Dibattiti tal-kamra tad-deputatiYüklə 363,65 Kb.
səhifə6/6
tarix30.04.2018
ölçüsü363,65 Kb.
#49479
1   2   3   4   5   6
PARTNERSHIP FOR PEACE

18383. L-ONOR. LEO BRINCAT staqsa lill-Viċi Prim Ministru u Ministru ta' l-Affarijiet Barranin: Jista' l-Viċi Prim Ministru jgħid jekk hemmx xi ħsieb tal-Gvern Malti li jissieħeb fl-inizjattiva Partnership For Peace li ġiet mħabbra fin-NATO Summit ta' Jannar, 1994 u li apparti milli għall-istati membri tan-NATO hi miftuħa għall-istati membri oħra tas-CSCE?
ONOR. GUIDO DE MARCO: Il-Gvern jezamina kull inizjattiva ghat-tishih tal-koperazzjoni fuq is-sigurezza fl-Ewropa bil-ghan li Malta ssib il-mod kif taghti l-kontribut xieraq taghha. Huwa f`dan l-isfond li qed tigi studjata l-inizjattiva msejha Partnership for Peace.


INSTITUT ROYAL DES RELATIONS INTERNATIONALES

18384. L-ONOR. LEO BRINCAT staqsa lill-Viċi Prim Ministru u Ministru ta' l-Affarijiet Barranin: Jista' l-Viċi Prim Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tad-diskors reċenti tiegħu fl-Institut Royal Des Relations Internationales ġewwa Brussels?

ONOR. GUIDO DE MARCO: Kopja tad-diskors intitolat `A Dynamic Europe` li jiena ghamilt fit-28 t`April 1994, f`Palais d`Egmont, go Brussel u dan taht l-awspici tal-Institut Royal des Relations Internationales tpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra aktar kmieni f'din is-Seduta.

TELEPHONES - SERVIZZ TAT-TELECELL

18385. L-ONOR. LEO BRINCAT staqsa lill-Ministru tal-Finanzi: B'kollox kemm nefqu flus fuq użu tas-servizz tat-Telecell l-istaff tad-diversi Ministeri u Dipartimenti Governattivi minn kemm ilu li ġie ntrodott dan is-servizz f'pajjiżna?
ONOR. JOHN DALLI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni mitluba qed tingabar mill-Ufficcju tal-Prim Ministru u ghalhekk nissuggerixxi li l-Onor. Membru jaghmel id-domanda tieghu lil dak l-ufficcju.


SANT'ANDRU - LUKANDA ĠDIDA

18386. L-ONOR. LEO BRINCAT staqsa lill-Ministru għas-Sigurta' Soċjali: Il-lukanda ġdida proposta għal St. Andrews mistennija li tolqot lir-residenti ta' St. Andrews Housing Estate?
ONOR. GEORGE HYZLER: Id-Dipartiment tad-Djar ma jigix konsultat dwar bini ta' lukandi.


POWER STATION - DELIMARA

18414. L-ONOR. CHARLES MANGION staqsa lill-Ministru għall-Ambjent: Jista' l-Ministru jirrispondi għall-mistoqsija parlamentari numru 17930?
ONOR. FRANCIS ZAMMIT DIMECH: Tweġiba tingħata f'xi seduta oħra.


SPTAR SAN RAFFAELLE - ART APPROPRJATA

18415. L-ONOR. CHARLES MANGION staqsa lill-Ministru għall-Ambjent: Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari numru 18076, jiġifieri jgħid kemm ġew kompensati il-bdiewa u sidien li art tagħhom ġiet approprjata minħabba l-Isptar San Raffaelle li se jinbena?
ONOR. FRANCIS ZAMMIT DIMECH: Il-kumpens relattiv għadu ma ġiex kwantifikat. Iżda naturalment dan se jiġi stabbilit skond il-liġi.


KONFERENZA DWAR L-EKONOMIJI TA' ISLAND COUNTRIES

18417. L-ONOR. CHARLES MANGION staqsa lill-Viċi Prim Ministru u Ministru ta' l-Affarijiet Barranin: Jista' l-Viċi Prim Ministru jgħid minn min kienet fformata d-delegazzjoni Maltija li attendiet għall-konferenza dwar l-ekonomiji ta' Island Countries li saret riċentement fl-Amerika?
X'kien l-iskop illi l-Ambaxxatur Malti akkreditat fl-Istati Uniti ta' l-Amerika akkumpanja d-delegazzjoni li attendiet?
ONOR. GUIDO DE MARCO: Nixtieq nitlob lill-Onor. Interpellant biex jikkarifika ghal-liema konferenza qed jirreferi fil-mistoqsija tieghu ghaliex minn ricerka li saret ma jirrizultax li xi Konferenza bhal din saret fl-Amerika.
Nixtieq inzid nghid, li jekk forsi qed issir referenza ghall-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Izvilupp Sostenibbli ta` Pajjizi Gzejjer Zghar li qeghdin jizviluppaw, din nzammet f`Barbados mill-25 April sas-6 ta Mejju, 1994. Id-Delegazzjoni Maltija ghal din il-Konferenza kienet immexxija mir-rapprezentant Permanenti ta` Malta ghan-Nazzjonijiet Uniti, l-Ambaxxatur Dr. Joseph Cassar minhabba l-fatt li Dr Cassar mexxa wkoll il-partecipazzjoni Maltija fil-fazi preparatorja ta` din il-Konferenza li saret fi New York. Id-Delegazzjoni Maltija f`Barbados kienet tikkonsisti wkoll fis-Sur Walter Balzan, First Secretary fil-Missjoni Permanenti ta` Malta fi New York, Dr Simone Borg mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Prof Lino Briguglio bhala Adviser. Ta` minn issemmi li x-xoghol tal-Prof. Briguglio fuq `Vulnerability Index` ghall-gzejjer gie formalment addottat mill-Konferenza.


DELIMARA - POWER STATION

18418. L-ONOR. CHARLES MANGION staqsa lill-Ministru għall-Ambjent: Peress illi ċ-Chairman ta' Enemalta riċentement donnu implika li minħabba id-"deposits" mhux possibbli li jitwaħħlu "scrubbers" maċ-ċmieni tal-Power Station ta' Delimara biex jitnaddfu d-dħaħen tossiċi, jista' l-Ministru jgħid x'se tkun l-alternattiva biex dħaħen tossiċi jiġu ffiltrati? Kemm se tiswa din l-alternattiva? U fil-każ li m'huwa se jsir xejn, kif Enemalta se tottempra ruħha ma EU Regulations dwar emissjonijiet tossiċi minn Power Stations?
ONOR. FRANCIS ZAMMIT DIMECH: Nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġiba li tajt għall-mistoqsija parlamentari numru 17622 (Seduta 259), fejn il-pożizzjoni ta' Enemalta hi spjegata.
Meta Malta tkun membru ta' l-Unjoni Ewropea, nottempraw ruħna mar-regoli kollha relevanti.


SERVIZZI ĊIVILI - KAROZZI "CAR HIRE"

18419. L-ONOR. CHARLES MANGION staqsa lill-Prim Ministru: Kemm hemm karozzi "car hire" mikrija maċ-Ċivil?
Mingħand liema ditta jew ditti huma mikrija u kemm-il karozza (numru) mingħand kull ditta?
X'inhuma r-rati kurrenti tal-kiri?
ONOR. EDDIE FENECH ADAMI: L-informazzjoni mitluba qegħda tinġabar u risposta tingħata f'xi seduta oħra.


AWTORITA' TAD-DJAR - LIFTS FI BLOCKS TAL-GVERN

18431. L-ONOR. CHARLES MANGION staqsa lill-Ministru għall-Ambjent: B'referenza għar-risposta mogħtija ta' mistoqsija parlamentari numru 17857, jista' l-Ministru jikkonsidra illi fi blokki ta'flats tal-Gvern mibnija qabel l-1986, li għalkemm ma fihomx lift shaft imma għandhom trombi wiesgħa biżżejjed li jistgħu jakkomodaw lift, allura m'hux kas illi lifts jitqegħdu? Blokki ta' bini ta' dan it-tip jeżistu fil-lokal ta' Farsina u fuq Tal-Blat Ħal Qormi.
ONOR. FRANCIS ZAMMIT DIMECH: Kif spjegajt fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 17857 (Seduta 263) m'hemmx ħsieb li jsiru lifts fi blokki mibnija qabel l-1986.


DIPARTIMENT TAS-SAĦĦA - FOLIC ACID ENRICHED FOODS

18451. L-ONOR. LOUIS BUHAGIAR staqsa lill-Ministru ta' l-Intern u Żvilupp Soċjali: Jista' l-Ministru jgħid jekk id-Dipartiment tas-Saħħa ħax xi pożizzjoni, jekk iddiskutiex il-kwestjoni dwar folic acid enriched foods?
Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx xi ħsieb li ssir kampanja edukattiva dwar dan?
Il-Ministru qiegħed jinkoraġġixxi li jiġi importat ikel ta' dan it-tip?
ONOR. LOUIS GALEA: Id-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika, fuq parir ta' esperti f'dan il-qasam, ħareġ 'guidelines' għat-tobba kollha dwar il-valur tal-'folic acid' fil-prevenzjoni ta' ċerti kondizzjonijiet. Ninsab informat li ħafna mill-ikel li nieklu diġa' għandu biżżejjed 'folic acid' u għaldaqshekk mhux indikat li jkun hemm xi kampanja biex jiddaħħal ikel tat-tip imsemmi mill-Onor. Interpellant.


VETTURI REĠISTRATI

18474. L-ONOR. MARIO GALEA staqsa lill-Ministru għat-Trasport, Kommunikazzjoni u Teknologija: Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hawn vetturi reġistrati f'Malta u Għawdex sena b'sena f'dawn l-aħħar għaxar snin?
ONOR. MICHAEL FRENDO: Jiena nformat li n-numru ta' vetturi registrati f'Malta u Għawdex mill-1992 huwa dan:
1992 - 194,366

1993 - 203,494


Jiena nformat li qabel is-sena 1992 ma kenitx tinżamm statistika.


KAROZZI "SECOND HAND"

18475. L-ONOR. MARIO GALEA staqsa lill-Ministru għat-Trasport, Kommunikazzjoni u Teknologija: Jista' l-Ministru jgħid x'qed isir biex jiġi aċċertat li karozzi u vetturi oħra importati "second hand", jkunu f'kondizzjoni tajba biżżejjed u ma jiġux importati karozzi u vetturi li ma jkunux għaddew minn testijiet ta' vetturi f'pajjiżi oħra? Kemm kien hemm vetturi li ma ġewx mogħtija permess biex jkunu jistgħu jiġu reġistrati fl-aħħar sena għax ma kenux tajba biżżejjed għat-triqat Maltin?
ONOR. MICHAEL FRENDO: Jiena nformat li s'issa għad m'hemmx kriterji għal testijiet fuq karozzi u vetturi oħra mportati "second-hand" għal użu privat. Dawn il-kriterji jiġu ntrodotti meta jkunu finalizzati arranġamenti biex tiddaħħal l-MOT Testing. Dan s'intendi ma japplikax għal dawk il-vetturi li jġorru l-passiġġieri u li jkunu ttestjati regolarment.
Jiena nformat li sabiex jiskoraġġixxi l-importazzjoni ta' vetturi li ma jkunux f'kondizzjoni tajba biżżejjed, kien introdott limitu minimu ta' kemm titħallas "Registration tax" fuq il-karozzi. "second- hand". Rigward il-vetturi kummerċjali l-ammont ta' "Registration Tax" kienet imnaqqsa konsiderevolment biex ikunu jistgħu jorħsu l-prezzijiet ta' dawn il-vetturi. B'hekk fit-toroq tagħna bdejna naraw aktar vetturi ġodda ta' dan it-tip.
Fl-aħħar sena ma kien hemm l-ebda vettura li ma kenitx registrata minħabba l-kondizzjoni ħazina tagħha.


DWANA - VETTURI

18476. L-ONOR. MARIO GALEA staqsa lill-Ministru tal-Finanzi: Jista' l-Ministru jgħid kemm ġew mibjugħa vetturi minn dawk irkantati fid-Dwana ftit jiem ilu? Kemm inġabru flus minnhom? Karozzi u vetturi li jkunu għadhom f'kondizzjoni tajba jistgħu jingħataw għal użu fid-Dipartimenti tal-Gvern bħal Pulizija, l-Armata u xi dipartiment ieħor?
ONOR. JOHN DALLI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-ahhar bejgh b'irkant li sar mid-Dwana kien fis-26 ta' Mejju, 1994 fejn kienu offruti ghal bejgh 41 vettura. Min dawn inbieghu 40 u fuqhom ingabret is-somma ta' Lm17,675.
Qabel il-bejgh kien hemm hafna Dipartimenti tal-Gvern li gew biex jaraw dawn il-vetturi bil-hsieb li jekk ikollhom bzonn xi wahda minnhom ikunu jistghu jehduha, izda dawn ma ghazlu ebda wahda.


MONTI DI PIETA - IRKANT

18477. L-ONOR. MARIO GALEA staqsa lill-Ministru tal-Finanzi: Jista' l-Ministru jgħid x'kien id-dħul mill-irkant li sar dan l-aħħar fil-Monti di Pieta? Dawk l-affarijiet prezzjużi li ma ġewx mibjugħa se jerġgħu jiġu rkantati?
ONOR. JOHN DALLI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li d-dhul mill-irkant li sar fi Frar li ghadda mill-Monte di Pieta' kien jammonta ghal Lm7,947 rigward oggetti mirhuna fl-istesss Monte di Pieta', Lm537 mill-oggetti mitlufa u pprezentati mill-Pulizija (Lost Property Disposal) u Lm11,054 mill-oggetti maqbuda mid-Dwana.
Dawk l-oggetti prezzjuzi li ma gewx mibjugha u jibqghu ma jigux irtirati jergghu jigu pprezentati ghall-bejgh fl-irkant li jmiss.


PIXKERIJA - BEJGĦ TA' ĦUT

18478. L-ONOR. MARIO GALEA staqsa lill-Ministru għall-Ikel, Agrikoltura u Sajd: Jista'l-Ministru ġentilment jagħti lista ta' kemm sar bejgħ ta' ħut mill-Pixkerija sena b'sena mill-1987 'il hawn? Fl-istess żmien kemm ġie esportat ħut barra minn Malta?
ONOR. LAWRENCE GATT: Il-figuri dwar bejgh u esportazzjoni ta' hut huma kif jidhru hawn taht:-

Bejgh ta' hut mill-Pixkerija/Esportazzjoni
Sena

Piz (Tunellati)

Valur Lm

Piz (Tunellati)

Valur Lm
1987

1015

831702

414

172712

1988

865

878080

62

99348

1989

891

853799

35

50171

1990

727

794812

81

182608

1991

694

895464

117

239593

1992

540

746460

37

104071

1993

682

1068826

124

423709

Il-bejgh ta' hut mill-Pixkerija jinkludi l-hut esportat.
BANEK - 15% TAXXA FUQ IMGĦAX

18479. L-ONOR. MARIO GALEA staqsa lill-Ministru tal-Finanzi: Jista' l-Ministru jgħid x'kien ir-rispons tal-faċilita' li persuna tħallas 15% taxxa mal-ewwel lill-banek kummerċjali?
Sa l-aħħar ta' Marzu, kemm inġabru flus b'din l-iskema?
ONOR. JOHN DALLI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li risposta ghal din il-mistoqsija tinghata f'xi seduta ohra.Yüklə 363,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə