Debates tal-kamra tad-deputati (Rapport Ufficjali u Rivedut)Yüklə 0,56 Mb.
səhifə7/8
tarix21.01.2019
ölçüsü0,56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ONOR. EVARIST BARTOLO: Il-programm jikkonsisti f'dawn:
- Diagnostic survey

- Interim programme

- Kampanja Nazzjonali favur il-qari

- On-going in-service training għall-Għalliema

- Żvilupp professjonali għat-teachers f'dan il-qasam.
Il-fondi monetarji u taħt forom oħra ġew allokati minn diversi sorsi għal dan il-programm. Fost dawn insibu:

- UNESCO


- Ministeru tal-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali

- Diviżjoni tal-Edukazzjoni

- Fakulta' ta' l-Edukazzjoni tal-Universita' ta' Malta.
Il-konkorrenza kienet tajba ħafna tant li f'Ġunju għandu jinbeda Pilot Study biex jiġu identifikati - postijiet li l-aktar għandhom bżonn ta' għajnuna f'dan il-qasam. Ta min iżid li qed ngħinu NGO's oħra involuti f'dan il-qasam bħal Dar Fidi u Ġustizzja.


TA' QALI - PARK NAZZJONALI

13842. L-ONOR. JESMOND MUGLIETT staqsa lill-Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni: Jista' l-Ministru jgħid x'inhu l-irwol tas-Sur Massimo Ellul fit-tmexxija tal-Park Nazzjonali f'Ta' Qali? Jista' l-Ministru jgħid kif is-Sur Ellul ingħata dan l-inkarigu?
ONOR. CHARLES BUHAGIAR: Ir-rwol tas-Sur Massimo Ellul fil-kumitat tat-tmexxija tal-Park Nazzjonali ta' Ta' Qali huwa ta' konsulent. Dan l-inkarigu ngħata mill-Ministeru fuq parir tal-Kumitat tal-Park Nazzjonali.


KAMRA TA' L-AĦBARIJIET

13843. L-ONOR. VICTOR GALEA PACE staqsa lill-Prim Ministru: B'riferenza għat-tweġiba tal-Prim Ministru għall-mistoqsija parlamentari numru 9168, jista' jgħarraf lill-Kamra f'liema fażi ta' taħriġ ġurnalistiku waslu ż-żewġ research assistants li minn Ġunju 1997 ma baqgħux jagħmlu xogħol klerikali u bdew jagħmlu x-xogħol ta' reporters?
ONOR. ALFRED SANT: Ninsab infurmat li ż-żewġ Research Assistants li qed jagħmlu xogħol ta' reporters fiċ-Ċentru ta' l-Aħbarijiet tal-PBS qed jagħmlu progress sodisfaċenti fit-taħriġ tagħhom.
It-taħriġ mistenni jkompli, jekk hemm bżonn anke permezz ta opportunitajiet li jista jkun hemm barra minn Malta.


ĊENTRU TA' L-AĦBARIJIET - RESEARCH ASSISTANTS

13844. L-ONOR. VICTOR GALEA PACE staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid x'kien jinvolvi x-xogħol ta' Research Assistants fiċ-Ċentru ta' l-Aħbarijiet; u jekk dan ix-xogħol hux qed isir fil-preżent minn xi ħadd ieħor?
ONOR. ALFRED SANT: Research Assistant fiċ-Ċentru ta' l-Aħbarijiet toffri

għajnuna fil-qasam tal-produzzjoni u fit-tħejjija ta' l-Aħbarijiet.


Fil-preżent, ix-xogħol ta' Research Assistant qed isir minn impjegati tal-PBS fuq bażi kontributorja.


REPORTS ĠODDA

13845. L-ONOR. VICTOR GALEA PACE staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid meta nħarġet il-call for applications interna sabiex jibda jsir taħriġ ta' reporters ġodda? Kemm kien hemm applikazzjonijiet u min applika?
ONOR. ALFRED SANT: Ma saret l-ebda sejħa nterna fil-PBS biex jibda jsir

taħriġ ta' reporters ġodda.
RESEARCH ASSISTANTS - TAĦRIĠ ĠURNALISTIKU

13846. L-ONOR. VICTOR GALEA PACE staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid fiex jikkonsisti t-taħriġ ġurnalistiku li qed jingħataw ir-Research Assistants u min qed iħarriġhom jikkonferma li waqt li qed jingħataw it-taħriġ, iż-żewġ Research Assistants diġa' qed jitħallsu r-remunerazzjoni tal-grad ta' reporters?
ONOR. ALFRED SANT: Ir-Research Assistants fiċ-Ċentru ta' l-Aħbarijiet kienu

għamlu diversi xhur ta' taħriġ on the field meta kienu joħorġu fuq coverages ma reporters stabbiliti tal-PBS.


Kienu għamlu wkoll perjodu ieħor ta' żmien jagħmlu xogħol relatat ma l-Aħbarijiet fuq ġewwa. Għandu jingħad ukoll, li waħda mir-Research Assistants qed tagħmel kors ġurnalistiku għal rasha ma istituzzjoni barranija.
Kif bla dubju ta xejn japprezza l-Onor. Interpellant, hi prattika stabbilita, kemm tal-Liġi Industrijali in ġenerali, kif ukoll proċedura miftiehma fil-Ftehim Kollettiv ta' l-istess PBS, li meta persuna tagħmel xogħol ta' grad ogħla minn tagħha, din trid tingħata s-substitution pay.


SPTAR TAL-QROQQ - TENDER GĦAL MEDICAL PLANNERS

13847. L-ONOR. JESMOND MUGLIETT staqsa lill-Ministru tas-Saħħa, Kura ta' l-Anzjani u Affarijiet tal-Familja: Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm offerti għal tender għal medical planners in konnessjoni mal-bini ta' sptar f'Tal-Qroqq u liema kienu dawk il-planners li t-tender tagħhom kienet aċċettata?
Jista' l-Ministru jgħid jekk it-tender kenitx awarded? Jekk le, jista' jgħid x'kienet ir-raġuni? Jekk it-tender m'hux se tkun awarded, jista' jgħid xi pjanijiet għandu sabiex ix-xogħol ta' ppjanar u auditing li kellhom jagħmlu dawn il-health planners isir issa li hu meħtieġ?
ONOR. MICHAEL FARRUGIA: Kien hemm sitt offerti għal tender ta' medical planners in konnessjoni mal-bini tal-iSptar f'Tal-Qroqq. Dan it-tender ma kienet awarded lil ħadd.


PBS - ANNOUNCER

13848. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jikkonferma jekk il-persuna, li d-dettalji tagħha qed jintbagħtu separatament, Newscaster ta' l-Aħbarijiet bl-Ingliż fuq il-Public Broadcasting Services, hijiex l-istess announcer u preżentatriċi ta' fuq l-istazzjoni tar-Radju tal-Partit Nazzjonalista, Radio 101?
Jekk iva, jista' l-Prim Ministru jgħid jekk hux qed jinħoloq preċedent ma' l-impjegati tal-PBS u jekk l-istess impjegati jistgħu allura jagħmlu xogħol part-time ma' stazzjonijiet privati u/jew politiċi oħra?
Jekk le, jista' jgħid x'passi se jittieħdu biex dan l-abbuż ma jibqax iseħħ?
ONOR. ALFRED SANT: Minn żmien għal żmien il-PBS, bħal kull ażjenda kummerċjali, jiħtiġilha tiġbed l-attenzjoni ta' min ikun qiegħed b'xi mod imur kontra l-policy tagħha, speċjalment fil-qasam kompettitiv tar-radju u t-televiżjoni.
Dan jgħodd partikolarment għall-għoti ta' servizzi u dmirijiet oħra fuq bażi regolari.
Kull meta jinqala xi każ li dwaru l-Management tal-PBS innifsu jkun intebaħ jew tinġibidlu l-attenzjoni minn ħaddieħor, tittieħed l-azzjoni li jkun hemm bżonn - bi prudenza u bla detriment għall-istess interessi tal-kumpanija.
Il-każ imsemmi mill-Onor. Interpellant qiegħed bl-istess mod jiġi mistħarreġ.

ŻEJTUN - TRIQ IS-SINISKALK - DRENAĠĠ

13849. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill-Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni: Jista' l-Ministru jgħid meta hemm il-ħsieb li Triq is-Siniskalk, fiż-Żejtun jkollha s-servizz tad-drenaġġ?
ONOR. CHARLES BUHAGIAR: Tweġiba tingħata f'xi seduta oħra
MIA - ĦANUT TA' L-AIR SUPPLIES

13850. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill-Ministru tat-Turiżmu u s-Self-Employed: B'riferenza għall-mistoqsija parlamentari numru 13210 u għat-tweġiba mogħtija fis-Seduta Nru. 203, jista' l-Ministru jgħid liema huma l-ġranet li qed jirriferi għalihom fit-tweġiba kif ukoll liema huma l-festi internazzjonali?
ONOR. KARMENU VELLA: Ma jidhirx li huwa prattikabbli li jingħata pre-avviż ta' xi programm ta' din ix-xorta, iżjed u iżjed minħabba l-fatt li f'dan it-tip ta' rikorrenzi il-ħtieġa ta' tibdil fil-programm ta' Public Relations tkun pjuttost spissa.
Hemm il-ħsieb li jkunu kkommemorati wkoll, il-Jum Nazzjonali Taljan, bejn is-26 ta' Mejju u s-7 ta' Ġunju, US Independence bejn id-29 ta' Ġunju u t-12 ta' Lulju, il-Jum Nazzjonali Franċiż bejn it-13 ta' Lulju u 26 ta' Ottubru, l-October Fest Ġermaniża bejn it-28 ta' Settembru u l-4 ta' Ottubru u Jum St. Andrews ta' l-Iskozja bejn it-23 ta' Novembru u 29 ta' Novembru.


PASSAĠĠI PUBBLIĊI FIL-KAMPANJA - KLIEM RTO MAL-ĦITAN

13851. L-ONOR. MICHAEL BONNICI staqsa lill-Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni: B'riferenza għall-mistoqsija parlamentari numru 13639, jistgħu jiġu ndikati uffiċjalment dawk il-passaġġi pubbliċi fil-kampanja ta' l-Imtaħleb, il-Baħrija, Selmun u Ħad-Dingli li verament għandhom il-permess li jkunu riservati bħala RTO (Right to owner)? Jista' l-Ministru jgħid lil min huma riservati u jista' jindika dan permezz ta' pjanti separati?
ONOR. CHARLES BUHAGIAR: Għalkemm ma jinżammux records ta' passaġġi pubbliċi, propjeta' tal-Gvern li fuqha jkun hemm xi dritt ta' passaġġ dejjem tiġi mikrija bħala soġġetta għal dan id-dritt.

NAR TAL-FESTI

13852. L-ONOR. MICHAEL BONNICI staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja: B'riferenza għall-mistoqsija parlamentari tiegħi numru 13631 li oriġinarjament saret lill-Prim Ministru u li issa ġiet riferuta lilek, u ċioe' tista' jekk jogħġbok tgħid kemm minn dawn il-multi ġew riferuti b'rakkomandazzjoni għal xi maħfra jew tnaqqis minnhom mill-President ta' Malta? Kemm fil-fatt ġew maħfura jew ridotti?
ONOR. GAVIN GULIA: Ninforma lil l-Onor. Interpellant li persuna waħda minn dawk indikati fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari nru.13098 ressqet talba għall-maħfra Presidenzjali. Din it-talba kienet ġiet milqugħa.


GĦAR LAPSI - CAR PARK

13853. L-ONOR. BERTU PACE staqsa lill-Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni: Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb li jiġi mkabbar u mtejjeb il-car park u l-inħawi tiegħu f'Għar Lapsi? Jekk fl-affermattiv, jista' l-Ministru jgħid jekk saritx applikazzjoni ma' l-Awtorita' ta' l-Ippjanar?
ONOR. CHARLES BUHAGIAR: Saru pjanti biex jitkabbar il-car park u jissebbħu l-inħawi tiegħu f'Għar Lapsi. Sadanittant ġiet sottomessa applikazzjoni għall-permessi meħtieġa ma' l-Awtorita' tal-Ippjanar.


ŻURRIEQ - APPARTAMENTI

13854. L-ONOR. JOE FARRUGIA staqsa lill-Ministru tad-Djar u Kunsilli Lokali: Jista' l-Ministru jgħid jekk il-flats li jinsabu fi Blk E, Flat 3 u Flat 4, u Block C, Flat 1, fil-Housing Estate il-ġdid ta' Triq il-Wied, fiż-Żurrieq ġewx allokati u fil-każ li fl-affermattiv, lil min?
ONOR. ALFRED PORTELLI: Dawn il-flats ġew allokati.


LIĠI TAĊ-ĊENSURA

13855. L-ONOR. CHRIS CARDONA staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid meta se sseħħ ir-riforma fil-liġi taċ-ċensura biex tkun aktar kompatibbli għal dan iż-żmien?
ONOR. ALFRED SANT: Il-proposti li kienu saru minn membru tal-Bord taċ-Ċensura tal-Films u tal-Palk dwar tibdiliet fil-kodiċi u r-regolamenti li jigvernaw iċ-ċensura tpoġġew fuq il-Mejda tal-Kamra aktar kmieni f'din is-seduta. Dawn il-proposti ser jiġu wkoll imxandra biex il-pubbliku jkun jista' jagħti l-opinjoni u veduti tiegħu biex wara l-Gvern ikun f'pożizzjoni li jista' jifformola politika iktar moderna fuq is-suġġett stante li r-regolamenti pertinenti huma antiki 'l fuq minn sittin sena.


DIRGĦAJN IL-MALTIN - IMPJEGATI

13856. L-ONOR. CHRIS CARDONA staqsa lill-Ministru tal-Ħarsien Soċjali: Jista' l-Ministru jgħid x'differenza tgħaddi minn grupp ta' nies li kienu jaħdmu fid-Dirgħajn il-Maltin li nofshom ġew intitolati għas-somma u n-nofs l-ieħor madwar 14,000 familja ma kienux intitolati?
ONOR. EDWIN GRECH: Nitlob lill-Onor. Membru jkun aktar speċifiku dwar liema "somma" qed jirreferi sabiex, jekk dan is-suġġett jaqa' taħt ir-responsabbilta' tal-Ministeru tiegħi, nkun nista' nagħti t-tweġiba meħtieġa.


PJAN STRUTTURALI

13857. L-ONOR. CHRIS CARDONA staqsa lill-Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni: Jista' l-Ministru jgħid meta hemm il-ħsieb li joħroġ il-Pjan Strutturali ġdid ta' Malta? Jista' jgħid jekk hijiex se tingħata l-opportunita' li l-pubbliku jressaq l-ilmenti tiegħu qabel dan jiġi ppubblikat?
ONOR. CHARLES BUHAGIAR: Nitlob l-Onor. Interpellant jagħmel din il-mistoqsija lill-Ministru konċernat.


PBS - RESEARCH ASSISTANT

13858. L-ONOR. VICTOR GALEA PACE staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jikkonferma li waħda mir-Research Assistants, li isimha qed jintbagħat separatament, u li issa qed tagħmel xogħol ta' Reporter ingħatat xahar leave speċjali qabel l-elezzjoni li għaddiet mill-PBS, sabiex tkun tista tagħmel xogħol fil-kampanja elettorali tal-MLP?
ONOR. ALFRED SANT: Jien infurmat li, l-persuna msemmija qatt ma ngħatat leave speċjali la kemm ilha mpjegata mill-kumpanija u lanqas meta kienet mat-Telemalta.
Kwalunkwe leave li qatt ħadet kien dejjem approvat mis-superjuri tagħha.
Bla dubju, l-Onor. Interpellant japprezza li dak li tagħmel persuna waqt il-leave tagħha mhux sindakabbli minn min iħaddem.


PBS - SERVIZZI TA' UFFIĊĊJU LEGALI

13859. L-ONOR. VICTOR GALEA PACE staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid jekk minn Ottubru 1996 'l hawn il-PBS għamlitx użu mis-servizzi ta' l-uffiċċju legali ta' l-avukat li ismu qed jintbagħat separatament? Kemm ħallset għal dawn is-servizzi?
ONOR. ALFRED SANT: Jien infurmat li, l-PBS għamlet użu mis-servizzi ta' l-uffiċċju legali ta' l-avukat imsemmi fuq każ wieħed.
Il-ħlas għal dan is-servizz partikolari kien ta' Lm1,391.


ŻEBBUĠ - TRIQ IT-TWILA - CABLE TA' L-ELETTRIKU

13861. L-ONOR. MICHAEL BONNICI staqsa lill-Ministru tal-Finanzi u Kummerċ: Jista' l-Ministru jistħarreġ kif qed jitqiegħed cable ġdid ta' l-elettriku mill-Korporazzjoni Enemalta ma' ħajt ta' dar li se titwaqqa' minħabba l-ħsara li fiha fi Triq it-Twila kantuniera ma' Triq Paris, f'Ħaż-Żebbuġ? Jista' l-Ministru jordna li dan il-cable mhux biss jiġi spustjat iżda wkoll li jitneħħew il-cables eżistenti u kull wire ieħor ma' din id-dar li qegħda f'periklu mminenti li taqa'? Qed nibgħat separatament ir-rapport tal-perit dwar l-istat ta' din il-kamra u Estratt mill-Minuti ta' l-Awtorita' ta' l-Ippjanar, fejn turi l-approvazzjoni li titwaqqa' l-kamra msemmija b'App. Nru. PA 3185/97.
ONOR. LEO BRINCAT: Il-Korporazzjoni qatt ma ġiet mgħarrfa li d-dar li magħha tpoġġew il-cables imsemmija mill-Onor. Membru kienet ser titwaqqa. L-Enemalta ser tieħu l-passi meħieġa biex ix-xogħol meħtieġ ikun jista' jitkompla skond il-proċeduri stabbiliti.


EDUKAZZJONI - GĦALLIEMA LI RRIŻENJAT MIX-XOGĦOL

13862. L-ONOR. ANĠLU FARRUGIA staqsa lill-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali: Jista' l-Ministru jgħid x'qiegħed iżomm milli l-persuna, li isimha qed jintbagħat separatament flimkien ma' korrispondenza relattiva, terġa' tidħol lura fl-impjieg bżonnjuż fid-Dipaartiment ta' l-Edukazzjoni peress li sal-lum għadha ma ngħatatx risposta dwar id-dħul lura tagħha mad-Dipartiment ta' l-Edukazzjoni wara li minħabba raġunijiet familjari u saħħa kienet rriżenjat u ma applikatx għall-unpaid leave matul Novembru tas-sena l-oħra? Jista' l-Ministru jara li dan il-każ jitħaffef mingħajr aktar dewmien?
ONOR. EVARIST BARTOLO: Ninforma l-Onor. Interpellant li l-persuna ndikata kienet irriżenjat mis-servizz b'effett mill-5 ta' Novembru 1997 permezz ta' ittra mibgħuta minnu. Fid-9 ta' Diċembru 1997 l-istess persuna talbet li terġa' tingħata permess tidħol lura għax-xogħol tagħha bħala għalliem. Fit-12 ta' Jannar 1998 saret talba lill-Management and Personnel Office tal-Uffiċju tal-Prim Ministru mid-Diviżjoni tal-Edukazzjoni biex din il-persuna titħalla terġa' tidħol lura għax-xogħol li kellha qabel irriżenjat. Fil-5 ta' Frar 1998 din il-persuna intalbet tissottometti ċertifikat mediku li ġie mmedjatament mgħoddi lill-MPO. Sal-lum id-Diviżjoni għadha qed tistenna risposta fuq it-talba li saret biex il-persuna tiġi re-instated.


ĦITAN TAS-SEJJIEGĦ

13863. L-ONOR. ANĠLU FARRUGIA staqsa lill-Vici Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u ta' l-Ambjent.: Jista' l-Ministru jgħid x'inhi l-pożizzjoni meta ħajt tas-sejjiegħ ikun ħadu l-maltemp jew ikun twaqqa' mill-impjegat tal-gvern biex titwessa xi triq u preżentament ikun bil-kantuni tal-ġebel franka, u ċioe' jekk dawn il-ħitan oriġinarjament tas-sejjiegħ għandhomx jerġgħu jsiru hekk mill-ġdid?
ONOR. GEORGE VELLA: Hija dejjem ir-responsabbilita' tas-sid li jibni jew isewwi l-ħajt tas-sejjieħ, ma dan kollu l-Gvern dejjem għen lill-bdiewa meta kien hemm xi maltempata mhux tas-soltu u għamlet ħsarat fil-ħitan tas-sejjieħ, speċjalment dawk li naħa minnhom tkun tmiss mat-triq pubblika.
Rigward dawk il-ħitan li kienu twaqqgħu minn impjegati tal-Gvern biex titwessa xi triq, din il-mistoqsija għandha tiġi indirizzata lill-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni.
Hija x-xewqa li fejn jistgħu jsiru tas-sejjieħ kif kienu oriġinarjament, ikun aħjar.


SERVIZZ ĊIVILI - SKRIVANI

13864. L-ONOR. ANĠLU FARRUGIA staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid jekk l-eżami ta' clerks mas-Servizz Ċivili u r-riżultat tiegħu li ħareġ f'Settembru 1997 huwiex se jiġi estiż għall-perjodu ieħor?
ONOR. ALFRED SANT: Jiena nfurmat illi r-riżultat ta' l-eżami għal Clerks mas-Servizz Pubbliku, fil-fatt, ħareġ fis-17 ta' Ottubru 1997.
Il-perjodu ta' validita tar-riżultat, li normalment ikun ta' sena, ġie estiż b'sena. Ir-riżultat sejjer għaldaqstant jibqa validu sas-17 ta' Ottubru 1999.


DIPARTIMENT TA' L-ARTIJIET - KAŻ L 404/85/J/12

13865. L-ONOR. ANĠLU FARRUGIA staqsa lill-Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni: Jista' l-Ministru jgħid meta se jingħata l-kumpens spettanti lill-werrieta fil-każ rapportat fil-L 404/85/J/12 in konnessjoni ma' l-eredi tal-mejjet, li ismu qed jintbagħat separatament, wara li ġew meħuda tliet porzjonijiet ta' art numri 48, 49 u 50, il-Laqxija u 5, Alley 2, Laqxija, Birkirkara?
ONOR. CHARLES BUHAGIAR: Rigward 5, Alley 2, Laqxija, B'Kara, issa li s-sistema ġdida, li biha d-dipartiment qed jinkariga avvukati privati biex jistabilixxu is-sidien ta' proprjeta' esproprjata, bdiet taħdem, il-każ relattiv se jingħata lil wieħed minn dawn l-avvukati biex jitħaffu l-proċeduri relattivi.
Dwar il-proprjeta' l-oħra ikun aħjar li s-sidien imorru d-dipartimet tal-Artijiet biex juru t-titolu billi jidher li s-sidien tal-fondi in kwistjoni mill-ewwel taħriġ huwa differenti għal dak li qed jindika l-Onor. Interpellant.


GĦAWDEX - L/O NADUR - DAWL

13866. L-ONOR. ANĠLU FARRUGIA staqsa lill-Ministru tal-Finanzi u Kummerċ: Jista' l-Ministru jara li jidħol is-servizz tad-dawl għand tmien familji kollha Camilleri f'Ramla Rd, Ramla, l/o Nadur li nifhem li huma l-uniċi nies f'Għawdex li għadhom mingħajr is-servizz tad-dawl?
ONOR. LEO BRINCAT: It-talba għad-dawl għall-familja Camilleri u oħrajn qiegħda tkun ikkunsidrata skond ir-Regolamenti ta' Provvista ta' l-elettriku.


MAGĦTAB - TRIQ SAN ĠWANN - ĦAJT PERIKOLUŻ

13867. L-ONOR. ANĠLU FARRUGIA staqsa lill-Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni: Jista' l-Ministru jara li r-retaining wall li jinsab fi Triq San Ġwann, fil-Magħtab li qed iċedi u huwa perikoluż ħafna jiġi rranġat kemm jista' jkun malajr?
ONOR. CHARLES BUHAGIAR: Ix-xogħol mitlub mill-Onor. Interpellant tlesta.


BUĠIBBA - TRIQ IT-TURISTI - ENFORCEMENT NOTICES

13873. L-ONOR JESMOND MUGLIETT staqsa lill-Vici Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u ta' l-Ambjent.: Jista' l-Viċi Prim Ministru jgħid jekk hemmx enforcement notice jew stop notice fuq xi parti tal-block Executive Suite fi Triq it-Turisti, f'Buġibba? Jista' jgħid fiex waslu dawn l-enforcement notices?
ONOR. GEORGE VELLA: Is-sitwazzjoni rigward il-Block Executive Suite, Triq it-Turisti, Bugibba għadha l-istess kif spjegata fir-risposta Parlamentari Numru 2308. L-appell li sar minn terzi persuni, kontra l-permess mogħti fuq is-sit in kwistjoni għadu pendenti quddiem il-Bord ta' l-Appell.


BUĠIBBA - TRIQ IT-TURISTI - DAWL

13874. L-ONOR. JESMOND MUGLIETT staqsa lill-Ministru tal-Finanzi u Kummerċ: Jista' l-Ministru jgħid jekk l-appartament fl-aħħar sular tal-block Executive Suite fi Triq it-Turisti, f'Buġibba ingħatax il-provvista tad-dawl minkejja li dawn huma bla permess? Jekk ir-risposta hija fl-affermattiv, jista' l-Ministru jgħid x'kienu r-raġunijiet għall-għoti ta' dan il-permess?
ONOR. LEO BRINCAT: Il-Korporazzjoni Enemalta ma rċeviet l-ebda applikazzjoni biex tiġi estiża l-provvista ta' l-elettriku fl-appartament indikat mill-Onor. Membru.
Saru diversi tentattivi biex issir spezzjoni f'dan l-appartament, iżda dejjem instab magħluq. Jidher li dan il-post jintuża biss fis-sajf.
Il-Korporazzjoni Enemalta qed tistenna l-opportunita' biex tagħmel il-verifiki tagħha. Nagħti d-dettalji relevanti meta jkun magħruf ir-riżultat ta' dawn il-verifiki.
DJAR - BENEFIĊĊJI FINANZJARJI

13875. L-ONOR. FRANCIS AGIUS staqsa lill-Ministru tad-Djar u Kunsilli Lokali: Jista' l-Ministru jistħarreġ il-possibbilta' li jkun possibbli li anzjani li joqogħdu ma' qraba jkunu huma wkoll intitolati għall-benefiċċji finanzjarji sabiex jitjiebu l-kondizzjonijiet strutturali fid-dar li jkunu jabitaw?
ONOR. ALFRED PORTELLI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-iskemi ta' l-Awtorita' tad-Djar huma intiżi biex jgħinu lil dawk li għandhom titolu legali fuq il-fond cioe' l-inkwilini konoxxuti jew sidien li jgħixu fil-fond.Għaldaqstant f'każ simili jistgħu japplikaw l-okkupanti legali fil-fond.


BAĦRIJA L/O RABAT - RAĦAL TA' ŻMIEN IL-BRONŻ

13876. L-ONOR. JOE CASSAR staqsa lill-Vici Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u ta' l-Ambjent.: Jista' l-Viċi Prim Ministru jgħid x'tagħrif għandha l-Awtorita' ta' l-Ippjanar dwar fdalijiet ta' raħal ta' żmien il-Bronż fuq il-Qlejgħa, fil-Baħrija limiti tar-Rabat, li dan l-aħħar ġie ddikjarat bħala ta' Klassi A skond it-termini tal-policy ARC2 tal-Pjan ta' Struttura?
ONOR. GEORGE VELLA: L-informazzjoni li għandha l-Awtorita' ta' l-Ippjanar rigward il-fdalijiet ta' raħal ta' żmien il-Bronż fuq il-Qlejgħa tal- Baħrija huma minn rapporti dwar studji u xi skavi żgħar li saru mill-arkeoloġi Ingliżi T.E. Peet fl-1909 u David Trump fl-1959. Barra minn hekk l-Awtorita' għandha wkoll informazzjoni minn stħarriġ li kienet ikkummissjonat sabiex tiġbor inventarju ta' siti arkeoloġiċi in konnessjoni mal-Pjan Lokali tal-Majjistral ta' Malta. Dab is-sit, flimkien ma' oħrajn ġie skedat bħala `Area' ta' importanza Arkeoloġika kif pubblikat fil-gażżetta tal-Gvern tat-3 t'April, 1998.
Minn dawn l-iskavi rriżulta li fuq din il-għolja kien hemm villaġġ ta' żmien il-Bronż. Dan kien jikkonsisti f'għerejjex imħaffra ġo l-art bl-art tat-torba u bil-ħitan mibnija bi blokki ta' tafal u ħaxix minsuġ. Instab għadd ta' fuħħar tal-fażi tardiva ta' żmien il-bronż (ca. 1600-900 sena Qabel Kristu), figuri antropometriċi u ta' annimali, kif ukoll oġġetti tal-bronż bħal brazzuletta, ċurkett u labra. Barra minn hekk instabu wkoll silos għall-ħażna ta' ikel u xorb, apparat li għandu x'jaqsam ma' l-insiġ bin-newl, fuklar tat-tafal, kif ukoll hemm mehriżijiet u ġebel ta' mtieħen ta' l-idejn fil-ħitan tas-sejjieħ. Instabu wkoll xi megaliti u amulet ta' żmien iktar bikri, jiġifieri żmien it-Tempji. Fil-1960 ġo għar fil-ġenb ta' l-għolja nstabu wkoll xi fdalijiet ta' fuħħar ta' żmien it-Tempji.
Bħal issa ħafna mill-art fuq Il-Qlejgħa hija agrikola. L-iskedar jaħseb sabiex fil-waqt li din l-attivita' tista' tkompli għaddejja hemm bżonn ta' kontoll sabiex fdalijiet li għadhom preservati taħt il-ħamrija jiġu preservati u protetti minn kull possibilita' ta' distruzzjoni.


BAĦRIJA L/O RABAT - GĦAR TA' ŻMIEN IL-BRONŻ

13877. L-ONOR. JOE CASSAR staqsa lill-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali: Jista' l-Ministru jgħid x'tagħrif għandu d-Dipartiment tal-Mużewijiet dwar għar ta' żmien il-Bronż, fil-Qlejgħa, il-Baħrija limiti tar-Rabat, li dan l-aħħar ġie ddikjarat bħala ta' Klassi B skond it-termini tal-policy ARC2 tal-Pjan ta' Struttura?
ONOR. EVARIST BARTOLO: Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li l-għar imsemmi ġie investigat mid-Dipartiment tal-Mużewijiet fil-1959 u r-riżultati ta' dan l-iskav ġew ippublikati minn Dr David Trump. Minn dawn l-investigazzjonijiet irriżulta li l-għar imsemmi kien ġie okkupat fiż-żminijiet preistoriċi, kif ukoll fi żminijiet storiċi iktar riċenti.
Fiż-żona tal-Qlejgħa, fil-Baħrija, jinstabu diversi fdalijiet arkeoloġiċi, taż-żminijiet preistoriċi ta' mportanza kbira. Dawn il-fdalijiet fuq l-għolja tal-Qlejgħa ġew kollha skedati mill-Awtorita' tal-Ippjanar fit-3 ta' April 1998.


IMPJIEGI - REĠISTRAZZJONI GĦAX-XOGĦOL

13878. L-ONOR. JOE CASSAR staqsa lill-Ministru tal-Ħarsien Soċjali: Jista' l-Ministru jgħid kemm kienu n-nies li qabel kienu jaħdmu għal rashom li bdew jirreġistraw għax-xogħol fix-xahar ta' Marzu?
ONOR. EDWIN GRECH: In-numru ta' nies li kienu self employed u bdew jirreġistraw għax-xogħol f'Marzu 1998 kien ta' 68.


PROPRJETAJIET - ESPROPRJAZZJONI

13896. L-ONOR. JOSE' HERRERA staqsa lill-Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni: Jista' l-Ministru jgħid meta se jinħareġ l-avviż għal ftehim skond il-liġi wara li ġew esproprjati l-proprjetajiet li, d-dettalji tagħhom qed jintbagħtu separatament? Japprezza l-Ministru li l-proprjetarji li isihom qed jintbagħat separatament huma nies bi ftit mezzi u dan id-dewmien qed jikkawża preġudizzju?
ONOR. CHARLES BUHAGIAR: Nista ngħid li s-sistema l-ġdida, li biha d-Dipartiment qed jinkariga avukati privati biex jistabilixxu s-sidien ta' proprjeta' espropjata, bdiet taħdem, u għalhekk hu mistenni li kemm dawn iż-żewġ każi kif ukoll każi oħra ta' esproprju pendenti se jitħaffu.
GĦAQDIET SPORTIVI

13897. L-ONOR. JEAN PIERRE FARRUGIA staqsa lill-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali: Jista' l-Ministru jgħid għaliex l-għaqdiet All Wheel Drive Club u l-Four By Four, ma tħallewx ikomplu jipprattikaw off roading f'Selmun fejn kienu ilhom jagħmlu dan għal aktar minn 15-il sena?
ONOR. EVARIST BARTOLO: L-għaqdiet imsemmijin mill-Onor. Interpellant ma tħallewx ikomplu jipprattikaw l-Offroading f'Selmun minħabba l-ħsara li kienet qed issir lill-ambjent. Dawn ġew offruti sit alternattiv minnflok dak ta' Selmun.


PIXXINA NAZZJONALI - MANAGER

13898. L-ONOR. JEAN PIERRE FARRUGIA staqsa lill-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali: Jista' l-Ministru jgħid fuq liema kriterji ntgħażlet il-persuna li isimha qed jintbagħat separatament, bħala Manager tal-Pixxina Nazzjonali? X'remunerazzjoni se tirċievi għal dan ix-xogħol? X'karigi kellha din il-persuna f'dawn l-aħħar għaxar snin? Għal kemm perijodu u f'liema taqsimiet tad-Dipartiment ta' l-Edukazzjoni kienet?
ONOR. EVARIST BARTOLO: Il-persuna li qiegħed jirreferi għaliha l-Onor. Interpellant intgħażlet fil-Bord tat-tmexxija ad interim tal-Pixxina Nazzjonali kemm biex jagħti pariri tekniċi u wkoll biex tiġi żgurata l-kontinwita'.
M'hemmx remunerazzjoni għal dan ix-xogħol.
Matul l-aħħar għaxar snin il-persuna ndikata serviet bħala Assistent Kap u Kap fi Skejjel Primarji u wkoll bħala Kap tas-Swimming Promotions Unit fil-Pixxina Nazzjonali.


BANK ĊENTRALI - GVERNATUR

13899. L-ONOR. JEAN PIERRE FARRUGIA staqsa lill-Ministru tal-Finanzi u Kummerċ: Peress li hu magħruf li l-gvernatur tal-Bank Ċentrali kien ħa somma flus meta rtira qabel iż-żmien, din is-somma tiġi parzjalment jew totalment rifonduta?
ONOR. LEO BRINCAT: Tajjeb li l-Onor. Membru jkun jaf li s-Sur Ellul ma kienx talab biex jirtira qabel iż-żmien. Fil-fatt tajjeb li nsemmi wkoll li, meta kienu offrewlu li jirtira, hu wera li jippreferi li jibqa' jaħdem sa l-eta' ta' 63 sena. Iżda meta ġie f'pożizzjoni li ma setax jagħmel mod ieħor kien aċċetta li jirtira qabel iż-żmien. Naturalment, dan kien jinkludi kumpens relatat ma' l-istatus tiegħu fil-Bank, dak ta' General Manager.
Meta nbidlu ċ-ċirkustanzi, is-Sur Ellul ġie offrut li jkun Deputat Gvernatur u sussegwentament Gvernatur. Tajjeb li ngħid li dawn il-pożizzjonijiet huma fuq bażi ta' General Manager. F'dawn iċ-ċirkostanzi mhux il-każ li s-sur Ellul għandu jirrifondi xi parti mill-kumpens li kien ingħatalu.
Naħseb li l-Onor. Membru jkun aktar floku li kieku staqsa għaliex nies ta' esperjenza kbira u li ovjament kien għad baqgħalhom ħafna x'joffru għal ġid tal-pajjiż ġew kapriċċjożament mormija. Jiena naħseb li hu aktar il-każ li min kien responsabbli għal din id-deċiżjoni jiġi mġiegħel iħallas għall-iżball tiegħu.


DJAR - SKEMI TA' SUSSIDJU

13900. L-ONOR. JOSE' HERRERA staqsa lill-Ministru tad-Djar u Kunsilli Lokali: Jista' l-Ministru jgħid, peress li hemm numru ta' nies li ġew allokati proprjeta' mill-Awtorita' tad-Djar li huma finanzjarjament indiġenti, meta beħsiebu joħroġ skemi ta' sussidju bħalma huma Skema L u Skema N?
ONOR. ALFRED PORTELLI: Min jiġi allokat post ġdid taħt l-iskema ta' l-Awtorita' tad-Djar u dan ikun fi stat ta' ġebel u saqaf, il-prezz li biħ ikun ser jakkwistah ikun dak ta' ġebel u saqaf. Għaldaqstant il-fond irid jiġi kompletat jew (1) mill-fondi tiegħu jew (2) minn self b'rata sussidjata, skond kif jagħżel il-benefiċjarju. Fl-ewwel kas il-beneffiċjarju jingħata sussidju ieħor ta' 10% fuq u l-prezz sussidjat.


MIZZI, DOUBLET, SCERRI & CO. - RAPPORT

13901. L-ONOR. JEAN PIERRE FARRUGIA staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid għar-rigward tal-perijodu bejn l-1 ta' Novembru, 1996 u Marzu 1998 għar-rigward ta' kull dipartiment, entita' jew korp li jaqa' taħt id-dikasteru tiegħek: (i) kemm-il rapport sar mid-ditta ta' awdituri Mizzi, Doublet, Scerri & Co.; x'kien is-suġġett ta' kull rapport; xi ħlas sar jew għad irid isir għal kull rapport imsemmi u jekk f'kull każ intalbux kwotazzjonijiet mingħand ditta oħra; u (ii) f'liema minn dawn id-dipartimenti, entitajiet jew korpi li jaqgħu taħt id-dikasteru tiegħek, id-ditta Mizzi, Doublet, Scerri & Co. ingħażlet bħala awdituri; jekk l-għażla saritx permezz ta' talba għal kwotazzjonijiet jew sejħa għal offerti; u jekk fl-affermattiv, kemm kien hemm ditti oħra li kkwotaw jew offrew u x'kien l-ammont ta' kull offerta?
ONOR. ALFRED SANT: It-tagħrif mitlub tpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra aktar kmieni f'din is-seduta.


BORDIJIET - ĦATRIET

13902. L-ONOR. JEAN PIERRE FARRUGIA staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid għar-rigward ta' kull dipartiment, entitajiet u korpi oħra li jaqgħu taħt id-dikasteru tiegħek, ingħataw ħatriet kemm f'bordijiet kif ukoll f'karigi oħra lill-persuni li isimhom qed jintbagħat separatament?
X'remunerazzjoni qed jirċievu f'kull każ?
ONOR. ALFRED SANT: Jien infurmat li ż-zewġ persuni msemmija fil-mistoqsija m'għandhom l-ebda ħatra f'xi dipartiment, entita, jew korp ieħor li jaqa taħt id-dikasteru tiegħi.


MIZZI, DOUBLET, SCERRI & CO. - RAPPORT

13903. L-ONOR. JEAN PIERRE FARRUGIA staqsa lill-Vici Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u ta' l-Ambjent.: Jista' l-Viċi Prim Ministru jgħid għar-rigward tal-perijodu bejn l-1 ta' Novembru, 1996 u Marzu 1998 għar-rigward ta' kull dipartiment, entita' jew korp li jaqa' taħt id-diskasteru tiegħek: (i) kemm-il rapport sar mid-ditta ta' awdituri Mizzi, Doublet, Scerri & Co.; x'kien is-suġġett ta' kull rapport; xi ħlas sar jew għad irid isir għal kull rapport imsemmi u jekk f'kull każ intalbux kwotazzjonijiet mingħand ditti oħra; u (ii) f'liema minn dawn id-dipartiment, entitajiet jew korpi li jaqgħu taħt id-dikasteru tiegħek, id-ditta Mizzi, Doublet, Scerri & Co. intgħażlet bħala awdituri; jekk l-għażla saritx permezz ta' talba għal kwotazzjonijiet jew sejħa għall-offerti; u jekk fl-affermattiv, kemm kien hemm ditti oħra li kkwotaw jew offrew u x'kien l-ammont ta' kull offerta?
ONOR. GEORGE VELLA: Il-Ministeru tiegħi ma ta' l-ebda inkarigu lid-ditta ta' awdituri Mizzi, Doublet, Scerri & Co fil-perijodu indikat mill-Onor. Membru.


POLIKLINIĊI

14018. L-ONOR. MARIA CAMILLERI staqsiet lill-Ministru tas-Saħħa, Kura ta' l-Anzjani u Affarijiet tal-Familja: Jista' l-Ministru jgħidilna jekk hux minnu li numru ta' polyclinics se jingħalqu matul il-lejl? Jekk it-tweġiba hija fl-affermattiv, jista' jgħidilna: (a) kemm hemm minnhom; u (b) x'inhi r-raġuni?
ONOR. MICHAEL FARRUGIA: Nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija paralmentari numru 13059 mogħtija fis-seduta 200.


B'KARA - TRIQ MOSE' GATT - TWAQQIGĦ TA' BINI LLEGALI

14019. L-ONOR. TONIO BORG staqsa lill-Vici Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u ta' l-Ambjent.: Jista' l-Viċi Prim Ministru jgħid x'qiegħed iżomm l-Awtorita' ta' l-Ippjanar milli twaqqa' bini llegali f'Mose' Gatt Street, Ta' Paris, Birkirkara (Ref. No. V14/AV/CC 647/96), liema twaqqigħ ġie anke ordnat b'sentenza tal-Qorti ta' l-Appell Kriminali tal-5 ta' Mejju, 1995 (PA 5427/95)?
ONOR. GEORGE VELLA: Ġie kkonfermat illi l-Qorti Kriminali sabet lill-persuna responsabbli ħati, talli għamel xogħol ta' bini mingħajr il-permess meħtieġ. Wara din is-sentenza, l-istess persuna bdiet Kawża Kostituzzjonali kontra l-Awtorita' ta' l-Ippjanar u kontra l-Pulizija. Din ġiet deċiża favur l-Awtorita' fis-27 ta' Lulju 1995. L-applikant reġa' appella l-każ quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Din il-kawża baqgħet pendenti quddiem il-Qorti għal diversi differimenti dejjem għad-deċiżjoni u issa reġgħet ġiet differita għas-26 ta' Mejju, 1998 għad-deċiżjoni.
Għaldaqstant l-Awtorita' ta' l-Ippjanar ma tistax tesegwixxi s-sentenza mogħtija sakemm tiġi deċiża l-kawża Kostituzzjonali.
PULIZIJA - REATI

14020. L-ONOR. TONIO BORG staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm-il reat ġie irrapportat lill-pulizija matul ix-xahar ta' Marzu, 1998?
Kemm minnhom kienu: (a) serq; (b) urban theft; (ċ) reati sesswali; (d) frodi; (e) reati vjolenti kontra l-persuna; u (f) serq ta' karozzi?
ONOR. ALFRED SANT: Ninsab infurmat illi n-numru ta' reati rrappurtati lill-Pulizija fix-xahar ta' Marzu, 1998, kien ta' 1184.
Dwar in-numru tar-reati speċifikati mill-Onor. Interpellant, ninsab infurmat li fl-istess perijodu dawn kienu kif ġej : -
serq 582

serq minn zoni residenzjali 303

reati sesswali 2

frodi 63

reati vjolenti kontra l-persuna 34

serq ta' karozzi 98


QRATI - SEPARAZZJONIJIET

14021. L-ONOR. TONIO BORG staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja: B'riferenza għall-mistoqsija parlamentari numru 13087, jista' l-Ministru jgħid kemm miċ-ċifri hemm mogħtija: (a) jirriferu għal separazzjonijiet jew konjugi; u (b) kemm-il koppja miżżewġa ippreżentaw rikors għall-awtorizzazzjoni sabiex jipproċedu għal separazzjoni?
ONOR. GAVIN GULIA: Ninforma lil l-Onor. Interpellant li ċ-ċifri li ngħataw fit-tweġiba għall-interpellanza numru 13087 jirreferu għal rikorsi, noti u atti oħra li ġew ippreżentati fis-Sekond` Awla tal-Qorti Ċivili għas-snin 1993 sa 1997.
Minn dawn iċ-ċifri, numru minnhom jikkonċernaw rikorsi għall-awtorizazzjoni għal separazzjoni sabiex ir-rikorrent, jew rikorrenti, ikun jista` jippreżenta kawża fil-Prim` Awla tal-Qorti Ċivili kif ukoll għal separazzjonijiet li jintemmu bonarjament fis-Sekond` Awla. B`kollox kien hemm, sena b`sena, dawn i-rikorsi għall-awtorizazzjoni kif fuq ingħad :
SENA AMMONT

---- ------


1993 661

1994 741


1995 825

1996 893


1997 914
Din l-istatistika hawn fuq mogħtija hja waħda globali li tirreferi għan-numru ta` rikorsi li jsiru u mhux għal min jagħmel ir-rikors (u ċjoe` jekk ikunx wieħed mill-konjuġi jew jekk ikunx il-konjuġi kontestwalment). Din it-tip ta` statistika ma tinżammx.


PULIZIJA

14022. L-ONOR. TONIO BORG staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm kien hemm uffiċjali (officers) tal-Korp tal-Pulizija on duty nhar il-Ħadd 5 ta' April, 1998? Fejn kienu xogħol?
ONOR. ALFRED SANT: Ninsab infurmat illi, fil-ġurnata msemmija mill-Onor. Interpellant kien hemm b'kollox 12-il uffiċjal tal-Korp on duty fid-Distretti u fit-Taqsimiet Speċjalizzati tal-Pulizija.


KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - ĊIRKOLARI 30/98

14023. L-ONOR. TONIO BORG staqsa lill-Prim Ministru: B'riferenza għall-GHQ Circular no. 30/98 maħruġa fil-25.3.98 mill-Kummissarju tal-Pulizija dwar trasferimenti ta' pulizija mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, jista' l-Prim Ministru jgħid jekk dawk l-uffiċjali li ntgħażlu wara s-sena ta' attachment se jibqgħu jgawdu l-istess salarju, allowances u kondizzjonijiet ta' pensjoni li jgawdu llum fil-korp tal-pulizija?
ONOR. ALFRED SANT: Nirreferi lill-Onor. Interpellant għall-aħħar parti, f'paragrafu D, tat-tweġiba li jien tajt għall-mistoqsija parlamentari numru 10681.


KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - CIRKOLARI 30/98

14024. L-ONOR. TONIO BORG staqsa lill-Prim Ministru: B'riferenza għall-paragrafu 7.2 tal-GHQ Circular No. 30/98 maħruġa mill-Kummissarju tal-Pulizija, jista' l-Prim Ministru jgħid jekk il-kontenut ta' l-istess paragrafu hux applikabbli għas-sena attachment biss jew anke għal wara?
ONOR. ALFRED SANT: Kopja taċ-ċirkolari msemmija mill-Onor. Interpellant tpoġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra aktar kmieni f'din is-seduta. Naħseb li hija ċara biżżejjed.


MINISTERU TAL-FINANZI U KUMMERĊ - INGAĠĠAR

14034. L-ONOR. MARIA CAMILLERI staqsiet lill-Ministru tal-Finanzi u Kummerċ: Jista' l-Ministru jgħidilna kemm ġew ingaġġati nies fid-dipartimenti u l-ministeru li tagħhom huwa responsabbli fl-aħħar xahrejn ta' qabel l-elezzjoni ta' l-1996?
ONOR. LEO BRINCAT: Nirreferi lill-Onor. Interpellanta għat-tweġiba li tajt għall-mistoqsija parlamentari numru. 13004.


ĦAL LUQA - BARRACKS - OFFICERS MESS

14124. L-ONOR. LAWRENCE GONZI staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jikkonferma jekk f'dawn l-aħħar tliet ġimgħat ġiex rapportat każ ta' dħul mhux awtorizzat fl-Officers Mess fil-Barracks ta' Ħal Luqa? Jekk it-tweġiba hi fl-affermattiv, jista' l-Prim Ministru jagħti d-dettalji tal-każ u x'passi ttieħdu?
ONOR. ALFRED SANT: Nikkonferma li, f'dawn l-aħħar tlett ġimgħat, jiġifieri bejn il-11 ta' Marzu u t-8 ta' April 1998, ma kien hemm l-ebda każ ta' dħul mhux awtorizzat fl-Officers Mess fil-barracks ta' Ħal Luqa.


MINISTERU TAL-ĦARSIEN SOĊJALI - PUBBLIKAZZJONI BL-ISEM LINK

14125. L-ONOR. LAWRENCE GONZI staqsa lill-Ministru tal-Ħarsien Soċjali: Jista' l-Ministru jgħid jekk il-pubblikazzjoni bl-isem ta' Link maħruġa mill-Ministeru tal-Ħarsien Soċjali hijiex pubblikazzjoni uffiċjali tal-Gvern? Min hu responsabbli għaliha? Kemm jitqassmu kopji u lil min ingħataw?
ONOR. EDWIN GRECH: Il-pubblikazzjoni ta' kull xahrejn li qed jirreferi għaliha l-Onor. Interpellant jisimha"Link Soċjali" u hija pubblikazzjoni tal-Ministeru tal-Ħarsien Soċjali li fiha jingħata tagħrif ġenerali dwar il-Ħarsien Soċjali. Din bdiet toħroġ fi Frar, 1997 u huwa responsabbli għaliha l-Uffiċċju għar-Relazzjonijiet Pubbliċi tal-Ministeru.
Fil-Preżent "Link Soċjali" għandha ċirkolazzjoni ta' ftit aktar minn elf kopja. Dawn jintbagħtu lill-Kunsilli Lokali, Għases tal-Pulizija, Ministeri u Dipartimenti tal-Gvern, Korporazzjonijiet, Aġenziji u Kumpaniji tal-Gvern, Għaqdiet Soċjali Non-Governattivi u individwi li jitolbu li tintbagħtilhom id-dar.
MINISTERU GĦALL-ĦARSIEN SOĊJALI - PUBBLIKAZZJONI BL-ISEM LINK

14126. L-ONOR. LAWRENCE GONZI staqsa lill-Ministru tal-Ħarsien Soċjali: Peress li fil-ħarġa Nru. 5 (Settembru - Ottubru 1997) tal-pubblikazzjoni tal-Ministeru għall-Ħarsien Soċjali li jisimha Link, il-Ministru ġie kkwotat li qal li "ċ-Ċentru ta' Taħriġ għall-Adulti f'Wied il-Għajn jibda jilqa' fih l-ewwel persuna b'diżabilita' sa l-aħħar tas-sena" (i.e. Diċembru 1997), jista' l-Ministru jgħid fiex wasal dan il-proġett? Sal-lum beda jilqa' persuni b'diżabilita' u f'każ affermattiv, kemm huma l-persuni li qed jattendu? F'każ ta' tweġiba fin-negattiv, meta se jibda jilqa' fih persuni b'diżabilita' u x'se jkun il-kriterju ta' l-għażla?
ONOR. EDWIN GRECH: Ix-xogħol fuq il-proġett taċ-Ċentru ta' Taħriġ għall-Adulti f'Wied il-Għajn għadu sejjer: ix-xogħol ta' kostruzzjoni tlesta u nbeda x-xogħol ta' tqegħid tal-madum. Dalwaqt jibda' x-xogħol taż-żebgħa tal-klassijiet/workshops li nbnew. Iċ-Ċentru mistenni li jkun lest f'Ġunju li ġej. Sa dak iż-żmien hu mistenni li jkunu ġew appuntati l-istaff li hu meħtieġ biex dan iċ-Ċentru jilqa' fih l-ewwel persuni b'diżabilita'.
Il-kriterji ta' l-għażla tal-persuni b'diżabilita' se tkun l-istess kif kienet qabel: dawk il-persuni b'diżabilita' li huma reġistrati mal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita' u li qegħdin fuq il-waiting list mistennija jidħlu kollha f'xi wieħed miċ-Ċentri tat-Taħriġ dejjem skond il-lokalita' li minnhom ġejjin wara li jsir l-aġġustament meħtieġ fit-tqassim tal-persuni b'diżabilita' li diġa' qegħdin jattendu ċ-ċentri. Dan huwa proċess delikat u jsir b'mod li ma joħloq l-ebda tbatija wara li jiġu konsultati l-ġenituri jew il-familjari tal-persuni b'diżabilita'.

GĦAQDIET GĦAWDXIN

14127. L-ONOR. LAWRENCE GONZI staqsa lill-Prim Ministru: B'riferenza għall-mistoqsija parlamentari tiegħi numru 11675 imwieġba fis-Seduta Nru. 180 tat-3 ta' Frar, 1998, jista' l-Prim Ministru jagħti l-lista sħiħa tat-42 għaqda li bbenefikat mill-iskema fl-1997 u jsemmi l-ammonti mogħtija lil kull għaqda separatament?
ONOR. ALFRED SANT: L-ghaqdiet volontarji Ghawdxin li bbenefikaw mill-iskema ta' ghajnuna li introduca s-Segretarjat Parlamentari ghal Ghawdex bl-iskop li jghinhom fil-hidma taghhom ghat-tishih tat-tessut socjali f'Ghawdex huma:


MUSEUM (Rgiel) Sannat

Lm500

Grupp Universitarji Ghawdxin

Lm500

Kumitat Promozzjoni Umana Qala

Lm500

Moviment ta' Kana

Lm500

The Eden Foundation Gozo

Lm500

Grupp OASI Attivitajiet Zghazagh

Lm500

MUSEUM (Rgiel) Nadur

Lm500

MUSEUM (Rgiel) Ghasri

Lm500

Gozo Handicapped Society

Lm500

Ghaqda Ghawdxija Persuni B'Dizabilita

Lm500

Dar Guzeppa Debono

Lm500

Little Flower Day Centre

Lm500

MUSEUM (Nisa) Victoria

Lm500

MUSEUM (Nisa) Xewkija

Lm500

MUSEUM (Nisa) Qala

Lm500

Friends of the Sick & Elderly-Gozo

Lm500

MUSEUM (Nisa) Nadur

Lm500

MUSEUM (Nisa) Xewkija

Lm500

TOBIT Foundation

Lm500

MUSEUM (Rgiel) Zebbug

Lm500

Centru Pastorali Raghaj it-Tajjeb

Lm500

Ghaqda Hbieb tal-Presepju

Lm500

MUSEUM (Rgiel) Victoria

Lm500

Wirt Ghawdex

Lm500

MUSEUM (Rgiel) Ghajnsielem

Lm500

Moviment Azzjoni Socjali

Lm500

MUSEUM (Rgiel) Xaghra

Lm500

MAS-Munxar Branch

Lm500

Munxar Falcons FC

Lm500

MUSEUM (Nisa) Kercem

Lm500

Oratorju Don Bosco

Lm500

Azzjoni Kattolika-Victoria

Lm500

MUSEUM (Nisa) Xaghra

Lm500

MUSEUM (Rgiel) Kercem

Lm500

Gozo Association for the Deaf

Lm500

MUSEUM (Rgiel) Qala

Lm500

MUSEUM (Rgiel) Gharb

Lm500

Youth Group Munxar

Lm500

SPCA (Gozo)

Lm500

Legion of Mary

Lm500

Lourdes Home

Lm500

MUSEUM (Nisa) Ghajnsielem

Lm500

ATT DWAR L-IPPJANAR TA' L-IŻVILUPP - APPLIKAZZJONIJIET

14128. L-ONOR. LAWRENCE GONZI staqsa lill-Vici Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u ta' l-Ambjent.: Rigward l-emenda li saret f'Awissu, 1997 għall-klawsola 36 ta' l-Att dwar l-Ippjanar ta' l-Iżvilupp, jista' l-Viċi Prim Ministru jgħid min hu l-uffiċjal jew organu li jiddeċiedi jekk applikazzjoni tikkonformax mal-"policies approvati" fis-sens li ċerti klawsoli tal-Pjan ta' Struttura (bħal "Policy BEN 1") jistgħu jiġu interpretati li teknikament kwalsiasi applikazzjoni ma tikkonformax ma' xi approved policy?
ONOR. GEORGE VELLA: Jinħtieġ aktar żmien sabiex tingħata risposta.


ATT DWAR L-IPPJANAR TA' L-IŻVILUPP

14129. L-ONOR. LAWRENCE GONZI staqsa lill-Vici Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u ta' l-Ambjent.: Rigward l-emenda li saret f'Awissu 1997, għall-klawsola 37 ta' l-Att dwar l-Ippjanar ta' l-Iżvilupp, jista' l-Viċi Prim Ministru jgħid xi jkunu l-konsegwenzi jekk f'każ li jitressaq quddiem il-Bord ta' l-Appell, il-Planning Directorate tonqos milli tippreżenta r-risposta tagħha jew għaliex il-Planning Officer ma jkunx attenda jew l-istess uffiċjal ma jkunx ipprepara r-Report to the Appeals Board jekk tali smigħ ikunx meqjus validu fis-sens li dan is-smigħ ikun sar biss sabiex jiġi onorat it-terminu tat-tliet xhur?
ONOR. GEORGE VELLA: Id-Development Planning (Amendment) Act 1997 ma jispeċifikax il-konsegwenzi jekk l-Awtorita' ta' l-Ippjanar ma tonorax iż-żmien stipulat f'din il-klawsola billi tonqos milli tippreżenta r-risposta tagħha għaliex il-Planning Officer ma jkunx attenda jew l-istess uffiċċjal ma jkunx ipprepara r-Report to the Appeals Board jekk tali smiegħ ma jkunx meqjus validu fis-sens li dan is-smiegħ ikun sar biss sabiex jiġi onorat it-terminu tat-tliet xhur.


MOSTA - TRIQ IL-FORTIZZA - DAWL

14136. L-ONOR. EDWIN VASSALLO staqsa lill-Ministru tal-Finanzi u Kummerċ: Jista' l-Ministru jikkonsidra li fi Triq il-Fortizza, Mosta jkun hemm aktar dawk tat-triq ladarba f'din it-triq hemm ħafna djar iżda m'hemmx dawl?
ONOR. LEO BRINCAT: It-talba ta' l-Onor. Membru għal aktar dawl qegħda tkun ikkkonsidrata flimkien ma' talbiet oħra.


MOSTA - TRIQ ĠUŻEPPI HYZLER - TARMAC

14137. L-ONOR. EDWIN VASSALLO staqsa lill-Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni: Jista' l-Ministru jgħid x'possibbiltajiet hemm biex Triq Ġużeppi Hyzler, Mosta tingħata t-tarmac ladarba issa s-servizz ta' l-ilma ġie mgħoddi fid-djar li kienu għadhom bla servi zz ta' ilma u għalhekk ġew mgħoddija s-servizzi kollha?
ONOR. CHARLES BUHAGIAR: Ix-xogħol ta' asfaltar ta' Triq Gużeppi Hyzler issir skond il-prijoritajiet li għandu quddiemu d-dipartiment.


MOSTA - TRIQ RADDET IR-ROTI - TARMAC

14138. L-ONOR. EDWIN VASSALLO staqsa lill-Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Kostruzzjoni: Jista' l-Ministru jagħti dettalji dwar x'inhuma l-possibbiltajiet li Triq Raddet ir-Roti, f'żona ta' Santa Margherita, l-Mosta tkun mogħtija t-tarmak ladarba din it-triq hija fi stat ħażin ħafna u lanqas patching ma jista' jsir?
ONOR. CHARLES BUHAGIAR: Ix-xogħol ta' resurfacing ta' din it-triq huwa responsabbilta' tal-kunsill lokali u għalhekk l-Onor. Interpellant hu mitlub jirriferi l-mistoqsija tiegħu lill-Ministru kkonċernat.


LANDING WAREHOUSING - OVERTIME

14139. L-ONOR. MARIA CAMILLERI staqsiet lill-Ministru tal-Finanzi u Kummerċ: Jista' l-Ministru jindaga biex jara kif qiegħed isir l-overtime fil-Landing Warehousing? Jista' l-Ministru jagħti dettalji ta' kemm hemm persuni li qed jagħmlu l-overtime, kif qed jitgħażlu u kemm qed jitħallsu flus overtime?
ONOR. LEO BRINCAT: Fil-Landing and Warehousing Branch tad-Dipartiment tad-Dwana hemm 19-il sezzjoni differenti. Minn dawn sitt sezzjonijiet joħolqu ammont konsiderevoli ta' qligħ extra fi travelling epenses u overtime li jitħallsu mill-importaturi għal servizzi li jingħataw fl-imħażen tagħhom jew wara l-ħin tax-xogħol. Is-sezzjonijiet l-oħra għandhom ftit jew xejn overtime u, għalhekk, il-personnel ta' dawn is-sezzjonijiet huma mqassma mas-sitt sezzjonijiet l-oħra biex ikunu jistgħu jaqsmu fix-xogħol extra li hemm. L-inkarigat ta' kull waħda minn dawn is-sezzjonijiet għandhu jara li kemm jista' jkun l-overtime jitqassam indaqs bejn il-personnel tas-sezzjoni tiegħu u dawk li huma ddettaljati ma' dik is-sezzjoni.
Fil-landing and warehousing branch hemm mal-169 uffiċjal fil-grad ta' Uffiċjal Eżekuttiv u 'l fuq, u dawn bejniethom daħħlu Lm330,774 f'overtime u Lm145,205 travelling expenses kif turi t-tabella li tpoġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra aktar kmieni f'din is-seduta.


SEGRETARJU PARLAMENTARI - MEMBRU

14141. L-ONOR. CHRIS CARDONA staqsa lill-Ministru tal-Finanzi u Kummerċ: Jista' l-Ministru jgħid huwiex minnu li kien hemm membru tas-Segretarjat ta' Segretarju Parlamentari li fi żmien l-amministrazzjoni l-oħra ġie sponsorjat għal kors ta' l-MBA (distant learning) u qabad u telaq minn mal-gvern mingħajr ma rrifonda xejn? Jista' l-Ministru jgħid jekk humiex se jittieħdu xi passi dwar dan?
ONOR. LEO BRINCAT: Nikkonferma li membru tas-segretarjat ta' Segretarju Parlamentari fi żmien l-amministrazzjoni l-oħra kien ġie sponsorjat għal kors ta' l-MBA (distant learning) ma' Henly Management College ta' l-Ingilterra.
Nikkonferma wkoll li dan l-uffiċjal irriżenja minn mal-Gvern mingħajr ma rrifonda xejn.
Il-każ ġie riferut lill-Uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali sabiex jittieħdu l-passi meħtieġa.


SERVIZZ ĊIVILI - UFFIĊJAL PRINĊIPAL

14145. L-ONOR. GEORGE HYZLER staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid huwiex se jsir recruitment mal-Gvern fil-grad ta' uffiċjal prinċipali, partikolarment fid-dawl ta' l-eżamijiet u interview li saru u li r-riżultati tagħhom ġew ippubblikati f'Settembru 1997, billi sal-lum m'hemmx indikazzjoni ta x'inhuma l-ħsebijiet tal-Gvern?
ONOR. ALFRED SANT: Jiena nformat illi ġew identifikati 15-il vakanza ta' uffiċjali prinċipali fejn hemm bżonn reali li jimtlew u fejn hemm il-fondi neċessarji.
Dawn il-postijiet sejrin jimtlew minn uffiċjali prinċipali li temmew l-eżami b'suċċess u skond l-ordni tal-mertu fl-eżami.

VAT - REFUNDS

14146. L-ONOR. GEORGE HYZLER staqsa lill-Ministru tal-Finanzi u Kummerċ: Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm refunds tal-VAT li għadhom ma tħallsux lura lil persuni rreġistrati taħt is-sistema tal-VAT?
ONOR. LEO BRINCAT: Ngħarraf lill-Onor. Membru li sas-16 t'April, 1998, l-ammont ta' refużjonijiet tal-VAT mitluba minn persuni rreġistrati kien ta' Lm7,262,855.61c. Minn dan l-ammont hemm talbiet li jammontaw għal Lm5,292,989.54c li qed jiġu vverifikati. Il-bqija qed jitħallsu regolarment kull xahar skond meta jagħlaq iż-żmien.


QRATI - ĠBIR TA' SENTENZI

14147. L-ONOR. GEORGE HYZLER staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja: Jista' l-Ministru jgħid x'qed isir u x'se jsir mis-sistema komputerizzata ta' ġbir ta' sentenzi tal-Qrati li sar mill-istudenti tal-Kors tal-Liġi taħt id-direzzjoni tal-Fakulta' tal-Liġi?
Jista' l-Ministru jgħid fejn jinsab dan il-materjal u jikkonferma li fi żmien qasir jista' jitqiegħed a dispożizzjoni ta' l-avukati u tal-pubbliku?
ONOR. GAVIN GULIA: Dwar l-ewwel domanda ta` l-Onor. Interpellant sal-lum għad m`hemm l-ebda pjanijiet minn dan il-ministeru dwar is-sistema komputerizzata ta` ġbir ta` sentenzi tal-Qrati li saru mill-istudenti tal-kors tal-liġi taħt id-direzzjoni tal-fakulta` tal-liġi. Madankollu d-Direttur Ġenerali tal-Qrati huwa f`kuntatti mad-Dekan tal-Fakulta` tal-Liġi dwar din il-materja u li dan ta` l-aħħar qed jistħarreġ kif tali deċiżjoniiet jistgħu jkunu aċċessibbi għall-Qrati, għall-avukati u għall-pubbliku in ġenerali.


QORTI - DATABASE

14148. L-ONOR. GEORGE HYZLER staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja: Jista' l-Ministru jikkonferma sarx xi forma ta' progress f'dawn l-aħħar sena u nofs fl-għoti ta' aċċess lill-avukati mill-uffiċini tagħhom għad-database tal-Qorti?
ONOR. GAVIN GULIA: Sar progress għaliex teknikament l-aċċess minn barra għad-database tal-Qorti diġa' huwa possibbli, per eżempju, minn dipartimenti tal-gvern li jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Ġustizzja. L-aministrazzjoni tal-qorti issa qed tistudja dwar l-arranġamenti meħtieġa biex dan l-aċċess ikun possibbli wkoll għall-avukati mill-uffiċini tagħhom.


QRATI - INKJESTI

14149. L-ONOR. GEORGE HYZLER staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja: Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm inkjesti li għadhom pendenti li ilhom iktar minn erba' xhur li nbdew?
ONOR. GAVIN GULIA: Ninforma lil l-Onor. Interpellant li ma tinżammx statistika dwar l-informazzjoni mitluba.


QRATI - IMPJEGATI

14150. L-ONOR. GEORGE HYZLER staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja: Jista' l-Ministru jgħid kemm ġew reklutati mpjegati mad-Dipartiment tal-Qorti mill-1 ta' Novembru 1996 'il hawn u f'liema gradi?
ONOR. GAVIN GULIA: Mill-1 ta` Novembru, 1996 `l hawn ġew reklutati dawn l-impjegati, sew minn barra s-servizz kif ukoll permezz ta` trasferiment minn dipartimenti oħra.
3 Assistant Principal 1 AWTS

1 Bookbinder 7 Clerks

1 Court Messenger 1 Court Recorder

3 E.O. 1 ESTS Apprentice

11 Industrial Grades 2 Junior Legal Officers

1 Library Assistant 4 Messangers

1 Postperson 1 Postal Auxiliary

1 Principal 1 Security Guard

1 Security Officer 2 Senior Principal
Dan, iżda ma jfissirx li kien hemm din iż-żieda billi matul l-istess perijodu kien hemm ukoll transfers, riżenji w irtirar ta` diversi impjegati.


CET - ĦLASIJIET

14154. L-ONOR. EDWIN VASSALLO staqsa lill-Ministru tal-Finanzi u Kummerċ: Jista' l-Ministru jgħid kemm se jiswa lid-dipartiment responsabbli mis-CET, l-awditjar u l-investigazzjonijiet konnessi ma' l-eżerċizzju ta' awditjar fuq it-300 persuna li ġew magħżula b'lotterija? Kif wasal għad-deċiżjoni li l-investigazzjonijiet dwar il-ħlas ta' CET jsiru fuq negozji magħżula b'lotterija?
ONOR. LEO BRINCAT: Ngħarraf lill-Onor. Membru li mhux possibbli li wieħed ikun jaf preċiż minn qabel kemm se jiswa lid-dipartiment responsabbli mis-CET ix-xogħol ta' awditjar fuq it-300 persuna magħżula, minħabba li l-ħlas huwa skond il-każ li jkun. Wieħed jista' jgħid biss li kull każ jiswa mhux inqas minn Lm150.
Il-mod kif dawn it-300 persuna ntgħażlu huwa kif mitlub minn Sezzjoni 6 (1)) ta' l-Att Numru XII ta' l-1997 dwar it-Taxxa tad-Dwana u tas-Sisa.

CET

14155. L-ONOR. EDWIN VASSALLO staqsa lill-Ministru tal-Finanzi u Kummerċ: Dwar il-ħidma ta' awditjar skond kif titlob il-liġi tas-CET, jista' l-Ministru jgħid x'kumpens se jingħata lil min qed jiġi nvestigat biex ikun ikkumpensat għall-inkonvenjenza, ħela ta' ħin u riżorsi li titlob investigazzjoni ta' din ix-xorta?
ONOR. LEO BRINCAT: Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li kemm ilu jsir xogħol ta' awditjar fuq persuni rreġistrati mad-Dipartiment tas-CET, wkoll taħt is-sistema tal-VAT, qatt ma ngħata kumpens lill-persuni rreġistrati kif imsemmi mill-Onor. Interpellant.


CET - LOTTERIJA

14156. L-ONOR. EDWIN VASSALLO staqsa lill-Ministru tal-Finanzi u Kummerċ: Jista' l-Ministru jgħid rigward lotterija li permezz tagħha jtellgħu l-ismijiet ta' negozji li għandhom ikunu awditjati u investigati skond il-liġi tas-CET, kemm hemm negozji li jistgħu jiġu kklassifikati: retailers; importaturi; kumpannija b'aktar minn ħames impjegati; kumpannija b'inqas minn ħames impjegati; self-employed f'xogħol ta' snajja'; u professjonisti? Kemm hemm minnhom li għandhom qligħ nett iddikjarat fl-aħħar return ta' l-income tax li huwa: inqas minn Lm4,000; bejn Lm4,000 u Lm10,000; u u minn Lm10,000 'il fuq?
ONOR. LEO BRINCAT: Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li permezz tal-programm elettroniku u b'mod random in-negozji li ntgħażlu biex ikunu vverifikati skond il-provvedimenti tal-liġi tas-CET skond il-kategoriji mitluba huma hekk:-


1

Retailers

34

2

Importaturi

106

3

Kumpaniji b'aktar minn ħames impjegati

23

4

Kumpaniji b'inqas minn ħames impjegati

71

5

Self-employed f'xogħol ta' snajja'

24

6

Professjonisti

15

Il-qligħ nett iddikjarat fl-aħħar prospett ta' l-Income Tax ma jkunx irrapportat lid-Dipartiment tas-CET.
PA - PERMESS TA' BINI F'GĦAWDEX

14168. L-ONOR. ANTON TABONE staqsa lill-Vici Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u ta' l-Ambjent.: Jista' l-Viċi Prim Ministru jagħti d-data ta' l-applikazzjoni li kienet ġiet sottomessa xi żmien ilu għall-permess ta' bini f'Kerċem, Għawdex biex jilqa' fih l-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali kif ukoll l-għassa tal-pulizija u l-Berġa, billi dawn jinsabu jiffunzjonaw minn ġewwa l-Iskola Primarja tal-Gvern u jinsabu jokkupaw spazju bżonnjuż għall-amministrazzjoni aħjar ta' l-istess skola? Jista' l-Viċi Prim Ministru jgħid f'liema stadju waslet l-applikazzjoni?
ONOR. GEORGE VELLA: Din l-applikazzjoni PA 4661/93 ġiet sottomessa lill-Awtorita' ta' l-Ippjanar mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet fil-25 ta' Ottubru, 1993. Minħabba nuqqas ta' informazzjoni ma' l-applikazzjoni din ġiet validata fil-5 ta' Marzu, 1994. Il-Kummissjoni għall-Kontroll ta' l-Iżvilupp meta ġiet biex tiddeċiedi fuq l-applikazzjoni kienet talbet pjanti ġodda u li ġew approvati fit-13 ta' Novembru, 1996.


SPTARIJIET - KONSUM/NEFQA TA' PETROL

14169. L-ONOR. ANTON TABONE staqsa lill-Ministru tas-Saħħa, Kura ta' l-Anzjani u Affarijiet tal-Familja: B'riferenza għat-tweġiba ta' mistoqsija parlamentari numru 13044, jista' l-Ministru jgħid kemm-il vjaġġ sar lejn Malta biex inġarr lura provvista għall-Isptar t'Għawdex mill-Medical Stores matul l-1996 u kemm matul l-1997? X'tip ta' mezz ta' trasport jagħmel dawn il-vjaġġi?
ONOR. MICHAEL FARRUGIA: L-informazzjoni miltluba għandha tiġi ndirizzata lill-Prim Ministru.


PULIZIJA - LIĊENZJI TAT-TELEVISIONS

14170. L-ONOR. ANTON TABONE staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm hu l-għadd ta' TV's liċenzjati f'Għawdex?
ONOR. ALFRED SANT: L-għadd ta' TVs licenzjati f'Ghawdex huwa ta' 8625.


DJAR - GĦAWDEX - APPARTAMENTI

14171. L-ONOR. ANTON TABONE staqsa lill-Ministru tad-Djar u Kunsilli Lokali: Jista' l-Ministru jgħid kemm-il flat battal f'Taċ-Ċawla f'Għawdex kien ġie okkupat b'awtorizzazzjoni mid-Dipartiment tad-Djar f'kull xahar minn Novembru 1996 sal-lum?
ONOR. ALFRED PORTELLI: Jien informat illi ġew awtorizzati żewġ allokazzjonijiet - waħda f'Settembru 1997 u oħra Jannar 1998.


GĦAWDEX - VOT GĦALL-KUNSILLI LOKALI

14172. L-ONOR. ANTON TABONE staqsa lill-Ministru tad-Djar u Kunsilli Lokali: B'riferenza għat-tweġiba ta' mistoqsija parlamentari numru 13720, jista' l-Ministru jagħti l-allokazzjoni globali lill-Kunsilli Lokali Għawdxin għas-sena 1998/99?
ONOR. ALFRED PORTELLI: Ninforma lill-Onor. Interpellant peress li l-istatistika tal-popolazzjoni tal-Kunsilli Maltin kif ukoll Għawdxin għadha ma ġietx ippubblikata mill-uffiċċju responsabbli għall-istatistika, l-allokazzjoni finanzjarja għall-Kunsilli Għawdxin, individwali kif ukoll globali, ma tistax tinħadem.


IMPJIEGI - ĦADDIEMA GĦAWDXIN

14173. L-ONOR. ANTON TABONE staqsa lill-Ministru tal-Ħarsien Soċjali: Jista' issa l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari numru 13719 u ċioe' jista' jagħti n-numru ta' nisa u irġiel f'impjieg fl-aħħar tas-sena 1997 f'Għawdex fil-Private Direct Production, fil-Private Market Service, fil-Public Sector u fit-Temporary Employment?
ONOR. EDWIN GRECH: L-informazzjoni mitluba għadha qed tinġabar u tingħata f'xi seduta oħra.
Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə