Debates tal-kamra tad-deputatiYüklə 356,57 Kb.
səhifə1/5
tarix03.04.2018
ölçüsü356,57 Kb.
  1   2   3   4   5
    Bu səhifədəki naviqasiya:
  • MINUTI

MALTA

DEBATES TAL-KAMRA TAD-DEPUTATI
(Rapport Ufficjali u Rivedut)


IT-TMIEN PARLAMENT

Seduta Nru. 145


L-Erbgħa, 19 ta' Novembru, 1997

Stampat fl-Uffiċċju ta' l-Iskrivan

Kamra tad-Deputati

MALTA

Prezz Lm1


IT-TMIEN PARLAMENT


Seduta Nru. 145


L-Erbgħa, 19 ta' Novembru, 1997

Il-Kamra tad-Deputati ltaqghet fil-Kamra tal-Parlament,

il-Palazz, il-Belt Valletta, fid-9.09 a.m.

Talba

SEDUTA NRU. 145
L-Erbgħa, 19 ta' Novembru, 1997


WERREJ

MINUTI 180

MISTOQSIJIET-TWEĠIBIET ORALI 180

TQEGĦID TA' KARTI FUQ IL-MEJDA 184

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 184

KUMITAT TA' PROVVISTA - ESTIMI ĠENERALI 1998 184

IT-TIELET JUM STABBILIT 184

MINISTERU TAL-ĦARSIEN SOĊJALI 184

AĠĠORNAMENT 216MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI MWIEĠBA BIL-MIKTUB 217MINUTIIl-Minuti tas-Seduta Nru. 144 li saret fit-18 ta' Novembru, 1997 ġew konfermati.


MISTOQSIJIET-TWEĠIBIET ORALIUFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU - SAFAR

9585. L-ONOR. VICTOR GALEA PACE (f'isem l-Onor. Austin Gatt) staqsa lill-Prim Ministru: Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm siefru delegazzjonijiet fid-dikasteru li għalih hu responsabbli mill-1 ta' Mejju sal-31 ta' Ottubru, 1997? X'kien l-iskop ta' kull safra, minn min kienet komposta d-delegazzjoni għal kull safra u kemm intnefaq għal kull safra? Jista' l-Prim Ministru jgħid ukoll mingħand liema aġenziji ta' l-ivvjaġġar ittieħdu l-biljetti ta' l-ajru u kemm tħallas lil kull aġenzija?
ONOR. JOE MIZZI (Ministru mingħajr Portafoll fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru) (f'isem il-Prim Ministru): Tweġiba tingħata f'xi seduta oħra.
MADAM SPEAKER (Onor. Myriam Spiteri Debono): L-Onor. Tonio Borg, mistoqsija supplimentari.
ONOR. TONIO BORG: Madam Speaker, ladarba qed nitkellmu fuq safar, jista' l-Ministru mingħajr Portafoll jgħidilna x'inhu l-iskop li, jekk mhux fiż-żjarat kollha, f'ħafna żjarat li qed jagħmel il-Prim Ministru barra minn Malta qed jiġi akkumpanjat minn deputat tal-gvern? GĦal dan jista' jirrispondi wkoll il-Viċi Prim Ministru. X'inhu l-iskop li deputat tal-gvern jakkumpanja lill-Prim Ministru f'dawn id-delegazzjonijiet barra minn Malta u xi tkun il-funzjoni tiegħu matul dawn iż-żjarat?
MADAM SPEAKER: Il-Ministru Mizzi.
ONOR. JOE MIZZI: Nitlob lill-Onor. Interpellant biex jagħmel mistoqsija parlamentari bil-miktub.
MADAM SPEAKER: L-Onor. Borg.
ONOR. TONIO BORG: Madam Speaker, ladarba qegħdin fil-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari ma naħsibx li huwa f'loku li wieħed jgħidli biex nagħmel mistoqsija bil-miktub. Din hija kwestjoni ta' policy. Mhux l-ewwel darba li deputat tal-gvern akkumpanja lill-Prim Ministru barra minn Malta u għalhekk ninsisti li ningħata risposta. Jien naħseb li anke l-Viċi Prim Ministru, li huwa preżenti, jista' jagħtini risposta fuq dan ir-rigward.
Kulma qed nitlob jien huwa li jgħiduli r-raġuni għaliex deputati tal-gvern - dawn m'humiex impjegati pubbliċi, għax kieku dik hija kwestjoni oħra, imma aħna nafu li deputati tal-gvern ma jistgħux ikunu mpjegati pubbliċi - qed jakkumpanjaw kull darba lill-Prim Ministru f'delegazzjonijiet barranin meta jmorru barra minn Malta u xi tkun il-funzjoni tagħhom matul dawn iż-żjarat?
MADAM SPEAKER: Il-Viċi Prim Ministru.
ONOR. GEORGE VELLA (Viċi Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u ta' l-Ambjent): Madam Speaker, nistgħu ngħidu li parti mill-iskop huwa wieħed edukattiv. Veru li hawnhekk aħna qed nagħmlu xogħol leġislattiv biex immexxu l-pajjiż pero' dan ma jfissirx li tinżel xi purtiera bejn il-front-benchers u l-back-benchers, jiġifieri bejn dawk li qegħdin li fuq quddiem u dawk li qegħdin fuq wara. Min illum qiegħed fuq wara, għada jaf ikun fuq quddiem u l-iskop ta' dan kollu huwa li lill-membri parlamentari, speċjalment lil dawk ġodda, nesponuhom għall-atmosfera u għall-ambjent ta' dawn il-konferenzi l-kbar. Il-kollega tiegħi huwa korrett għax kienet id-deċiżjoni tal-Prim Ministru - ovvjament aħna lkoll naqblu ma' din id-deċiżjoni - li meta nkunu mistednin għal konferenzi li għandhom ċertu impatt u ċerta atmosfera, bħal ngħidu aħna dawk tal-United Nations jew tal-Commonwealth Heads of Government ta' Edinburgh, nieħdu membru parlamentari magħna ħalli jiġi espost għal din il-konferenza. B'hekk meta jkun hemm bżonn li sostitut membru jakkumpanja xi delegazzjoni parlamentari fl-aħħar mument, bħalma ġara l-bieraħ stess, ikun aħjar jekk dan il-membru diġa' jkollu exposure għal dawn it-tip ta' konferenzi.
Jien nista' nassigura lill-Onor. Interpellant li dawn id-deputati tal-gvern imorru mad-delegazzjonijiet biex jinnotaw, biex jitgħallmu u anke biex jiġu involuti f'xi taħdidiet - bħal meta aħna attendejna għas-summit tal-Council of Europe fejn kellna laqgħat ma' diversi nies importanti, bħal Jacques Poos u Romano Prodi - u b'hekk jitgħallmu l-arti ta' din it-tip ta' politika. Jien żgur li ma nqisx li dawn huma flus mormija.
MADAM SPEAKER: L-Onor. Borg.
ONOR. TONIO BORG: Madam Speaker, għaliex il-Viċi Prim Ministru jidhirlu li l-edukazzjoni tad-deputati tal-gvern għandha ssir a spejjeż ta' fondi pubbliċi? F'dan il-Parlament m'hawnx distinzjoni bejn membri parlamentari, ħlief bejn il-gvern u l-bqija tal-Parlament. Allura ma jarahx diskriminatorju l-fatt li d-deputati tal-Gvern qed jitgħallmu l-arti tad-diplomazija u tal-konferenzi barra minn Malta permezz ta' fondi pubbliċi? Ma jaħsibx li qed iġebbed xi ftit l-argument meta qed jgħid li biex xi ħadd ikun ippreparat għal xi konferenza internazzjonali - jew xi laqgħa internazzjonali bħal dik tal-Joint Parliamentary Committee, għax jien naħseb li għal dan il-kumitat kien qed jirriferi meta semma li saret sostituzzjoni ta' xi membru parlamentari - irid jakkumpanja lill-Prim Ministru a spejjeż ta' fondi pubbliċi? Il-Viċi Prim Ministru ma jidhirlux li hemm okkażjonijiet oħrajn fejn dan il-Parlament, jiġifieri kemm il-Gvern kif ukoll l-Oppożizzjoni, jipparteċipaw f'laqgħat internazzjonali bħal, per eżempju, f'dawk tal-Commonwealth, f'tal-Kunsill ta' l-Ewropa u f'konferenzi tal-Ġnus Magħquda?
MADAM SPEAKER: Il-Viċi Prim Ministru.

ONOR. GEORGE VELLA: Madam Speaker, bħalma jaf il-kollega tiegħi, il-konswetudini dejjem kienet li jkun hemm ħafna okkażjonijiet fejn iż-żewġ naħat tal-Kamra jkunu rappreżentati u allura m'hi qed issir l-ebda diskriminazzjoni bejn il-membri tan-naħa tal-Gvern u dawk tan-naħa ta' l-Oppożizzjoni.
Jien id-diskriminazzjoni u l-ħela ta' flus il-poplu narahom meta per eżempju, wieħed jieħu miegħu lis-segretarju privat tiegħu, l-assistent personali jew id-direttur tiegħu u anke xi hairdresser. Dak huwa żgur ħela ta' flus il-poplu! Safejn naf jien s'issa f'din il-leġislatura l-Prim Ministru jew il-MP's li marru barra minn Malta għal xi konferenza qatt ma tellgħu lil xi assistent personali jew segretarju magħhom.
Aħna qed inżommu d-delegazzjonijiet to the bearest minimum u qed nagħmlu kontroll ukoll biex naraw li verament ikun hemm il-bżonn li delegazzjoni tmur barra minn Malta. Madam Speaker, nista' nassigura lill-Kamra li l-fondi pubbliċi qed jiġu mħarsa bl-ikbar skrupolożita' u onesta' u kull sitt ħabbiet li qed nonfqu, qed nonfquh fl-aħjar interess tal-pubbliku.


AFFARIJIET BARRANIN - SAFAR

9586. L-ONOR. VICTOR GALEA PACE (f'isem l-Onor. Austin Gatt) staqsa lill-Viċi Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u ta' l-Ambjent: Jista' l-Viċi Prim Ministru jgħid kemm siefru delegazzjonijiet fid-dikasteru li għalih hu responsabbli mill-1 ta' Mejju sal-31 ta' Ottubru, 1997? X'kien l-iskop ta' kull safra, minn min kienet komposta d-delegazzjoni għal kull safra u kemm intnefaq għal kull safra? Jista' l-Viċi Prim Ministru jgħid ukoll mingħand liema aġenziji ta' l-ivvjaġġar ittieħdu l-biljetti ta' l-ajru u kemm tħallas lil kull aġenzija?
ONOR. GEORGE VELLA: L-informazzjoni mitluba għadha qed tinġabar.


FINANZI U KUMMERĊ - SAFAR

9587. L-ONOR. VICTOR GALEA PACE (f'isem l-Onor. Austin Gatt) staqsa lill-Ministru tal-Finanzi u Kummerċ: Jista' l-Ministru jgħid kemm siefru delegazzjonijiet fid-dikasteru li għalih hu responsabbli mill-1 ta' Mejju sal-31 ta' Ottubru, 1997? X'kien l-iskop ta' kull safra, minn min kienet komposta d-delegazzjoni għal kull safra u kemm intnefaq għal kull safra? Jista' l-Ministru jgħid ukoll mingħand liema aġenziji ta' l-ivvjaġġar ittieħdu l-biljetti ta' l-ajru u kemm tħallas lil kull aġenzija?
ONOR. JOE MIZZI (f'isem il-Ministru tal-Finanzi u Kummerċ): It-tagħrif mitlub qed jitqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra.


ĠUSTIZZJA U KUNSILLI LOKALI - SAFAR

9588. L-ONOR. VICTOR GALEA PACE (f'isem l-Onor. Austin Gatt) staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja u Kunsilli Lokali: Jista' l-Ministru jgħid kemm siefru delegazzjonijiet fid-dikasteru li għalih hu responsabbli mill-1 ta' Mejju sal-31 ta' Ottubru, 1997? X'kien l-iskop ta' kull safra, minn min kienet komposta d-delegazzjoni għal kull safra u kemm intnefaq għal kull safra? Jista' l-Ministru jgħid ukoll mingħand liema aġenziji ta' l-ivvjaġġar ittieħdu l-biljetti ta' l-ajru u kemm tħallas lil kull aġenzija?
ONOR. JOE MIZZI (f'isem il-Ministru tal-Ġustizzja u Kunsilli Lokali): Mill-1 ta' Mejju sal-31 ta' Ottubru, 1997 siefru delegazzjonijiet mill-ministeru tiegħu u mid-dipartimenti u kummissjonijiet li jaqgħu taħtu kif indikati fl-iskeda li qed inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra.
Din l-iskeda tinkludi d-dettalji kollha li talab l-Onor. Interpellant.


TURIŻMU - SAFAR

9589. L-ONOR. VICTOR GALEA PACE (f'isem l-Onor. Austin Gatt) staqsa lill-Ministru tat-Turiżmu: Jista' l-Ministru jgħid kemm siefru delegazzjonijiet fid-dikasteru li għalih hu responsabbli mill-1 ta' Mejju sal-31 ta' Ottubru, 1997? X'kien l-iskop ta' kull safra, minn min kienet komposta d-delegazzjoni għal kull safra u kemm intnefaq għal kull safra? Jista' l-Ministru jgħid ukoll mingħand liema aġenziji ta' l-ivvjaġġar ittieħdu l-biljetti ta' l-ajru u kemm tħallas lil kull aġenzija?
ONOR. JOE MIZZI (f'isem il-Ministru tat-Turiżmu): L-informazzjoni mitluba hija kif ġej :


DELEGATION VISIT EXPENSE AIR TICKET AGENCY

P. Galea Germany 746.76 102.76 Air Malta

Minister Germany Air Malta

N. Camilleri Switzerland 1,399.36 181.10 Swiss Air

A. Incorvaja EIBTM 181.10 Swiss Air

P. Galea 390.50 T. Cook

Minister Italy 270.00 Air Malta

P. Galea Russia 975.18 403.50 T. Cook

P. Galea Sicily 621.16

F. Zahra

F. Debono

L. Vella Scotland 1,390.57 237.30 T. Cook

Galea

Debono ETC Conf. 205.60 Air Malta

CEO Sweden/UK 1,501.52 355.05 T. Cook

S. Psaila Sweden 37.50 Air Malta

Minister Sweden

Minister UK 650.13 10.60 Air Malta

J. Cutajar 190.30

Minister Cyprus 650.57 Air Malta

G. Micallef 196.60

Minister Libya 449.83

M. Cachia Turkey 221.93 Air Malta

L. Zammit Munro 241.93

Minister Catania 288.30 Air Malta

M. Brincat

Minister London 286.15 Air Malta

M. Brincat

CEO 648.45 350.00

Minister Italy 269.92 Air Malta

Galea Debono Turkey-ETC 1,677.31 383.50 T. Cook

L. Vella 296.80

N. Mifsud Turkey 269.74

G. Micallef Spain 377.96 Air Malta

J. Rizzo UK 506.89 76.20 Air Malta

J. Rizzo Rome 298.63 90.40 Air Malta

Mr. Pinchbeck UK 2,095.00 132.60 Air Malta

Mr. Warrington

P. Mifsud UK 2,296.88 172.80 Air Malta

S. Micallef

L. Borg Switzerland 1,519.02 345.90 Air Malta

T. Camilleri

W. Zahra Holland 799.28 385.70 Air Malta

J. Rizzo UK 806.66 300.60 Air Malta

J. Lanzon Milan 319.85 281.10 Air Malta


MADAM SPEAKER: L-Onor. Ċensu Galea, mistoqsija supplimentari.
ONOR. CENSU GALEA: Madam Speaker, forsi l-Ministru daħal f'ċertu dettall esaġerat fir-risposta tiegħu. (Interruzzjonijiet) Jista' l-Ministru jispjegali xi jfissru l-ittri EIBTM u CEO li ssemmew f'din ir-risposta parlamentari?
MADAM SPEAKER: Il-Ministru.
ONOR. JOE MIZZI: Meta kont l-iskola jien kont tgħallimt li CEO tfisser chief executive officer. GĦar-rigward ta' l-abbreviation l-oħra nista' ngħidlek li din għandha x'taqsam mat-turiżmu. (Interruzzjonijiet)
L-abbreviation EIBTM tikkonċerna xi konferenza li għandha x'taqsam mat-turiżmu. Pero' biex tingħata d-dettalji eżattament ta' xi tfisser din l-abbreviation nitolbok tagħmel mistoqsija parlamentari bil-miktub ħalli tkun tista' tingħata din l-informazzjoni. (Interruzzjonijiet)
MADAM SPEAKER: L-Onor. Galea.

ONOR. CENSU GALEA: Madam Speaker, il-Ministru żgur li ma jistax jgħidli li din l-abbreviation m'hijiex parti mir-risposta għax qiegħda inkluża fiha u għalhekk jien nixtieq li ningħata din l-informazzjoni. Jekk ma jafhiex, ma jimportax imma jgħidilna li ma jafhiex. (Interruzzjonijiet)
MADAM SPEAKER: Il-Ministru.
ONOR. JOE MIZZI: Madam Speaker, jien qrajt ir-risposta skond l-iStanding Orders u allura żgur li m'iniex out of order. Qiegħed out of order min qed jagħmel id-domanda.
MADAM SPEAKER: L-Onor. Ċensu Abela, mistoqsija supplimentari.
ONOR. CARMELO ABELA: Madam Speaker, wieħed jieħu gost jinnota l-ħerqa kbira li għandhom sħabna tan-naħa l-oħra biex ikunu jafu d-dettalji fuq is-safar u d-delegazzjonijiet għax dan ifisser li fl-aħħar ikkonvertew huma wkoll. Madanakollu jien nixtieq nistaqsi lill-Ministru kemm kien jingħata sodisfazzjon f'din il-Kamra fi żmien il-leġislatura l-oħra dwar is-safar, liema safar, kif spjega l-Viċi Prim Ministru, apparti li kien isir bla kontroll, kien jattira ċerti nies li ċertament ma kellhom qatt jitilgħu mad-diversi delegazzjonijiet.

MADAM SPEAKER: Il-Ministru.
ONOR. JOE MIZZI: Madam Speaker, ikun tajjeb jekk wieħed jikkompara l-informazzjoni li kienet tingħata fi żmien il-leġislatura l-oħra ma' dik li qed tingħata matul din il-leġislatura. Għax filwaqt li llum qed tingħata l-informazzjoni rikjesta min-naħa tal-Gvern, tista' tgħid li fil-maġġoranza assoluta tal-każi matul il-leġislatura preċedenti din l-informazzjoni ma kenitx tingħata. GĦalhekk jidher ċar li aħna qed inżommu dak li wegħdna fil-programm elettorali tagħna, jiġifieri li nkunu trasparenti.
MADAM SPEAKER: Grazzi. Il-ħin tal-mistoqsijet għadda. Ngħaddu għat-Tqegħid ta' Karti. Il-Ministru Mizzi.Yüklə 356,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə