Devlet muhasebesi standartlari


Gerçeğe Uygun Değerin Güvenilir Bir Şekilde ÖlçülememesiYüklə 2,31 Mb.
səhifə31/39
tarix22.01.2019
ölçüsü2,31 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39

Gerçeğe Uygun Değerin Güvenilir Bir Şekilde Ölçülememesi

 1. Canlı varlıkların gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde ölçülebileceği varsayılır. Ancak bu varsayımın geçerli olmadığı durumda söz konusu canlı varlık, maliyetinden buna ilişkin her türlü birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü kayıplarının düşülmesi suretiyle ölçülür. Bu varlığın gerçeğe uygun değerinin güvenilir olarak belirlenebilir hale gelmesi durumunda idare, anılan varlığı satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden ölçer. Duran varlık niteliğinde olan canlı varlık, satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar veya durdurulan faaliyetleri konu alan ilgili uluslararası veya ulusal muhasebe standartları uyarınca, satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmak için gereken ölçütleri karşıladığında (veya satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılanlar, elden çıkarılan grubuna eklendiğinde), gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde ölçülebildiği varsayılır.
 1. Canlı bir varlığın gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde ölçülebileceğine ilişkin varsayım sadece ilk muhasebeleştirme sırasında geçerli olmayabilir. Canlı varlıklarını daha önce satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden ölçmüş bir idare, söz konusu varlıkları elden çıkarana kadar satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerlerinden ölçmeye devam eder.
 1. İdare tarımsal bir ürünü her zaman, hasat zamanında, satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden ölçer. Bu Standart, hasat zamanında tarımsal ürünlerin gerçeğe uygun değerinin her zaman güvenilir bir biçimde ölçülebildiği bakış açısını yansıtır.
 1. İdare, maliyeti, birikmiş amortismanı ve birikmiş değer düşüklüğü kayıplarını belirlerken; stoklar, maddi duran varlıklar, nakit üretmeyen varlıklarda değer düşüklüğü ve nakit üreten varlıklarda değer düşüklüğü konulu standartları dikkate alır.Açıklama

Genel

 1. İdare, canlı varlık ve tarımsal ürünlerin ilk muhasebeleştirilmelerinden ve canlı varlıkların satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerindeki cari dönem boyunca meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan kazanç veya kayıp toplamını açıklar.
 1. İdare, tüketilebilir ve taşıyıcı canlı varlıklar ile satış amaçlı elde tutulan canlı varlıklar ve ücretsiz veya nominal bir bedel karşılığında dağıtılmak üzere elde tutulan canlı varlıklar arasında ayrım yapılmasını sağlayacak şekilde canlı varlıklarını tanımlar.
 1. Tüketilebilir canlı varlıklar, tarımsal ürün olarak hasat için elde tutulan veya canlı varlık olarak ücretsiz veya nominal bedel karşılığı dağıtılmak üzere elde tutulan varlıklardır. Tüketilebilir canlı varlıkların örnekleri hayvanlar ve tek kullanımlık bitkilerdir. Örneğin; et üretimi için beslenen hayvanlar, satılmak üzere elde tutulan hayvanlar, çiftlik balıkları, mısır ve buğday gibi mahsuller, kereste için yetiştirilen ağaçlar. Taşıyıcı canlı varlıklar, tarımsal bir faaliyet içinde aralıklı veya sürekli bir yıldan fazla süreli olarak kullanılan canlı varlıklardır. Taşıyıcı canlı varlıklar tarımsal ürün değildir, ama kendilerini yeniden üretirler. Taşıyıcı canlı varlıklara örnek verilebilecek hayvanlar arasında damızlık hayvanları (balık, kümes hayvanları), kendisinden süt elde edilen çiftlik hayvanları, yün elde etmek için yetiştirilen koyun ve diğer hayvanlar bulunur. Taşıyıcı canlı bitki grubuna ise ağaçlar, üzüm bağları, meyve, yemiş, bitki özü, reçine, kabuk ve yaprak için yetiştirilen ağaçlar ve odunluk ağaçlar örnek olarak verilebilir.
 1. Tüketilebilir ve taşıyıcı canlı varlıklar ile satış amaçlı elde tutulan canlı varlıklar ve ücretsiz veya nominal bir bedel karşılığında dağıtılmak üzere elde tutulan canlı varlıklar arasındaki ayrım nicel tanım şeklinde olabilir. Nicel tanımı kısa anlatımlı bir tanım takip edebilir.
 1. İdare tüketilebilir ve taşıyıcı canlı varlıklar ile satış amaçlı elde tutulan canlı varlıklar ve ücretsiz veya nominal bir bedel karşılığında dağıtılmak üzere elde tutulan canlı varlıklar arasında ayrım yaparken, olgunlaşmış ve olgunlaşmamış canlı varlıklar arasında ayrıma dikkat eder. Bu ayrımlar, gelecekteki nakit akışlarının zamanlaması ile hizmet potansiyelinin değerlendirilmesinde yardımcı olabilir. İdare böyle bir ayrım yaparken ayrımın esasını açıklar.
 1. Canlı varlıklar, olgunlaşmış veya olgunlaşmamış varlıklar olarak da sınıflandırılabilir. Olgunlaşmış canlı varlıklar; hasat edilebilir özellikler kazanmış (tüketilebilir canlı varlıklar) veya düzenli aralıklarla hasat edilebilmeleri mümkün olan varlıklardır (taşıyıcı canlı varlıklar).
 1. İdare, mali tablolarla birlikte sunulan başka bir bilgide yer almadıkça;

 1. Canlı varlıkların her bir grubunu içeren faaliyetlerinin niteliğini ve

 2. Dönem sonunda idarenin canlı varlıklarının her bir grubunun ve dönem boyunca tarımsal ürünlerin çıktısının mali olmayan ölçüm veya tahminlerini

açıklar. 1. İdare, hasat sırasında her bir tarımsal ürün grubunun ve her bir canlı varlık grubunun gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde kullanılan yöntem ve önemli varsayımları açıklar.
 1. İdare, dönem boyunca hasat edilmiş tarımsal ürünlerin, hasat zamanındaki satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerini açıklar.
 1. İdare;

 1. Üzerinde sınırlı haklar olan canlı varlıklarıyla bunların defter değerini ve ayrıca yükümlülüklere karşı teminat olarak verilmiş olan canlı varlıkların defter değerlerini,

 2. İdarenin canlı varlıkları kullanma veya satma kapasitesine ilişkin kısıtlamaların niteliği ve ölçüsünü,

 3. Canlı varlıkların edinimine veya geliştirilmesine ilişkin taahhütlerin tutarını ve

 4. Tarımsal faaliyete ilişkin mali risk yönetim stratejilerini

açıklar.


 1. İdare mevcut dönemin başı ve sonu arasında canlı varlıkların defter değerindeki değişikliklerin mutabakatına ilişkin bilgi sunar. Mutabakat aşağıdakileri içerir:

 1. Satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden doğan ve taşıyıcı canlı varlıklar ve tüketilebilir canlı varlıklar için ayrı ayrı açıklanan kazanç veya kayıp,

 2. Satın almalardan doğan artışlar,

 3. Bedelsiz işlem yoluyla edinilen varlıklar nedeniyle ortaya çıkan artışlar,

 4. Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar veya durdurulan faaliyetleri konu alan ilgili muhasebe standartları uyarınca, satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan (veya satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılanlar, elden çıkarılan grubuna eklendiğinde) canlı varlıklara ve satışlara atfedilebilecek düşüşler,

 5. Bedelsiz veya nominal bedel karşılığı yapılan dağıtımlar nedeniyle gerçekleşen düşüşler,

 6. Hasattan kaynaklanan düşüşler,

 7. İdarelerin birleşmesinden kaynaklanan artışlar,

 8. Mali tabloların farklı bir para birimine veya yabancı ülkedeki bağlı kuruluşun mali tablolarının, raporlayan idarenin mali tablolarında kullandığı para birimine çevrilmesi durumunda oluşan net kur farkları ve

 9. Diğer değişiklikler. 1. Canlı varlığın, satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değeri, ilgili varlığın fiziksel özelliklerinde ve piyasa fiyatlarında oluşan farklılıklar nedeniyle değişebilir. Fiziksel özelliklerde ve fiyatlardaki değişimin ayrı ayrı açıklanması, özellikle üretim döngüsünün bir yıldan fazla olması durumunda, cari dönem performansının ve geleceğe yönelik beklentilerin değerlendirilmesinde fayda sağlar. Bu tür durumlarda idare, fiziksel özellikler ve fiyat değişiklikleri nedeniyle fazla veya açığa dâhil edilen, satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerdeki değişiklik tutarını, grup bazında veya başka bir şekilde gösterebilir. Diğer taraftan, üretim döngüsünün bir yıldan az olduğu durumlarda (tavuk veya tahıl ürünü yetiştiriciliği gibi) bu bilginin faydası daha düşüktür.
 1. Biyolojik dönüşüm, her biri gözlemlenebilen ve ölçülebilen, büyüme, mahiyet değiştirerek başka bir ürüne dönüşme, üretim ve tohumlama gibi çeşitli fiziksel değişimlerle sonuçlanır. Bu fiziksel değişimlerin her biri, gelecekteki ekonomik fayda veya hizmet potansiyeli ile doğrudan ilişkilidir. Hasat nedeniyle canlı varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişim de fiziksel bir değişimdir.
 1. Tarımsal faaliyet, sıklıkla, hastalık risklerine, iklimsel veya diğer doğal risklere maruz kalır. İdarenin gelir ve giderinde önemli bir kalem oluşturan bir olayın gerçekleşmesi durumunda, söz konusu kalemin niteliği ve tutarı, mali tabloların sunulması konulu standarda göre açıklanır. Bulaşıcı bir hastalığın ortaya çıkması, sel, ciddi bir kuraklık veya donma ve böceklerden kaynaklanan zararlar bunlara örnek olarak verilebilir.


Gerçeğe Uygun Değerin Güvenilir Bir Şekilde Ölçülemediği Durumlarda Canlı Varlıklara İlişkin Ek Açıklamalar

 1. İdare, canlı varlıkların, dönem sonundaki maliyetinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü kayıplarının düşülmesi esasına göre ölçülmesi durumunda;

 1. Canlı varlıkların tanımını,

 2. Gerçeğe uygun değerin güvenilir olarak ölçülememesinin nedenlerini,

 3. Eğer mümkünse, gerçeğe uygun değere ilişkin muhtemel tahmini değer aralıklarını,

 4. Kullanılan amortisman yöntemini,

 5. Yararlı ömürleri veya kullanılan amortisman oranlarını ve

 6. Dönem başı ve dönem sonu itibarıyla brüt defter değerleri ve birikmiş amortismanlarını (birikmiş değer düşüklüğü kayıplarıyla toplanmak suretiyle)

açıklar.


 1. İdare; canlı varlıkların, maliyetlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü kayıplarının düşülmesi esasına göre ölçülmeleri durumunda, söz konusu canlı varlıkların elden çıkarılmasına ilişkin olarak cari dönem boyunca muhasebeleştirdiği kazanç veya kayıpları açıklar. Canlı varlıkların, mevcut dönemin başı ve sonu arasında defter değerlerindeki değişikliklerin mutabakatında ise söz konusu tutarlar ayrıca açıklanır. Bununla beraber, mutabakat bu canlı varlıklara ilişkin fazla veya açığa eklenen; değer düşüklüğü kayıplarını, değer düşüklüğü kayıplarının iptallerini ve amortismanlarını içerir.
 1. Daha önceden, maliyetlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü kayıplarının düşülmesi esasına göre ölçülmüş bulunan canlı varlıkların, gerçeğe uygun değerlerinin güvenilir bir biçimde ölçülebilir hale gelmesi durumunda, idare, canlı varlıklara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaları yapar:

 1. Canlı varlıkların tanımı,

 2. Gerçeğe uygun değerin neden güvenilir bir biçimde ölçülebilir hale gelmesinin nedenleri ve

 3. Değişimin etkisi.


Yürürlük Tarihi ve Diğer Hususlar

 1. Bu Standart, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan ve 2017 yılının Aralık ayı itibarıyla yürürlükte olan tarım konulu standarttan (IPSAS 27) yararlanılarak hazırlanmıştır.
 1. Bu Standart, Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun izni ve onayı olmadan çoğaltılamaz, çevirisi yapılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.
 1. Bu Standart, Maliye Bakanlığı ve ilgili kamu idarelerince uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.


DMS 28

MALİ ARAÇLAR: SUNUM
(24.12.2016 tarih ve 29928 sayılı Resmi Gazete)

DEVLET MUHASEBESİ STANDARDI 28 (DMS 28)

MALİ ARAÇLAR: SUNUM

Amaç

 1. Bu Standardın amacı, malî araçların yükümlülükler veya özkaynak olarak sunulmasına ve malî varlık ve yükümlülüklerin netleştirilmesine ilişkin ilkeleri belirlemektir. Bu ilkelerin uygulandığı durumlar; ihraç eden açısından malî araçların, malî varlık, malî yükümlülük ve özkaynağa dayalı malî araç olarak sınıflandırılması; bunlara ilişkin faiz, temettü ya da benzeri dağıtımların, kayıp ve kazançların sınıflandırılması; gereken durumlarda malî varlık ve yükümlülüklerin netleştirilmesidir.
 1. Bu Standartta yer alan ilkeler, malî varlık ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesine yönelik olarak malî araçların muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesiyle malî araçların açıklanması hakkındaki standartlarda belirtilen ilkeleri tamamlamaktadır.

Kapsam

 1. Malî tablolarını tahakkuk esasına göre hazırlayan ve sunan idareler bu standardı tüm malî araçlarına uygular ancak:

 1. Konsolide ve bireysel malî tablolar, iştiraklardeki yatırımlar, ortak girişimlerdeki paylar hakkındaki standartlar uyarınca muhasebeleştirilen paylar hariçtir. Ancak, ilgili standartların izin vermesi durumunda bu Standart hükümleri uygulanır. Ayrıca idareler bu Standardı kontrol edilen kuruluşlarında, iştiraklerinde veya ortak girişimlerindeki paylarına ilişkin tüm türevlerinde uygular,

 2. Çalışanlara sağlanan faydalar konulu standart hükümlerine göre çalışan fayda planları uyarınca işverenlerin hakları ve sorumlulukları hariçtir,

 3. Sigorta sözleşmelerinden doğan sorumluluklar hariçtir ancak:

 1. Sigorta sözleşmelerindeki gömük türev ürünlerin, malî araçlar muhasebeleştirme ve ölçme konulu standart uyarınca ayrı ayrı muhasebeleştirilmesinin gerekmesi halinde bu standart uygulanır.

 2. İhraç eden tarafından sözleşmelerin muhasebeleştirilmesinde ve ölçülmesinde muhasebeleştirme ve ölçmeyle ilgili standardın kullanıldığı durumlarda malî garanti sözleşmeleri için bu Standart uygulanır. Ancak ihraç eden, sigorta sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde ve ölçülmesinde başka bir standardı seçerse seçilen standart hükümlerini uygular.

Yukarıdaki (i) ve (ii) alt paragraflarına ilaveten bir idare bu Standardı malî riskin devrini içeren sigorta sözleşmelerine de uygulayabilir.

 1. İsteğe bağlı katılım özelliği içeren sigorta sözleşmeleri kapsamındaki malî araçlar hariçtir. Bu tür araçları ihraç edenler, malî yükümlülükler ve özkaynağa dayalı malî araçlar arasındaki ayrım konusunda bu Standardın ilgili hükümlerinden muaftır ancak, diğer tüm hükümlerine tabidir. Bununla beraber, bu Standart bu araçların doğal bir parçası durumundaki türevler için de geçerlidir,

 2. Hisse bazlı ödemeleri konu alan ilgili muhasebe standartlarının geçerli olduğu hisse bazlı ödeme işlemleri çerçevesindeki malî araçlar, sözleşmeler ve sorumluluklar hariçtir ancak:

 1. Bu standardın kapsamına giren sözleşmeler veya

 2. Bu standardın çalışanların hisse seçeneği planları, çalışanların hisse satın alma planları ve diğer hisse bazlı ödeme düzenlemelerine ilişkin olarak satın alınan, satılan, yayınlanan veya iptal edilen geri satın alınan paylara uygulanacak olan hükümleri

bu Standardın kapsamındadır.

 1. Bu Standart, nakit veya başka bir malî araçla veya sözleşmeleri malî araçmış gibi kabul etmek suretiyle malî araçların değiş tokuş edilmesiyle ödemesi yapılan ve malî nitelik taşımayan kalemlerin alım veya satımını konu alan sözleşmelere uygulanır. Ancak idareden beklenen satın alma, satışa çıkarma veya kullanım gereksinimleri uyarınca, malî nitelik taşımayan bir kalemin teslim alınması veya teslim edilmesi amacıyla yürürlüğe konulan ve elde tutulan sözleşmelere uygulanmaz. 1. Malî olmayan bir kalemin alım veya satım sözleşmesinin nakit ya da başka bir malî araç karşılığında veya malî araçların değiş tokuş edilmesi suretiyle ödenebildiği durumlar aşağıdadır:

 1. Sözleşmenin hükümleri, herhangi bir tarafa sözleşmeyi nakit ya da başka bir malî araç karşılığında veya malî araçların değiş tokuş edilmesiyle ödenmesine izin verdiğinde,

 2. Nakit olarak veya başka bir malî araçla veya malî araçların değiş tokuş edilmesi suretiyle ödeme yapılabilirliği sözleşme hükümlerinde açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte, idarenin benzer sözleşmeleri, bu yöntemlerle ödeme uygulamalarının bulunması (Sözleşmedeki diğer taraf ile netleştirme sözleşmeleri yapıp yapmadığına veya sözleşmenin uygulanması ya da hükümsüz kalmasından önce sözleşmeyi satıp satmadığına bakılmaksızın),

 3. İdarenin benzer sözleşmeler için sözleşme konusu malı veya hizmeti teslim alıp, fiyatta veya satıcının mârjındaki kısa vadeli dalgalanmalardan kâr yaratma amacıyla teslimattan kısa bir süre sonra satmayı içeren yerleşik bir uygulaması olduğunda,

 4. Sözleşmeye tabi malî olmayan kalem, istenildiği anda nakde çevrilebilir olduğunda.

(2) veya (3) alt paragraflarının uygulandığı bir sözleşme; idarenin beklenen satın alımı, satışı veya kullanım gereksinimleri uyarınca malî olmayan kalemin teslim alınması veya teslim edilmesi amacıyla yürürlüğe girmez, dolayısıyla bu Standart kapsamındadır. Kamu idarelerinin beklenen alım, satım veya kullanım gereksinimleri çerçevesinde malî olmayan bir kalemin teslim alınması veya teslim edilmesi amacıyla düzenlenen ve elde tutulmaya devam edilen sözleşmelerin elde tutulmaya devam edilip edilmeyeceği ve dolayısıyla bu Standart kapsamında olup olmadıklarının değerlendirilmesi gerekir.

 1. Sözleşmenin koşulları, herhangi bir tarafa sözleşmeyi nakit ya da başka bir malî araç karşılığında veya malî araçların değiş tokuş edilmesiyle ödenmesine izin verdiğinde veya sözleşmeye tabi malî olmayan kalem, istenildiği anda nakde çevrilebilir olduğunda, nakit veya başka bir malî araçla ya da malî araçların değiş tokuşu suretiyle net olarak ödenebilen malî olmayan bir kalemin alım veya satımına ilişkin yazılı opsiyon, bu Standart kapsamında yer alır. Bu tür bir sözleşmenin, idarenin beklenen alım, satım veya kullanım gereksinimleri çerçevesinde malî olmayan bir kalemin teslim alınması veya teslim edilmesi amacıyla düzenlenmiş olması mümkün değildir.

Tanımlar

 1. Bu standartta geçen kavramlar aşağıdaki anlamlarda kullanılır:


Malî Araç:

Bir idare için malî varlığın doğmasına sebep olurken, diğer bir idare için malî yükümlülük ya da özkaynak aracı doğuran bir sözleşmedir.


Malî Varlık:

Aşağıdaki özelliklere sahip olan herhangi bir varlıktır: 1. Nakit,

 2. Başka bir idareye ait özkaynağa dayalı malî araç,

 3. Sözleşmeden doğan haklar. Bunlar;

 1. Başka bir idareden nakit veya başka bir malî varlık alınmasına ilişkin veya

 2. İdarenin lehine olma potansiyeline sahip şartlarda malî varlık veya malî yükümlülük değiş tokuşu yapmaya ilişkin haklardır.

 1. İdarece;

 1. Türev olmayan ve kendi özkaynak araçlarından değişken sayıda alabileceği veya almak zorunda olduğu sözleşmeler veya

 2. Türev olan ve kendi özkaynak araçlarından (sabit sayı için sabit bir nakit tutarı veya başka bir malî varlık karşılığı ile değiş tokuş etmenin dışında) ödenecek veya ödenebilecek olan sözleşmelerdir. Bu amaçla, idarenin kendi özkaynak araçları: satım seçeneği bulunan malî araçları, özkaynak aracı olarak sınıflandırılan ve idareye sadece tasfiye durumunda diğer tarafa idarenin net varlıklarından oransal bir pay verme sorumluluğu getiren malî araçları veya söz konusu araçların gelecekte yapılacak tahsilatları ya da teslimatlarına ilişkin sözleşmeler olarak düzenlenen araçları içermez.


Malî Yükümlülük:

Aşağıdaki özellikleri taşıyan herhangi bir yükümlülüktür: 1. Sözleşmeden doğan;

 1. Bir idareye nakit veya başka bir malî varlık verme sorumluluğu,

 2. İdarenin lehine olma potansiyeli taşımayan şartlar altında, bir idare ile malî varlık veya malî yükümlülük değiş tokuşu yapma sorumluluğu,

 1. İdarenin kendi özkaynak aracıyla ödenecek veya ödenebilecek olan;

 1. İdarenin değişken sayıda özkaynak aracını vermek zorunda olduğu ya da olabileceği türev olmayan sözleşmeler veya

 2. İdarenin kendi özkaynak araçlarından (belirli bir malî aracı için, sabit bir nakit tutarı veya başka bir malî varlık karşılığı ile değiş tokuş etmenin dışında bir yöntemle) ödenecek ya da ödenebilecek olan türev ürün sözleşmeleri. Bu amaçla, idarenin kendi özkaynak araçları: satım seçeneği bulunan malî araçları, özkaynak aracı olarak sınıflandırılan ve idareye sadece tasfiye durumunda diğer tarafa idarenin net varlıklarından oransal bir pay verme sorumluluğu getiren malî araçları veya söz konusu araçların gelecekte yapılacak tahsilatları ya da teslimatlarına ilişkin sözleşmeler olarak düzenlenen araçları içermez.

Özkaynağa Dayalı Malî Araç:

İdarenin tüm yükümlülükleri çıkarıldıktan sonra varlıklarında bir payı/hakkı gösteren sözleşmedir.Satım Seçeneği Bulunan Araç:

Malî aracı elinde bulundurana, nakit veya başka bir malî varlık karşılığında malî aracı ihraç edene bu aracı geri satma hakkı veren veya gelecekte belirsiz bir olayın meydana gelmesi, malî aracı elinde bulunduranın ölümü veya emekliliği durumunda otomatik olarak ihraç edene geri dönen malî araçtır. 1. Aşağıdaki terimler malî araçların muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi hakkındaki standartta tanımlanmış ve bu Standartta da oradaki anlamlarıyla kullanılmıştır:

 1. Malî varlık veya yükümlülüğün itfa edilmiş maliyeti,

 2. Satılmaya hazır malî varlıklar,

 3. Bilanço dışı bırakma,

 4. Türev ürün,

 5. Etkin faiz yöntemi,

 6. Gerçeğe uygun değer farkı fazla veya açığa yansıtılan malî varlık veya yükümlülük,

 7. Malî garanti sözleşmesi,

 8. Kesin taahhüt,

 9. Tahmin işlemi,

 10. Riskten koruma etkinliği,

 11. Riskten korunan kalem,

 12. Riskten koruma aracı,

 13. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar,

 14. Kredi ve alacaklar,

 15. Normal yoldan alım veya satım,

 16. İşlem maliyetleri. 1. Bu standarttaki “sözleşme” ve “sözleşmeye dayalı” terimleri, iki veya daha fazla taraf arasında açık ekonomik sonuçları olan, genellikle anlaşmanın kanunen yaptırımı nedeniyle tarafların kaçınma ihtimallerinin çok az olduğu veya hiç olmadığı bir anlaşmayı ifade eder. Sözleşmeler ve dolayısıyla malî araçlar çok değişik biçimlerde olabilirler ve yazılı olmaları gerekmez. 1. Bu Standart, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince uygulanır.

Sunum

Yükümlülükler ve Net Varlıklar / Özkaynak

 1. İhraç eden ilgili malî aracı ya da malî aracın bileşenlerini ilk defa muhasebeleştirirken, sözleşmedeki düzenlemelerin özüne uygun ve malî yükümlülük, malî varlık ve özkaynağa dayalı malî araç tanımlarıyla uyumlu bir sınıflandırma yapar. 1. Bu standarttaki tanımlar çerçevesinde malî bir araç, aşağıdaki koşulların birlikte sağlanması halinde, malî yükümlülükten ziyade özkaynağa dayalı malî araçtır:

 1. Araç, sözleşmeye dayalı olarak;

 1. Bir idareye nakit veya başka bir malî varlık teslim etme veya

 2. İhraç edenin lehine olmayabilecek şartlarda başka bir idareyle malî varlık veya malî yükümlülük değiş tokuşunda bulunma

sorumluluklarını içermemesi halinde,

 1. Eğer aracın ödemesi ihraç edenin;

 1. Özkaynağa dayalı malî araçlarından değişken sayıda vermesine dair sözleşmeye dayalı sorumluluk içermeyen bir türev olmayan araçla ya da

 2. Belirli sayıda özkaynağa dayalı malî araçlarının, belirli bir nakit tutar ya da başka bir malî varlık ile değiştirilmek suretiyle ödenecek bir türev araçla

yapılacak ya da yapılabilecek olması halinde.

Gelecekte ihraç edenin özkaynağa dayalı malî araçlarının alınması ya da verilmesiyle sonuçlanacak veya sonuçlanabilecek ancak yukarıdaki koşullara uymayan türev malî araçtan doğan bir sözleşmeye dayalı sorumluluk, özkaynağa dayalı malî araç değildir.Kataloq: upload
upload -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
upload -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
upload -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
upload -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
upload -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
upload -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
upload -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
upload -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
upload -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 2,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə