Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Tireotoksikozun klinik əlamətlərinə hansı aid deyil?Yüklə 1,96 Mb.
səhifə8/17
tarix22.06.2018
ölçüsü1,96 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

469) Tireotoksikozun klinik əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Yuxululuq

B) Psixomotor oyanıqlıq

C) Ritm pozğunluğu

D) Taxikardiya

E) Defekasiya aktının tez – tez olması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
470) Dəmir tərkibli preparatla müalicənin ilkin effekti hansı müddətdən sonra aşkar olunur?
A) 14 gündən

B) 2 aydan

C) 8 - 12 gündən

D) 3 aydan

E) 5 gündən
Ədəbiyyat: Г.П.Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997 г.
471) Dəmir tərkibli preparatlar hansı xəstəliklərdə təyin olunmur?
A) Uzunmüddətli qanaxmadan sonra

B) Uşaqlığın fibromioması ilə əlaqəli qanaxma

C) Dişin ekstraksiyası nəticəsində baş verən qanaxmadan sonra

D) Helmintozlar

E) Sideroplastik anemiya
Ədəbiyyat: Г. П. Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997 г.
472) Aplastik anemiyada nə qeyd olunur?
A) Leykositoz

B) Hemoqlobinin səviyyəsinin artması

C) Dəmirin miqdarının çoxalması

D) Limfopeniya

E) Transferrinin doyma əmsalının enməsi
Ədəbiyyat: Г. П. Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997 г.
473) Hemolitik anemiyada qanda hansı parametr çoxalır?
A) Xolesterinin səviyyəsi

B) Konyuqasiya olunmamış bilirubinin səviyyəsi

C) Eritrositlərin osmotik rezistentliyi

D) Hemoqlobinin miqdarı

E) Triqliseridlərin miqdarı
Ədəbiyyat: Г. П. Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997 г.
474) Antioksidant xüsusiyyətə malik olan preparat hansıdır?
A) Ferrum - Lek

B) Vitamin B2

C) Vibramitsin

D) Tokoferol - asetat

E) Prednizolon
Ədəbiyyat: В. Г. Кукес. «Клиническая фармакология» 1999г.
475) Regional limfa vəziləri bədxassəli törəmə zamanı hansı əlamətlər ilə səciyyələnir?
A) Kiçik ölçülü olması ilə

B) Ortasında fluktuasiya mərkəzinin olması

C) Hərəkətli, sulu

D) Yumşaq, ağrısız

E) Bərk konsistensiyalı, ağrısız, konqlomerat şəklində
Ədəbiyyat: Сальваторе Манджони. «Секреты клинической диагностики» 2004г.
476) Talassemiyanın konservativ müalicəsində hansı dərmanlar istifadə olunur?
A) Antioksidantlar və desferal

B) Ferrum - Lek

C) Prednizolon

D) Metotreksat və azatioprin

E) Kuprenil
Ədəbiyyat: Ф.И. Комаров, А.И. Хазанова. «Диагностика и лечение внутренних болезней» 1998г.
477) Trombositlərin kritik səviyyəsi hansı rəqəm hesab olunur?
A) 120 * 109 q / l – 100 * 109 q / l

B) 100 * 109 q / l

C) 30 * 109 q / l aşağı

D) 70 * 109 q / l – 100 * 109 q / l

E) 380 * 109 q / l - 300 * 109 q / l
Ədəbiyyat: Ф. И. Комаров, А. И. Хазанова. «Диагностика внутренних болезней» 1998г.
478) β - talassemiya diaqnozu hansı analizlə təsdiq olunur?
A) Koaquloqramma ilə

B) Pansitopeniya ilə

C) Trombositopeniya ilə

D) Fetal hemoqlobin və hemoqlobinin A2 fraksiyası ilə

E) Zərdabda dəmirin artması ilə
Ədəbiyyat: Ф. И. Комаров, А. И. Хазанова. «Диагностика внутренних болезней» 1998г.
479) «Kəskin leykoz» diaqnozu nəyin əsasında qoyulur?
A) Hepatosplenomeqaliyanın

B) Qan azlığının

C) Limfa düyünlərin böyüməsinin

D) Sitokimyəvi və morfoloji dəyişiliklərin

E) Şikayətlərin
Ədəbiyyat: Г.П.Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997 г.
480) “Xroniki mieloleykoz” - un spesifik markeri hansıdır?
A) Leykoformulada mielositlərin olması

B) Filadelfiya xromosomu (Phı)

C) Hepatosplenomeqaliya

D) Splenomeqaliya

E) Trombositoz
Ədəbiyyat: Г.П.Матвейкова. «Лечение внутренних болезней.Справочник» 1997г.
481) Bioptatda Berezovski – Şternberq hüceyrələr aşkar olması hansı diaqnozu təsdiqləyir?
A) Valdenstrem makroqlobulinemiyasını

B) Hoçkin xəstəliyini

C) Vilson – Konovalov xəstəliyini

D) Villebrand xəstəliyini

E) Rustitski – Kaler xəstəliyini
Ədəbiyyat: Г. П. Матвeйкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997г.
482) “İnfeksion mononukleoz” un törədicisi nədir?
A) Trematodlar qrupu

B) Sitomeqalovirus

C) Helikobakter pylori

D) Koksaki virusu

E) Epşteyn – Barr virusu
Ədəbiyyat: Г. П. Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997г.
483) “İnfeksion mononukleoz” un diaqnozunu təsdiqləmək üçün nə kifayətdir?
A) Sidiyin ümumi analizi

B) Periferik qanın ümumi analizi

C) Limfa vəzinin punksiyası

D) Sümük iliyinin analizi

E) Sitokimyəvi analizi
Ədəbiyyat: А. И. Воробьев. «Руководство по гематологии» 1985г.
484) Mütləq limfositoz hansı xəstəlikdə baş verir?
A) Allergiyalarda

B) İltihablı xəstəliklərdə

C) Xroniki limfoleykozda

D) Vərəm xəstəliyində

E) Limfoqranulomatozda
Ədəbiyyat: Г. П. Матвейкова. «Справочник по дифференциальной диагностике внутренних болезней» 1990г.
485) Hansı xəstəlikdə oynaq boşluğuna qansızma nəticəsində hemartroz əmələ gəlir?
A) Şenleyn - Qenox xəstəliyində

B) Verlhof xəstəliyində

C) Revmatizmdə

D) Hemofiliya xəstəliyində

E) Reyter xəstəliyində
Ədəbiyyat: Г. П. Матвейкова. «Справочник по дифференциальной диагностике внутренних болезней» 1990г.
486) Hemotransfuziyadan əvvəl həkim hansı müayinələri mütləq aparmalıdır?
A) Bioloji sınağı aparmalı

B) Sadalanan müayinələrin hamısını

C) Donorun qan qrupu və konteynerin etiketindəki məlumatları tutuşdurulmalı

D) ABO sistemi üzrə resipientin qan qrupu və rezus faktoru xəstəlik tarixindəki məlumatlarla tutuşdurulmalı

E) ABO və rezus faktor üzrə donor və resipientin uyğunluq sınağı
Ədəbiyyat: Рагимов А. А. «Трансфузиология в реаниматологии» 2005г.
487) Sadalananlardan hansı dezintoksikasion təsir göstərən preparatlara aiddir?
A) Poliamin

B) Reomakrodeks

C) Disol

D) Hemodez

E) Reopoliqlükin
Ədəbiyyat: Рагимов А. А. «Трансфузиология в реаниматологии» 2005г.
488) Prozerinin işlədilməsinə əks göstəriş hansıdır?
A) Miasteniya

B) Qlaukoma

C) Miopatiya

D) Görmə sinirinin atrofiyası

E) Stenokardiya
Ədəbiyyat: М.Д.Машковский. «Лекарственные средства» Медицина . Москва, 2001
489) Hansı terminal vəziyyətin dövrüdür?
A) Kollaps

B) Stupor

C) Sopor

D) Preaqonal

E) Koma
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
490) Hiperkaliemiyanın kliniki əlamətlərinə aid olmayan hansıdır?
A) Taxikardiya

B) Bradikardiya

C) Süst ifliclər

D) Adinamiya

E) Ətrafların paresteziyası
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
491) Gərginlik pnevmotoraksı zamanı həkimin taktikası necə olmalıdır?
A) Sağ körpücüküstü nahiyədə punksiya

B) Sol körpücüküstü nahiyədə punksiya

C) 2 - ci qabırğa arasında punksiya

D) 4 - cü qabırğa arasında punksiya

E) 7 - 8 - ci qabırğa arasında punksiya
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
492) Hansı zəhərlənmədə mioz xarakterikdir?
A) Opiatlar

B) Aminazin

C) Atropin

D) Belloid

E) Tizersin
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007.
493) Hansı maddə ilə zəhərlənmə zamanı üz qırmızı rəng alır?
A) Anilin

B) Xlorlu karbohidratlar

C) Dəm qazı

D) Barbituratlar

E) Fosforun üzvi birləşmələri
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
494) Böyrəkdaşı xəstəliyi zamanı böyrək sancısı üçün nə xarakter deyil?
A) Ürəkbulanma, qusma

B) Xəstə sakit uzanıb

C) İntensiv tutmaşəkilli ağrı

D) Ağrı qabırğa qövsündən çəpinə istiqamətdə qarnın aşağısına, qasığa irradiasiya edir

E) Perkussiya zamanı böyrəkdə ağrı
Ədəbiyyat: Ю.Л.Шевченко « Клинические рекомендации для практикующих врачей» Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» 2002.
495) Mədə - bağırsaq qanaxmasında qara rəngli nəcis nəyi göstərir?
A) Həzm traktının aşağı hissəsində olan ağır dərəcəli qanaxmanı

B) Mədənin qanaxması

C) Həzm traktının yuxarı hissəsində olan ağır dərəcəli qanaxmanı

D) Yoğun bağırsağın qanaxması

E) Çənbər bağırsağın qanaxması
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
496) Qaraciyər kütlüyü nə vaxt itir?
A) Kəskin xolesistitdə

B) Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasının perforasiyası zamanı

C) Mezenteral damarların tromboemboliyasında

D) Mədə - bağırsaq qanaxmasında

E) Miokard infarktında
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
497) Rentgenoloji müayinədə “Kloyber kasacıqları” hansı xəstəlikdə aşkarlanır?
A) Kəskin ürək çatışmazlığı

B) Kəskin appendisit

C) Mezenterial arteriyanın tromboemboliyası

D) “Ağciyər şoku”

E) Kəskin bağırsaq keçməzliyi
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
498) Mezenterial arteriyaların tromboemboliyasında təcili yardım həkiminin taktikası necədir?
A) Qusmanın stimulyasiyası

B) İmalə etmək

C) Aşağı ətraflara turna qoymaq

D) Təcili hospitalizasiya

E) Yuxarı ətraflara turna qoymaq
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
499) Döş qəfəsində bağırsaq küylərinin eşidilməsi nəyin əlamətidir?
A) Bağırsaq keçməzliyi

B) Assit


C) Sidik kisəsinin cırılması

D) Uretrada qanın olması

E) Diafraqmanın cırılması
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub.
500) İntraabdominal mayeni və orqanın parçalanmasını hansı müayinə aşkar edir?
A) Plazmaferez

B) Dializ

C) Exoqrafiya

D) Elektronsefaloqrafiya

E) Ultrasəs
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub.
501) Nitroqliserinlə infuzion terapiya zamanı baş verən hipotenziyada ilk yardım hansıdır?
A) Vazopressorların istifadəsi

B) İnfuziyanı dayandırmaq və xəstənin ayaqlarını yuxarı qaldıraraq uzandırmaq

C) Adrenalinin istifadəsi

D) Polyar qarışığın istifadəsi

E) Qlükokortikoidlərin istifadəsi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
502) Ürəyin tamponadası üçün nə xarakterik deyil?
A) Ürəyin mütləq kütlüyünün genişlənməsi

B) Taxikardiya

C) Arterial təzyiqin kəskin qalxması

D) Üzün və boyunun dərisinin sianozu

E) Boyunun dərialtı venasının şişməsi
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
503) Ürəyin qapalı masajının aparılmasının əsas qaydalarına aid olmayan hansıdır?
A) Xəstə bərk səth üzərində horizontal uzanmalıdır

B) Masajın tezliyi bir dəqiqədə 80 - 100 olmalıdır

C) Xəstə yumşaq səth üzərində uzanmalıdır

D) Döş qəfəsinə edilən təzyiqin dərinliyi 4 - 6 sm olmalıdır

E) Reanimatoloq xəstənin istənilən tərəfində dura bilər
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
504) Hansı halda atropinin işlədilməsi əks göstərişdir?
A) Bronxial astma

B) Miokard infarktı

C) Qlaukoma

D) Öd daşı xəstəliyi

E) Bradikardiya
Ədəbiyyat: М.Д.Машковский. «Лекарственные средства» Медицина . Москва, 2001
505) Kəllə - beyin travmasının kəskin dövründə qlükokortikoidlər hansı məqsədlə təyin olunur?
A) İrinli fəsadların inkişafına yol verməmək üçün

B) Beyin ödemini azaltmaq üçün

C) İmmun sistemi stimullaşdırmaq üçün

D) Mədə - bağırsaq qanaxmalarının profilaktikası üçün

E) Hiperqlikemiyanı tənzimləmək üçün
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с
506) Baş beyinin silkələnməsində huşun itirilməsi nə qədər davam edir?
A) 10 dəqiqəyə qədər

B) 1saatdan çox

C) Bir neçə saat

D) 1 saata qədər

E) 1 sutkadan çox
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с
507) Baş beyinin silkələnməsində stasionarda qalma müddəti nə qədərdir?
A) 3 gün

B) Ambulatar müalicə

C) 14 gün

D) 7 gün


E) 1 ay
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с
508) Reyno xəstəliyinin diaqnostikasında ən informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) Nitroqliserin sınağı ilə yuxarı ətrafların ultrasəs doppleroqrafiyası

B) Yuxarı ətrafların soyuq sınağı zamanı termoqrafiya

C) Yuxarı ətrafların ultrasəs doppleroqrafiyası

D) Yuxarı ətrafların assiloqrafiyası

E) Yuxarı ətrafların reovazoqrafiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
509) Aşağı ətraf venalarının varikoz xəstəliyinin kliniki əlamətlərinə nə aiddir?
A) Bütün sadalananlar

B) Yerli trofiki dəyişiklik

C) Ağrı hiss etməsinə görə şikayətlənmək

D) Dərialtlı venaların böyüməsi, günün axırında ödem və piqmentasiyanın meydana çıxması

E) Kosmetik defektə görə şikayətlənmək
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
510) Zenker divertikulu nədir?
A) Qida borusunun traxeanın bifurkasiyasından keçən hissəsinin divertikulu

B) Qida borusunun abdominal hissəsinin divertikulu

C) Mədənin fundal hissəsinin divertikulu

D) Udlaq - qida borusu divertikulu

E) Qida borusunun epifrenal divertikulu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с
511) Dempinq - sindrom zamanı ən informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) PH-metriya

B) Kontrastla rentgen müayinə

C) Fibroqastroduodenoskopiya

D) USM


E) Angioqrafiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
512) Xəncərvari çıxıntının yırtığı zamanı xəstənin şikayətləri ən çox nədən olur?
A) Döş sümüyü arxasında ağrılardan və bəzən xəstəliyin stenokardiya,xora xəstəliyi və qastritə oxşamasından

B) Xəncərvari çıxıntının altında yerinə düzələn şişkinlik olur və ağrı olmur

C) Göbək nahiyəsində ağrılardan və qucmadan

D) Döş sümüyü arxasında ağrılardan və bəzən xəstəliyin öddaşı və xroniki pankreatitə oxşamasından

E) Sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrılardan və qusmadan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва,2005,381 с,
513) Ağ xətt yırtığına ən çox hansı nahiyədə təsadüf edilir?
A) Epiqastral hahiyədə

B) Hipoqastral hahiyədə

C) Mezoqastral hahiyədə

D) Eyni dərəcədə mezoqastral və hipoqastral hahiyədə

E) Eyni dərəcədə epiqastral və mezoqastral hahiyədə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва,2005,381 с,
514) Qaraciyər exinokokkozu diaqnozunun qoyulmasında hansı müayinə daha informativdir?
A) Ultrasəs müayinəsi

B) Qanın ümumi müayinəsi

C) Peroral xolesistoqrafiya

D) Fibroqastroduodenoskopiya

E) İcmal rentgenoskopiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
515) Exinokokla xəstəni əməliyyat etmək mümkün olmazsa hansı preparat istifadə olunur?
A) Xinin

B) Vibramisin

C) Klindamisin

D) Piperazin

E) Mebendazol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
516) Exinokok ən çox hansı orqanda inkişaf edir?
A) Bağırsaqda,uşaqlıqda,öd kisəsində

B) Ağciyər və böyrəklərdə

C) Qaraciyər və bağırsaqlarda

D) Qaraciyər,ağciyər və dalaqda

E) Uşaqlıq və dalaqda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
517) Aşağıda sadalanan hallardan hansı portal hipertenziyaya aid deyil?
A) Splenomeqaliya

B) Hepatomeqaliya

C) Assit

D) Dərialtı kollateralların inkişafı, venaların varikoz genəlməsi

E) Qida borusu venalarının genəlməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с
518) Portal hipertenziyanın diaqnozunun qoyulmasında əsas üsul hansıdır?
A) Hepatomanometriya

B) Portohepatoqrafiya

C) Qida borusu və mədənin rentgenskopiyası

D) Ezafaqoqastroduodenoskopiya

E) Splenomanometriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с
519) Kəskin appendisit diaqnozu ilə uzanmış uşağın yataqda vəziyyəti hansıdır?
A) Qarnı üstə

B) Sağ böyrü üstə ayağını qarnına sıxaraq

C) Sol böyrü üstə

D) Oturaq vəziyyətdə

E) Arxası üstə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с
520) Xaya qişalarının kəskin yaranmış hidropsu üçün daha xarakterik simptom hansıdır?
A) Xayalığın hiperemiyası

B) Hərarətin yüksəlməsi

C) Kəskin ağrı

D) Ümumi vəziyyətin pisləşməsi

E) Xayalığın bir yarısında şişkinliyin meydana çıxması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с
521) Qarının aşağı şöbəsində, sağ yarısında ağrılar olduqda ilk növbədə hansı xəstəliklərdən şübhələnmək lazımdır?
A) Böyrək daşı

B) Ginekoloji hər hansı bir xəstəlik

C) Plevrit

D) Koprostaz

E) Kəskin appendisit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с
522) Aşağı ətraf venalarının qapaq çatışmazlığını müəyyən etmək üçün aşağıda göstərilən sınaqlardan hansı ən çox informativdir?
A) Doppleroqrafiya

B) Reovazoqrafiya

C) Delbe - Pertes sınağı

D) Retroqrad yolla çanağın fleboqrafiyası (Valsalv sınağı)

E) Fleboqrafiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
523) Mədə qanaxmalarına şübhə olduqda məsləhət görülən müayinə hansıdır?
A) Laporoskopiya

B) Mədənin rentgenskopiyası

C) Qarın boşluğunun icmal rentgenskopiyası

D) Angioqrafiya

E) Təcili fibroqastroduodenoskopiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
524) Qadınlarda kəskin pankreatitin inkişafının əsas səbəbləri hansılardır?
A) Qarının travması

B) Hamiləlik

C) Qaraciyər sirrozu

D) Kortikosteroidlərin istifadəsi

E) Xroniki xolesistit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с
525) Kəskin daxili qanaxmalarda ilk laborator dəyişikliklər qanın aşağıda göstərilən hansı parametrlərində olur?
A) Arterial qanın Ph və PCO2

B) Hemoqlobinin və hematokritin səviyyəsində

C) Eritrositlərin çökmə sürətində

D) Leykoformulada

E) Qanın oksigenlə doyma dərəcəsində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с
526) II qan qrupuna malik xəstəyə təcili plazma köçürülməlidir. Hansını köçürtmək olar?
A) İstəlinən qrup qan plazmasını

B) III qrup

C) I qrup

D) Ancaq öz qrupunun

E) IV qrup
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с
527) Anafilaktik şokda təxirəsalınmaz yardım kimi hansı daha çox effektivdir?
A) Noradrenalin

B) Dimedrol

C) Aminokapron turşusu

D) Adrenalin, Prednizolon

E) Kalsium xlorid
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
528) Qlükozanın izotonik məhlulu hansı hesab olunur?
A) 3 %

B) 5 %


C) 0, 8 %

D) 4, 2 %

E) 10 %
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с
529) Plazma əvəzedici kimi hansı daha çox effektlidir?
A) Ringer - laktat, kristalloid

B) Fizioloji məhlul

C) Plazma, ringer - laktat

D) Jelatin, plazma

E) Dekstran, plazma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с
530) Tromb əmələgəlmə ehtimalına nə təsir etmir?
A) Fibrinolitik aktivliyin yuxarı olması, yanıqlar, onkoloji xəstəliklər, ürəyin işemik xəstəliyi

B) Yanıqlar, hipodinamiya, onkoloji xəstəliklər, ürəyin işemik xəstəliyi

C) Fibrinolitik aktivlik yuxarı olması, yanıqlar, hipodinamiya, onkoloji xəstəliklər

D) Fibrinolitik aktivliyin yuxarı olması, hipodinamiya, onkoloji xəstəliklər, ürəyin işemik xəstəliyi

E) Fibrinolitik aktivliyin yuxarı olması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с
531) Qida borusu zədələnməsinin daha çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?
A) Yad cisim

B) Traxeostomiya

C) Spontan cırılma

D) Narkoz zamanı traxeyanın intubasiyası

E) Endoskopiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
532) Qida borusunun dərin yanığına səbəb nə ola bilər?
A) Fosfor preparatı

B) İsti su

C) Turşu məhlulu

D) Qələvi məhlulu

E) Spirt
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб. : Ренко, 1998, 336 с
533) Normada plevral boşluqda hansı təzyiq müşahidə edilir?
A) Atmosfer təzyiqdən bir qədər aşağı təzyiq

B) Atmosfer təzyiqindən bir qədər yuxarı təzyiq

C) Mənfi

D) 0 – a bərabər

E) Atmosfer təzyiqinə bərabər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
534) Traxeostomiyanın traxeotomiyadan fərqi nədir?
A) Həyata keçirilməsinin müddəti

B) Traxeya mənfəzinə kanyulanın yeridilməsi

C) Traxeyanın kəsilmə üsulu

D) Həyata keçirilməsinə göstəriş

E) Traxeyaya cərrahi yaxınlaşmanın həyata keçirilməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
535) Qanhayxırma nədir?
A) Bəlğəmlə təmiz halda 50 ml - ə qədər qanın xaric olması

B) Bəlğəmdə yalnız yeni eritrositlərin tapılması

C) Sutka ərzində 300 ml - ə qədər yeni və /və ya dəyişilmiş qanın öskürəklə xaric olması

D) Istənilən miqdarda təmiz və ya dəyişilmiş qanın öskürəklə xaric olması

E) Qan qarışığı, o cümlədən mikroskopik qan qarışmış bəlğəmli öskürək simptomu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 сYüklə 1,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə