Ders tanimlari yarıyıl I psir 101 Siyaset Bilimine Giriş (3-0-3) akts 6Yüklə 68,62 Kb.
tarix07.08.2018
ölçüsü68,62 Kb.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
DERS TANIMLARI
Yarıyıl I
PSIR 101 Siyaset Bilimine Giriş (3-0-3) AKTS 6

Bu ders öğrencileri siyaset biliminin temel kavramsal çerçeve ve metodlarıyla tanıştırmayı amaçlar. Siyasal fikirler, teoriler ve sistemleri inceler. Derste ele alınacak konulardan bazıları: güç, meşruluk, egemenlik ve otorite, modern ulus devletin gelişimi, insanların siyasal davranışları, siyasal kültür, katılım, demokrasi, siyasal partiler ve baskı grupları, yasama ve yürütme güçleri, yargı ve bürokrasi, siyasal teoridir.


PSIR 103 Uluslararası İlişkilere Giriş (3-0-3) AKTS 5

Bu ders Uluslararası İlişkiler alanına giriş dersi niteliğindedir. Öğrencileri var olan siyasal sistemlerin gelişimi, aktörler, analiz seviyeleri, anahtar kavramlar ve alana dair ana teorik yaklaşımlarla tanıştırmayı hedefler. Dersin içeriğinde Uluslararası İlişkilerde Çatışma ve İşbirliği ile Uluslararası İlişkiler İmajlar ve Teoriler giriş konuları vardır. Bu ders Uluslararası İlişkiler alanına genel bakış mahiyetindedir ve öğrencileri daha sonraki derslere hazırlayacak yetilerle donatır.PSIR 105 Dünya Siyasi Tarihi (1914’e kadar) (3-0-3) AKTS 5

Bu ders uluslararası siyasi tarihi Vestfalya düzeninden I. Dünya Savaşı’na kadarki dönemi, milliyetçilik, sosyalizm ve emperyalizm kavramlarına önem vererek inceler. 19. Yüzyıl Avrupa siyasal güç dengesi, İngiltere’deki siyasi gelişmeler, Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları, Avrupa Uyumu, 1830 ve 1848 Devrimleri, İtalya ve Almanya’da birleşmeler, Endüstri Devrimi ve Sömürgecilik, Amerika Birleşik Devletleri’nin yükselişi, Osmanlı ve Batılı güçler arasındaki ilişkiler, I. Dünya Savaşı’nın nedenleri incelenecektir.ECO 101 İktisada Giriş I (3-0-3) AKTS 5

Dersin amacı, öğrencilere iktisat alanında, başlangıç düzeyindeki temel bilgileri vermek ve ileride kullanacakları iktisadi uygulamalar için aşinalık oluşturmaktır.


YDL 103 İngilizce I (3-0-3) AKTS 4

Bu ders Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencilerine üniversite seviyesinde okuma ve yazma becerileri kazandırır.


BIM 153 Bilişim Teknolojileri I (2-0-2) AKTS 3

Bu derste öğrenciler bilgisayarın donanım ve yazılım parçalarını öğrenir, MS office word programlarını kavrayıp kullanabilir düzeye gelirler.
TUR 101 Türk Dili I (2-0-2) AKTS 2

Bu derste amaç öğrencilere Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; Öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliştirmek; yazım (imlâ) kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak; kitap okuma alışkanlığı edindirmek; bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmaktır.
Yarıyıl II

PSIR 102 Siyaset Sosyolojisi (3-0-3) AKTS 6

Bu ders siyaset sosyolojisi ve temel kavramları üzerinedir. Devletler ve toplumlar arasındaki ilişkileri inceler ve siyasal olayların sosyal temellerine iner. İncelenecek konular arasında siyasal yapılanmalar, güç ve siyasetin sosyal temelleri, siyasal süreç ve siyasal kurumların ilişkileri vardır.


PSIR 104 Uluslararası İlişkiler İmajlar ve Teoriler (3-0-3) AKTS 5

İmajlar ve teoriler akademisyenlerin ve analistlerin uluslararası sistemi anlamak için kullandıkları entellektüel çerçeveyi belirler. Bu ders öğrencileri uluslararası ilişkilerdeki ana yazarlar ve teorik tartışmalarla tanıştırır. Uluslararası İlişkiler alanında batılı imajlar/yaklaşımlara dair ana klasiklere odaklanır: gerçekçilik, çoğulculuk, küreselleşme, normatif değerlendirmeler ve aynı zamanda uluslararası ilişkiler teorilerindeki güncel tartışmaları batılı olmayan katkılar göz önünde bulundurularak incelenecektir. Öğrencilerin güncel uluslararası ilişkileri belirtilen yaklaşımlarla kavramasına yardımcı olacaktır. Bu ders öğrencilerin yalnızca bu devingen alandaki güncel trendleri anlamasına değil, güncel teorik çalışmaları ve tartışmaları daha önceki kavramsal çerçeveye oturtmasına da yardımcı olacaktır.PSIR 106 Dünya Siyasi Tarihi (1914’den Günümüze) (3-0-3) AKTS 5

Bu ders I. Dünya Savaşı’ndan günümüze 20. Yüzyıl tarihine odaklanır: I. Dünya Savaşı, Bolşevik Devrimi, iki dünya savaşı arası dönem, II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, Soğuk Savaş sonrası dönem gelişmeleri. Çift kutuplu dünya düzeninin oluşumuna, küresel gerilim ve çevresel çatışmalara, çift kutuplu dünyanın dönüşümlerine özel önem verilecektir.ECO 102 İktisada Giriş II (3-0-3) AKTS 5

Bu ders öğrencileri ekonominin ana kavramlarıyla tanıştırır.


YDL 104 İngilizce II (3-0-3) AKTS 4

Bu ders Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencilerine üniversite seviyesinde okuma ve yazma becerileri kazandıracaktır.


BIM 154 Bilişim Teknolojileri II (2-0-2) AKTS 3

Bu dersle öğrenciler Ms Office Excel programını tanıyacak, formüllerle işlem yapacak ve ileri seviye programları kullanabilecektir.TUR 102 Türk Dili II (2-0-2) AKTS 2

Bu derste amaç öğrencilere Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; Öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliştirmek; yazım (imlâ) kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak; kitap okuma alışkanlığı edindirmek; bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmaktır.


Yarıyıl III

PSIR 201 Uluslararası Siyasal Ekonomi (3-0-3) AKTS 6

Uluslararası ölçekte, ekonomi ve siyaset arasındaki ilişkilerin ele alınması dersin ana konusudur. Derste ele alınacak konular arasında, uluslarası siyasal ekonomi, uluslararası siyasal ekonomi teorileri, aktörler ve uluslararası siyasal ekonominin yapıları, uluslararası siyasal ekonominin dönüşümü, bağımlılık bağımsızlık, küresel ve bölgesel ekonomik örgütler (Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği, vd.) vardır.PSIR 203 Siyasal Düşünceler Tarihi (3-0-3) AKTS 6

Bu ders Siyasal Teori alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin giriş dersi niteliğindedir. Klasik, Orta Çağ ve Modern Dönem düşünürlerinin siyasal fikirlerini gözden geçirir. Eflatun, Aristo, Augustine, Aquinas, Ibn Haldun, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Burke, Hegel, Marx, Weber, Nietzsche, Lenin, Hayek ve Rawls’dan seçme okumalar yapılacaktır. Adalet, özgürlük, eşitlik ve insan doğası konularına özel önem verilecektir.PSIR 205 Türk Siyaseti (3-0-3) AKTS 6

Bu ders tarihi bakış açısıyla Türk siyasetini inceler. İçerdiği konular arasında: Osmanlı mirası, Türk siyasetinde Cumhuriyet Dönemi, sivil-asker ilişkileri, siyasal system ve kurumsal yapılanmalar, partiler ve seçimler, Türk siyasetinde dönüşüm örüntüleri, Türk iç siyasetindeki güncel konular vardır.PSIR 207 Siyasal İslam (3-0-3) AKTS 6

Bu ders coğrafi ve tarihi perspektiften güncel siyasal islamı, özellikle Müslüman Kardeşler Örgütü’ne dikkat verilerek inceler. Derste, klasik dönemdeki islami siyasal düşüncenin önemi ve günümüze olan etkisine odaklanılacaktır. Ayrıca, bu ders modern ve güncel islami siyasal düşüncenin ana çizgilerini verecek, cihad, diğer inanışlarla ilişkiler, demokrasi ve İslami devlet gibi, müslüman dünyasında siyaset ve islam ilişkisine dair güncel tartışmalara yer verecektir.

LAW 101 Hukuka Giriş (3-0-3) AKTS 4

Bu derste işlenecek ana başlıklar: Hukukun kaynakları ve gelişmesi, hukukun temel kavramları, hukuk düzeni, yasama, yürütme ve yargı güçleri, hukuk ve anayasa, haklar ve hürriyetlerdir.


ATA 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (2-0-2) AKTS 2

Bu derste öğrenciler Osmanlı Devleti’nin çözülmesi, Bağımsızlık Savaşı, cumhuriyetin ilanı, Türk Devriminin arkasındaki nedenler, dönemin dış politikası, Atatürk ilkelerinin Türkiye’nin kuruluşuna etkileri, cemaatten vatandaşlığa geçişi öğrenirler.


Yarıyıl IV

PSIR 202 Türk Siyasal Ekonomisi (3-0-3) AKTS 6

Türk ekonomisinin yapısı ve kurumları Türk siyasal sistemi ve sosyal hayatı ilişkisi üzerinden incelenecektir. Güncel siyasal konular ve ekonomik dış ilişkiler görülecektir. Türk Siyasal Ekonomisi’nin tarihi, kurumsal ve yapısal çerçevesi tartışılacaktır.


PSIR 204 Siyasal Teoriler (3-0-3) AKTS 6

Bu dersin amacı farklı kültürler ve tarihsel bağlamlarda klasik ve modern ana siyasal teorilerin kavramsal ve teorik bileşenlerini incelemektedir. Bu derste, bu teorilere dair ana metinler özellikle adalet, özgürlük, güç, ve benzeri konulara dikkat edilerek irdelenecektir. Modern devletin meşruiyeti ve ulus devlet teorisi çerçevesinde sıklıkla kullanılan toplumsal sözleşme teorisine özel önem atfedilecektir. Öğrenciler farklı dünya görüşleri ve güncel siyasal olaylar arasındaki karmaşık ilişkileri teorik gereçlerle analiz yeteneği kazanacaktır.

PSIR 206 Karşılaştırmalı Siyaset (3-0-3) AKTS 6

Batılı ve batılı olmayan ülkelerden farklı siyasal sistemlerin karşılaştırmalı analizi seçilen ülkeler üzerinden yapılacatır. Karşılaştırmalı siyasetteki ana teorik yaklaşımlar, farklı siyasal kurumların, kültürlerin, hükümet yapılarının ve politika oluşturma süreçlerinin karşılaştırmalı irdelenmesi yapılacaktır.
PSIR 208 Jeopolitik (3-0-3) AKTS 6

Bu ders coğrafya ile devlet politikaları arasındaki ilişkiyi irdeler. Bu derste öğrenciler, Mahan, Mackinder ve diğerlerininkiler gibi, batılı klasik jeosiyasal teorileri ve batılı olmayan katkı örneklerini öğrenirler. Jeopolitiğin güncel uluslararası siyaseti anlamadaki rolüne özel önem verilecektir.LAW 102 Anayasa Hukuku (3-0-3) AKTS 4

Bu ders Türk Anayasası’nın ana prensipleri üzerinedir. İşlenecek konular arasında Anayasa Hukuku’nun temel ilkeleri; devlet kavramı, anayasacılık hareketleri, devletin organları; temel hak ve özgürlükler vardır.


ATA 102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II (2-0-2) AKTS 2

Bu ders ATA 101’in devamı niteliğindedir. Öğrencilere Atatürk ilke ve devrimlerini öğretir.


Yarıyıl V
PSIR 301 Dış Politika ve Diplomasi (3-0-3) AKTS 6

Bu ders öğrencileri dış politika ve diplomasinin teorisi ve pratiği ile tanıştırır. Kabaca üç analiz yöntemi vardır: teorik gözden geçirme, örnek olay analizi ve simülasyon. İncelenecek konular arasında, dış politikada karar alma, diplomasinin değişen doğası, ikili ve çoklu diplomasi, zirve diplomasisi ve arabuluculuk, müzakare ve anlaşmalar, zorlayıcı diplomasi, kriz yönetimi, güç kullanımının faydaları vardır. Teorik kısım güncel diplomasi tarihinden örnek olay incelemeleri ile tamamlanacaktır.


PSIR 303 Küresel Güvenlik (3-0-3) AKTS 6

Bu dersin amacı küresel güvenliği anlamaktır. Geleneksel ve yeni yaklaşımlara dair yakın zaman tartışmalarına odaklanır. Küresel güvenlikte ana kavramlar, çift kutuplu dünya sisteminden çok kutupluluğa dönüşüm, küresel güvenlik örgütleri ve ittifaklar, küresel ve bölgesel güvenlik mücadeleleri, geleneksel olmayan tehditler, güvenlik ve strateji çalışmalarındaki güncel tartışmalar görülecektir.Seçmeli Dersler
PSIR 305 Siyasal Karar Alma (3-0-3) AKTS 6

Bu ders, farklı ülkelerden, bölgesel ve uluslararası kurumlardan siyasal karar almalara dair batılı teorik yaklaşımları inceler. Karar alma süreçlerinde farklı kurumların roller, kurallar ve usulleri (örneğin AB’de karar alma örneği gibi) incelenecektir. Üç ana yöntem detaylı şekilde görülecektir. Bunlar, danışma, onay ve ortak karar yöntemleridir.


PSIR 307 Siyaset ve Medya (3-0-3) AKTS 6

Bu ders siyasal alandaki güç ve medya arasındaki ilişkileri inceler. Bu iki sosyal kurumun birbiriyle ilintili görünmektedir. Bazı durumlarda, siyasi güç medyayı etkileme eğilimi göstermekte, başka durumlarda ise medya siyaseti etkileme eğiliminde olmaktadır. Bu derste, öğrenciler bu ilişkinin etik boyutları üzerine analiz ve düşünmeye yönlendirilirler. Türkiye ve diğer ülkelerden örnekler tartışılacaktır.PSIR 309 Din ve Siyaset (3-0-3) AKTS 6

Bu ders din ve siyaset arasındaki ilişkileri batılı perspektiften inceler. Okunacak düşünürler arasında örnek olarak Aziz Pavlus, Kant, Marx ve Weber sayılabilir.


PSIR 311 Avrupa Bütünleşme Siyasetleri (3-0-3) AKTS 6

Avrupa Birliği yeni bir siyasal örgütlenme olarak ortaya çıkmıştır. Dış ve iç siyasi olayları anlamak Avrupa Birliği bütünleşmesinin dinamiklerini anlamaktan geçer. Buna göre, bu ders Avrupa Birliği’ne dair uluslarüstü ve hükümetler arası perspektifleri tanıtır. Avrupa Bütünleşmesi siyasetlerini anlatma amacıyla bu dersin içeriğinde: Avrupa bütünleşmesinin felsefi temelleri, II. Dünya Savaşı ve Avrupa bütünleşmesi üzerindeki etkisi, Avrupa bütünleşmesi tarihinin gözden geçirilmesi, siyasal kurumların doğuşu ve dönüşümü, Avrupa bütünleşmesinde klasik paradigmalar, yakın dönem teorik yaklaşımları, Avrupa Birliği genişlemesi, Avrupa Birliği ve küreselleşme, Avrupa Birliği’nin geleceği gibi konular vardır.PSIR 313 Uluslararası Göç ve Kimlik Krizleri (3-0-3) AKTS 6

İnsanların güncel göçleri uluslararası ajandada sıcak bir tartışma konusudur. Bu dersin ana amacı, uluslararası göçler ve kimlik krizleri arasındaki ilişkileri incelemek, küresel seviyede ortaya çıkan etnik ve dinsel kimliklerin arkasındaki ana nedenin uluslararası göçler olup olmadığını sorgulamaktır. Hangi durumlarda, büyük ölçekli göçler ve artan farklılıklar siyasal kurumları ve milli kimlikleri etkilemektedir? Bu ders gönüllü ve zorunlu insan göçlerini inceler ve uluslararası nüfus hareketlerindeki değişkenlikleri ve ortak faktörleri tespit eder. Ayrıca bu ders, bu hareketlerin sonucu olarak doğan yeni milletlerüstü toplumlar ve diyasporaları araştırır. Derste, öğrenciler uluslararası göç teorilerini ve siyasal bütünleşme teorilerini öğrenecek, göç alan ve veren ülkeler için söz konusu olan ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelere dair etkileri göreceklerdir.PSIR 315 Batı Asya Tarihi ve Siyaseti (3-0-3) AKTS 6

Batı Asya ülkelerinin jeopolitik öneminin incelenmesinin yanında, bu dersin ihtivasındaki konular arasında, sömürgeleşme tarihi, ulus devletlerin oluşumu, Arap ülkelerinin tarihi, siyasal, sosyal ve kültürel yönleriyle, din, laiklik, milliyetçilik, devlet ve ideoloji kavramlarına bakışı, bölgedeki çatışma ve barış oluşturmalar, Filistin sorunu, ekonomik gelişim sorunları, petrol politikaları, ana güçlerin rolleri ve Batı Asya ülkeleri arasındaki ilişkiler vardır.PSIR 317 Uluslararası Anlaşmalar: İrdeleme ve Analiz (3-0-3) AKTS 6

Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası anlaşma ve uzlaşmaları tanıtmak, onların bu belgeleri irdelemedeki analiz yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Derste tarihi ve güncel anlaşmalar incelenecektir.Yarıyıl VI
PSIR 302 Türk Dış Politikası (3-0-3) AKTS 6

Bu ders Türk Dış Politikasının derinlemesine analizi üzerinedir. İçerdiği konular arasında, tarihi miras, Türk dış politikasında karar alma süreci, uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar, Türk Dış Politikasının oluşumundaki iç ve dış faktörler ve aktörler, dış politika kararlarında uluslararası ve bölgesel gelişmelerin etkisinin incelenmesi, dış ilişkilerin oluşturulmasında ana figürlerin ve örgütlerin rolü, Türk Dış Politikasındaki güncel konular vardır.


PSIR 304 Araştırma Metotları (3-0-3) AKTS 6

Bu ders Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerdeki ana araştırma paradigmaları ve genel yöntemler üzerinedir. Ders akademik araştırmanın temel prensiplerini tanıtır. Bu prensipler: araştırma sorusu, hipotez oluşturma, yöntem seçimi, veri toplama, işleme, değerlendirme ve test etme, sonuçların sunumu, kurallara uygun araştırma raporu yazmaktır. Sosyal bilimlerdeki niteliksel araştırma yöntemleri (örnek olay incelemesi, röportaj, fokus grup, vb.), sosyal bilimlerdeki niceliksel araştırma yöntemleri (anket, ikinci el veri, vb.), güvenilirlik ve doğruluk kaygıları, araştırma hataları incelenecektir. Ayrıca, her öğrenci, yazacakları tezin ana hatlarını oluşturacak, bir araştırma teklifi geliştirerek pratik bir egzersiz tecrübe edecektir.

Seçmeli Dersler

PSIR 306 Siyasi Partiler (3-0-3) AKTS 6

Bu ders siyasal ve sosyal gelişmelerin temelleri, işlevleri ve ayrıca siyasi partilerdeki örgütsel yapılanmalar ve çeşitlere odaklanır. Ayrıcsa, partiler arası ilişkiler, baskı ve lobi grupları, seçim sistemlerinin partiler üzerindeki etkileri incelencektir.

PSIR 308 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset (3-0-3) AKTS 6

Bu ders toplumsal cinsiyet ve siyaset konusuna giriş niteliğindedir. Siyasetin topumsal cinsiyet üzerinden okunması, kadınlar ve oy hakkı, kadın hareketleri ve siyasi partiler, kadınlar ve siyasi partiler, feminist hareketler ve kadın hareketleri, kadınların temsiline dair normatif tartışmalar, kadınların tanımlayıcı ve asli temsili, kadın, toplumsal cinsiyet ve devlet, kadın, toplumsal cinsiyet ve kamu politikaları, aile içi şiddetin siyasal konu olarak ele alınması, kadın ve istihdam, kadın ve eğitim konuları incelencektir.PSIR 310 Uluslararası İşbirliği (3-0-3) AKTS 6

Bu ders öğrencilerin uluslararası ilişkilerin anarşik yapısı içinde işbirliği imkanlarını anlamasını sağlar. Neo-realist düşünürlerle, 80lerin neo-liberalleri arasındaki tartışma dersin ana konusunu oluşturur.


PSIR 312 Egemenlik ve Küreselleşme (3-0-3) AKTS 6

Küreselleşmenin tanımlanmasının yanında, bu dersin içereceği konular arasında, modernlikten post-modernliğe küresel dönemin doğuşu, küreselleşmenin çok boyutluluğu, ulus-devlet sisteminin oluşması, dünya siyasetinin küreselleşmesi, küreselleşme karşısında bölgeselleşme ve küreselleşmeye dair ana eleştiriler vardır. Küreselleşmenin egemenlik ve ulus devlet üzerindeki etkisine özel önem verilecektir.PSIR 314 Milliyetçilik, Etnisite ve Etnik Çatışmalar (3-0-3) AKTS 6

Soğuk Savaş sonrası dönem tüm dünyada etnik çatışmaların doğmasına tanıklık etmiştir. Ulus, milliyetçilik, etnisite, siyasal şiddet ve etnik çatışma kavramlarının tanımlanmasının ardından, bu derste, milliyetçiliğin doğuşu ve yükselişi, milliyetçiliğe dair teoriler, milli ve uluslararası politikalarda etnik grupların rolü, yerel ve uluslararası etnik çatışmalarda nedenler ve dinamikler, dünya genelindeki etnik çatışma ve soykırımlara ana örnekler incelenecektir. Milliyetçilik ve etnik çatışmalardaki etkisine özel önem verilecektir.PSIR 316 Balkanlar Tarihi ve Siyaseti (3-0-3) AKTS 6

Bu ders özellikle 20. Yüzyıla odaklanmak üzere Balkanlar’ın tarihi ve siyasetine odaklanır. Derste 19. Yüzyıl milliyetçi hareketlerinden Soğuk Savaş Sonrası Dönem krizlerine bölgenin ana dinamikleri incelenecektir. Osmanlı mirası, ulus devletlerin doğuşu, Yugoslavya tecrübesi, Yugoslavya’nın çözülmesi, etnik çatışmalar, Balkanlaşma tarihi, Balkanlar ve AB bütünleşmesi, Türkiye’nin Balkalar’a dair dış politikası incelenecektir.

Yarıyıl VII
PSIR 401 Çatışma Çözümlemeleri (3-0-3) AKTS 6

Pratik, mikro-seviye yaklaşımıyla, bu ders çatışma analizi ve çözümlemeler alanına giriş niteliğindedir ve odak noktasında 20. Yüzyıl sonu ve 21. Yüzyıl başı sosyal çatışmalarının temellerinde derinlere inmek yatar. Bu derste çatışmalar analiz edilecek, çatışma davranışları ve dinamikleri irdelenecek, öğrencilere bu sorunların nasıl yönetildiği, çözümlendiği, dönüştürüldüğü, üçüncü şahısların aracı rolleri, müzakere stratejileri ve bazı eylemsel müdahaleler anlatılacaktır. Ders güncel çatışmaların yönetim analizine dair örnek olay incelemelerine odaklanır. Batılı olmayan ülkelerden çatışma çözümlemesine dair katkı örnekleri de incelenecektir.PSIR 403 Uluslararası Örgütler (3-0-3) AKTS 6

Bu ders Uluslararası Örgütleri teorik ve deneysel olarak anlamak, uluslararası ilişkilerdeki artan rollerini irdelemek üzerinedir. İncelenecek konular arasında, uluslararası örgütlerin tarihi kaynakları ve işlevleri, uluslararası ve yerel siyasal güçlerin uluslararası örgütler üzerindeki etkisi, güvenlik, finans, ticaret, çevre, insan hakları konusundaki çeşitli uluslararası örgütlerin incelenmesi, uluslararası örgütlerin dayanışma, küresel yönetişim ve karmaşık egemenlik durumlarındaki ilişkilerini inceler.Seçmeli Dersler

PSIR 405 Türkiye’de Güncel Siyasal Konular (3-0-3) AKTS 6

Bu ders için Türkiye’nin güncel siyasal konuları seçilecektir.PSIR 407 Karşılaştırmalı Uluslararası Siyasal Sistemler (3-0-3) AKTS 6

Bu ders farklı bölge ve ülkelerden ana siyasal sistemler karşılaştıracaktır. Seçilen siyasal sistemler detaylı şekilde incelenecektir.PSIR 409 Bölgesel ve Uluslararası İttifaklar (3-0-3) AKTS 6
Bu ders Uluslararası İşbirliğinde ileri çalışma niteliğindedir ve bölgesel ve uluslararası ittifaklara dair seçilecek tarihi ve güncel örnekleri inceleyecektir.
PSIR 411 Uluslararası İlişkilerde İslami Kudüs Modelleri (3-0-3) AKTS 6

Bu ders öğrencilere 7. Yüzyılda kurulan ve 21. Yüzyılda Abd al-Fattah El-Awaisi tarafından geliştirilen, Batılı olmayan modelleri ve uluslararası ilişkiler teorilerini tanıtır. Bu derste tartışılacak unsurlar: yeni bir stratejik model ve jeopolitik teori, köklü değişim modeli, stratejik planlama modeli, savaş modelinin sonu ve topluluklar arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi, Aman theorisi (barışçıl beraber yaşam ve karşılıklı saygı) ki İslamiKudüs’ü bir çokkültürlülük modeli olarak sunar, kültürel angajman, çatışma çözümlemesi, uluslararası ilişkilerdeki tarihi modeldir.PSIR 413 Vatandaşlık, Çok kültürlülük ve Demokrasi (3-0-3) AKTS 6

Bu karşılaştırmalı inceleme dersinde incelenecek ana konular vatandaşlık, çokkültürlülük ve demokrasiyle ilintilidir. Ele alınacak konular arasında, vatandaşlık modelleri tartışmaları, ulus devletin oluşumu, etnik kimlik, çokuluslu ve çok mezhepli ülkelerdeki farklılıklar, azınlık hakları, kültürel haklar, demokrasi ve çokkültürlülük teorileri, vatandaşlık, çokkültürlülük çerçevesinde göçler ve gelişim yaklaşımlardır. Ayrıca, öğrenciler çokkültürlülük, ulus-devlet ve evrensel vatandaşlık sorunlarına dair güncel tartışmalarla tanışacaktır.

PSIR 415 Afrika Tarihi ve Siyaseti (3-0-3) AKTS 6

Bu derste ana konu 20. Yüzyıldaki Afrika tarihi ve siyasetidir. Ele alınacak konular arasında, sömürgeleşme tarihi ve ulus-devletlerin doğuşu, Afrika ülkelerinde tarihi ve güncel siyasal, sosyal, dinsel ve kültürel faktörlerin incelenmesi, ekonomik gelişim sorunlarına dair çatışmalar ve sorunlar, ana güçlerin rolleri, Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler vardır.
PSIR 417 Uluslararası İlişkilerde Özel konu (3-0-3) AKTS 6

Bu derste incelenecek konu, ülke/bölge dersi verecek öğretim üyesince belirlenecektir. Dersin içeriği dönem başlamadan önce duyurulacaktır.


Yarıyıl VIII
PSIR 402 Tez (3-0-3) AKTS 6

Öğrenciler araştırma ilgilerini, Bölümden bir öğretim üyesi gözetiminde 10,000 kelimelik Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler tezine yansıtacaklardır. Öğrenciler tez danışmanlarıyla tüm dönem boyunca düzenli olarak görüşeceklerdir.PSIR 404 Uluslararası Güncel Konular Üzerine Seminer (3-0-3) AKTS 6

Bu ders öğrencilere güncel uluslararası ilişkilere dair konular, çatışmalar, tartışmaları tanıtacaktır. Her hafta, yerel/bölgesel/uluslararası konular takip edilecek, konferans tarzı sunum ve tartışma saati ile irdelenecektir. Öğrenciler haftalık konularda argümanlarını sunacak ve tartışmalara katılacaktır. Bu format öğrencilerin tartışmasını destekleme, sözel yetenekleri geliştirme, Uluslararası İlişkilere dair fikirlerini geliştirme amacı taşır.Seçmeli Dersler

PSIR 406 İslami Siyasal Düşünceler (3-0-3) AKTS 6

Bu ders İslami siyasal düşüncelere dair ana kavramlar ve okulları inceler. Ele alınacak konular arasında, İslam ve siyaset ilişkisi, İslamın kaynakları, İslami siyasal gelenek, siyaset, din ve topluma dair klasik ve güncel İslami düşünürler vardır.PSIR 408 Siyaset Biliminde Özel Konu (3-0-3) AKTS 6

Bu derste incelenecek konu, ülke/bölge dersi verecek öğretim üyesince belirlenecektir. Dersin içeriği dönem başlamadan önce duyurulacaktır.


PSIR 410 Türkiye-AB İlişkileri (3-0-3) AKTS 6

Bu ders Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi temellerini, Ankara Anlaşması’nı, AB’ye hazırlık ve geçiş dönemine dair Türkiye’deki ana dinamikleri, tam üyelik müzakereleri ve Türk siyasal sisteminin Avrupalılaşmasını, Türkiye’deki ana aktörlerin AB’ye dair konulardaki davranış ve argümanlarını, Türkiye-AB ilişkilerinde sivil toplum kuruluşlarının artan rolünü inceler.PSIR 412 Büyük Güçlerin Dış Politikası (3-0-3) AKTS 6

Bu ders genelde büyük güçlerin dış politikasını, özelde ise Amerika Birleşik Devletleri dış politikasını inceler. Ele aldığı konular arasında 20. Yüzyıl küresel çıkarlarının oluşumu vardır. Dünya siyasetinde ABD’nin yükselmesi, Amerikan dış politikasının uluslararası siyaset çerçevesinde analizi, Amerikan dış politikasında karar alma süreci, daimi lobiler, değişen doktrinler, Soğuk Savaş sonrasında Amerikan dış politikası, Amerikan öncelikleri ve diğer güç merkezleri, Amerikan dış politikasında güncel tartışmaları içerir.

PSIR 414 Sınır Çatışmaları (3-0-3) AKTS 6

20 ve 21. Yüzyılda üçüncü dünya ülkelerinde ana çatışma kaynaklarından biri bazı ülkeler arasındaki sınır çatışmalarıdır. Bu dersin amacı sınır çatışmalarının arkasındaki nedenleri ve bu çatışmaların nasıl çözümleneceğini incelemektir. Derste tarihi ve güncel örnek olay analizleri olacaktır.PSIR 416 Uluslararası İnsan Hakları (3-0-3) AKTS 6

Bu ders öğrencilere insan hakları konusunda felsefi, hukuki ve siyasal perspektifleri öğretir. Ele aldığı konular arasında, insan haklarının teorik temelleri ve tarihi gelişimi, insan hakları rejimlerindeki dönüşümler ve uluslararası ve yerel politikalardaki etkisi, güncel insan hakları sorunlarının nedenleri, insan haklarındaki ekonomik, sosyal, siyasal faktörlere bağlı gelişmeler, farklı çerçevelerdeki insan hakları gelişimine dair stratejik yaklaşımlar, ülkelerin roller ve eylemleri, uluslararası metinler (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının değerlendirilmesi), sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımları, Türkiye’deki hukuki dokümanlarda insan haklarındaki dönüşümlerdir.

Kataloq: Assets -> Content -> file
file -> Çocuklarının Geleceğini bize emanet eden Saygıdeğer Aileler, Anne-Babalar, Muhterem Hazirun
Content -> 1673(31) beo, 46398 Sadâreti Uzmâ Mektubî Kalemi Evrak Numarası: 89 Tarih: 10 Cemâziyelâhir sene [1]338  Mart sene [1]336
Content -> 1726(32) dh. Mui, 11/60 Telgrafnâme Mahrec Merkezi: Bandırma Numara: 1543 Tarih: Fî 23 Haziran sene [1]326 / [6 Temmuz 1910]
Content -> 02. Mayıs. 2016 “Değişimi yönetmek gerekiyor”
Content -> Önce İnsan” da internet çağına uyum sağladı Yeşim Tekstil’in kurumsal yayını olan “Önce İnsan” dergisi web ortamında okuyucuları ile buluşuyor
Content -> 1365(32) beo, 309818 Dairei Sadâret Tahrirât Kalemi Evrak Numarası: 3051 Tarih: 28 Muharrem sene [1]331
Content -> 1677(41) dh. Mui, 2 5/7 24 Bâbı Âlî Dairei Sadâreti Uzmâ Mektubî Kalemi Aded: 1673
file -> İŞ sağLIĞi ve güvenliĞİne iLİŞKİn tehlike siniflari listesi tebliĞİ madde 1

Yüklə 68,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə