Curtea de Apel Ploieşti Decizii Relevante Trimestrul I 2011 Întocmit Grefier Documentarist, Lucia Ana Maria Cuprins Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de FamilieYüklə 1,64 Mb.
səhifə1/35
tarix29.10.2017
ölçüsü1,64 Mb.
#20665
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35Curtea de Apel Ploieşti

Decizii Relevante

Trimestrul I 2011


ÎntocmitGrefier Documentarist,

Lucia Ana - Maria
Cuprins

Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie


 • Concurs de infracţiuni, lipsa gradului de pericol social al unei infracţiuni.
 • Contestaţie în anulare. Lipsa inculpatului arestat, internat în spitalul penitenciar, de la judecata unui recurs vizând menţinerea arestării preventive.
 • Decizie pronunţată de instanţa de recurs într-o contestaţie în anulare. Calea de atac împotriva deciziei.
 • Drept procesual penal. Partea generală. Acţiune civilă alăturată acţiunii penale. Calitatea procesuală a Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii, întinderea obligaţiei de despăgubire şi titularii dreptului de a primi despăgubiri din partea Fondului.
 • Drept procesual penal. Partea generală. Probele şi mijloacele de probă.

Forţa probantă şi aprecierea mijloacelor de probă în ansamblul probator.


 • Sarcina probei. Prezumţia de nevinovăţie. Achitarea inculpatului.
 • Cale ordinară de atac inadmisibilă. Hotărâre definitivă.
 • Mandat european de arestare. Persoană solicitată ce are afaceri judiciare în România.
 • Cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Extrădarea pasivă. Procedura extrădării din România. Efectele extrădării din România. Predarea extrădatului. Prelungirea termenului de predare. Condiţii şi admisibilitate. Arestarea persoanei solicitate în vederea extrădării.
 • Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Portul fără drept, în public, a unui obiect confecţionat pentru lovire. Reţinere separată de infracţiunea de lovire.
 • Drept procesual penal. Partea specială. Deliberarea şi hotărârea instanţei. Obiectul deliberării. Conţinutul minutei întocmite cu prilejul deliberării.
 • Liberare provizorie sub control judiciar. Inadmisibilitate • Nepronunţarea asupra unei cereri esenţiale pentru condamnat de natură să garanteze drepturile sale şi să influenţeze soluţia procesului. Casare cu trimiterea cauzei spre rejudecare.
 • Competenţă materială. Dispoziţii privind executarea pedepsei.


Secţia Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie • Legături personale cu minorul. Interesul superior al copilului.
 • Respingerea cererii de suplimentare a probatoriului în apel. Aplicarea şi interpretarea disp. art. 295 alin. 2 Cod proc. civilă. Rolul activ al instanţei. Indicare formală a motivelor de recurs.
 • Proprietar al imobilului preluat abuziv decedat după intrarea în vigoare a legii 10/2001 , dar înainte de expirarea termenului de depunere a notificării. Persoana îndreptăţită să formuleze notificare în această situaţie.
 • Comunitatea de bunuri a soţilor. Răsturnarea prezumţiei înscrisă în art. 30 Codul familiei. Situaţia ascendenţilor şi colateralilor privilegiaţi.
 • Repunerea în termenul de recurs.
 • Codul de procedură civilă. Acţiune de partaj succesoral. Noţiunea de pasiv succesoral . Cheltuielile de îngrijire şi întreţinere a defunctului. Art. 774 cod civil.
 • Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 557, 558 Cod civil.
 • Puterea executorie a unui titlu executoriu faţă de disp. art. 405 Cod procedură civilă. Distincţia între autoritate de lucru judecat şi puterea lucrului judecat.
 • Cazuri de nulitate prevăzute de dispoziţiile art.304 pct. 1 şi 5 Cod pr. civilă.
 • Nerespectarea deciziilor de casare anterioare. Consecinţe. Cereri de aderare la recurs. Inadmisibilitate.
 • Cerere de aderare la recurs. Inadmisibilitate.
 • Contestaţie în anulare. Greşeală de judecată.
 • Plasament în regim de urgenţă instituit pe calea ordonanţei preşedinţiale. Condiţii pentru instituirea acestuia.
 • Art. 584 cod civil. Actiune în grăniţuire. Diferenţiere faţă de acţiunea în revendicare.
 • Consimţământul la încheierea unui act autentic .Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească.
 • Proces de divorţ. Îndeplinirea procedurii de citare cu pârâta prin afişare la domiciliul ales. Mod de apreciere. Pârâtă cu reşedinţa într-un stat membru al uniunii europene. Dispoziţii incidente în materia citării acesteia la reşedinţa din străinătate.
 • Calificarea juridică corespunzătoare a cererilor formulate de părţi. Rolul activ al judecătorului.
 • Acceptare tacită a succesiunii în termenul prevăzut de art. 700 Cod civil. Efectele declaraţiei exprese ulterioare a părţii că nu a înţeles să-şi însuşească calitatea de moştenitor.
 • Art. 36 alin. 2 Codul familiei. Partaj de bunuri comune în timpul căsătoriei. Motive temeinice.
 • Aplicarea în timp a normelor procedurale civile. Normă tranzitorie expresă.


Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal


 • Sfera de reglementare a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Refuz nejustificat de a soluţiona o cerere.
 • Obligaţia Instituţiei Prefectului de a înmatricula autovehicule fără plata taxei de poluare.
 • Acordarea sporului lunar de dificultate de 50% din salariul sau indemnizaţia corespunzătoare funcţiei pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite, din administraţia publică centrală şi locală, prevăzut de art. 1 din O.U.G. nr. 136/ 2006 pentru completarea Legii nr. 263/ 2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 209/ 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii.
 • Revizuirea întemeiată pe art. 322 pct.5 Cod procedură civilă.
 • Revizuirea - cale extraordinară de atac şi principiul disponibilităţii.
 • Nelegalitatea acordării sporului de dificultate de până la 50% funcţionarilor publici implicaţi în aplicarea Legii nr.18/1991 r, în anul 2010.
 • Necesitatea introducerii în cauză a funcţionarilor publici – în privinţa cărora instanţa de fond a dispus anularea dispoziţiilor de încadrare.
 • Cazuri în care depunerea cauţiunii este obligatorie pentru suspendarea executării actului administrativ.
 • Termenul de valabilitate a garanţiei de participare în cadrul procedurii prevăzută de OUG nr. 34/2006.
 • Condiţii necesare pentru abţinerea avizului de exploatare. Situaţii în care refuzul autorităţii publice de a emite avizul nu este nejustificat, în accepţiunea Legii nr. 554/2004.
 • Acţiune în contencios administrativ îndreptată împotriva încheierii pronunţată de Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României. Posibilitatea Curţii de Conturi de a declara unilateral nelegale acte administrative intrate în circuitul civil.
 • Revizuirea unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut.
 • Excepţia de nelegalitate a certificatului de urbanism. Inadmisibilitate.
 • Spor de dificultate. Inaplicabilitatea sa după intrarea în vigoare a Legii nr.330/2009.
 • Acces la justiţie. Posibilitatea persoanei vătămate de a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ decizia comisiei superioare de disciplină.
 • Funcţionar public cu statut special. Sancţiune disciplinară. Eliberare din funcţie.
 • Amânarea la plată a obligaţiilor fiscale. Pierderea valabilităţii amânării.
 • Raport de evaluare profesională; Condiţii de legalitate; Obligaţie evaluator.
 • Anularea autorizaţiei de construire. Efecte privind demolarea construţiei edificate şi despăgubiri pentru titularul acesteia.
 • Dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, dispoziţii ce prevăd obligativitatea procedurii prealabile, sunt aplicabile şi în cauzele ce au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public.
 • Contract de vânzare cumpărare încheiat ulterior deschiderii procedurii insolvenţei. Aplicarea eronată a principiului validităţii aparenţei în drept.
 • Constatarea nulităţii absolute a procesului verbal de licitaţie.
 • Recursul împotriva încheierilor premergătoare este inadmisibil.
 • Caracterul excesiv al cheltuielilor de judecată prin prisma prevederilor art.274 Cod procedură civilă.
 • Valoarea prag a creanţei pentru care poate fi promovată o acţiune, ce are ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de legea nr.85/2006. Aplicarea imediată a normelor de procedură.
 • Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitorului. Calea de atac ce poate fi formulată de creditori împotriva încheierii de deschidere a procedurii. Inadmisibilitatea recursului.
 • Procedura insolvenţei. Desemnarea administratorului judiciar.
 • Procedura insolvenţei. Închiderea procedurii.
 • Dreptul creditorului ce deţine o creanţă de cel puţin 50% din valoarea creanţelor, de a confirma practicianul în insolvenţă sau de a decide desemnarea altui administrator/lichidator judiciar.
 • Termenul de contestare a tabelului preliminar al creanţelor.
 • Opoziţie la executare, bilet la ordin. Condiţii de admisibilitate.
 • Dispoziţiile art. 80 alin. 1 lit. C din Legea 85/2006, privind procedura insolvenţei, prevăd că administratorul judiciar, poate introduce la judecătorul sindic acţiuni pentru anularea constituirilor şi a transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii esenţiale, realizate de debitor prin acte încheiate în cei 3 ani anterior deschiderii procedurii cu intenţia de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a leza în orice alt fel drepturile.
 • Administratorul statutar al societăţii debitoare nu are legitimare procesuală activă de a formula contestaţie împotriva vânzărilor prin negociere directă a bunurilor din patrimoniul debitoarei, în condiţiile în care i s-a ridicat dreptul de administrare.
 • Deschiderea procedurii de insolvenţă.
 • Creanţe anterioare deschiderii procedurii. Majorarea creanţei iniţiale.
 • Penalităţi de întârziere. Caracterul cert al creanţei, condiţie de deschidere a procedurii insolvenţei.


Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale


 • Ordonanţă preşedinţială exercitată de debitorul unei obligaţii fiscale.Condiţii de exercitare. Refuzul instanţei de fond de a verifica aparenţa dreptului.
 • Suspendarea judecăţii cauzei pentru lipsa nejustificată a părţilor.Caracter imperativ. Îndeplinirea condiţiilor legale.
 • Nepronunţarea asupra excepţiei. Sancţiunea pentru omisiunea de a pune excepţia în dezbaterea contradictorie a părţilor şi apoi de a o soluţiona motivat.
 • Condiţii de exerciţiu ale acţiunii civile. Grupe de muncă. Inadmisibilitatea acţiunii.
 • Sarcina probei în conflictele de muncă. Dovada şi dovada contrară în situaţia cererii pentru recunoaşterea unei grupe de muncă.
 • Neregularitate procedurală. Citarea intimatei aflată în procedura insolvenţei.
 • Retragerea unei sarcini atribuite salariatului nu reprezintă o modificare a contractului de muncă, atâta vreme cât nu se modifică salariul ori celelalte elementele ale contractului individual de muncă.
 • Distincţia dintre încetarea de drept a contractului individual de muncă şi concediere. Regim juridic diferit.
 • Transferul întreprinderii. Lipsa contractului de cesiune sau fuziune.
 • Clauzele din contractul colectiv de muncă ce reprezintă obligaţii de diligenţă se transformă în obligaţii de rezultat în cazul în care angajatorul încheie acte adiţionale la contractele individuale de muncă prin care se obligă la aceste prestaţii.
 • Nulitatea deciziei de revocare din funcţie.
 • Gradaţie de merit acordată personalului încadrat în şcolile populare de artă. Dispoziţie de revocare. Efecte. Acţiune în răspundere patrimonială.
 • Grefier. Vechime in specialitate pentru perioada in care a activat ca secretar al Baroului de avocati.


 • Acordarea grupei I de muncă. Adeverinţă emisă de angajator sub acest aspect. Nevalorificarea adeverinţei referitor la grupa de muncă de către Casa judeţeană de pensii cu prilejul emiterii deciziei de pensionare anticipată parţial. Legitimare procesuală pasivă.
 • Art.4 alin.3 din OUG 4/2001 stipulează că sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare care potrivit legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001 au făcut parte din baza de calcul a pensiilor sunt cele prezentate în anexă. Or, la punctul VI din anexă se menționează că nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau în cote procentuale.
 • Aplicabilitatea dispoziţiilor art.581 cod procedură civilă la suspendarea deciziei de pensionare recalculată potrivit art.3 din Legea nr.119/2010 şi H.G. 737/2010.
 • Încetarea de drept a contractului individual de muncă la îndeplinirea condiţiilor de pensionare.
 • Refuzul primarului de a angaja asistentul personal al persoanei cu handicap. Apărarea primarului privind lipsa fondurilor. Neindicarea în lege a momentului încheierii contractului. Motiv de recurs întemeiat pe disp.art.304 pct.6 c.pr.civ. în sensul că instanţa a dat mai mult decât s-a cerut.
 • Contestaţie în anulare. Necercetarea tuturor motivelor de recurs. Lipsa unui răspuns detaliat pentru fiecare argument invocat în recurs.
 • Concediere din motive neimputabile. Desfiinţarea efectivă a postului. Reorganizarea A.N.R.E. ca urmare a modificării structurii organizatorice prin H.G.1428/2009.Comasare departamente.
 • Încadrare în condiţii speciale potrivit prevderilor Legii nr. 226/2006. Atribuţii şi competenţe speciale reglementate de art.20 din Legea nr.19/2000, HG nr.1025/2003 şi Legea nr.226/2006.
 • Recunoaşterea ca vechime în muncă a unei perioade în care contractul de muncă a fost suspendat.
 • Recurs inadmisibil. Încheiere de transpunere a cauzei. • Interdicţia emiterii deciziei de concediere pe durata cât salariatul se află în incapacitate temporară de muncă.Condiţiile în care operează. • Cadre didactice-indemnizaţie de concediu de odihnă aferent anului şcolar 2009-2010.Aplicarea diminuării cu 25% prevăzută de Legea nr.118/2010.


Decizii Relevante

Trimestrul I 2011
Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie

[1] Concurs de infracţiuni, lipsa gradului de pericol social al unei infracţiuni.
C. pen., art. 181, art. 52, art. 72, art. 208 alin.1 rap. la art. 209 alin.1 lit. c, art. 192 alin. 2
Săvârşirea de către o persoană cunoscută cu antecedente penale şi aflată în stare de ebrietate a unei infracţiuni de furt calificat şi a uneia de violare de domiciliu, în concurs real, pe timpul nopţii şi în dauna unei persoane în vârstă cu care a şi avut contact fizic în momentul activităţii infracţionale, nu se poate aprecia că nu întruneşte gradul de pericol social al unei infracţiuni chiar dacă prejudiciul este modic.
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,

Decizia penală nr. 94 din 31 ianuarie 2011.
Prin sentinţa penală nr. 113 din 23 martie 2010, a Judecătoriei Râmnicu Sărat în baza art.192 al.2 Cod penal cu aplic. art. 74 alin.2 şi 76 lit. c) Cod penal a fost condamnat inculpatul M.E., la 1 an închisoare, iar în baza art. 208-209 al.1 lit. g Cod penal, cu art. 74 alin.2 şi 76 lit. c) Cod penal la 6 luni închisoare, dispunându-se ca în temeiul art. 33 lit. a) şi 34 lit. b) Cod penal să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare.

Cu titlu de pedeapsă accesorie s-au aplicat în baza art. 71 Cod penal interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a , b, c Cod penal.

S-a constatat recuperat prejudiciul in cuantum de 15 lei cauzat părţii vătămate R.A.

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut că în data de 29 ianuarie 2009, în jurul orelor 18.30, inculpatul, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a intrat în dormitorul părţii vătămate R.A. în vârstă de 86 de ani care era bolnav la pat, a început să-i caute prin dulapuri, a mâncat prăjiturile aflate pe masă, a vărsat mierea de albine şi a început să îl împingă pe bătrân.

Nora părţii vătămate H.M. care ieşise dintr-un alt corp al casei, văzându-l inculpat prin fereastră, s-a alarmat şi l-a chemat pe soţul său din grajdul în care se afla, acesta îndreptându-se spre corpul de casă în care locuia tatăl său.

Auzind strigătele numitei H.M., inculpatul a luat de pe masă un briceag şi a ieşit în curte având în mână o sticlă de bere cu care venise în domiciliul părţii vătămate, însă a fost prins de fiul părţii vătămate şi luat la bătaie.

Inculpatul s-a ascuns în domiciliul surorii sale P.S. unde a fost găsit ulterior, asupra sa găsindu-se şi briceagul luat de la partea vătămată.

În drept, instanţa de fond a stabilit că faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de violare de domiciliu şi furt prevăzute de art. 192 alin. 2 Cod penal şi art. 208 alin.1 Cod penal rap. la art. 209 alin.1 lit.g Cod penal .

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul, care prin apărător a solicitat achitarea sa întrucât faptele săvârşite nu prezintă gradul de pericol social pentru ca acestea să constituie infracţiuni, acest lucru rezultând din gradul scăzut de instrucţie al inculpatului precum şi din valoarea modică a prejudiciului care a fost acoperit.

Tribunalul, analizând apelul prin decizia penală nr.182/7.10.2010 a admis această cale de atac a desfiinţat, în latură penală sentinţa atacată iar, în baza art.11 pct. 2 lit. a cu referire la art.10 lit. b1 C. proc. Pen. şi art.18 Cod penal l-a achitat pe inculpat pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 208 alin.1 Cod penal rap. la art. 209 alin.1 lit. g Cod penal si art.192 alin. 2 Cod penal şi în temeiul art. 91 Cod penal i-a aplicat acestuia amenda administrativă de 300 lei, fiind menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de apel a reţinut că din modul în care au fost săvârşite cele două fapte pentru care a fost trimis în judecată inculpatul M.E., că acestea sunt lipsite de gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Relevantă în cauză, în fundamentarea acestei concluzii a reţinut tribunalul declaraţia părţii vătămate R.A., în vârstă de 86 ani, prin care acesta a relatat că: în timp ce se afla în dormitorul său a intrat o persoană străină de etnie rromă pe care nu o cunoştea, l-a întrebat ce caută, a văzut că era în stare de ebrietate, iar după ce a stins televizorul din cameră, inculpatul i-a spus să-l lase să funcţioneze. Partea vătămată i-a spus să plece, însă inculpatul a refuzat şi a început să caute prin dulap, iar ulterior de pe masă a mâncat nişte dulciuri şi a luat un briceag după care, a apucat-o de mână pe partea vătămată, moment în care acesta din urmă l-a strigat pe fiul său. De asemenea s-a mai reţinut o altă declaraţia în care partea vătămată a arătat că inculpatul a scos un borcan cu miere de albine după care s-a aşezat lângă dulap şi i-a mâncat cornuleţele.

Printre altele, tribunalul a mai arătat că, într-o altă declaraţie, partea vătămată a precizat că ea l-a împins pe inculpat pentru a ieşi din locuinţă după care a venit fiul său.

Faţă de acestea a precizat tribunalul că inculpatul nu a avut o reprezentare clară asupra consecinţelor faptelor sale, nerealizând că săvârşeşte fapte penale, fiind şi în stare de ebrietate, sau a avut o reprezentare minimă cu privire la acestea, iar totodată prejudiciul a fost modic şi acoperit prin restituirea bunului furat.

Împotriva acestei soluţii a declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub aspectul greşitei achitări, precizând că anterior inculpatul a mai fost condamnat în trei rânduri pentru infracţiuni de acelaşi gen. De asemenea a mai precizat că partea vătămată era o persoană în vârstă de 86 ani şi imobilizată la pat.

Examinând recursul formulat prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a criticilor invocate, dar şi conform art. 3856 alin.3 Cod procedură penală, Curtea a apreciat că această cale de atac este fondată.

Analizând probatoriul administrat în cauză, Curtea constată că situaţia de fapt a fost corect reţinută de către instanţa de fond şi ulterior de către instanţa de apel, însă, această din urmă instanţă, în mod greşit a apreciat că actele materiale ale inculpatului nu întrunesc gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Din fişa de cazier, s-a reţinut că inculpatul a mai suferit trei condamnări pentru infracţiuni de violare de domiciliu şi de furt calificat.

Această persoană aflată în stare de ebrietate, pe timpul nopţii (deoarece la orele 18,30 în data de 29 ianuarie este întuneric), a pătruns atât în curtea cât şi ulterior într-unul dintre imobilele aflate în această curte, unde a căutat printr-un dulap (nefiind deranjat de existenţa proprietarului aflat în casă şi care evident i-a solicitat să plece) şi a sustras bunurile pe care le-a găsit.

S-a apreciat din acest comportament că fapta persoanei cunoscută cu antecedente penale care săvârşeşte după o perioadă de timp acelaşi gen de fapte penale ca cele pentru care a mai fost condamnat anterior, nu se poate considera că sunt lipsite de pericolul concret al unei infracţiuni. Astfel, s-a făcut trimitere expresă la antecedentele penale ale inculpatului la momentul când a săvârşit infracţiunile şi anume, pe timpul nopţii cât şi la faptul că a avut loc un contact fizic între acesta şi partea vătămată şi numai strigătele acestuia din urmă a pus capăt activităţii infracţionale.

Pentru aceste considerente Curtea a casat decizia tribunalului şi a menţinut sentinţa instanţei de fond.Yüklə 1,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə