Ders iÇERİkleri stv 501 – Sosyal Teori Ve Medya ÇalışmalarıYüklə 26,77 Kb.
tarix31.10.2017
ölçüsü26,77 Kb.
#24382

DERS İÇERİKLERİ

STV 501 – Sosyal Teori Ve Medya Çalışmaları (Zorunlu Ders, Akts: 7)

İletişim çalışmalarında sosyal teorinin yeri ve kazanımlarını değerlendirme amacı taşıyan dersin içeriğinde, pozitivist metodoloji, eleştirel teori, medya çalışmalarında etki paradigması, İngiliz kültürel çalışmalar ekolü ve iletişim çalışmalarında feminist metodolojinin katkıları yer almaktadır. Ders medya çalışmalarını tarihsel bir dizge içinde ele almayı ve bu bağlamda sosyal teorinin kaydettiği aşamaları karşılaştırmalı olarak okumayı amaçlamaktadır.STV 503- Film Çözümlemeleri ( Zorunlu Ders, Akts: 8)

Hem sanatsal hem de endüstriyel bir üretim alanı olarak filmin analizine yönelik farklı kuramsal perspektifleri ve metodolojik yaklaşımları ele almayı amaçlayan ve en temelde “bir filmin nasıl okunacağı” sorusundan yola çıkan dersin kapsamında, göstergebilimsel, tarihsel ve ideolojik çözümleme yöntemleri, psikanalitik film okumaları, metinlerarasılık, sosyolojik film analizi, tarihselci yaklaşım ve feminist metodoloji yer almaktadır. Ders temel kavram ve kuramsal perspektiflerin tartışılmasıyla birlikte, uygulamalı film analizine yönelik atölye çalışmalarını da içermektedir.STV 502 Seminer (Zorunlu Ders, Akts: 9)

Seminer dersi, Sinema ve Televizyon yüksek lisans programı öğrencilerinin, kayıtlı oldukları alanla ilgili tarihsel ve güncel bilgileri araştırma ve inceleme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu maksatla dersin içeriği, öğrencilerin çalışmak istedikleri konu ya da daha sonraki yıllarda gerçekleştirecekleri tez çalışmaları için (literatür tarama, saha araştırması, argümantasyon vb.gibi) bilimsel araştırma metotlarını uygulama, bilimsel çalışmalarını sunma ve savunma aşamalarından oluşur.STV 504- Belgesel Sinema Ve Toplumsal Bellek (Zorunlu Ders, Akts:6)

Bu dersin içeriği, belgesel sinemayı, tarihsel gelişim süreci içinde ve “toplumsal bellek” kavramı bağlamında ele almaktır. Belgesel sinemanın tarih yazımındaki rolü, toplumsal bellek ve belgeleme çalışmalarında belgesel sinemanın işlev ve önemi, dünya ve Türk sinemasından örneklerle birlikte değerlendirilecektir. Bu yolla öğrencilerin belgesel sinemaya daha bilinçli bir şekilde yaklaşmaları hedeflenmektedir.STV 504 – Türkiye’de Yayıncılığın Tarihi (Zorunlu Ders, Akts: 5)

Bu ders, Türkiye özelinde yayıncılığın tarihini, toplumsal ve siyasal tarihle birlikte değerlendirmeyi, bununla birlikte Türkiye’deki yayıncılığa dair endüstriyel ve hukuki esasları aktarmayı amaçlar. Bu amaçla derste medya sahipliği ile medya içeriği arasındaki bağlantılar göz önünde tutularak, Türkiye’de kamusal radyo ve televizyon yayıncılığının tarihi, özel radyo ve televizyonlara geçiş süreci, uydu yayıncılığının ve dijital medyanın gelişimi, reklamcılığın etkileri ele alınacak, günümüz medya ortamı tarihsel bir okumayla değerlendirilecektir.SEÇMELİ DERSLER

STVS 511 Siyasal İletişim (Akts: 5)

Ders içeriğinde siyaset ve iletişim arasındaki bağlantılar, temsil politikalarında siyasal iletişimin rolü, siyasal iletişim biçimleri ve kullanım alanları, siyasi partilerin iletişime yaklaşımı, siyasal iletişim alanın kurumsallaşması ve demokratik toplumlardaki işlevi, dijital medya ve siyasal iletişim, toplumsal muhalefet hareketlerinde siyasal iletişimin kullanım tarzları yer almaktadır. Ders gerekli görüldüğü takdirde atölye çalışmalarına uygundur.STVS 513- Türk Sinemasında Dönemler (Akts:5)

Türk sinema tarihine dönemsel olarak yaklaşan ders kapsamında, Türk sinemasının erken dönemi, Muhsin Ertuğrul ve tiyatrocular dönemi, geçiş dönemi, sinemacılar kuşağı, Yeşilçam’ın gelişimi ve Türk sinemasının endüstrileşme çabaları, toplumcu gerçekçilik ve ulusal sinema tartışmaları, 1980 askeri darbe sonrası Türk sineması, 1990’lı yıllarda gelişen yönetmen sinemaları ve 2000 sonrası Türk sineması ele alınacaktır. Başlangıcından günümüze Türk sinemasının kaydettiği aşamalar, dönemsel olarak kendini gösteren film hareketleri ve akımlarıyla birlikte değerlendirilecek, ayrıca farklı sinema tarihçilerinin Türk sinemasını nasıl dönemselleştirdiği tartışılacaktır.STVS 515- Türkiye’de Medyanın Dönüşümü (Akts: 5)

Bu dersin kapsamında askeri rejim döneminden başlayarak, Türkiye’de yayıncılık politikasında Özal Hükümeti’nin öncülük ettiği ve sonraki siyasi parti dönemlerinde de sürdürülen özelleştirme hareketinin medyayı nasıl bir dönüşüme uğrattığı iktidar sorunsalı merkezinde ele alınacaktır. Bugünün radyo ve televizyon yayıncılığını şekillendiren iletişim politikalarının nedenleri, aktörleri, uygulamaya geçirilme biçimleri değerlendirilecektir.STVS 517 - Türk Sinemasında Temsil (Akts: 5)

Bu ders, en temelde Türk sinemasında ulusal, toplumsal, etnik ve toplumsal cinsiyet kimliklerinin hangi temsil politikaları ve mekanizmaları içinde, nasıl işlendiğini araştırmaya ve tartışmaya yöneliktir. Temsil aracılığıyla kimliklerin yapılandırılma ve biçimlendirilme biçimleri, bunlara etki eden tarihsel, siyasal ve kültürel koşullar, Türk sinemasındaki türlerin kimliği temsil tarzları, Yeşilçam ve yönetmen sinemalarının farklı temsil stratejileri bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.STVS 519 İletişim Araştırmaları (Akts: 5)

 İletişim ve medya alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma ve analiz etme becerisini geliştirme amacı taşıyan ders, iletişim alanında araştırma yapmanın tarihini, araştırmanın bilimsel kriter ve kavramlarını, iletişim çalışmalarındaki belli başlı kuramsal yaklaşımları (pozitivizm, yorumlayıcı yaklaşım ve eleştirel gerçekçilik), iletişim araştırma yöntemlerini (içerik analizi, metin analizi, ideolojik çözümlemeler vb.) içermektedir. Derste gerekli görüldüğü takdirde küçük çaplı araştırma uygulamaları gerçekleştirilecektir.

STVS 521 – Film Endüstrisi (Akts: 5)

Sinemanın endüstriyel yönünü iktitadi, sosyo-politik ve teknolojik gelişmeler bağlamında ele almayı amaçlayan ders, kültür endüstrisi içinde sinemanın yeri, popüler sinema, film yapım-dağıtım ve gösterim zincirinin dinamikleri, yerli ve yabancı film şirketleri, film endüstrisi ve izleyici ilişkisi, sinema dernekleri ve birliklerinin film endüstrideki yerleri, bağımsız sinema gibi konu başlıklarını içermektedir.STVS 523 - Film Çalışmalarında Yeni Tartışmalar (Akts: 5)

Çağdaş film çalışmalarını, sinemada gelişen yeni anlatı formları ve temsil stratejilerini inceleme amacı taşıyan bu ders kapsamında, günümüzdeki farklı sinema anlayışları, bunların film kuramları ve genelde sosyal bilim alanında ortaya atılan yeni teorilerle olan bağları, Yeni Hollywood, Dogma hareketi, yeni İran sineması, yeni Uzak Doğu sineması ve farklı anlatılar ortaya koyan diğer dünya sinemaları yer almaktadır. Derste ayrıca hem film kuramı hem de pratiğinde gerçekleşen yeni arayışların Türk sinemasına yansımaları ele alınacaktır. Ders, kuramsal tartışmaların yanında, film gösterimleri ve analizleri üzerinden yürütülecektir.STVS 525 –Sinemanın Toplumsal Tarihi (Akts: 5)

Bu ders, sinemanın toplumsal gerçekliği üretim ve alılmama aşamalarında hangi yollarla inşa ettiğini araştırma amacı taşır. Bu amaç doğrultusunda sinema tarihinde ortaya çıkan hareket ve akımların hem toplumları yansıtma hem de bir dinamik olarak toplumsal muhalefeti harekete geçirme işlevi ele alınacaktır. Ders kapsamında; sinema ve tarih ilişkisi, modernist sinemanın gelişimi, 1968 ve sinema, liberal ve muhafazakar söylemlerin film temsil pratiklerine yansımaları, sinemada postmodernist yönelimler, küreselleşmenin sinema üzerindeki etkileri, sinemada oryantalizm, post-sinema gibi temel başlıklar yer almaktadır.STVS 527 Türkiye’de Televizyon Ve Türler (Akts: 5)

Bu dersin içeriğini Türkiye’de televizyon programcılığının tarihsel gelişim ve çağdaş televizyon türleri oluşturmaktadır. Dersin kapsamında kültürel bir form olarak televizyon, hem televizyonun başka iletişim araçlarından kendisine taşıdığı hem de televizyona özgü geliştirilen anlatı türleri ve kategorileri, TV draması, dizi, komedi, reality show, soap opera, yarışma programları, TV belgeseli ve haber gibi programların söylemsel formasyonu, Türkiye’de tematik televizyonlar, TV programları ve izleyici arasındaki ilişki, değişen TV programcılığı ve izleyici alışkanlıkları ele alınacaktır.STVS 529 – TV’de Haber Üretimi (Akts: 5)

Bu ders, televizyondaki haber üretiminin yazılı ve işitsel medyadakinden farkını ortaya koyma, televizyon haberciliğinin temel özelliklerini aktarma ve televizyondaki haber üretimine etki eden faktörleri eleştirel bir yaklaşımla ele alma amacındadır. Bu maksatla ders, televizyon haberciliğinin dili, haber kaynağı, haber-görüntü ilişkisi, haber toplama süreci, televizyon haberciliğinin aktörleri gibi doğrudan üretim sürecini ilgilendiren konuları kapsamakla birlikte, televizyon haberciliğinde etik, yeni piyasa koşullarının televizyon haberciliğine etkileri, siyasal ideoloji ve televizyon haberciliği gibi tartışma başlıklarını da içermektedir.STVS 512 – Politik Sinema (Akts: 5)

Spesifik olarak siyasi meseleleri ve kavramları anlatı düzlemine taşımış filmlere odaklanacak olan bu ders kapsamında, politik sinemanın tarihi, belli başlı politik film yönetmenleri, politik sinemada öne çıkan temalar ele alınacaktır. Derste politik sinemanın geçmişten günümüze kat ettiği yol, bağımsızlık mücadeleleri, devlet-birey ilişkileri, ulusal kimlik ve milliyetçilik, politik öznellik gibi temel kavramlar etrafında incelenecektir.STVS 514 –Auteur Sineması (Akts: 5)

1960’lı yıllarda Fransız sinemasının literatüre kazandırdığı ve daha çok sinemanın modernist periyodunda kendisini gösteren“auteur” kavramının tarihsel gelişimi, çağdaş dünya sinemasında aldığı yeni biçimler bu dersin ana hattını oluşturmaktadır. Yaratıcı yönetmen sineması olarak da adlandırılan auteur sinemasının kuramsal altyapısı, auteur kabul edilen yönetmenler ve filmleri, auteur sinemasının olanakları, uygulamada karşılaşılan sorunlar, post-modern auteur sineması, dersin kapsamında “yaratıcılık” sorunsalı etrafında incelenecektir.STVS 516 Yeni Medya Sosyolojisi (Akts: 5)

Geleneksel medya ve geleneksel medya metinlerinin yerini almaya başlayan yeni medya ve/veya dijital teknolojilerin kullanım biçimleri, doğrudan doğruya toplum-birey ilişkilerine yansımakta, yeni toplumsallık ve öznellik mecralarına yol açmaktadır. Bu ders, iletişim bilimlerinin yeni medya üzerine gerçekleştirdiği tartışmaları, varsayımları, analizleri ve yeni araştırma yöntemlerini kapsamaktadır. Bu maksatla dersin içeriğini, yeni medyanın tanımı, kullanım alanları, enformasyonal özellikleri, kültür endüstrisi içindeki yeri, toplumsallaşma pratiklerinde ve kamusal alanda yarattığı değişiklikler, politik öznellik üzerindeki etkileri, halkla ilişkilerdeki rolü oluşturmaktadır.STVS 518- Türk Sinemasında Sansür (Akts: 5)

Bu ders Türk sinemasında karşılaşılan sansür problemine, ifade özgürlüğü ve fikri haklar temelinde yaklaşmaktadır. Ders kapsamında ele alınacak sansür kavramı, sansürün ayırt edici özellikleri, hukuki ve siyasi temelleri, Türk sinemasında sansürün nedenleri ve kısa tarihi, yaratıcılık ve ifade özgürlüğünde ortaya çıkardığı sorunlar, oto-sansür, denetleme mekanizması, telif hakları gibi konular örnekler üzerinden incelenecektir.STVS 520 Sinemada Kadın Yönetmenler (Akts: 5)

Bu ders, sinema alanında çalışan kadın yönetmenleri, kadınlara özgü yönetmen sinemalarını ve filmlerini tanıtma ve kadın yönetmenlerin toplumsal cinsiyet meselesine yaklaşımlarını inceleme amacı taşımaktadır. Dersin araştırma alanında kadın auteurler, onların inşa ettikleri kadınlık ve erkeklik temsilleri, kadın yönetmen sinemalarında toplumsal cinsiyeti anlatısallaştırma biçimleri, feminist sinema tarihi ve kuramı, Türk sinemasında kadın yönetmenler gibi temel başlıklar yer almaktadır. Ders, içeriğe uygun olarak seçilmiş film örneklerinin analiziyle birlikte sürdürülecektir.STVS 522 TV Çözümlemeleri (Akts: 5)

Televizyonu anlam üretimi ve ortak bir anlamlandırma sistemi olarak ele alan bu ders, yerel, ulusal ve global ölçekte televizyonun kültürel işlevlerini, ekonomik, politik ve toplumsal etkileri bağlamında çözümleme amacı taşımaktadır. Bir anlatı olarak televizyona dair yaklaşımları incelemeye yönelen bu dersin içeriğinde, bir araç olarak televizyonun epistemolojik özellikleri, program akışı planlama, televizyon türleri, televizyona özgü anlatı stratejileri, içerik yapılaşması ve toplumsal kültür ilişkisi gibi temel başlıklar yer almaktadır.STVS 524 TV Çalışmalarında Güncel Eğilimler (Akts: 5)

Medyanın giderek tümleşik bir hal almasıyla birlikte televizyon da bir kitle iletişim ve temsil aracı olarak kendini yenilemektedir. Yeni medya ve dijital teknolojilerin etkisiyle değişim sürecine girmiş televizyona yönelik gerçekleştirilen çağdaş iletişim çalışmalarının teorik ve metodolojik yaklaşımları bu dersin ana hattını oluşturmaktadır. Küreselleşen iletişim ortamında televizyona dair kuramsal yaklaşımlar, Marshall McLuhan, Jean Baudrillard, Pierre Bourdieu, Noam Chomsky ve Manuel Castells’in geliştirdiği kavramsal çerçeve bağlamında ele alınabilir.STVS 526 – Avrupa Birliği Ve Medya Politikaları (Akts: 5)

Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı ve medya politikaları arasındaki bağlantıyı inceleme amacı taşıyan bu ders kapsamında, AB’nin yapısı ve kurumları, entegrasyon teorileri (federalizm, işlevselcilik, yeni-işlevselcilik), AB’de politika yapım süreçleri, kamu yayıncılığına yönelik AB’de gerçekleştirilen tartışmalar, AB’nin yayıncılık standartları ve AB ile müzakere sürecindeki Türkiye’nin yayıncılık politikaları yer almaktadır.STVS 528 Yayıncılık Politikaları (Akts: 5)

Bu ders, dünya ve Türkiye’deki yayıncılık politikalarının hangi esaslar üzerine kurulduğunu, yayıncılık faaliyetlerini, uygulamada karşılaşılan sorunları, ekonomik, teknolojik ve siyasi faktörlerin yayıncılık politikalarına etkilerini incelemeyi amaçlar. Dersin kapsamında kamu hizmeti yayıncılığının tanımı ve esasları, yayıncılık alanındaki endüstriyel rekabet ortamı, yayıncılıkta neoliberal politikalar, trans-ulusal yayıncılık politikaları gibi ana başlıklar yer almaktadır.
Kataloq: uploads -> media
media -> "Təsdiq edirəm"
media -> Gəminin (daxili sularda üzən gəmilər üçün) sanitariya nəzarətindən azad edilməsi haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə
media -> Yeyinti məhsulları üzərində “müalicəvi”, “pəhriz” və onlara bərabər tutulan adların verilməsi və reklam xarakterli digər məlumatların etiketdə yerləşdirilməsinə icazə məktubunun verilməsi üzrə
media -> Üzmə hüququ üçün gəmi (daxili sularda üzən gəmilər üçün) sanitariya şəhadətnaməsinin verilməsi məqsədi ilə müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə
media -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü IL tarixli
media -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü IL tarixli
media -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü IL tarixli

Yüklə 26,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə