Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Böyüklərdə və 8 yaşdan yuxarı uşaqlarda ürək - ağciyər reanimasiyası zamanı ürəyin qapalı masajı : ventilyasiya nisbəti necə olmalıdır?Yüklə 1,96 Mb.
səhifə9/17
tarix22.06.2018
ölçüsü1,96 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

536) Böyüklərdə və 8 yaşdan yuxarı uşaqlarda ürək - ağciyər reanimasiyası zamanı ürəyin qapalı masajı : ventilyasiya nisbəti necə olmalıdır?
A) 15 : 1

B) 30 : 2

C) 3 : 1

D) 15 : 2

E) 10 : 1
Ədəbiyyat: American Health Association Guidelines CPR ECC 2010
537) Aşağı ətrafın səthi venalarının tromboflebitində hansı simptom tez-tez rast gəlinir?
A) Dərinin hiperemiyası və vena gedişi boyu ödem

B) Lokal ağrı

C) Hərarətin qalxması

D) Palpasiyada kəskin ağrı

E) Distal ödem
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
538) Ürəyin parasimpatik innervasiyası hansı sinir hesabına həyata keçirilir?
A) Blokabənzər sinir

B) Diafraqmal sinir

C) Dil - udlaq siniri

D) Dilaltı sinir

E) Azan sinir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
539) Ürəyin ön səthində sağ və sol mədəciklərinin sərhəddini təşkil edən boylama şırımdan nə keçir?
A) Sol tac arteriya

B) Sağ tac arteriya

C) Sol tac arteriyanın enən şaxəsi

D) Ürəyin böyük venası

E) Sağ tac arteriyanın orta şaxəsi
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с
540) Kis - Flek sinus - qulaqcıq düyünü harda yerləşir?
A) Sağ qulaqcığın girəcəyində

B) Qulaqcıqarası arakəsmədə

C) Sağ qulaqcığın divarında epikardın altında sağ qulaqcıq və yuxarı boş vena arasında

D) Hamısı düzdür

E) Aşağı boş venanın açıldığı yerdən sola sağ qulaqcıq miokardında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
541) Qulaqcıq - mədəcik düyünü ( Aşof - Tavar ) harada yerləşir?
A) Sağ mədəcik - qulaqcıq dəliyinindən dorzal tərəfdə

B) Sağ mədəciyin miokardında

C) Sol mədəciyin miokardında

D) Sol qulaqcığın miokardında

E) Tac cibindən yuxarı qulaqcıq arakəsməsinin arxa aşağı şöbəsində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
542) Mədənin qanaxan xorasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək məqsədilə ilk növbədə hansı yerinə yetirilir?
A) Nəcisin gizli qana görə müayinəsi

B) Mədənin kontrast rentgenoskopiyası

C) Mədə şirəsinin gizli qan görə müayinəsi

D) Fibroqastroskopiya

E) Hemoqlobin və hematokritin təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
543) Mədə və ya 12 - barmaq bağırsaq xorasının perforasiyasına hansı dəlalət edir?
A) Epiqastral güclü ağrılar

B) Sklera və dəri örtüyünün yüngül sarılığı

C) Bel nahiyəsində ağrı

D) Leykositozun 15000 qədər yüksəlməsi

E) Taxta qarın
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб. : Ренко, 1998, 336 с
544) Kəskin pankreatitdə aktivləşmiş fermentlərin ən çox toplaşdığı maye mühit hansıdır?
A) Venoz qan

B) Sidik


C) Arterial qan

D) Limfa


E) Qarın boşluğu eksudatı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с
545) Kəskin pankreatitin kişilərdə əsas inkişaf səbəbləri hansıdır?
A) Alkoqolizm

B) Kortikosteroidlərin istifadəsi

C) Qarnın travması

D) Qaraciyər sirrozu

E) Xroniki xolesistit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с
546) Peritonitlə xəstələrdə aparıcı müalicə üsulunu hansı təşkil edir?
A) Rasional antibiotikoterapiya

B) Dezintoksikasion müalicə

C) Tənəffüs pozğunluğu səbəblərinin aradan qaldırılması

D) Bağırsaq parezi ilə mübarizə

E) Cərrahi müdaxilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
547) Öd daşı xəstəliyinin rasional müalicəsi hansıdır?
A) Mineral sularla müalicə

B) Sanator - kurort

C) Dietik

D) Medikamentoz

E) Cərrahi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с
548) Su - elektrolit və zülal mübadiləsi pozğunluğu daha çox hansı hallarda olur?
A) Stranqulyasion bağırsaq keçməzliyində

B) Bitişmə mənşəli bağırsaq keçməzliyində

C) Obturasion bağırsaq keçməzliyində

D) Paralitik bağırsaq keçməzliyində

E) Spastik bağırsaq keçməzliyində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
549) Mil sümüyünün tipik yerdə sınığı zamanı immobilizasiya məqsədilə nə istifadə olunur?
A) Bayır və ovuc gips langeti

B) Kənarı gips langeti

C) Ovuc gips langeti

D) Bazunun aşağı 1 / 3 - nə qədər dairəvi gips sarğısı

E) Dirsək oynağına qədər dairəvi gips sargısı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
550) Hemorroidal qanaxma defekasiya aktı zamanı nə ilə xarakterizə olunur?
A) Nəcisdə qan və selik qarışığı ilə

B) Nəcisin üstündə al qan ilə

C) Laxtalarla birgə al qan ilə

D) Melena ilə

E) Laxtalarla birgə tünd qan ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
551) Qida borusunun xərçənginin ən xarakter əlamətləri hansıdır?
A) Qusma

B) Ürəkbulanma

C) Disfagiya

D) Ağız suyunun axması

E) Döş sümüyü arxasında ağrılar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с
552) Ağır kəllə beyin travması və başlanan beyin ödemi olan xəstələrdə hansı preparatların effekti daha zəifdir?
A) Laziks

B) Mannitol

C) Qlükokortikoidlər

D) Albumin

E) Kontrikal
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с
553) Baş beyinin silkələnməsinə nə aiddir?
A) Yüngül dərəcəli kəllə - beyin travması

B) Ağır dərəcəli kəllə - beyin travması

C) Kəllə sümüklərinin zədələnməsi liə travma

D) Orta kəllə - beyin travması

E) Subaraxnoidal qanaxma ilə travma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с
554) Reyno xəstəliyi üçün hansı xarakterikdir?
A) Yuxarı ətrafın barmaqlarında yuxarı temperatur nəticəsində ağrı və keyimə

B) Aşağı ətrafda aşağı temperatur zamanı ağrılar

C) Qeyd olunanların hamısı

D) Yuxarı ətrafın barmaqlarında aşağı temperatur nəticəsində artan ağrı və keyimə

E) Aşağı ətrafda, əsasən barmaqlarda yeriş zamanı ağrılar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
555) Qida borusunun yad cismi zamanı ən informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) Fibroezofaqoqastroskopiya

B) Rentgenoqrafiya

C) USM

D) EzofaqomanometriyaE) PH - metriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с
556) Reflüks - ezofagitin əmələ gəlməsinə səbəb olan hansıdır?
A) Kardiyanın xalaziyası nəticəsində mədə turşusunun qida borusunun distal hissəsinə zədələyici təsiri

B) Termiki yanıq nəticəsində qida borusunun distal hissəsinin zədələnməsi

C) Kimyəvi yanıq nəticəsində qida borusunun distal hissəsinin zədələnməsi

D) Qida borusunun epifrenal divertikulu

E) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin daralması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с
557) Reflüks - ezofagitin diaqnostikası zamanı hansı üsul informativ deyil?
A) Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya

B) PH - metriya

C) USM

D) EzofaqomanometriyaE) Kontrast rentgenqrafiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с
558) Diafraqmanın relaksasiyasının diaqnostikası zamanı ən informativ üsul hansıdır?
A) Ezofaqomanometriya

B) USM


C) Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya

D) Rentgen müayinə

E) PH - metriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с
559) Kəskin daşsız xolesistitin rasional müalicəsi hansıdır?
A) Cərrahi

B) Dietik

C) Sanator - kurort

D) Medikamentoz

E) Mineral sularla müalicə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с
560) Bəlğəmdə hematoidin kristalları nə vaxt aşkar edilir?
A) Ağciyər qanqrenasında

B) Bronxitdə

C) Bronxopnevmoniyada

D) Bronxial astmada

E) Krupoz pnevmoniyada
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
561) Ağız suyu vəziləri hansı fermenti ifraz edir?
A) Maltaza

B) Lipaza

C) Amilaza

D) Pepsin

E) Enterokinaza
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
562) Tərkibində çox miqdarda lipid olduqda sidik hansı rəngdə olur?
A) Qırmızı rəngdə

B) Yaşılı – sarı rəngdə

C) Tünd – qonur rəngdə

D) Süd rəngində

E) Samanı – sarı rəngdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
563) Gecə diurezinin artması necə adlanır?
A) Pollakiuriya

B) Poliuriya

C) Nikturiya

D) Oliquriya

E) Anuriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
564) Sidikdən nə vaxt meyvə qoxusu gəlir?
A) Durğun böyrək zamanı

B) Nefrotik sindrom zamanı

C) Piyelonefrit zamanı

D) Diabetik koma zamanı

E) Sistit zamanı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
565) “Pollakiuriya” nə deməkdir?
A) Sidiyin gündəlik miqdarının azalması

B) Sidiyin gündəlik miqdarının artması

C) Gec - gec sidik ifrazı

D) Sidik ifrazının tam dayanması

E) Tez - tez sidik ifrazı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
566) Hemoqlobin nədir?
A) Xromoproteid

B) Mineral maddə

C) Zülal

D) Lipid


E) Karbohidrat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
567) Hemoqlobinin zülal hissəsi nədir?
A) Transferrin

B) Qaptoqlobin

C) Qlobin

D) Albumin

E) Seruloplazmin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
568) Böyüklərin hemoqlobininin əsas növü hansıdır?
A) HbP

B) HbD


C) HbF

D) HbA


E) HbS
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Алексеев С.А., Гаин, Ю.М. Анализы крови и мочи и их интерпретация. Минск, 2002, 135 с
569) Qlükoza 6 - fosfat dehidrogenazanın (Q - 6 - FDQ) çatışmazlığı hansı xəstəliklərə səbəb ola bilər?
A) Dəmir - defisitli anemiya

B) Hiperxrom anemiya

C) Hemolitik anemiya

D) Aplastik anemiya

E) Sideroblast anemiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
570) β - talasemiya zamanı nə müşahidə olunur?
A) Qlobinin β - zəncirlərinin sintezinin artması

B) Qlobinin γ - zəncirlərinin sintezinin artması

C) Qlobinin α zəncirlərinin sintezinin azalması

D) Qlobinin β - zəncirlərinin sintezinin azalması

E) Hemoqlobin sintezinin azalması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
571) «K» vitamini sadalananlardan hansının sintezinə təsir edir?
A) XII amil

B) Prekallikrein

C) Fibrinogen

D) Protrombin

E) III amil
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
572) «K» avitaminozu nə zaman inkişaf etmir ?
A) Antibiotiklərin peroral qəbulu

B) Disbakterioz

C) Yumurtalıqların disfunksiyası

D) Obturasion sarılıq

E) Parenximatoz hepatit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
573) Koaquloqramma nə deməkdir?
A) Hemostazın müxtəlif hissələrinin xarakteristikası üçün müayinələr kompleksi

B) Trombositlərin aqreqasiyasının təyini üsulu

C) Qan yaranması haqqında elm

D) Qanın laxtalanması haqqında təsəvvür sistemi

E) Laxtalanma vaxtının ölçülmə üsulu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабора¬тор¬ной диагностике, Минск, 2000
574) Plazma zülallarına nə aiddir?
A) Elastin

B) Qlobulin

C) Kollagenlər

D) Keratin

E) Skleroprotein
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
575) Həzm sisteminin proteolitik fermenti hansıdır?
A) Katepsin

B) Plazmin

C) Pepsin

D) Kallikrein

E) Urokinaza
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
576) Kreatinkinazanın daha çox xüsusi aktivliyi hansı orqan üçün xasdır?
A) Mədəaltı vəz

B) Əzələ


C) Böyrək

D) Qaraciyər

E) Beyin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
577) Aşağıdakı fermentlərdən hansı mədəaltı vəzidə sintez olunmur?
A) Trombin

B) Ximotripsin

C) Lipaza

D) Tripsin

E) Elastaza
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
578) Miokard infarktı zamanı hansı fermentin aktivliyi artır?
A) Qələvi fosfataza

B) Alfa - amilaza

C) Kreatinkinaza

D) LDQ - 5

E) Xolinesteraza
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
579) Kəskin pankreatit zamanı xəstəliyin birinci günündə alfa - amilazanın aktivliyi nədə daha həssas təyin olunur?
A) Nəcisdə

B) Ağız suyu

C) Qanda

D) Mədə şirəsində

E) Sidikdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
580) Qanda qlükozanın homeostazında iştirak edən əsas orqan hansıdır?
A) Bağırsaq

B) Böyrəklər

C) Qaraciyər

D) Əzələlər

E) Ağciyərlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
581) Karbohidratların parçalanmasında hansı ferment iştirak etmir?
A) Laktaza

B) Alfa - amilaza

C) Maltaza

D) Qamma - amilaza

E) Ximotripsin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
582) Hipoqlikemik effekti hansı hormon həyata keçirir?
A) Qlükokortikoidlər

B) İnsulin

C) Adrenalin

D) Qlükoqon

E) Somatotrop hormon
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
583) Şəkərli diabetdən şübhələndikdə ilk növbədə aşağıdakılardan hansı təyin edilir?
A) Sidikdə qlükoza

B) Qlükolizləşmiş hemoqlobin

C) Qanda qlükoza

D) Triqliseridlər

E) Sidikdə zülal
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
584) Lipidlərin sorulması əsasən harada baş verir?
A) Mədədə

B) Nazik bağırsaqda

C) Yoğun bağırsaqda

D) 12-barmaq bağırsaqda

E) Ağız boşluğunda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
585) İnsan orqanizmində miqdarı 1 kq - 2 kq-a yaxın olan mineral hansıdır?
A) Mg ++

B) Ca ++


C) Fe

D) K +


E) Na +
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
586) Qanda natriumun səviyyəsini nə tənzim edir?
A) Kalsitonin

B) Adrenalin

C) Prostaqlandinlər

D) Parathormon

E) Aldosteron
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
587) Ferritin əsasən harada yerləşir?
A) Mədəaltı vəzdə

B) Böyrəklərdə

C) Mədədə

D) Eritrositlərdə

E) Qaraciyərdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
588) Adrenalin nəyi sürətləndirir?
A) Ürək əzələsinin yığılmasını

B) Bağırsağ əzələlərinin yığılmasını

C) Bronxospazmı

D) Lipogenezi

E) Arterial təziyiqin azalmasını
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
589) Hipofizin arxa payında əmələ gələn hormon hansıdır?
A) Qlükaqon

B) Qlükokortikoidlər

C) Qonadotrop hormonlar

D) Vazopressin

E) AKTH
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
590) Qanda histamin əsasən harada yerləşir?
A) Trombositlərdə

B) Neytrofillərdə

C) Eritrositlərdə

D) Tosqun hüceyrələrdə

E) Plazmada ferment ingibitorları var
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М., Медицина, 1998, 704 с
591) Aşağıdakılardan hansı katexolamin sayılır?
A) Serotonin

B) Dofamin

C) Süd turşusu

D) Histamin

E) Heparin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М., Медицина, 1998, 704 с
592) Toyuq korluğu hansı vitaminin alimentar çatışmazlığı zamanı inkişaf edir?
A) B1 vitamini

B) B6 vitamini

C) C vitamini

D) A vitamini

E) D vitamini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998,
593) Meqaloblastik anemiya hansı vitaminin çatışmazlığı zamanı inkişaf edir?
A) B12 vitamini

B) D vitamini

C) A vitamini

D) C vitamini

E) B1 vitamini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
594) Raxit hansı vitaminin çatışmazlığı zamanı inkişaf edir?
A) D vitamini

B) C vitamini

C) B1 vitamini

D) B12 vitamini

E) A vitamini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
595) Dermatit, stomatit və konyuktivit hansı vitaminin defisiti zamanı inkişaf edir?
A) E vitamini

B) A vitamini

C) C vitamini

D) B2 vitamini

E) D vitamini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
596) Hemorragik sindrom hansı vitaminin defisiti zamanı inkişaf edir?
A) K vitamini

B) E vitamini

C) B6 vitamini

D) B1 vitamini

E) D vitamini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
597) Beri - beri xəstəliyi hansı vitaminin alimentar çatışmazlığı zamanı inkişaf edir?
A) B1 vitamini

B) B5 vitamini

C) D vitamini

D) A vitamini

E) B6 vitamini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
598) Mioqlobin harada yerləşir?
A) Sümük iliyində

B) Qaraciyərdə

C) Sinir sistemində

D) Əzələlərdə

E) Eritrositlərdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
599) İltihabın kəskin fazasının zülalı hansıdır?
A) Anqiotenzin

B) Hemoqlibin

C) Protein C

D) Mioglobin

E) Kollagen
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
600) Qatılığı 6 - 12 saat ərzində 100 - 1000 dəfə artan iltihab reaktantları hansıdır?
A) İgG, İgA, İgM, - makroqlobulin

B) Orozomukoid, a1 - antitripsin, qaptoqlobin, fibrinogen

C) C - reaktiv zülal, serumun amiloid A zülalı

D) Albumin, transferrin, prealbumin

E) Seruloplazmin, C 3, C 4 - komplementləri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
601) C - reaktiv zülal nə zaman aşkarlanır?
A) Xroniki iltihab zamanı əmələ gəlir

B) Əməliyyatdan sonraki dövrdə olmur

C) Normada var, iltihab zamanı azalır

D) Bakterial iltihab zamanı daha çox müşahidə olunur

E) Viruslu iltihab zamanı daha çox müşahidə olunur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
602) Hepatit «B» üçün spesifik test hansıdır?
A) Sorbithidrogenazanın aktivliyi

B) Transaminazaların aktivliyinin təyini

C) Bilirubinin artması

D) Turş fosfatazanın aktivliyi

E) HBs - antigenin immunokimyəvi təyini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
603) Natriumi - oksibutiratın təsirinin xarakterik cəhəti nədən ibarətdir?
A) Damar spazmını artırır

B) Antihipoksik təsir göstərir

C) Orta terapevtik dozada tənəffüsü zəiflədir

D) Uzunmüddətli yuxu törədir

E) Güclü analgeziya edicidir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
604) Stranqulyasiyon asfiksiyada ölüm zamanı ilk yardım əsasən nədən ibarətdir?
A) Ürək - Ağciyər reanimasiyası

B) Traxeotomiyanın aparılması

C) İnfuziyon terapiya tədbirlərinin aparılması

D) İntubasiyanın aparılması

E) Ağciyərlərin süni ventilyasiyası aparatına qoşulması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
605) Aktivləşdirilmiş kömürün hər kiloqram bədən kütləsinə bir dəfəlik dozası hansıdır?
A) 2 qr

B) 1 qr


C) 5 qr

D) 4 qr


E) 3 qr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
606) Parasetamolla zəhərlənmə zamanı antidot hansıdır?
A) Nalokson

B) Dipiroksim

C) Atropin

D) Flumazenil

E) Asetilsistein
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
607) Unitiol hansı zəhərlənmədə antidotdur?
A) Ağır metallar

B) Fentanil

C) Opiatlar

D) Fosfor üzvi birləşmələr

E) Barbituratlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007Yüklə 1,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə