.2009 pentru termenul din data de 23.11.2009, în ceea ce priveste cererea de completare a numărului de membri ai comitetului creditorilor, D.G.F.P. Maramures a solicitat respingerea acesteia ca inadmisibila, având în vedere că asupra acestui aspect nu se pot pune concluzii decât la termenul fixat în acest sens, respectiv la data de 07.12.2009.

Din aceasta perspectivă, creditoarea a invocat prev. art. 16 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, susţinând totodată că în măsura în care în cadrul primei sedinte a Adunării creditorilor nu se obtine majoritatea necesară, se va menţine comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic.

Astfel, ţinând seama de principiul simetriei actelor juridice si de aspectele consemnate in cadrul procesului-verbal al sedintei Adunării creditorilor din 30.04.2009, creditoarea a apreciat că judecătorul-sindic în mod gresit a considerat că cererile formulate de către administratorii judiciari si salariatii C.N.M.P.N. R. S.A. sunt admisibile, deoarece instanta de fond trebuia, în principal, să se pronunte asupra legalităţii hotărârii adoptate în cadrul sedintei Adunării creditorilor din data de 16.11.2009 prin raportare la motivele de neegalitate învederate de către petiţionari în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006, si pe cale de consecinţă să le admită.

Având în vedere faptul că în cadrul sedintei Adunării creditorilor din data de 16.11.2009 s-a hotărât cu un vot de 77,94 % pondere în masa credală si 92,17 % pondere în creantele prezente să nu se discute completarea componentei Comitetului creditorilor si amânarea acestui punct, creditoarea a apreciat că instanta de fond în mod gresit a pronuntat încheierea recurată, deoarece calea de atac ordinara este cea prevazuta de art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006 si nu art. 16 alin. 4 din cadrul aceluiaşi act normativ. Mai mult, a susţinut creditoarea, judecătorul-sindic nu putea să pronunţe o hotărâre în temeiul art. 16 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, deoarece acest temei de drept este aplicabil pentru prima sedinţă a Adunării creditorilor care a avut loc la data de 30.04.2009.

De asemenea, creditoarea a mai apreciat că judecătorul-sindic nu se putea prevala nici de dispoziţiile art. 16 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 deoarece sedinta Adunării creditorilor care a avut loc la data de 16.11.2009 este cea de a II-a întrunire a acestui organ participativ în care s-a pus în discutie modificarea comitetului si nu alcătuirea acestuia, precum şi faptul că, faţă de ponderea cu care a fost adoptată o astfel de măsură, nu este îndeplinită nici conditia sesizării ("dacă nu se obtine majoritatea necesară"). În aceste condiţii, creditoarea a apreciat că temeiul de drept pentru contestarea acestei hotărâri sunt dispoziţiile art. 14 alin. 7 din Legea nr. 85/2006, astfel că cererea formulată de către administratorul judiciar trebuia respinsă ca fiind formulată de către o persoana fără calitate procesuală activă, deoarece nu este creditor, parte în dosar, ci participant, organ care aplica Legea nr. 85/2006 alături de judecătorul-sindic.

In final creditoarea a arătat că, judecătorul-sindic nu a arătat care sunt motivele de nelegalitate pentru care nu s-a dispus desfiinţarea hotărârii adoptate în cadrul sedintei Adunării creditorilor din data de 16.11.2009 cu privire la modificarea componentei Comitetului creditorilor.

Intimaţii C.N.M.P.N. R. S.A., P.G. I.P.U.R.L. BAIA MARE, A.V.A.S. BUCUREŞTI au depus întâmpinări prin care au solicitat respingerea recursului ca nefondat cu consecinţa menţinerii ca legală şi temeinică a încheierii pronunţate de prima instanţă având în vedere că urgenţa dată de condiţiile speciale de desfăşurare a activităţii debitorului C.N.M.P.N R. S.A. au impus aplicarea disp. art. 16 alin. 1 şi 5 prima teză din Legea nr. 85/2006.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta de recurs retine urmatoarele:

In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor din data de 30.04.2009 a fost desemnat comitetul creditorilor cu urmatoarea componenta: ANAF Bucuresti, Electrica Furnizare Transilvania Nord S.A., salariatii deditoarei, Primaria Orasului Baia Sprie si Primaria Municipiului Baia Mare. La data de 2.11.2009, Orasul Baia Sprie a comunicat ca intelege sa renunte la aceasta calitate de membru in comitetul creditorilor si a solicitat inlocuirea sa cu creditoarea care indeplineste conditiile de numire in aceasta calitate.

In scopul respectarii dispozitiilor legale reglementate de legea insolventei, administratorii judiciari au convocat adunarea generala a creditorilor avand ca unic punct pe ordinea de zi ,,supunerea votului creditorilor a propunerii administratorilor judiciari de completare a componentei comitetului creditorilor debitoarei CNMPN R. SA prin ocuparea locului ramas vacant,, ca urmare a renuntarii unui creditor la calitatea de membru in acest comitet si numirea in aceasta calitate a creditorului AVAS Bucuresti. Identificarea acestui posibil nou membru s-a facut tinand cont de ordinea valorii creantei inscrise in tabelul creditorilor in favoarea acesteia. (Judecător Andrei Axente Irinel)

La data de 16.11.2009, in cadrul sedintei adunarii creditorilor nu s-a intrunit majoritatea necesara pentru aprobarea componentei comitetului creditorilor, deoarece creditoarea D.G.F.P. Maramures a solicitat amanarea discutarii acestui aspect invocand o dispozitie a Directiei Generale Juridice din A.N.A.F. In concret, acest creditor, desi detine creanta cea mai consistenta valoric, a blocat procedura de insolventa deoarece rolul comitetului creditorilor este esential in acest context. Argumentele invocate de catre creditoare pentru a justifica refuzul de a-si exprima o opinie cu privire la completarea comitetului creditorilor tin de un formalism intern irelevant sub aspect procedural, in concret de un ordin al Presedintelui ANAF cu numarul 715/2008, conform caruia toate masurile luate de catre organele fiscale din subordinea ANAF in dosarele avand ca obiect procedura insolventei in care creantele fiscale sunt mai mari de 10.000.000 Ron trebuie sa fie analizate si avizate in prealabil de catre Directia Generala Juridica din cadrul ANAF, iar punctele de vedere exprimate sunt obligatorii. In cazul concret dedus judecatii, punctul de vedere anterior enuntat prevedea ca AVAS nu poate fi membru al comitetului creditorilor deoarece a contestat procesul verbal al comitetului creditorilor din data de 30.04.2009, iar pana la solutionarea irevocabila a acestei contestatii se impune amanarea discutarii propunerii de completare a comitetului.

In opinia instantei, contestatia formulata de catre un creditor, indiferent care ar fi identitatea acestuia, nu il face incompatibil cu calitatea de membru al comitetului creditorilor. Pe de alta parte, pozitia creditoarei recurente de a refuza exprimarea unui punct de vedere (in sensul admiterii sau respingerii) blocheaza activitatea comitetului creditorilor si contravine bunului mers al procedurii, iar in final chiar intereselor creditorilor, inclusiv interesului recurentei. In concret, la sedinta adunarii creditorilor din data de 16.11.2009 nu s-a adoptat o hotarare care sa poate fi dedusa judecatii judecatorului sindic deoarece creditorul majoritar a refuzat expres sa voteze pro sau contra, solicitand doar amanarea discutarii punctului de pe ordinea de zi care se refera la completarea comitetului creditorilor.

In aceste conditii, judecatorul sindic a apreciat in mod legal si temeinic faptul ca a fost creata o situatie de blocaj procedural care trebuie depasita prin sesizarea formulata de catre administratorul judiciar si o hotarare a judecatorului sindic.

Instanta de recurs isi insuseste punctul de vedere al recurentei conform caruia dispozitiile art. 16 alin. 4 din legea 85/2006 nu sunt incidente in cazul concret dedus judecatii si sub acest aspect hotararea judecatorului sindic este gresit motivata in drept, deoarece acestea sunt aplicabile inainte si dupa prima sedinta a adunarii creditorilor. Textul enuntat prevede ca ,,in cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor, acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante garantate si cei chirografari, dintre primii 20 de creditori in ordinea valorii, care se ofera voluntar; comitetul astfel desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de judecatorul-sindic,,. Situatia analizata in cazul concret dedus judecatii nu are nici o legatura cu textul enuntat.

Pe de alta parte, instanta de recurs apreciaza ca in nici un caz legiuitorul nu a urmarit blocarea functionarii comitetului creditorilor in mod discretionar de catre unul din creditori, fie el si cu o pondere atat de importanta cum are in prezentul dosar DGFP Maramures. Este neindoielnic sub acest aspect ca judecatorul sindic are competenta de a numi un comitet al creditorilor, ca in cazul in care nu se intruneste o majoritate pentru a hotari componenta comitetului, cel numit de catre judecatorul sindic este mentinut, iar modificarea comitetului creditorilor este consemnata prin incheiere, la cerere, in toate fazele procedurii. In opinia instantei, cine poate numi un comitet, poate si dispune completarea acestuia daca nu se ajunge la o majoritate legala in acest sens si cursul procedurii este blocat, dupa principiul ,,cine poate mai mult, poate si mai putin,,.

Pe de alta parte, conform art. 20 alin. 1 lit. n din Legea 85/2006 , administratorul judiciar are competenta de a se sesiza ,,judecatorul-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta,, textul referindu-se in opinia instantei la orice chestiune legata de bunul mers al procedurii de insolventa. Desigur ca competenta administratorului judiciar de a sesiza judecatorul sindic trebuie dublata de competenta acestuia din urma de a solutiona aceste sesizari, in caz contrar textul neavand vreo aplicabilitate practica. Trebuie enuntat in acest context si faptul ca enumerarea competentelor judecatorului sindic de la art. 11 din Legea 85/2006 este enuntiativa, deoarece in partea introductiva a textului se specifica ca,, Principalele atributii ale judecatorului-sindic, in cadrul prezentei legi, sunt:,,

In consecinta, pe langa aceste atributii enumerate enuntiativ, judecatorul sindic legal sesizat are competenta sa solutioneze orice problema in scopul bunului mers al procedurii de insolventa si in principal cele care implica depasirea situatiilor de blocaj pe care legiuitorul nu le-a anticipat.

Pentru toate aceste argumente, in baza dispozitiilor art. 312 alin. 1 Cpc, recursul declarat va fi respins si hotararea judecatoreasca recurata va fi mentinuta ca fiind pe deplin legala si temeinica.(Judecător Andrei Axente Irinel)

Yüklə 0,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə