Davacı vekili müvekkili limited şirketin yurtiçi ve yurt dışında konut satım işleri yaptığını çıkan ekonomik kriz nedeniyle şiYüklə 365,96 Kb.
səhifə6/7
tarix30.01.2018
ölçüsü365,96 Kb.
#41512
1   2   3   4   5   6   7
73- Kanuna göre kapalı duruşmanın içeriği hiçbir iletişim aracıyla yayımlanamaz. Açık duruşmanın içeriği milli güvenliğe veya genel ahlaka veya kişilerin saygınlık onur ve haklarına dokunacak veya suç işlemeye kışkırtacak nitelikte ise mahkeme bunları önlemek amacı ile ve gerektiği ölçüde duruşmanın içeriğinin kısmen veya tamamen yayımlanmasını yasaklar ve kararını açık duruşmada açıklar.

Duruşmanın düzeni mahkeme başkanı veya hakim tarafından sağlanır. Mahkeme başkanı veya hakim duruşmanın düzenini bozan kişinin savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder. Kişi dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir veya karışıklıklara neden olursa yakalanır ve hakim veya mahkeme tarafından avukatlar hariç verilecek bir kararla derhal dört güne kadar disiplin hapsine konulabilir. Ancak çocuklar hakkında disiplin hapsi uygulanmaz hükümlerine yer verilmiştir.

Bu tedbirler yargılamanın amacına uygun ve sağlıklı bir şekilde yapılarak sonuçlandırılması için konulan ve uluslararası düzeyde kabul gören temel kurallar arasında bulunmaktadır.

Bu itibarla adliye binalarında meydana gelebilecek olayların önlenmesi amacıyla bina içinde ve dışında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması düzeni bozan ve suç işleyenler hakkında gereken kanuni işlemlerin yapılması adliye binası içerisine ve yargılama sırasında duruşma salonuna her türlü sesli veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletlerin girişine izin verilmemesi mahkeme başkanı veya hakiminin duruşmanın düzen ve disiplinini sağlamaya yönelik kararlarının yerine getirilmesi konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.


74- Maliye Bakanlığınca ödenekler belli dönem ve oranlarda serbest bırakılmaktadır. Buna göre bütün ödenek taleplerinin bir dönem içinde karşılanması mümkün olmadığından hizmetin önemi ve aciliyeti ile azami tasarruf kurallarına da riayet edilerek ödenek talebinde bulunulacak talep yazılarında aracın markası modeli ve plaka numarası belirtilerek yaklaşık maliyet cetveline eklenecektir.

Akaryakıt tüketiminde savurganlığın önlenmesi ve hizmetin daha sağlıklı yürütülebilmesi için özellikle hükümlü veya tutuklu nakli yapan ring araçları mecbur kalmadıkça yol güzergahındaki ceza infaz kurumlarından akaryakıt istemeyecektir. Zamanında ve gerçek ihtiyaçtan fazla ödenek talebinde bulunulmayacak ve borçlanmamaya özen gösterilecektir.

Aynı Cumhuriyet başsavcılığı idari denetimine bağlı birden fazla ceza infaz kurumu bulunan mahallere gönderilen ödeneklere ait ödeme emirleri aynı muhasebe ya da mal müdürlüklerinde birleştiğinden ve aynı programı içerdiğinden bir ceza infaz kurumu için gönderilen ödeneğin diğer ceza infaz kurumu tarafından da kullanılması mümkün bulunmakla beraber böyle bir durum ödenek gönderilen ceza infaz kurumundaki hizmetin aksamasına neden olacağından Genel Müdürlükçe hangi kuruma ne miktar ödenek gönderilmişse o miktarı aşmamak suretiyle harcama yapılacak diğer kuruma gönderilen ödenek kesinlikle kullanılmayacaktır.

Ceza infaz kurumlarımıza yapılan hibe talepleri Bakanlıktan izin alınmak suretiyle başsavcılıkça kabul edilecektir. Ceza infaz kurumunun söz konusu eşyaya ihtiyacı bulunsa bile hükümlü tutuklu veya bunların yakınları tarafından yapılmak istenen ya da belli şartlara bağlanmış hibe talepleri kabul edilmeyecektir. Ceza infaz kurumunun ihtiyacı bulunmayan alınmasında fayda görülmeyen hibe talepleri başsavcılıkça reddedilecektir. Bakanlıkça hibe talebinin uygun görülmesi halinde özellikle buzdolabı çamaşır makinesi televizyon gibi içine ceza infaz kurumuna girmesi yasak olan cisimlerin saklanabileceği mümkün olan eşyanın detaylı araması yapılacaktır.


75- Öğrenci bilgi formundaki ilgili bölümler doldurularak öğrencinin kuruma gelişini takip eden en geç üç gün içinde devam ettiği okulun bağlı bulunduğu il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğüne iletilecektir. İlgili okul müdürlüğünden gelen cevabi yazı ve eklerinin birer örneği Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

Ortaöğretim öğrencilerinden dokuzuncu sınıfa devam edenlerden ortalama yükseltme sınavlarına katılmak isteyenlerin sınava girecekleri derslerin belirlenmesinde kurum öğretmeni gerekli rehberliği yapacaktır. Öğretmen bulunmayan kurumlarımızda bu derslerin seçilmesi için öğrencinin okulu ile işbirliği yapılacak ve çocuk bilgilendirilecektir.

Kurum müdürlükleri ortalama yükseltme ya da sorumluluk sınavlarına katılacak öğrencilerin kimlik bilgileri ile derslerini okullarından öğrenci bilgi formları gelir gelmez milli eğitim müdürlüklerine gönderecektir.

Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına katılacak çocukların teorik sınavları çocuğun durumunun gizliliğinin korunmaması ve güvenlik gibi sebeplerle çocuğun kurum dışına çıkartılmasının idare tarafından sakıncalı görülmesi halinde kurumda gerçekleştirilecektir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin uygulamalı meslek dersleri sınavları ise okullarında yapılacaktır. Kurum ve okul müdürlüğü arasında yapılacak görüşmeler sonucunda uygulamalı derslere ait sınavlardan kurumda yapılabileceği konusunda görüş birliğine varılanlar kurumda gerçekleştirilecektir.

Kurumda yapılacak sınavlar için gerekli ortam hazırlanacak ve sınav komisyon üyelerine ihtiyaç duydukları her türlü yardım ve destek verilecektir. Mezun duruma gelen çocukların bir üst öğretim kurumuna kayıt ve kabulleri ile ilgili işlemler okulların kayıt dönemi içinde yapılacaktır.
76- Davalı vekili devlet memurları aleyhine görevi nedeniyle verdiği zararlardan dolayı doğrudan personel aleyhine değil ilgili kurum aleyhine dava açılabileceğini davanın görevli idari yargıda devam etmesi gerektiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini dilemiştir. Burada adli yargı ve idari yargı ayrımını irdelemek faydalı olacaktır.

Görev genel olarak bir yargı yerinin dava konusu yönünden yetkili olması durumunu göstermektedir. Uyuşmazlık konusu itibarıyla davanın hangi yargı düzeninde ve o düzen içinde yer alan mahkemelerden hangisinde görüleceği görev kurallarıyla belirlenir.

Dünyada adli ve idari yargı ayrımı açısından genel olarak iki sistem bulunmaktadır. Bunlardan ilki İngiltere Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde uygulanan tek hukuk ve tek yargı sistemi olarak da adlandırılan yargı birliği sistemi ikincisi ise başta Fransa olmak üzere Kara Avrupası ülkelerinde ve ülkemizde de uygulanmakta olan iki ayrı hukuk ve iki ayrı yargı sistemi olarak da adlandırılan idari yargı veya idari rejimdir. Yargı birliği sisteminde adli ve idari uyuşmazlık ayırımı yapılmaksızın tüm uyuşmazlıklar genel görevli mahkemelerde çözümlenmekte yargı ayrılığını benimsemiş ülkelerde ise idari nitelikteki uyuşmazlıklardan doğan davalar bu iş için öz el olarak kurulmuş idari yargı yerlerince çözümlenmektedir.

İdari rejimi benimseyen ülkelerde idare hukukunun idare üzerindeki düzenleme alanının idarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlerden ya da yürüttüğü faaliyetlerden doğan hangi tür uyuşmazlık ve davaların idari yargıda çözümleneceğinin belirlenmesi önemli bir konudur.


77- Kalpleri ve hissiyatı olmayan tüzel kişilerin elem duymaları düşünülemez. Kişisel varlıklara yapılan saldırı nedeniyle elem duymayacaklarından söz edilerek tüzel kişilerin manevi tazminat davası açamayacaklarını kabul etmek yasa koyucunun amacına aykırı düşer. Çünkü gerek Medeni Kanun ve gerekse Borçlar Kanunu yalnız gerçek kişilerin değil aynı zamanda tüzel kişilerin de kişisel haklarını korumaktadır. Yargıtay ve bilimsel eserlerdeki baskın görüş tüzel kişilerin de nitelikçe gerçek kişilere özgü olanların dışında kalan kişisel haklarına saldırı halinde manevi tazminat namı altında özel bir tazminat isteyebilecekleri yolundadır.

Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlığa konu kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat davalarında yetkili mahkemenin belirlenmesine ilişkin açıklama yapılmalıdır.

Davacı hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini sürmekte olan saldırıya son verilmesini sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir. Davacı bunlarla birlikte düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir.

Davacının maddi ve manevi tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekaletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır. Davacı kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmede tüzel kişilerin kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat davalarının davacı şirketin ikametgahı mahkemesinde de açılabileceği oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Bu kabul şekli ile açıklanan ilkeler çerçevesinde somut olay değerlendirilmelidir.
78- Davacı şirket vekili davalılar tarafından müvekkili şirketin kişilik haklarına ve ticari itibarına saldırıda bulunulduğunu iddia ederek şirketin yerleşim yeri mahkemesinde manevi tazminat talep etmiştir.

Mahkemece tüzel kişilerin kişilik haklarından ve dolayısıyla manevi zararlarından söz edilemeyeceği tüzel kişiler için ancak kazanç kaybı niteliğinde maddi zararları söz konusu olacağından davanın davacı şirketin ikametgahı mahkemesinde açılamayacağını belirterek dava dilekçesinin yetki yönünden reddine karar verilmiştir.

Bir tüzel kişinin kişisel haklarından olan adı şerefi onuru ve itibarı gibi varlıklarına yapılan saldırının bu manevi değerlerinde bir eksilmeye neden olacağı bir gerçektir. Gerçi duyguları olmayan tüzel kişilerin elem duymaları düşünülemez. Ancak bu onların kişilik değerlerinin saldırıya uğramadığı sonucunu doğurmaz.

Hukuk düzeni tüzel kişileri hukuk sujesi olarak tanıdığına ve onlara ad şeref onur ve itibar gibi kişisel varlıklar bahşedilmiş olduğuna göre tüzel kişilerin de manevi tazminat talep edebileceklerini kabul etmek gerekir. Zaten manevi zarar salt üzüntünün varlığı halinde değil kişinin kişilik değerlerinin saldırıya uğraması durumunda gerçekleşen bir zarardır. Bunun içindir ki gerek Medeni Kanun ve gerekse Borçlar Kanunu yalnız gerçek kişilerin değil aynı zamanda tüzel kişilerin de kişisel haklarını korumaktadır.

Tüzel kişinin çevresinde kazandığı itibarı aşağılayan yazılı sözlü veya görüntülü beyanlar şu veya bu vasıflara sahip olmadığına ilişkin yayınlar kişilik haklarından şeref ve haysiyete yönelik tecavüz olarak kabul edilmelidir. Tüzel kişinin şeref ve haysiyeti yanında onun toplumsal itibarı ticari itibarı da bu korumadan yararlanır. Gerçek kişilerle tüzel kişiler arasında bu konuda ayrım yapılmadığı manevi zararın tanımından da çıkarılabilir.

Bu nedenlerle tüzel kişilerin kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat davalarının davacı şirketin ikametgahı mahkemesinde de açılabileceği Genel Kurulda yapılan görüşmeler sırasında oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen ilgili daire tarafından verilen bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırı olup direnme kararı bozulmalıdır.
79- Davalı kamu tüzel kişiliği olup kural olarak işlem ve eylemlerinin kamusal nitelik taşıdığı sağlık hizmeti vermek amacıyla kurduğu Devlet hastanesinde yürütülen hizmetin işleyişindeki yetersizlik nedeniyle hizmet kusurunun ortaya çıktığı ve bu nedenle uğranılan zararın kusurlu hizmeti işleten davalı idarece tazmini gerektiği öne sürülerek eldeki dava açıldığına göre davada hizmet kusuruna dayanıldığı tartışmasızdır.

Hizmet kusuruna dayanılan eldeki davada zararın idarenin bir eyleminden meydana geldiği yukarıda yapılan açıklamalar ışığında idarenin eylemlerine karşı ise idari yargıda tam yargı davası açılması gerektiği kuşkusuzdur. Öte yandan mahkemenin direnme kararına gerekçe yaptığı ilgili kanun maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları Resmi Gazetede yayınlandıkları tarihten itibaren ve geleceğe dönük olarak hüküm ve sonuç doğurur. Ancak bu kuralın istisnası Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının etkisi henüz kesin hükme bağlanmamış olan davalar yönünden geçerli olduğudur. Eldeki davada henüz kesinleşmediğinden Anayasa Mahkemesinin iptal kararının eldeki dava yönünden etki doğuracağı ve bu maddenin eldeki davada uygulanmayacağı kuşkusuzdur.

Görev sorunu açıkça veya hiç ileri sürülmese bile yargılamanın her aşamasında mahkemelerce kendiliğinden gözetilir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek davalı valilik yönünden yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddedilmesi gerektiği gözetilmeyerek için esasının incelenmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle söz konusu davanın öncelikle görev yönünden reddedilmesi gerekmektedir.


80- Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı tarafından o yerde bulunan bankalara yatırılan her türlü emanet paraların miktarları ile bulundukları bankaları gösteren cetvellerin her yıl belirlenen tarihlerdeki miktarlar esas alınarak takip eden yılın ocak ve temmuz aylarının beşinci gününe kadar düzenlenip bağlı olduğu ağır ceza başsavcılığına veya bölge idare mahkemesi başkanlığına gönderilmesi merkez ve mülhakattan gelecek bu cetvellere göre düzenlenecek icmal cetvellerinin de ağır ceza başsavcılığı veya bölge idare mahkemesi başkanlığınca bu ayların onbeşinci gününde Bakanlığımız Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde bulunacak şekilde gönderilmesi ya da faks çekilmesi döviz ve altın hesabının bulunması halinde cinsi de belirtilmek suretiyle ayrı bir cetvelde gösterilmesi

Ağır ceza başsavcıları ile bölge idare mahkemesi başkanlarınca yukarıdaki hususların yanlışsız eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi bakımından ilgili mahkeme veya dairelerin hesap ve işlemlerine yönelik yerinde yapılacak bir denetim söz konusu olmaksızın yazışma ve görüşmelerle durumun yakından gözetilmesi

Mahkeme emanet paraları ve icra iflas dairelerince tahsil olunan paraların Merkez Bankası Kanununda belirtilen resmi kuruluşlara ait mevduat kapsamı dışında bulunduğu mütalaa edildiğinden söz konusu paraların yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde sözü edilen banka şubelerine yatırılması konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.
81- Hükümlülerin mümkün olan her durumda ceza infaz kurumlan dışında eğitime katılmasına izin verilmelidir. Eğitimin ceza infaz kurumlan içerisinde verilmesi gereken hallerde kurum dışından da destek alınmalıdır. Hükümlü ve tutukluların salıverilme sonrasında da eğitimlerine devam etmelerini sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Hükümlü ve tutukluların uygun eğitim almalarını sağlayacak mali kaynak alet donanım ve öğretim personeli hazır bulundurulmalıdır.

Standartlar sistemi ceza infaz kurumlarındaki eğitim ve iyileştirme çalışmalarının her kurum için nitelik ve sayısal olarak belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmasını ve verimlilik esasına göre not verilerek takibini ifade eder. Eğitim öğretim çalışmaları ile sosyal kültürel ve sportif faaliyetler standartlar sistemi çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak kuramlara gönderilen eğitim haritası kapsamında yürütülecektir. Bu hizmet eğitim ve öğretim servisi personeli ile bu konuda eğitime katılan personel tarafından verilecektir.

Eğitim ve öğretim servisi tarafından eğitim haritası doğrultusunda hazırlanan her döneme ilişkin planlamalar bir önceki dönemin son haftasına kadar bitirilecektir.

Eğitim kurulunda değerlendirilen planın uygulamaya konulması halinde eğitim öğretim çalışmaları ile sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin programın bir sureti eğitim çizelgesi ekinde Genel Müdürlüğe birer sureti de bilgi sahibi olunması uygulama aşamasında aksaklıklar olmaması ve desteklenmesi için bir önceki dönemin son haftasında birinci müdüre ikinci müdürler ile güvenlik ve gözetim servisine gönderilecektir. Bir sureti de tüm infaz ve koruma memurları ile infaz ve koruma baş memurlarına duyurulması personelin konuya duyarlı olması ve işleyişe katkıda bulunması amacıyla personel ilan panosuna asılacaktır. Tüm oda veya koğuşlara onaylanan programın birer sureti dağıtılarak hükümlü ve tutuklular planlamalardan haberdar edilecektir.


82- Medeni Kanuna göre tüzel kişiler cins yaş hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler. Medeni Kanundaki bu ayrık durum dışında kişi sayılma bakımından gerçek ve tüzel kişiler arasında fark gözetilmemiştir. Kişi kavramı da hem gerçek kişileri hem de tüzel kişileri içine alan geniş bir kavramdır.

Bir şahsın kişiliğine bağlı fiziki manevi ve fikri varlığı üzerinde kişi olma sıfatıyla sahip bulunduğu kişisel değerler üzerindeki mutlak hakka kişilik hakkı denir. Kişilik kavramı en geniş anlamda kişiyi ve onun kişilik haklarını kapsamaktadır. Kişilik hakkı bakımından gerçek ve tüzel kişiler arasında bir ayrım yapılmamaktadır. Yalnızca gerçek kişilere ait olan cins yaş hısımlık gibi haklar tüzel kişilere özgü hakların dışında kalmaktadır.

Kişilik hakkı çeşitli kişisel değerlerden oluşan bir bütünlük arz eder. Kişilik hakkı bir şahsın kişiliğini oluşturan maddi ve manevi değerleri kapsar. Kişinin özel yaşamı beden bütünlüğü şeref haysiyeti onuru saygınlığı sağlığı özel yaşamının gizliliği resmi adı eseri sözü ekonomik hareket serbestliği ve özgür olma hakkı bu değerlerdendir.

Kanun koyucu kişilik haklarını oluşturan değerlerin sürekli değişen ve gelişen yansımalarını dikkate alarak sınırlandırma yoluna gitmemiş kişisel değerlerden oluşan kişilik hakkını esnek bir çerçeve içinde ele almıştır.

Tüzel kişiler cins yaş hısımlık gibi yaradılış gereği olarak ancak insanlara özgü olanlardan başka bütün hakları edinebilirler ve borç altına girebilirler.
83- Açık öğretim lisesine ortaokul veya ilköğretim mezunu ya da lise birinci ikinci üçüncü sınıflardan ayrılan genç ve yetişkin hükümlü ve tutuklular başvurabilir. Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlara açık öğretim lisesine başvuru hakkında bilgi verilerek okula devam etmeleri özendirilecektir.

Açık ilköğretim okulunda her türlü hizmet ücretsiz verilir. Açık öğretim lisesinde ise diploma gideri dışında ücret alınmayacaktır. Başvuru için okul müdürlüklerine öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya daha sonra aslı gönderilmek üzere kurum onaylı fotokopisi nüfus cüzdanı örneği veya tasdikli fotokopisi ile yeni çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf gönderilecektir.

Öğrencilerin kayıt işlemleri yakınlarından biri tarafından yapılabilir. Kayıt işlemi öğrencinin bulunduğu kurumun bağlı olduğu il veya ilçede gerçekleştirilecektir. İşlemlerin öğrencinin yakınları tarafından yapılamaması halinde kayıt kurum idaresince görevlendirilecek bir personel tarafından il veya ilçe halk eğitim müdürlükleri aracılığıyla yapılacaktır.

Öğrencilerin kitapları okul müdürlükleri tarafından adreslerine postalanmaktadır. Kayıt ve başvurular il veya ilçe halk eğitim müdürlükleri aracılığıyla internet üzerinden yapılacaktır. Personel kayıt ve başvurularda kodlamaya dikkat edecektir.

Sınav yapılacak merkezlerin belirlenmesi ve sınav evrakının gönderilmesi için yeni kayıt olan ve okula devam eden öğrenciler dönem sınavlarından önce kurum içinde yapılacak tarama ile tespit edilecektir. Sınav merkezi olan kurumlardan sınava katılacak öğrencilerin isimleri belirtilmeksizin sadece sayıları Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Bu öğrencilerin sınava katılımları için Genel Müdürlükten sınava katılım için izin yazısı gönderilmeyecek kurum idaresi tarafından sınava katılmaları doğrudan sağlanacaktır.
84- Hükümlü ve tutuklulann sınav başvurulan yakınlan tarafından yapılabilir. Başvuru ceza infaz kurumlarının bulunduğu mahalde yapılabiliyorsa kurum tarafından görevlendirilen bir personel tarafından gerçekleştirilir. Sadece il merkezlerinde başvuru yapılıyorsa öğrencinin bulunduğu kurum tarafından sınav merkezi olan kuruma bilgi verilerek gerekli belgeleri gönderecek ve başvuru işlemi il merkezlerindeki sınav merkezi olan ceza infaz kurumlarından yapılacak müracaatlarla birlikte sınav merkezi olan kurum idaresince görevlendirilecek bir personel tarafından gerçekleştirilecektir.

Sınavların başvuru tarihi kurum öğretmeni yokluğunda ise eğitimden sorumlu personel tarafından takip edilecektir.

Sınavlar belirlenen sınav merkezlerindeki ceza infaz kuramlarına gelen sınav komisyonları tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle sınavlara katılacaklara ilişkin kimlik numarası adı soyadı baba adı doğum yeri ve tarihine ilişkin bilgileri içeren liste sınavdan en az yirmi gün önce Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilecektir. Kuruma yeni gelen hükümlü ve tutuklu olduğu takdirde sınavdan önceki son iş gününe kadar bildirim yapılabilecektir.

Herhangi bir yüksek öğretim kurumuna devam ederken tutuklanan veya hüküm giyen öğrencilerin ya da ceza infaz kurumundayken üniversite sınavını kazanan hükümlü ve tutukluların kapalı ceza infaz kurumlarından okullarının kabul etmesi durumunda dış güvenlik görevlisi muhafazasında açık ceza infaz kurumlarından iç güvenlik görevlisi nezaretinde ara sınav yılsonu sınavı bütünleme ve mazeret sınavlarına katılmaları sağlanacaktır. Talebi olması halinde okullarının kabul etmesi koşuluyla kayıt dondurma işlemi yapılması için girişimlerde de bulunulacaktır.


85- Ceza ve infaz kurnmuna yeni gelen hükümlü veya tutuklu olduğu takdirde bulunduğu kurumda sınava katılacak öğrencilerin sayısını gösterir liste ile sınava katılmak için başka bir kuruma sevki gereken öğrencilere ilişkin bilgileri içeren form düzenlenerek sınavdan önceki haftanın ilk iş günü saat onikiye kadar bildirim yapılabilecek bu tarihten sonra gelen öğrenciler yedek kutulardan sınava alınacaktır. Yedek kutulardan sınava alınan öğrencilerin cevap kağıtlarına yazdıkları öğrenci numaralarının ve kodlamalarının doğruluğu sınav sorumlusu kurum personeli tarafından mutlaka kontrol edilecektir.

Sınavlar sınav merkezleri olarak belirlenmiş ceza infaz kuramlarına gönderilecek olan sınav komisyonları tarafından yapılacaktır. Sınav merkezi olan kurumlar sınavların ve kayıt işlemlerinin düzenli yürütülmesi amacıyla il milli eğitim müdürlükleri ve il veya ilçe halk eğitim müdürlükleri ile iş birliği yapacaktır. Açık öğretim fakültesi sınavları açık öğretim fakültesi dekanlığı ile iş birliği yapılarak ceza infaz kuramlarına gönderilen sınav komisyonları tarafından gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemi öğrencinin bulunduğu kurumun bağlı olduğu il merkezinde yapılacaktır.

Açık öğretim fakültesini kazanan hükümlü ve tutuklu öğrencilerin kayıt işlemleri yakınlarından biri tarafından yapılabilir. İşlemlerin öğrencinin yakınları tarafından yapılamaması halinde öğrencinin bulunduğu kurum tarafından sınav merkezi olan kuruma bilgi verilerek gerekli belgeleri gönderecek ve kayıt işlemi il merkezlerindeki sınav merkezi olan ceza infaz kurumlarından yapılacak müracaatlarla birlikte sınav merkezi olan kurum idaresince görevlendirilecek bir personel tarafından gerçekleştirilecektir.
86- Kanuna göre erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

Somut olayda borçlu şirket hakkında yapılan takipte borca itirazı sonrası alacaklının açtığı itirazın iptali kararının temyizi üzerine tehiri icra kararı almak için icra dosyasına teminat mektubu sunmuştur. Alacaklının açmış olduğu itirazın iptali davasının kısmen kabul kısmen ret kararının onanması sonucunda borçlunun itirazı iptal edilmiş olduğundan alacaklı icra müdürlüğüne başvurarak teminat mektubunun paraya çevrilerek ödenmesini talep etmiş icra müdürlüğünce alacaklının istemi kabul edilerek teminat mektubu paraya çevrilmiş ve alacaklıya ödenmiştir.

Ancak borçlu şirket hakkında ilgili mahkemenin iflasın ertelenmesi talepli dosyasından verilen karar ile her türlü icra takibi ile evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına karar verildiği görülmüştür. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen tedbir kararı uyarınca borçlu şirket hakkında takipler duracağı için dosyada mevcut bulunan teminat mektubu da bu tarihten önce paraya çevrilmeyip dosyada mevcut bulunduğundan paraya çevrilmeyerek icra dosyasında muhafaza altına alınması gerekir. Başka bir deyişle borçlu hakkında verilmiş tedbir kararı nedeniyle takiplerin durdurulmasına karar verildiğinden icra müdürlüğünce söz konusu teminat mektubu tedbir kararından sonra alacaklıya ödenemez icra dosyasında olduğu gibi durmalıdır.Yüklə 365,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə