CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc42577a8002abb81/$FILE
  Ali baza təhsili istiqamətləri və ixtisaslarının s I yahis I
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/581e2b8569d585e7c4257404003c8e00/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c42573f500434179/$FILE
  Təsdiq edilmişdir
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc425740b002dcfd1/$FILE
  Təsdiq edilmişdir
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c42572ff00192ab5/$FILE
  Təsdiq edilmişdir
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4256eca003bffd1c425712d00213775/$FILE
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257c320027cc89/$FILE
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c4257241003befdf/$FILE
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc42577fb002c17a1/$FILE
  Torpaqlardan istifadə və onların mühafizəsi üzrə dövlət inspektorunun GÖSTƏRİŞ-XƏBƏrdarliğI
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/2dc4a4e260e30fd5c42573af0040a37c/$FILE
  Təsdiq edilib Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılıb 13 mart 1995-ci il 57 №-li qərarla Üz tərəfi
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42575af0034009ec4256fe1003a2564/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 005-ci IL fevral
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f882580110044ba96/$FILE
  1 nömrəli əlavə Yük haqqında bildiriş
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/13f215440e82e10bc42574dd0029e301/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Əlavə №1 Peşə məktəbi və peşə litseyi statusu verilən tədris müəssisələrinin s I yahis I
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/1d6b46d54a2fc559c42579d00039c94f/$FILE
  Təsdiq edilmişdir
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257f57002fcdeb/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2016-2020-ci illər üçün şəkərli diabet xəstəliyi üzrə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c425726000295cb0/$FILE
  Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c42572e40036c6cc/$FILE
  Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/26b665efaef84f7e8825806c00294719/$FILE
  Qaydalar ümumi müddəalar
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42575af0034009ec4256f5d00405392/$FILE
  1 nömrəli əlavə azərbaycan respublikasinin daşinmaz əmlakin döVLƏt reyestri XİDMƏTİ
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c4257404003c8e00/$FILE
  Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42575af0034009ec42574660036aa73/$FILE
  Təsdiq edilmişdir əlavə 2 Əmək kitabçasının forması
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/b645b863d704dc00c42572e3003b6394/$FILE
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257edf0025527a/$FILE
  Təsdiq edilmişdir
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c425733800195341/$FILE
  Yetkinlik yaşına çatmamışların cinayətkarlığı ilə mübarizə üzrə Respublika Kompleks Proqramının həyata keçirilməsi ilə bağlı
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c42573d000423e97/$FILE
  Vergi ödəyicisinə verilmiş vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/3f89f96c1522632ec4257a470046f31c/$FILE
  Kabinetinin 2005-ci IL 13 aprel
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc42575bd0040144d/$FILE
  Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc42577e500492eeb/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Avropa Komissiyasının Azərbaycan Respublikasına “Ədliyyə Sahəsində İslahatlara
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88258194002bfa85/$FILE
  Ərizəyə əlavə 20 ildə tərəfindən istehsal edilib satılmış pambıq və tütünün miqdarına dair
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42575af0034009e44257651002adb1d/$FILE
  Rvarud Dövlət Təbiət Yasaqlığı
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257f4d0045a5d8/$FILE
  Азярбайъан республикасы
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257f5700310d38/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2016-2020-ci illər üçün vərəmlə mübarizə üzrə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42575af0034009ec4256fa500223ee1/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257c2b0041f00c/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Əlavə №1 Peşə məktəbi və peşə litseyi statusu verilən təhsil müəssisələrinin s I yahis I
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f882581c90045c6bc/$FILE
  Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu Qaydaları
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42575af0034009ec4256f5b00289689/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c42573a70024cd63/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Dövlət əmlakının (mənzil fondundan başqa) icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının minimum məbləği
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc42572830040b063/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2007-ci ildə əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f882581c90044e44f/$FILE
  Qaydalari ümumi müddəalar
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257c35002d9512/$FILE
  1 nömrəli əlavə İnformasiya ehtiyatı haqqında məlumatın reyestrə daxil (düzəliş, ləğv) edilməsi haqqında
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257c0e003693ae/$FILE
  Əlavə Ərizə-Anket Application form
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/1c57bfd286fad98788257c2e0025e0ec/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Əlavə №1 Peşə məktəbi və peşə litseyi statusu verilən təhsil müəssisələrinin s I yahis I
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc425706d001b5668/$FILE
  Азярбайжан республикасынын мцяллиф щцгуглары аэентлийи
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4256eca003bffd1c425712a00269849/$FILE
  Ailə kəndli təsərrüfatının üzvlərinə onların statusunu, əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c425740b0048ecc0/$FILE
  Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c4257123002978fa/$FILE
  Валидейн щимайясиндян мящрум олан вя ювладлыьа эютцрмяйи арзу едян шяхслярин учот Гайдасы вя Азярбайжан Республикасынын вятянд
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257d6b0029c3e7/$FILE
  Qaydaları"na əlavə Sərxoşluq vəziyyətinin tibbi müayinəsi Aktı № "
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/573683de01c1133a88257c35002d9512/$FILE
  1 nömrəli əlavə İnformasiya ehtiyatı haqqında məlumatın reyestrə daxil (düzəliş, ləğv) edilməsi haqqında
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/b36897e72194817188257b9f003c3fd4/$FILE
  Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına görə dövlət
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c42573070022dfea/$FILE
  1 nömrəli əlavə Xüsusi buraxılış vərəqəsinin nümunəsi
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c42573e1003af8ea/$FILE
  Rbaycan Respublikası q anununun tətbiq edilməsi barədə Azə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c4257022003fe5ff/$FILE
  1 nömrəli əlavə İcbari ekoloji sığorta m ü q a V i L ə s I
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc4257829002884b1/$FILE
  Rəqəmsal taxoqraf kartlarının sisteminə dair Qayda
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/5ab39703ece9ac61c4257369003d31ef/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Əlavə №1 Peşə məktəbi və peşə litseyi statusu verilən tədris müəssisələrinin s I yahis I
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc425710a003e9fb9/$FILE
  Qaydalar «Elektron imza və elektron sənəd haqqında»
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/3fd44528192136dcc42572e300295ffc/$FILE
  1 nömrəli əlavə Müəssisənin start qiymətinə tətbiq olunan əmsallar
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c4256eca00403624/$FILE
  Qaydalar I qiymətli metallardan haz ı rlanm ış məmulatlar ı n əyarlanma və dam ğ alanma Qaydalar
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c4257539004b45c0/$FILE
  Ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”na əsasən Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrin ali
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/20e3272d517b88b9c4256eca0040a776/$FILE
  1 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikası
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c42572c800210a7b/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Uşaq bağçalarının nümunəvi ştatı
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc42577b5002356f4/$FILE
  Azərbaycan Respublikası dövlət vergi xidməti orqanlarının rəhbər işçilərinə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c425740c00411b91/$FILE
  Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc4257289002d1809/$FILE
  «Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması Qaydası»na əlavə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/1d2f7bd5ebe7e680c425734f0027173c/$FILE
  1 nömrəli əlavə İdmançıların və idman tədbirlərinin digər iştirakçılarının yemək təminatının xərc normaları
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc425775b002891e6/$FILE
  1 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4256eca003bffd1c4256fa500223ee1/$FILE
  Кабинетинин 005-жи ил феврал тарихли 24 нюмряли гярары иля
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c42574090040df84/$FILE
  Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257c2e002d2973/$FILE
  Təsdiq edilmişdir əlavə 2 Əmək kitabçasının forması
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42575af0034009e4425765f002b071f/$FILE
  Cü Bakı su kəmərinin layihələşdirilməsi və tamam-kamal tikilməsi sifarişinin yerləşdirilməsi üçün Beynəlxalq sənədləşmələr (tender) keçirilməsi üzrə təşkilat komitəsinin t ə r k I b I
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257be300424bab/$FILE
  Gömrük orqanlarına təqdim edilmiş malların məhv edilmə halları və Qaydası
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257fa400448acb/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Gömrük yığımlarının məbləğləri
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c42572b40040d2a2/$FILE
  1 nömrəli əlavə İdmançıların və idman tədbirlərinin digər iştirakçılarının yemək təminatının xərc normaları
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc4257759003ff48c/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88258035004627d1/$FILE
  “Qanunsuz miqrantların saxlanılması
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c425756300293d9b/$FILE
  Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f4425763f00219bf9/$FILE
  Kabinetinin 2005-ci IL 13 aprel
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c42572e400231c7c/$FILE
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c42573000040b4ab/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Əlavə №1 Peşə məktəbi və peşə litseyi statusu verilən tədris müəssisələrinin s I yahis I
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4256eca003bffd1c42570f4003894cd/$FILE
  Topdansatış qiymətinin (tarifinin) hesablanması üçün kalkulyasiya üzrə maya dəyərinə daxil edilən material xərclərinin
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c4257234002b95c1/$FILE
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88258211004475e8/$FILE
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f882581f5004b82dc/$FILE
  []
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/a87da7cfb51461b888257bc00038c43f/$FILE
  «Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması Qaydası»na əlavə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257cda00368c1d/$FILE
  1 nömrəli əlavə Avtomobil yolunun məlumat vərəqəsi
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc42575bd0040144d/$FILE
  Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/7cdd012631f26cf1c425754d00444ea8/$FILE
  Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c425738d0044173f/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 998-ci IL aprel
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42575af0034009e442575ed002621ee/$FILE
  PeşƏ XƏSTƏLİKLƏRİNİn siyahisi
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42575af0034009ec4256eca0040a793/$FILE
  Bağlı tədbirlərin maliyyələ
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/7763bf489d433203c4257313003bbfcd/$FILE
  1 nömrəli əlavə Antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı müraciət etmək üçün ərizənin forması
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42575af0034009e442576480027d391/$FILE
  «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları»na 1 nömrəli əlavə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c4257288002f7548/$FILE
  «Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə buraxılması Qaydası»na əlavə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc42577f4001e26c8/$FILE
  Тясдиг едилмишдир 2011-2015-ci illər üçün yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257bb800291ee7/$FILE
  Ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”na əsasən Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrin ali təhsil
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/8251c3f72c9c785a88257b950042b67e/$FILE
  "Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin (fondların)
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257ef2002ea13f/$FILE
  Əlavə Azərbaycan Respublikasının təhsil müəssisəsi ilə əcnəbi tələbə arasında ödənişli təhsil almaq haqqında
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c4257203004241e7/$FILE
  "Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4256eca003bffd1c42571270025432e/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Tenderin nəticəsi haqqında tender komissiyasının protokolunun nümunəsi Bu protokol dövlət büdcəsi, xarici kreditlər, borclar, qrantlar və başqa
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257d640034ec0c/$FILE
  Əlavə Bütün dövlət orqanları, fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən istifadə oluna bilən
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/24353ecc227dc777c4256eca00402fbd/$FILE
  Suların dövlət uçotunun qaydas I
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc425740f0047748b/$FILE
  Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c425754b0049faf5/$FILE
  Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4256eca003bffd1c425706d003eb983/$FILE
  İstehsalçı-zavodun 2487 seriya nömrəli və Azərbaycanda 4k-az01 qeydiyyat nömrəli Airbus A319-115cj tipli bir təyyarəyə dair
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/7a8e2c33d12351e3c42572e400231c7c/$FILE
  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsinə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f882581b8003c743a/$FILE
  Qaydalari ümumi müddəalar Bu Qaydalarda istifadə edilən əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4256eca003bffd1c4257022003fe5ff/$FILE
  1 nömrəli əlavə İcbari ekoloji sığorta m ü q a V i L ə s I
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257ec4002491db/$FILE
  1 nömrəli əlavə Ölçmə vasitələrinin yoxlanılmasına dair cədvəlin forması
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257f2300417d7f/$FILE
  Qaydalar I ümumi müddəalar
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/83493bc03343137a88257c0e0039454e/$FILE
  «Азярбайжан Республикасынын яразисиндя ашкар олунмайан вя йа мящдуд даирядя йайылан зийанверижилярин, битки хястяликляри тюрядижиляринин вя алаг отларынын (карантин обйектляринин) Сийащысы»нын тясдиг едилмяси щаггында
directory LDB LegalDB.nsf  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə