Devlet muhasebesi standartlari


DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 9 (DMS 9)Yüklə 2,31 Mb.
səhifə11/39
tarix22.01.2019
ölçüsü2,31 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39

DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 9 (DMS 9)

BEDEL KARŞILIĞINDA YAPILAN FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERAmaç

 1. Bu standardın amacı bedel karşılığında yapılan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.


Kapsam

 1. Mali tablolarını tahakkuk esasına göre hazırlayan ve sunan bir kamu idaresi, aşağıdaki faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerin muhasebeleştirilmesinde bu standardı uygular:

 1. Hizmetlerin ifa edilmesi,

 2. Malların satılması,

 3. Varlıkların başkalarınca kullanımından faiz, telif hakkı, temettü ve benzer gelirler elde edilmesi,
 1. Bedel karşılığında yapılan faaliyetlerden elde edilmeyen gelirler bu standart kapsamında değildir.
 1. Kamu idareleri bedel karşılığında yapılan faaliyetlerden ve bedel karşılığında yapılmayan faaliyetlere ilişkin işlemlerden gelir elde edebilirler. Kamu idaresinin, diğer taraftan karşılığını alarak veya diğer tarafa karşılığını vererek varlık ya da hizmet sattığı veya aldığı işlemler bedel karşılığında yapılan faaliyetlere ilişkin işlemlerdir. Bunlar;

 1. Malların ya da hizmetlerin satışı veya satın alınması ya da

 2. Makine, tesis ve ekipmanın kiralanması.

Şeklinde olabilir.


 1. Bedel karşılığında yapılan faaliyetlerden elde edilen gelirler ve bedel karşılığında yapılmayan faaliyetlere ilişkin işlemlerden edinilen gelirler arasında ayrım yapılmasında işlemin şekilden ziyade özü değerlendirilir. Bedel karşılığında yapılmayan faaliyetlere ilişkin işlemlerden edinilen gelir örnekleri; egemenlik gücünün kullanımıyla edinilen vergiler, harçlar ve cezalar gibi dolaylı ya da dolaysız gelirleri, bağışları ve hibeleri içerir.
 1. Hizmetler tek bir süreçte ya da birden fazla süreçte ifa edilebilir. Bedel karşılığında yapılan faaliyetlerden elde edilen gelirlere; kamu sektörü birimlerince ifa edilen konut edindirme, su temini ve tesis işlemleri, paralı yolların yönetimi örnek olarak verilebilir. İnşaat sözleşmelerinden doğan gelirler için ilgili standarda bakılmalıdır.
 1. Mallar; satılmak üzere üretilen ve satın alınan malları, gayrimenkulleri ve mülkiyete tabi diğer malları içerir.
 1. Kamu idaresinin varlıklarının başkalarınca kullanımından aşağıdaki şekillerde gelir elde edilebilir;

 1. Faiz: Nakit ya da nakde eşdeğerlerin kullanımından kaynaklanan masraf bedeli/ ücret ya da kamu idaresine verilmesi gereken tutar,

 2. Hak gelirleri: Patent, telif hakkı ve bilgisayar yazılımı gibi kamu idaresine ait uzun vadeli varlıkların kullanımına ait masraf bedeli/ücret,

 3. Temettüler ya da eşdeğerleri: Sahiplik oranına göre özkaynaktan yapılan dağıtımlar.
 1. Bu standart aşağıdaki gelirlerle ilgili değildir:

 1. İlgili standartlarda tanımlanan;

 1. Kiralamalardan doğan gelirler,

 2. Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmiş olan yatırımlardan doğan temettü gelirleri,

 3. Makine, teçhizat ve ekipmanın satışından doğan kazançlar.

 1. Sigortacılık alanında faaliyet gösteren kamu idarelerinin sigorta sözleşmelerinden doğan gelirleri,

 2. Mali varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerindeki değişiklerden kaynaklanan ya da bunların elden çıkarılmasından doğan gelirler,

 3. Diğer dönen varlıkların değerindeki değişimden kaynaklanan gelirler,

 4. Canlı hayvan, tarım ve orman ürünlerindeki doğal artışlardan kaynaklanan gelirler,

 5. Madencilik faaliyetlerinden elde edilen gelirler.


Tanımlar

 1. Bu standartta geçen kavramlar aşağıdaki anlamlarda kullanılır:


Bedel Karşılığında Yapılan Faaliyetlere İlişkin İşlemler:

Kamu idaresinin diğer taraftan yaklaşık değerini alarak veya diğer tarafa yaklaşık değerini vererek varlık ya da hizmet sattığı veya aldığı işlemler bedel karşılığında yapılan faaliyetlere ilişkin işlemlerdir.


Gerçeğe Uygun Değer:

Piyasa koşullarında muvazaasız bir işlemde bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi için belirlenen tutardır.


Geri Kazanılabilir Tutar:

Bir varlığın net satış değeriyle kullanım değerinden büyük olanıdır.


Bedel Karşılığında Yapılan Faaliyetler Dışındaki İşlemler:

Bedel karşılığında yapılan faaliyetlere ilişkin işlemler dışındaki işlemlerdir. Bu tür işlemlerde kamu idaresi karşılığını doğrudan vermeden veya düşük karşılık vererek bir değer alır ya da karşılığını doğrudan almadan veya daha düşük karşılık alarak bir değer verir.


Gelir:

Raporlama döneminde ilk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında net varlık/özkaynakta artışa neden olan her türlü işlemdir.  


Gelir

 1. Gelir kamu idaresi tarafından sadece kendi hesabına alınan veya alınabilecek ekonomik faydaların brüt tutarını içerir. Kamu idarelerinin diğer kamu idareleri veya üçüncü kişiler adına topladığı tutarlar gelir kapsamında değildir. Ancak bu işlemlerle ilgili her çeşit komisyon veya benzeri tutarlar gelirdir.
 1. Hem varlıklarda hem de yükümlülüklerde eşit miktarda değişikliğe yol açan finansman akışları ve borçlanmalar gelir tanımı ölçütlerine uymaz.


Gelirin Ölçümü

 1. Gelir, gerçeğe uygun değeri ile ölçülür.
 1. Bir işlem neticesinde doğan gelir tutarı genellikle kamu idaresi ile alıcı ya da varlığın veya hizmetin kullanıcısı arasındaki anlaşmayla belirlenir. Bu tutar, yapılan iskonto ve miktar indirimi dikkate alınmak suretiyle gerçeğe uygun değeriyle ölçülür.
 1. Birçok durumda bedel, nakit veya nakit eşdeğeri şeklinde olmaktadır ve gelirin miktarı alınan veya alınacak olan nakit veya nakit eşdeğerlerinin miktarıdır. Ancak nakit veya nakit eşdeğerlerin girişi ertelendiğinde tahmin edilen bedelin gerçeğe uygun değeri, alınacak olan nakdin veya nakit eşdeğerinin nominal miktarından az olabilmektedir. Örneğin kamu idaresi alıcılara faizsiz kredi sağlayabilir ya da malların satışının bedeli olarak piyasa faizinin altında alıcıdan senet alabilir. Anlaşma etkin bir şekilde finansman işlemi niteliği taşıdığında tahmin edilen bedelin gerçeğe uygun değeri; gelecekteki bütün tahsilâtların tahmini/emsal faiz oranı kullanılarak iskonto edilmesiyle belirlenir. Tahmini/emsal faiz oranı aşağıdakilerin herhangi biri için daha açık şekilde belirlenebilir;

 1. İhraç edenin benzer kredi oranlamasıyla benzer mali araçlar için daha önce uyguladığı /cari faiz oranı ya da

 2. Mali aracın nominal bedelini, malların veya hizmetlerin cari nakit satış fiyatına indirgeyen faiz oranı.

Satış bedelinin nominal tutarı ile gerçeğe uygun değer arasındaki fark faiz geliri olarak muhasebeleştirilir.


 1. Mallar ya da hizmetler mübadele edildiğinde veya mal veya hizmetlerle takas edildiğinde, mübadele gelir doğuran bir işlem olarak kabul edilmez. Farklı mallar veya hizmetler karşılığında mallar satıldığında veya hizmetler ifa edildiğinde mübadele işlemi gelir doğuran bir işlem olarak kabul edilir. Gelir, elde edilen mal veya hizmetlerin gerçeğe uygun değerinden bu işlem için yapılan masrafların düşülmesiyle belirlenir. Eğer alınan malların veya hizmetlerin gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemiyorsa, gelir; vazgeçilen/teslim edilen mal veya hizmetlerin gerçeğe uygun değerine bu işlem için yapılan masrafların eklenmesiyle belirlenir.


İşlemin Tanımlanması

 1. Bu standarttaki muhasebeleştirme ilkeleri genellikle her bir işlem için ayrı ayrı uygulanır. Ancak belirli durumlarda işlemin özünü yansıtabilmesi için muhasebeleştirme ilkelerinin tek bir işlemin bağımsız şekilde belirlenebilir/ayrıştırılabilir kısımlarına ayrı ayrı uygulanması gerekir. Örneğin ürünün fiyatı satış sonrası hizmet tutarını da içerdiğinde bu miktar ertelenerek ilgili olduğu dönemler boyunca gelir olarak muhasebeleştirilir. Buna karşın, birbiriyle bağlantılı bir işlemler serisi bir bütün olarak değerlendirilmediği takdirde bunun etkisinin anlaşılamadığı durumlarda muhasebeleştirme ilkeleri iki ya da daha fazla işleme birlikte uygulanır. Örneğin, bir kamu idaresi ya da kuruluş mal satabilir ve aynı zamanda bu işlemin etkisini kaldıracak şekilde daha sonraki bir tarihte malların geri alımı ile ilgili bağımsız bir anlaşma yapabilir. Bu tür durumlarda iki işlem birlikte değerlendirilir.


Hizmetlerin İfa Edilmesi

 1. Bir hizmetin ifasını içeren bir işlemin sonucu güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiğinde işlemle ilgili olan gelir, raporlama tarihindeki işlemin tamamlanma düzeyine göre muhasebeleştirilir. Aşağıdaki bütün koşullar gerçekleştiğinde işlemin sonucu güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir:

 1. Gelirin miktarı güvenilir bir biçimde ölçülebildiğinde,

 2. İşlemle ilgili ekonomik faydaların elde edilmesi muhtemel olduğunda,

 3. Raporlama tarihinde işlemin tamamlanma düzeyi güvenilir bir biçimde ölçülebildiğinde,

 4. İşlem için ortaya çıkan ve işlemi tamamlamak için katlanılan maliyetler güvenilir bir biçimde ölçülebildiğinde.
 1. İşlemin tamamlanma düzeyine göre gelirin muhasebeleştirilmesi genellikle tamamlanma yüzdesi yöntemi olarak ifade edilir. Bu yöntemde gelir, hizmetlerin ifa edildiği raporlama döneminde kaydedilir.
 1. Gelir, işlemlerle ilgili ekonomik faydaların kamu idaresince elde edilmesi muhtemel olduğunda muhasebeleştirilir. Bununla beraber daha önce gelirin içinde gösterilerek muhasebeleştirilmiş olan tutarın tahsiliyle ilgili belirsizlik doğduğunda, bu tutar başlangıçta kaydedilen gelirin düzeltilmesi yerine gider olarak muhasebeleştirilir.
 1. İşlemin diğer taraflarıyla aşağıdaki konularda anlaşma yapılmış ise kamu idaresinin tahminleri güvenilirdir:

 1. Her bir tarafın taraflarca sağlanan ve alınan hizmetler konusunda yaptırıma bağlanmış olan hakları,

 2. Takas edilebilecek hizmet bedelleri,

 3. Anlaşmanın biçimi, tarzı ve koşulları.

Kamu idaresi, yürütülen hizmetler için gerektiğinde gelir tahminlerini gözden geçirir. Bu işlem, tahminlerin güvenilirliğini etkilemez.
 1. Bir işlemin tamamlanma düzeyi çeşitli yöntemlerle belirlenebilir. Kamu idaresi, verilen hizmeti güvenilir biçimde ölçmek için aşağıdaki yöntemleri birlikte veya ayrı ayrı kullanır:

 1. Yapılan işe ilişkin incelemeler, araştırmalar,

 2. İfa edilecek toplam hizmetlerin oranı olarak ilgili tarihe kadar yapılan hizmetler,

 3. İşlemin tahmini toplam maliyeti içinde ilgili tarihe kadar katlanılan maliyetlerin oranı. Sadece ilgili tarihe kadar yürütülen hizmeti yansıtan maliyetler ilgili tarihe kadar oluşan maliyetlere dâhil edilir. İşlemin tahmin edilen toplam maliyeti içine sadece yürütülen ya da yürütülecek olan hizmetleri yansıtan maliyetler dâhil edilir.

Hak ediş ödemeleri ve müşterilerden alınan ön ödemeler genellikle yürütülen hizmetleri yansıtmaz.
 1. Belirli bir zaman diliminde belirsiz sayıda anlaşmayla yürütülen hizmetler olduğunda, başka bir yöntemin tamamlanma düzeyini daha iyi yansıtacağına dair kanıt olmadıkça gelir; belirlenmiş dönem boyunca eşit olarak kaydedilir. Diğer anlaşmalardan çok daha önemli olan özellikli bir anlaşma olduğunda gelirin kaydı önemli olan anlaşma yürürlüğe girinceye kadar ertelenir.
 1. İşlemin sonucu güvenilir bir biçimde ölçülemediğinde gelir, giderlerin geri kazanılabilir tutarı kadar muhasebeleştirilir.
 1. İşlemin ilk aşamalarında genellikle işlemin sonucu güvenilir bir biçimde tahmin edilemez. Ancak kamu idarelerinin katlanılmış işlem maliyetini geri kazanması mümkündür. Böylelikle gelir sadece geri kazanılabileceği beklenen maliyetler miktarında muhasebeleştirilmiş olur. İşlemin sonucu güvenilir bir biçimde tahmin edilemediğinden, olumlu fazlalık muhasebeleştirilmez.
 1. İşlemin sonucu güvenilir bir biçimde tahmin edilemediğinde ve katlanılmış maliyetler geri kazanılabilir olmadığında gelir; muhasebeleştirilmez ve oluşan maliyetler gider olarak kaydedilir. Anlaşmanın sonucunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilmesini engelleyen belirsizliklerin ortadan kalkması durumunda gelir; giderlerin muhasebeleştirilmiş geri kazanılabilir tutarı kadar muhasebeleştirilmek yerine, raporlama tarihindeki işlemin tamamlanma düzeyine göre muhasebeleştirilir.


Malların Satışı

 1. Malların satışından doğan gelir, aşağıdaki bütün koşullar sağlandığında muhasebeleştirilir:

 1. Kamu idaresinin, malların önemli risklerini ve mülkiyetin sunduğu hakları alıcıya transfer etmesi,

 2. Kamu idaresinin idari etkinliği veya etkin kontrolü sürdürmemesi,

 3. Gelirin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi,

 4. İşlemle ilgili ekonomik faydaların edinilmesinin muhtemel olması,

 5. İşlemle ilgili maliyetlerin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi. 1. Kamu idaresinin önemli riskleri ve mülkiyetin sunduğu hakları alıcıya ne zaman transfer etmiş sayılacağının değerlendirilmesi, işleme ilişkin koşulların incelenmesini gerektirir. Genellikle risklerin ve mülkiyet haklarının transferi, yasal bir belgenin transferiyle ya da sahipliğin alıcıya devriyle birlikte gerçekleşir. Ancak bazı durumlarda risklerin ve mülkiyet haklarının transferi, yasal bir belgenin ya da sahipliğin alıcıya devrinden farklı tarihlerde olabilmektedir.
 1. Sahipliğin önemli risklerinin devredilmediği işlemler satış değildir ve bu işlemlerden kaynaklanan gelir muhasebeleştirilmez. Sahipliğin önemli risklerinin devredilmediği durumlara ilişkin örnekler şunlardır:

 1. Kamu idaresinin normal garanti süresi koşullarında yer almayan yetersiz performansa ilişkin yükümlülük taşıması durumu,

 2. Belirli bir satıştan yapılan gelir tahsilâtının satılan malların alıcı tarafından üçüncü kişilere satılarak gelir elde edilmesine bağlı olması durumu (örneğin okullara satışa bağlı eğitimle ilgili malzeme dağıtılması),

 3. Sözleşme uyarınca kurulumu zorunlu olan malların kurulumunun henüz tamamlanmamış olma durumu,

 4. Alıcının satın alma işlemini satış sözleşmesinde belirtilmiş nedenlerle iptal etme hakkı olduğunda ve kamu idaresinin geri dönüş/iade olasılığı hakkında emin olmaması durumunda. 1. Kamu idaresinin mülkiyetle ilgili önemsiz düzeyde bir risk taşıması durumunda işlem satıştır ve gelir muhasebeleştirilir. Örneğin satıcı mallarla ilgili bir yasal belgeyi sadece alması gereken miktarı korumak amacıyla alıkoyabilir. Böyle bir durumda eğer kamu idaresi önemli derecede risk ve mülkiyetin sunduğu hakları transfer ederse işlem satıştır ve gelir muhasebeleştirilir. Kamu idaresinin mülkiyetle ilgili sadece önemsiz düzeyde bir risk taşımasının bir örneği, alıcı memnun kalmadığında bedeli geri verilecek olan satıştır. Bu tür durumlarda gelir, satıcının gelecekteki iadeleri güvenilir bir biçimde tahmin edebilmesi ve bunlar için geçmiş dönemlerdeki deneyimler ve diğer ilgili veriler bağlamında karşılık ayırması kaydıyla satış anında muhasebeleştirilir.
 1. Gelir ancak işleme ilişkin ekonomik faydaların kamu idaresince edinilmesinin muhtemel olması durumunda muhasebeleştirilir. Bazı durumlarda bu husus tahmini bedel alınıncaya ya da belirsizlik hali kalkıncaya kadar imkân dâhilinde olmayabilir. Örneğin gelir başka bir birimin sözleşmenin parçası olarak malları tedarik edebilmesine bağlı olabilir ve bunun olacağına dair herhangi bir şüphe varsa muhasebeleştirme işlemi bu olay gerçekleşinceye kadar ertelenir. Mallar tedarik edilerek belirsizlik ortadan kalktığında gelir muhasebeleştirilir. Daha önce muhasebeleştirilmiş gelirin tahsil edilebilirliği konusunda belirsizlik ortaya çıktığında, tahsil edilemeyen veya tahsil edilme olasılığı muhtemel olmaktan çıkan tutar başlangıçta kaydedilen gelirin düzeltilmesi yerine gider olarak muhasebeleştirilir.


Faiz, Hak Gelirleri ve Temettüler

 1. Kamu idaresinin varlıklarının başkalarınca kullanılmasından doğan faiz, hak gelirleri (imtiyaz, ruhsat, telif vb.) ve temettüler gibi gelirler; işlemle ilgili olan ekonomik faydaların kamu idaresince edinilmesinin muhtemel olması ve gelirin güvenilir bir biçimde ölçülebilir olması durumunda aşağıdaki muhasebe yaklaşımları kullanılarak muhasebeleştirilir:

 1. Faiz, tamamlanma oranına göre,

 2. Hak gelirleri (imtiyaz, ruhsat, telif vb.) anlaşma uyarınca kazanıldıkça,

 3. Temettüler ya da bunların eşdeğerleri, hissedarların ya da kamu idaresinin ödemeyi alma hakkı doğduğunda.
 1. Bir varlığın etkin getirisi; varlığın ömrü boyunca gelecekte beklenen nakit tahsilâtların iskonto edilmiş tutarını, varlığın başlangıçtaki defter değerine eşitlemesi beklenen faiz oranıdır. Faiz geliri iskonto edilmiş her türlü itfa tutarını, prim ya da başlangıçta borç araçlarının defter değeri ile vadedeki tutarı arasındaki diğer farklılıkları içerir.
 1. Faiz içeren bir menkul kıymetin ediniminden öncesine ait faiz tahakkuku söz konusu ise edinim sonrası faiz ve edinim öncesi faiz ayrıştırılır ve sadece edinim sonrasına ait kısmı gelir olarak muhasebeleştirilir. Özkaynak araçlarının temettülerinin edinim öncesine ait kısmı, menkul varlıkların maliyetinden indirilir. Seçmeli bazda olanlar dışında ayrıştırma yapmak zor ise, bu tutarların özkaynak araçlarının maliyetlerinin bir kısmını karşıladığının açıkça belirlenebildiği durumlar hariç temettüler gelir olarak kayda alınır.
 1. Hak gelirleri (imtiyaz, ruhsat, telif vb.) sistematik ve gerçekçi başka bir yöntemin daha uygun olmaması koşuluyla, ilgili sözleşme hükümlerine göre muhasebeleştirilir.
 1. Gelir sadece işlemle ilgili ekonomik faydaların kamu idaresi tarafından edinilmesinin muhtemel olduğu durumda muhasebeleştirilir. Bununla birlikte gelirin içine önceden dâhil edilmiş olan tutarın tahsiliyle ilgili belirsizlik doğduğunda, tahsil edilemeyecek tutar ya da tahsil edilebilmesi muhtemel olmaktan çıkan tutar, başlangıçta kaydedilmiş gelirdeki düzeltme yerine gider olarak muhasebeleştirilir.


Açıklama

 1. Kamu idaresi şunları açıklamalıdır:

 1. Hizmetlerin ifasına ilişkin işlemlerin tamamlanma düzeylerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemler dâhil, gelirin muhasebeleştirilmesiyle ilgili muhasebe politikası,

 2. Aşağıdaki hususlardan doğmuş olanlar dâhil, dönem boyunca muhasebeleştirilmiş her bir önemli gelir kategorisinin tutarı;

 1. Hizmetlerin ifa edilmesi,

 2. Malların satılması,

 3. Faiz,

 4. Hak gelirleri (imtiyaz, ruhsat, telif vb.),

 5. Temettüler ya da bunun eşdeğerleri.

 1. Mal ya da hizmet takasından doğan gelirin tutarı.
 1. Şarta bağlı varlık ve yükümlülüklere ilişkin açıklamalar ilgili standartta bulunabilir. Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler; garanti süresi maliyetleri, alacaklar, cezalar ya da olası kayıplar gibi kalemlerden doğabilir.


Yürürlük ve Diğer Hususlar

 1. Bu standart, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan ve 2010 yılının Ocak ayı itibarıyla yürürlükte olan bedel karşılığında yapılan faaliyetlerden elde edilen gelirler konulu standarttan (IPSAS 9) yararlanılarak hazırlanmıştır.
 1. Bu standart Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun izni ve onayı olmadan çoğaltılamaz, çevirisi yapılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.
 1. Bu standart, Maliye Bakanlığı ve ilgili kamu idarelerince uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.


DMS 10

YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE MALİ RAPORLAMA

(06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete)

DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 10 (DMS 10)

YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE MALİ RAPORLAMA
Amaç

 1. Bu standardın amacı yüksek enflasyonlu ekonomilerde mali raporlamaya ilişkin esasların belirlenmesidir.


Kapsam

 1. Mali tablolarını geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimiyle tahakkuk esasına göre hazırlayan ve sunan kamu kurum ve kuruluşları, kendi konsolide mali tablolarını da içeren temel mali tablolarında bu standardı uygular.
 1. Yüksek enflasyonlu bir ekonomide, faaliyet sonuçlarının ve mali durum tablosunun düzeltme yapılmaksızın yerel para biriminde raporlanması anlamlı ve faydalı değildir. Paranın satın alma gücünü kaybetmesinden dolayı farklı zamanlarda meydana gelen işlemlerin veya diğer olayların tutarlarının karşılaştırılması, aynı hesap döneminde bile yanıltıcı olur.
 1. Bu standart yüksek enflasyonun arttığı varsayılan durumda mutlak bir oran belirlemez. Yüksek enflasyonun varlığına, aşağıdakileri de içerecek şekilde bir ülkenin ekonomik koşullarına bakılarak karar verilir:

 1. Nüfusun çoğunluğu servetini parasal olmayan varlıklarda ya da nispeten istikrarlı bir yabancı para biriminde tutmayı tercih ediyorsa veya elde tutulan yerel para, satın alma gücünü korumak üzere hemen yatırıma dönüştürme suretiyle değerlendiriliyorsa,

 2. Nüfusun çoğunluğu parasal tutarları yerel para biriminden değil, nispeten istikrarlı bir döviz cinsinden dikkate alıyorsa ve fiyatlar bu döviz cinsinden de belirlenebiliyorsa,

 3. Kredili alış ve satışlardaki fiyatlar; dönem kısa bile olsa, kredi dönemi boyunca satın alma gücünde beklenen kayıpları karşılayacak şekilde belirleniyorsa,

 4. Faiz oranları, ücretler ve fiyatlar bir ‘fiyat endeksi’ne bağlıysa,

 5. Son üç yılın birikimli enflasyon oranı %100’e yaklaşıyor ya da aşıyorsa.

 1. Yüksek enflasyonlu ekonominin para biriminde raporlama yapan bütün birimlerin aynı tarihten itibaren bu standardı uygulaması tercih edilir. Bununla birlikte bu standart; raporlama yapılan para biriminin yüksek enflasyonlu olduğunun tespit edildiği ülkede, raporlama döneminin başından itibaren tüm birimlerin mali tablolarına uygulanır.


Tanımlar

 1. Bu standartta geçen kavramlar aşağıdaki anlamlarda kullanılır:


Nakit:

Elde bulunan para ve vadesiz mevduatlardır.


Parasal Kalemler:

Elde tutulan para ve sabit ya da belirlenebilir tutardaki parayla alınacak veya ödenecek olan varlık ve yükümlülüklerdir.


Parasal Olmayan Kalemler:

Parasal kalemler dışındaki kalemlerdir.


Varlığın Defter Değeri:

Bir varlığın birikmiş tükenme payı ve birikmiş değer düşüklüğü kaybının indirilmesinden sonra bilançoda sunulan tutarıdır.


Yükümlülüğün Defter Değeri:

Bir yükümlülüğün bilançoda sunulan tutarıdır.


Mali Tabloların Düzeltilmesi

 1. Özellikli ya da genel politik, ekonomik ve sosyal etkenlerin sonucu olarak zamanla fiyat değişiklikleri olur. Arz ve talepteki değişiklikler ve teknolojik değişiklikler gibi özellikli etkenler bireysel fiyatların diğer fiyatlardan bağımsız olarak önemli derecede artmasına ya da azalmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra genel etkenler fiyatların genel seviyesinde ve böylelikle paranın genel satın alma gücünde değişime neden olabilir.
 1. Yüksek enflasyonlu bir ekonomide mali tablolar sadece raporlama tarihindeki cari ölçü birimiyle sunulduğunda faydalı olur. Bunun sonucu olarak da bu standart yüksek enflasyonlu bir ekonominin para biriminde raporlama yapan birimlerin temel mali tablolarına uygulanır. Bu standart tarafından gerekli görülen bilgiler düzeltilmemiş mali tablolara ek olarak sunulamaz. Mali tabloların düzeltilmeden ayrı olarak sunulması önerilmez.
 1. Kamu idareleri bütçe ile kıyaslanmaya olanak verecek şekilde mali tablolarında bütçesel bilgilere yer verirse, bütçesel bilgiler bu standarda göre düzeltilir.
 1. Geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait olan birimin mali tabloları, raporlama tarihindeki cari ölçüm birimi ile sunulur. Mali tabloların sunulması hakkındaki standart hükümleri gereğince önceki dönemler için gerekli görülen karşılaştırmalı tutarlar ve önceki dönemlere ait herhangi bir bilgi de raporlama tarihindeki cari ölçüm birimi ile sunulur. Karşılaştırmalı tutarların farklı raporlama para birimiyle gösterilmesi istenildiğinde dövizle yapılan işlemler ve döviz kurlarındaki değişimin etkileri hakkındaki standart uygulanır.
 1. Net parasal pozisyondaki fazla veya açık mali performans tablosunda ayrı olarak gösterilir.
 1. Bu standarda göre mali tabloların düzeltilmesi, karar vermenin yanı sıra belirli işlem süreçlerinin uygulanmasını gerektirir. Bu süreç ve kararların dönemler arasında tutarlı bir biçimde uygulanması düzeltilmiş mali tablolardaki sonuçların mutlak doğruluğundan daha önemlidir.


Mali Durum Tablosu

 1. Raporlama tarihinde cari ölçüm birimine göre sunulmamış tutarlar genel fiyat endeksi kullanılarak düzeltilir.
 1. Parasal kalemler, raporlama tarihindeki cari ölçüm birimine göre sunulduğundan düzeltilmez. Parasal kalemler elde tutulan para, sabit ya da belirlenebilir bir para tutarı ile alınacak ya da ödenecek varlıklar ve yükümlülükler gibi kalemlerdir.
 1. Endekslere bağlı tahvil ve krediler gibi sözleşmelerle fiyat değişmelerine bağlanmış olan varlıklar ve yükümlülükler raporlama tarihindeki gerçek tutarlarına getirilmeleri için sözleşme gereği uyarlanır. Bu kalemler, uyarlanmış tutarları üzerinden mali durum tablosunda sunulur.
 1. Diğer tüm varlıklar ve yükümlülükler parasal olmayan kalem niteliğindedir. Bazı parasal olmayan kalemler, raporlama tarihindeki cari değeri yansıtan net gerçekleşebilir değer ve gerçeğe uygun değer gibi değerleme yöntemleriyle sunulduğundan düzeltilmezler. Diğer tüm parasal olmayan varlıklar ve yükümlülükler düzeltilir.
 1. Birçok parasal olmayan kalem, mali durum tablosunda maliyet ya da amortisman düşülmüş maliyet bedeliyle sunulur; dolayısıyla bu kalemler edinim tarihindeki cari tutarları ile ifade edilir. Her bir kalemin düzeltilmiş maliyeti ya da amortisman düşülmüş maliyeti, edinim tarihinden raporlama tarihine kadarki genel fiyat endeksindeki değişimin, kendi tarihsel maliyetine ve birikmiş amortismanlarına uygulanması ile belirlenir. Bunun sonucu olarak makine, teçhizat ve ekipman, maliyetiyle gösterilen yatırımlar, hammadde ve ticari mal stokları, şerefiye, patentler, ticari markalar ve diğer benzer varlıklar satın alınma tarihinden itibaren düzeltilir. Yarı mamul ve mamul stokları satın alma ve dönüşüm maliyetlerinin ortaya çıktığı tarihten itibaren düzeltilir.
 1. Maddi duran varlık kalemlerinin edinim tarihlerini içeren detaylı kayıtlar mevcut olmayabilir ya da tahmin edilemeyebilir. Bu tür durumlarda bu standardın uygulandığı ilk dönemde, bu kalemlerin değerinin düzeltilmesine temel olmak üzere bağımsız profesyonel değerleme gerekli olabilir.
 1. Bu standart tarafından maddi duran varlıkların düzeltilmesinin gerektiği dönemde genel fiyat endeksi olmayabilir. Bu tür durumlarda geçerli para birimi ile göreceli olarak istikrarlı bir yabancı para birimi arasındaki değişim kurundaki hareketler gibi tahmin temelli bir değerleme yapmak gerekebilir.
 1. Bazı parasal olmayan kalemler edinim tarihi ya da mali durum tablosundaki tutarından ziyade cari olan tarihteki değerinden sunulur. Örneğin maddi duran varlıklar daha önceki tarihlerde yeniden değerlenmiş olabilir. Bu tür durumlarda defter değeri yeniden değerleme tarihinden itibaren düzeltilir.
 1. Parasal olmayan kalemlerin düzeltilmiş değerlerinde değer düşüklüğü olup olmadığının ve değerinin azaltılmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi için nakit üreten ve üretmeyen varlıklarda değer düşüklüğüyle ilgili standartlara veya şerefiyedeki değer düşüklükleri ile ilgili uluslararası ve/veya ulusal standartlara bakılır. Örneğin maddi duran varlıkların, şerefiyenin, patentlerin ve ticari markaların düzeltilmiş tutarları geri kazanılabilir tutarına, stokların düzeltilmiş tutarları net gerçekleşebilir değerine düşürülür. Özkaynak yöntemini kullanan bir yatırımcı yüksek enflasyonlu bir ekonominin para biriminde raporlama yapabilir. Böyle bir yatırımcının mali durum ve mali performans tablosu, net varlık/özkaynaktaki ve faaliyet sonuçlarındaki yatırımcı payını hesaplamak için bu standarda göre düzeltilir. Yatırımcının düzeltilmiş mali tabloları yabancı para birimiyle ifade edildiğinde bu tutarlar kapanış kurundan çevrilir.
 1. Enflasyonun etkisi genellikle borçlanma maliyetlerine yansır. Hem borçlanma ile sağlanmış sermaye harcamalarını düzeltmek hem de aynı dönemde borçlanma maliyetlerinin enflasyona isabet eden kısmını aktifleştirmek uygun değildir. Borçlanma maliyetlerinin bu kısmı oluştuğu dönem içinde gider olarak muhasebeleştirilir.
 1. Bir kamu idaresi, belirli bir faiz yükü oluşturmadan ödemeyi ertelemeye izin veren bir anlaşma çerçevesinde varlık edinebilir. Böylesi bir faiz tutarının tespitinin elverişsiz olduğu durumlarda bu tür varlıklar satın alma tarihi yerine ödeme tarihinden itibaren düzeltilir.
 1. Bu standardın uygulandığı ilk dönemin başında, net varlık/özkaynağın bileşenleri (birikimli fazla/açık ve herhangi bir yeniden değerleme farkları hariç) birime katıldıkları ya da ortaya çıktıkları tarihten itibaren genel fiyat endeksi kullanılarak düzeltilir. Önceki dönemlerde ortaya çıkan herhangi bir yeniden değerleme farkı elimine edilir. Düzeltilmiş birikimli fazla/açıklar, düzeltilen mali durum tablosundaki bütün diğer tutarlardan elde edilir.
 1. İlk dönemin sonunda ve bunu izleyen dönemlerde, net varlık/özkaynağın bütün bileşenleri dönemin başlangıcından itibaren ya da daha sonra edinilmişse edinme tarihinden itibaren genel fiyat endeksinin uygulanmasıyla düzeltilir. Net varlık/özkaynakta dönem içinde gerçekleşen hareketler mali tabloların sunulması hakkındaki standarda göre açıklanır.


Mali Performans Tablosu

 1. Bu standart mali performans tablosundaki tüm kalemlerin raporlama tarihindeki cari ölçüm birimi ile sunulmasını gerektirir. Böylece gelir ve gider kalemlerinin başlangıçta muhasebeleştirildiği tarihten itibaren genel fiyat endeksinde değişimler uygulanarak bütün tutarlarının düzeltilmesi gerekir.


Net Parasal Pozisyondaki Kazanç ya da Kayıp

 1. Enflasyon döneminde varlık ve yükümlülükler fiyat endeksine bağlı değilse; parasal yükümlülüklerinden daha fazla parasal varlıkları olan kurum, satın alma gücü kaybına uğrar. Kurumun parasal varlıklarından daha fazla parasal yükümlülükleri olması halinde ise satın alma gücü artar. Net parasal pozisyondaki bu kazanç veya kayıp; parasal olmayan varlıkların, birikimli kazanç veya kayıpların ve mali performans tablosundaki kalemlerin düzeltilmesinden ve endekse bağlı varlık ve yükümlülüklere ilişkin uyarlamalardaki farklılıklardan kaynaklanmış olabilir. Kazanç veya kayıp, parasal varlıklar ile yükümlülükler arasındaki dönem içi ağırlıklı ortalama farkın genel fiyat endeksindeki değişim ile çarpılması yoluyla hesaplanabilir.
 1. Net parasal pozisyondaki kazanç veya kayıp mali performans tablosunda gösterilir. Sözleşmeyle fiyat değişimine bağlanmış olan varlık ve yükümlülüklerdeki uyarlamalar net parasal pozisyondaki kazanç veya kayıpla netleştirilir. Mali performans tablosundaki faiz geliri ve gideri, yatırılan veya borçlanılan fonlarla ilgili yabancı para kur farkları gibi diğer kalemler de net parasal pozisyonla ilişkilendirilir. Her ne kadar ayrı gösterilse de, bu gibi kalemlerin mali performans tablosunda net parasal pozisyon kazanç veya kaybıyla birlikte sunulması faydalı olabilir.


Nakit Akış Tablosu

 1. Bu standart nakit akış tablosundaki tüm kalemlerin raporlama tarihindeki cari ölçüm birimi ile sunulmasını gerektirir.


Karşılaştırmalı Tutarlar

 1. İster tarihsel maliyet isterse de cari maliyet esasına göre olsun, önceki dönemlere ait tutarlar genel fiyat endeksi uygulanarak düzeltilir; böylece karşılaştırmalı mali tablolar raporlama döneminin sonunda cari ölçüm birimi ile sunulmuş olur. Önceki dönem mali tablolarında gösterilen bilgiler, raporlama döneminin sonundaki cari ölçüm birimiyle de sunulur. Karşılaştırmalı tutarların farklı bir raporlama para birimiyle sunulması durumunda, dövizle yapılan işlemler ve döviz kurlarındaki değişimin etkileri konulu standart hükümleri uygulanır.


Konsolide Mali Tablolar

 1. Yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait bir para biriminde raporlama yapan kontrol eden bir birim, yine yüksek enflasyonlu başka ekonomilere ait para birimlerinde raporlama yapan kontrol edilen birimlere sahip olabilir. Bu tür kontrol edilen birimlerin mali tablolarının raporlama yapılan ülke para biriminin genel fiyat endeksi kullanılarak, kontrol eden birimce yayımlanan konsolide mali tablolara dahil edilmeden önce düzeltilmesi gerekir. Bu şekildeki bir kontrol edilen birim eğer yabancı ülkede ise düzeltilmiş mali tablolardaki kalemler kapanış kurları üzerinden çevrilir. Yüksek enflasyonlu bir ekonominin para biriminde raporlama yapmayan kontrol edilen bir birimin mali tabloları için, dövizle yapılan işlemler ve döviz kurlarındaki değişimin etkileri konulu standart hükümlerine bakılır. 1. Farklı raporlama tarihlerine ait mali tabloların konsolide edilmesi durumunda, parasal olsun ya da olmasın bütün kalemler konsolide mali tabloların düzenlenme tarihindeki cari ölçüm birimi ile sunulur.


Genel Fiyat Endeksinin Seçimi ve Uygulanması

 1. Mali tabloların bu standarda göre düzeltilmesi, genel satın alma gücündeki değişimleri yansıtan genel fiyat endeksinin kullanılmasını gerektirir. Aynı para biriminde raporlama yapan birimler aynı endeksi kullanır.


Yüksek Enflasyon Döneminin Sona Erdiği Ekonomiler

 1. Yüksek enflasyon dönemi sona erdiğinde ve idareler bu standarda göre mali tabloları hazırlamayı ve sunmayı bıraktığında; sonraki mali tablolardaki defter değerine temel olması için önceki raporlama döneminin sonunda cari ölçüm biriminde sunulmuş tutarlar esas alınır.


Açıklamalar

 1. Mali tablolardaki açıklamalarda aşağıdaki hususlara yer verilir;

 1. Önceki dönemlere ait mali tabloların ve tutarların geçerli para biriminin genel satın alma gücündeki değişimlere göre düzeltildiği ve bunun sonucunda raporlama tarihindeki cari ölçüm birimi ile sunulduğu,

 2. Raporlama tarihindeki genel fiyat endeksinin türü ve seviyesi ile endekste cari ve önceki dönemlerde meydana gelen hareketler.
 1. Bu standart tarafından gerekli görülen açıklamalar yüksek enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkisinin anlaşılabilmesi için gereklidir. Ayrıca düzeltilen ve düzeltilmiş tutarların anlaşılması için gerekli olan diğer bilgilerin sağlanması amaçlanır.


Yürürlük Tarihi ve Diğer Hususlar

 1. Bu standart,  Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan ve 2013 yılının Mayıs ayı itibarıyla yürürlükte olan yüksek enflasyonlu ekonomilerde mali raporlama konulu standarttan (IPSAS 10) yararlanılarak hazırlanmıştır.
 1. Bu standart Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun izni ve onayı olmadan çoğaltılamaz, çevirisi yapılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.
 1. Bu standart, Maliye Bakanlığı ve ilgili kamu idarelerince uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.


DMS 11

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

(10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete)


Kataloq: upload
upload -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
upload -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
upload -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
upload -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
upload -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
upload -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
upload -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
upload -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
upload -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 2,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə