Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Uremiyalı xəstələrdə fiziki müayinə zamanı hansı əlamətlər qeyd olunur?Yüklə 1,96 Mb.
səhifə13/17
tarix22.06.2018
ölçüsü1,96 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

797) Uremiyalı xəstələrdə fiziki müayinə zamanı hansı əlamətlər qeyd olunur?
A) Hamısı

B) Orqanizmdə mayenin ləngimə əlamətləri

C) Periferik neyropatiya

D) Hipertenziya

E) Perikardın sürtünmə küyü
Ədəbiyyat: Храйчик Д.Е., Седор Дж.Р. , Ганц Майкл Б. «Секреты нефрологии» 2001г.
798) KBÇ ilə hospitalizə olunmuş xəstələrdə hansı anamnestik məlumat daha vacibdir?
A) Hamısı

B) Yaxın vaxtda keçirilmiş ümumi infeksion xəstəlik

C) Yaxın vaxtda hipotenziyanın olması

D) Venadaxili kontrast maddələrlə aparılmış müayinə

E) Nefrostatik preparatların qəbulu
Ədəbiyyat: Храйчик Д.Е., Седор Дж.Р. , Ганц Майкл Б. «Секреты нефрологии» 2001г.
799) Hansı əlamətlər orqanizmdə mayenin ləngiməsini göstərir?
A) Ağciyərlərdə xırıltılar

B) Ödem


C) Assit

D) Müsariqə venalarda yüksək təzyiq

E) Hamısı
Ədəbiyyat: Храйчик Д.Е., Седор Дж.Р. , Ганц Майкл Б. «Секреты нефрологии» 2001г.
800) Hansı böyrək xəstəlikləri zamanı artrit əlamətləri qeyd olunur?
A) Hamısı

B) Krioqlobulinemiya

C) Sarkoidoz

D) Amiloidoz

E) Şeylem - Henox purpurası
Ədəbiyyat: Храйчик Д.Е., Седор Дж.Р. , Ганц Майкл Б. «Секреты нефрологии», 2001г.
801) Metilksantin qrupuna aid olan preparatların təsir mexanizminə hansı aiddir?
A) Azan sinirinin təsirini blokada edir

B) Antigenlə antitelin birləşməsinə mane olur

C) Tənəffüs mərkəzinin aktivliyini azaldır

D) Adenilatsiklaza fermentinin aktivliyini artırır

E) Fosfodiesteraza fermentini blokada edir
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. «Лечение болезней внутренних органов», I том, 2003 г.
802) β-Adrenostimulyator qrupuna aid olan preparatların təsir mexanizminə hansı aiddir?
A) Fosfodiesteraza fermentini blokada edir

B) Adenilatsiklaza fermentinin aktivliyini artırır

C) Azan sinirinin təsirini blokada edir

D) Tənəffüs mərkəzinin aktivliyini ləngidir

E) Antigenlə antitelin birləşməsinə mane olur
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. «Лечение болезней внутренних органов», I том, 2003 г.
803) İdiopatik interstisial pnevmoniyaya hansı aid deyil?
A) Qeyri spesifik interstisial pnevmoniya

B) Deskvamatoz interstisial pnevmoniya

C) İdiopatik ağciyər fibrozu

D) Nozokomial pnevmoniya

E) Limfositar interstisial pnevmoniya
Ədəbiyyat: Под редакцией А.Г.Чучалина «Пульмонология. Национальное руководство», 2009 г.
804) Təngnəfəsliyi aradan qaldıran preparatlar qrupuna hansı aid deyil?
A) β2 - aqonistlər

B) Metilksantinlər

C) Antixolinergik preparatlar

D) β1 və β2 – adrenostimulyatorlar

E) β - adrenoblokatorlar
Ədəbiyyat: Под редакцией А.Г.Чучалина «Пульмонология. Национальное руководство», 2009 г.
805) Bronxial obstruksiyanın geriyədönməz kompanentinə hansı aiddir?
A) Bronxların mukosiliar aparatının funksiyasının pozulması

B) Bronx mənfəzinin stenozu və obliterasiyası

C) Bronxların selikli qişasının iltihabı

D) Bronxların selikli qişasının ödemi

E) Bronxların spazmı
Ədəbiyyat: Под редакцией А.Г.Чучалина «Пульмонология. Национальное руководство», 2009 г.
806) Bəlğəm ifrazının çətinləşməsi nədən asılı deyil?
A) Orqanizmin susuzlaşması zamanı bəlğəmin dehidrotasiyasından

B) Kulçitski hüceyrələrinin sayının artmasından

C) Bəlğəmin özlülüyünün artmasından

D) Bəlğəmin tənəffüs yollarınının divarına yapışmasının artmasından

E) Qədəhəbənzər hüceyrələrinin sayının artmasından
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. «Лечение болезней внутренних органов», I том, 2003 г.
807) Eksudatla dolmuş alveolaların divarı nəfəsalmanın sonunda bir-birindən aralandıqda auskultasiyada eşidilən səs necə adlanır?
A) Krepitasiya

B) Bronxofoniya

C) Plevranın sürtünmə küyü

D) Quru xırıltı

E) Fitvari quru xırıltı
Ədəbiyyat: M.M.Ağayev. «Daxili Xəstəliklər» II cild, 2007
808) Bəlğəmin analizində hansı elementlərin tapılması ağciyər toxumasının destruktiv xəstəliyinin olmasını göstərir?
A) Kurşman spiralları

B) Şarko - Leyden kristalları

C) Elastik əzələ lifləri

D) Eritrositlər

E) Leykositlər
Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. «Лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний внутренних органов», 1999г.
809) Bəlğəmin analizində hansı elementlərin tapılması ağciyərlərdə obstruktiv sindromun olmasını göstərir?
A) Şarko - Leyden kristalları

B) Elastik əzələ lifləri

C) Kurşman spiralları

D) Leykositlər

E) Eritrositlər
Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. «Лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний внутренних органов», 1999г.
810) Hansı hallarda qarın boşluğunda Traube üçbucağı itir?
A) Ağciyər emfizeması

B) Sağ mədəciyin hirertrofiyası

C) Mədə xorasının perforasiyası

D) Sol tərəfli eksudativ plevritdə

E) Pnevmoniyada
Ədəbiyyat: M.M.Ağayev «Daxili Xəstəliklər» II-cild, 2007il
811) Sarkoidoz kimlərdə daha çox rast gəlir?
A) Yaşlı şəxslərdə

B) 20 - 40 yaşlı şəxslərdə

C) Yeniyetmələrdə

D) Uşaqlarda

E) Qadınlarda klimaks dövründə
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова. «Дифференциальная диагностика и лечение внутренних болезней», 2003 г., том 3
812) Hansı ferment çatışmazlığı emfizemaya səbəb olur?
A) Adenilatsiklaza

B) Kreatinfosfokinaza

C) Laktatdehidrogenaza

D) Fosfodiesteraza

E) α - 1 antiripsin
Ədəbiyyat: Под редакцией А.Г.Чучалина «Пульмонология. Национальное руководство», 2009 г.
813) Pnevmokok pnevmoniyası üçün nə xarakterik deyil?
A) Leykositoz

B) Kəskin başlanğıc

C) Krepitasiya

D) Residivləşən titrətmə

E) Hərarətin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов», III том, 2001 г.
814) Stafilokok pnevmoniya üçün nə xarakterik deyil?
A) Krepitasiya

B) Residivləşən titrətmə

C) Hərarətin yüksəlməsi

D) Ağciyərlərdə destruktiv dəyişikliklər

E) Cüzi intoksikasiya əlamətləri
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов», III том, 2001 г.
815) Əgər obstruktiv sindrom arterial hipertenziya ilə müşayət olunursa, aşağıdakılardan hansı seçim preparatıdır?
A) β - blokatorlar

B) Ca ++ antaqonistləri

C) Nitratlar

D) AÇFİ


E) Diuretiklər
Ədəbiyyat: Е. И.Чазов, Ю. Н. Беленков. «Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний» 2004г.
816) Qudpasçer sindromunun müalicəsinə nə daxil deyil?
A) Plazmaferez

B) Qlükokortikoidlər

C) İmmunosupressorlar

D) Hemodializ

E) Antibiotiklər
Ədəbiyyat: Под редакцией А.Г.Чучалина «Пульмонология. Национальное руководство», 2009 г.
817) Hiperpnoe nədir?
A) Ağciyərlərin hipoventilyasiyası

B) Tezləşmiş tənəffüs

C) Tənəffüsün azalması

D) Dərinləşmiş tənəffüs

E) Tənəffüsün olmaması
Ədəbiyyat: Под редакцией А.Г.Чучалина «Пульмонология. Национальное руководство», 2009 г.
818) Hansı kliniki vəziyyət kəskin hipoksemik tənəffüs çatışmazlığı ilə nəticələnmir?
A) İdiopatik interstisial pnevmoniyalar

B) Qudpasçer sindromu

C) Massiv hemotransfuziyalar

D) Ağciyərlərin kardiogen ödemi

E) Kəskin bronxit
Ədəbiyyat: Под редакцией А.Г.Чучалина «Пульмонология. Национальное руководство», 2009 г.
819) Ağciyər mikozunun törədicisi hansıdır?
A) Bakteriyalar

B) Rikketsiyalar

C) İdtidailər

D) Aspergillalar

E) Viruslar
Ədəbiyyat: Под редакцией А.Г.Чучалина «Пульмонология. Национальное руководство», 2009 г.
820) Bronxiolit nədir?
A) Terminal və respirator bronxiolların iltihabı

B) Yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı

C) Parenximanın zədələnməsi

D) İri kalibrli bronxların iltihabı

E) Orta kalibrli bronxların iltihabı
Ədəbiyyat: Под редакцией А.Г.Чучалина «Пульмонология. Национальное руководство», 2009 г.
821) Xroniki pankreatitin ilk əlaməti hansıdır?
A) Diareya

B) Şəkərli diabet

C) Ağrı

D) SarılıqE) Arıqlama
Ədəbiyyat: П. Я. Григорьев, А. В. Яковенко. «Справочное руководство по гастроэнтерологии» 2003г.
822) Xroniki enterit üçün hansı əlamət xarakterik deyil?
A) Nəcisdə seliyin və qanın olması

B) Həzm prosesin pozulması

C) Ağrının olmaması

D) Sorulma prosesin pozulması

E) Qarında səs
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000г.
823) Qəhvə rəngində qusmanın əsas səbəbi nədir?
A) Qaraciyərin sirrozu

B) Xroniki pankreatit

C) Mədə və onikibarmaq bağırsağın xorası

D) Enterit

E) Xolesistit
Ədəbiyyat: П. Я. Григорьев, А. В. Яковенко. «Справочное руководство по гастроэнтерологии» 2003г.
824) Yaşlı xəstədə mədə xorasının kəskinləşməsində hansı preparat təyin edilir?
A) Atropin

B) Simetidin

C) Hamisı

D) No - şpa, almagel

E) Omeprazol
Ədəbiyyat: П. Я. Григорьев, А. В. Яковенко. «Справочное руководство по гастроэнтерологии» 2003г.
825) Hansı qrup preparatlarına ranitidin aiddir?
A) Adrenoblokator

B) Simpatolitik

C) H2 - histamin reseptorların blokatoru

D) M - xolinoblokator

E) H1 - histamin reseptorların blokatoru
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
826) Hansı qrup preparatlarına omeprazol aiddir?
A) H2 - histamin reseptorların blokatoru

B) Adrenoblokator

C) Proton pompasının blokatoru

D) M - xolinoblokator

E) H1 - histamin reseptorların blokatoru
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
827) Hansı qrup preparatlar HCl sekresiyasının azalmasında istifadə olunur?
A) H2 - histamin reseptorların blokatoru

B) H1 - histamin reseptorların blokatoru

C) M - xolinoblokatorlar

D) Antixolinesterazlar

E) Adrenoblokatorlar
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
828) Badam yağı hansı qrup işlətmə preparatlarına aiddir?
A) Bağırsqğ divarını stimulə edən və adsorbsiyanı dayandıran preparatlar

B) İşlətmə suppozitoriyaları

C) Osmotik xüsusiyyətə malik olan preparatlar

D) Bağırsaq möhtəviyyatının həcmini artıran preparatlar

E) Bağırsaq divarını yağlayan və nəcis kütləsini yumşaldan preparatlar
Ədəbiyyat: М. Д. Машковский. «Лекарственные средства» 2005г.
829) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı qəbizlik üçün xarakterikdir?
A) Qarında miqrasiya edən ağrılar

B) Diareya

C) Çəkinin azalması

D) Steatoreya

E) Kreatoreya
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии». 2005г.
830) Xroniki qəbzlik zamanı istifadə olunan işlətmə preparatı hansıdır?
A) Levomisetin

B) Omeprazol

C) Gənəgərçək yağı

D) Proktosedil

E) Qliserin şamı
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
831) Aşağıda sadalananlardan hansı xroniki qəbzlik zamanı istifadə olunan bağırsağ möhtəviyyatının həcmini artıran preparatlara aiddir?
A) Badam yağı

B) Bisokadil

C) Rəvənd kökü

D) Dəniz kələmi

E) Senadeksin
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии». 2005г.
832) Təsir xüsusiyyətinə görə nazik bağırsağ səviyyəsində təsir göstərən işlətmə preparatlarına hansı aiddir?
A) Maqnezium sulfat

B) Senadeksin

C) Rəvənd kökü

D) Bisakodil

E) İşlətmə şamları
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
833) Təsir xüsusiyyətinə görə yoğun bağırsağ səviyyəsində təsir göstərən işlətmə preparatlarına hansı aiddir?
A) Natrium sulfat

B) Senadeksin

C) Karlovar duzu

D) Badam yağı

E) Magnezium sulfat
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
834) Osmotik xüsusiyyətə malik işlətmə preparatlarına hansı aiddir?
A) Badam yağı

B) Qutalaks

C) Qliserin şamı

D) Maqnezium sulfat

E) Gənəgərçək yağı
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
835) Bağırsaq möhtəviyyatının həcmini artıran preparatlara hansı aiddir?
A) Dəniz kələmi

B) Laktuloza

C) Na - pirosulfat

D) Senadeksin

E) Maqnezium sulfat
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
836) Tez təsir göstərən işlətmə preparatlarına hansı aiddir?
A) Senadeksin

B) Fenolftalein

C) İşlətmə şamları

D) Bisakodil

E) İzafenin
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
837) Gec təsir göstərən işlətmə preparatlarına hansı aiddir?
A) Qeyd olunanların hamisı

B) Senadeksin

C) Ferrolaks

D) İmalə


E) Qliserin yağı
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
838) Yoğun bağırsağın hansı hissəsində divertikullar daha tez rast gelinir?
A) Siqmayabənzər bağırsaq

B) Kor bağırsaq

C) Köndələn çəmbər bağırsaq

D) Düz bağırsaq

E) Enən çəmbər bağırsaq
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000г.
839) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı qəbizlik üçün xarakterik deyildir?
A) Meteorizm

B) Büzdüm, sağrı və bud nahiyəsində ağrı

C) Diareya

D) Ürekbulanma

E) Subfebril temperatura
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000г.
840) Gərginlik stenokardiyasının diaqnostikasında ən yüksək həsaslığı olan müayinə hansıdır?
A) Dipiridamol sınağı

B) Tredmil yük sınağı

C) Hiperventilyasiya sınağı

D) EKQ


E) Statik fiziki yük sınağı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
841) ÜİX( Ürəyin işemik xəstəliyi) olan xəstədə aterosklerotik düyünün harada yerləşməsi zamanı proqnoz daha pis olur?
A) Sağ tac arteriyanın arxa enən şaxəsində

B) Sol tac arteriyanın dolanan şaxəsində

C) Sol tac arteriyanın kötüyündə

D) Sol tac arteriyanın ön enən şaxəsində

E) Sağ tac arteriyada
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
842) Miokard infarktının kəskin mərhələsində mədəcik taxikardiyasının müalicəsi hansı əsas seçim preparatı ilə aparılır?
A) Novokainamid

B) Verapamil

C) Beta - blokatorlar

D) Diltiazem

E) Lidokain
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
843) Kəskin ağciyər ürəyinin daha çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?
A) Pnevmoniya

B) Spontan pnevmotoraks

C) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası

D) Ağciyərin obstruktiv xəstəliyi

E) Bronxial astma tutması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
844) Kəskin sol mədəcik çatışmazlığının əsas klinik əlaməti nədir?
A) Ayaqlarda ödemlər

B) Ürək astması tutması

C) Zəiflik

D) Böyük qan dövranında venoz durğunluq

E) Hepatomeqaliya
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
845) Hipertonik kriz zamanı arterial təzyiqi azaltmaq məqsədilə dil altına qoyulan preparat hansıdır?
A) Raunatin

B) Adelfan

C) Hipotiazid

D) Korinfar

E) Dopegit
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
846) Hipertrofik kardiomiopatiyanın klinikasına aşağıdakılardan hansılar aiddir?

1) təngnəfəslik

2) bayılma

3) gərginlik stenokardiyası

4) sol mədəciyin dilatasiyası

5) sağ mədəciyin dilatasiyası
A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 5

D) 2, 3, 4

E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
847) Sol mədəciyin atrioventrikulyar dəliyinin normada ölçüsü nə qədərdir?
A) 2-4 sm²

B) 4-6 sm²

C) 8-10 sm²

D) 6-8 sm²

E) 3-4 sm²
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
848) Sol mədəciyin atrioventrikulyar dəliyinin kritik daralma ölçüsü aşağıdakılardan hansıdır?
A) 3-4 sm²

B) 6-8 sm²

C) 8-10 sm²

D) 2-4 sm²

E) 1 sm²
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
849) Anadangəlmə mədəcikarası çəpərin defektində hansı küy eşidilir?

1) ağciyər arteriyası üzərində sistolik küy

2) ağciyər arteriyası üzərində II tonun aksenti

3) aorta üzərində diastolik küy

4) episentri III-IV qabırğarası sahədə döş sümüyünü sol kənarında sistolik küy
A) 2, 3

B) 2, 4


C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 3, 4
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
850) Mitral qapağın prolapsında "çaqqıltı" səsi nə vaxt eşidilir?
A) Diastolanın sonunda

B) Diastolada

C) Hər iki fazada

D) Diastolik küydən sonra

E) Sistolanın sonunda
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
851) WPW sindromu zamanı paroksizmal supraventrikular tutmaların müalicəsində hansı preparatın tətbiqi əks göstərişdir?

1) Kordaron 2) Diqoksin 3) Verapamil 4) Novokainamid
A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3

D) 3, 4


E) 2, 4
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
852) Miokard infarktı üçün hansı exokardioqrafik əlamət xarakterikdir?
A) Diffuz akinez

B) Lokal hipokinez

C) Lokal akinez

D) Diffuz hipokinez

E) Lokal hiperkinez
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
853) Variant stenokardiyasının əsasında hansı proses dayanır?
A) Tac damarların stenozlaşan aterosklerozu

B) Tac damarların spazmı

C) Miokardın oksigenə təlabatının artması

D) Qanın özüllüyünün artması

E) Tac damarların trombozu
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
854) Aortal qapaq çatışmazlığı üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvi deyil?
A) Aorta üzərində protodiastolik küy

B) Flint küyü

C) Ürəyin əsasında II tonun zəifləməsi

D) Ürəyin əsasında II tonun güclənməsi

E) EKQ-də sol mədəciyin hipertrofiyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
855) Perikardın tamponadası diaqnozunu qoymaq üçün aşağıdakılardan hansı daha informativdir?
A) Exokardioqrafiya

B) EKQ


C) Tredmil testi

D) Ağrı sindromu

E) Perikardın sürtünmə küyü
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
856) Frederik sindromu hansıdır?
A) Qulaqcıqların səyriməsi tam AV blokada ilə

B) WPW sindromu tam AV blokada ilə

C) Qulaqcıqların səyriməsi his dəstəsinin sağ ayağının tam blokadası ilə

D) Qulaqcıqların səyriməsi his dəstəsinin sol ayağının tam blokadası ilə

E) Qulaqcıq daxili və mədəcik daxili keçiriciliyin ləngiməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
857) Qallop (çapma) ritminin əmələ gəlməsində rol oynayır:
A) III və IV tonların patoloji güclənməsi

B) Mitral qapağın açılma çaqqıltısı

C) I tonun haçalanması

D) Üçtaylı qapağın açılma çaqqıltısı

E) I tonun güclənməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
858) Assit, hidrotoraks, anasarka nə zaman müşahidə edilir ?
A) XÜÇ - I mərhələdə

B) XÜÇ - II mərhələdə

C) Kəskin sol mədəcik çatışmazlığında

D) Xronik sol mədəcik çatışmazlığında

E) XÜÇ - III mərhələdə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
859) Aortal qapaq çatışmazlığı zamanı hansı preparatlar aortal requrqitasiyanı azaltmaq xüsusiyyətinə malikdir?

1) apressin

2) enalapiril

3) korinfar

4) β - blokatorlar
A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 4

D) 1, 3, 4E) 3, 4
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
860) Vena daxilinə kalsium antaqonisti yeritdikdə yaranan hipotoniyanın müalicəsi aşağıdakılardan hansı ilə aparılır?
A) Kordiamin

B) Askorbin turşusu

C) Fizioloji məhlul

D) Kalsium xlorid

E) Histamin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
861) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası zamanı tromb daha çox hansı mənbədən əmələ gəlir?
A) Aşağı ətrafın səthi venaları

B) Sol mədəcik

C) Sol qulaqcıq

D) Yuxarı ətrafın dərin venaları

E) Aşağı ətrafın dərin venaları
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
862) Fiziki hərəkət zamanı yaranan bayılma aşağıdakılardan hansı üçün daha çox xarakterikdir?
A) Qulaqcıqarası çəpər defekti

B) Aortal stenoz

C) Aortal qapaq çatışmazlığı

D) Üçtaylı qapa çatışmazlığı

E) Mitral qapaq çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
863) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidin sinonimi hansıdır?
A) xilomikron

B) prebeta lipoproteid

C) triqliserid

D) α lipoproteid

E) β lipoproteid
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.Yüklə 1,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə