MevzuatMetin
  Kooperatifler kanunu (1)(2) Kabul Numarası : 163 Kabul Tarihi : 24/4/1969 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 10/5/1969 Sayı : 13195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : Sayfa : 1955
  Kanun Numarası : 2863
MevzuatMetin/yonetmelik
  3 Nisan 2012 sali
MevzuatMetin
  Eczacilar ve eczaneler hakkinda kanun kanun Numarası : 197 Kabul Tarihi : 18/12/1953 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/12/1953 Sayı : 8591 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 35 Sayfa : 83
  Türk siLÂhli kuvvetleri personel kanunu (1)
  Belediye gelirleri kanunu kanun Numarası : 464 Kabul Tarihi : 26/5/1981 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 20 Sayfa : 280
  Belediye kanunu kanun Numarası : 393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 44 Sayfa
  BüYÜKŞEHİr belediyesi kanunu (1)
  İmar ve gecekondu mevzuatina aykiri yapilara uygulanacak bazi iŞlemler ve 6785 sayili
  BiRİNCİ BÖLÜm amaç ve Tanımlar Amaç madde 1
  Kamu kurum ve kuruluşlarina bağli okullarin miLLÎ EĞİTİm bakanliğina devredilmesi İle bazi kanunlarda ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk yapilmasina dair kanun
  BiRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam madde 1
MevzuatMetin/yonetmelik
  Ek-1 TÜrk ulaslararasi gemi SİCİLİ kayit (KÜTÜK) Örneğİ
MevzuatMetin
  Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964
MevzuatMetin/yonetmelik
  Ek-1 İÇmesuyu teknik altyapi tesisleriNİn planlama, etüt ve projelendiRİlmesine iLİŞKİn teknik esaslar
MevzuatMetin
  Su üRÜnleri kanunu (1)(2) Kanun Numarası : 380 Kabul Tarihi : 22/3/1971 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 4/4/1971 Sayı : 13799 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 10 Sayfa : 2056
  GüMRÜk kanunu (1)(2) Kanun Numarası : 458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 4/11/1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 39
  Tekel dişi birakilan patlayici maddelerle av malzemesi ve benzerleriNİN ÜretiMİ, İthali, taşinmasi, saklanmasi, depolanmasi, satişI, kullanilmasi, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarina iLİŞKİn tüZÜK
MevzuatMetin/yonetmelik
  Ek-1 teknoloji geliŞTİrme bölgesi yapilabiLİRLİk raporu formati
MevzuatMetin
  Oyunlari kanunu
  6495 sayılı Kanun ile değişik hali
  Emlak vergiSİ kanunu kanun Numarası : 319 Kabul Tarihi : 29/7/1970 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 11/8/1970 Sayı : 13576 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : Sayfa : 2662
  BiRİNCİ kisim mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM
  BiRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam madde 1
  Kanun Numarası : 4490
  Sinema filmleriNİn değerlendiRİlmesi ve siniflandirilmasi ile desteklenmesi
  Yapi denetiMİ hakkinda kanun kanun Numarası : 708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 40
  8049 TÜrk medenî kanunu
  Spor genel müDÜRLÜĞÜNÜn teşKİlat ve görevleri hakkinda kanun (1)(3) Kanun Numarası : 289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/5/1986 Sayı: 19120 Yayımlandığı Düstur : Tertip: Cilt: 25 Sayfa: 224
MevzuatMetin/yonetmelik
  Anlaşmanın konusu ve taraflar Madde 1
MevzuatMetin
  Devlet su iŞleri genel müDÜRLÜĞÜNÜn teşKİlat ve göREVleri hakkinda kanun
  İmar kanunu (1)(2) Kanun Numarası : 194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 24 Sayfa : 378
MevzuatMetin/yonetmelik
  Ek1- sydf’nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı
MevzuatMetin
  Kanun Numarası : 2872
MevzuatMetin/yonetmelik
  Ek-1 Atık Yönetimi Planı
MevzuatMetin
  Karayollari trafik kanunu(1)(2)(3) Kanun Numarası : 918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 22 Sayfa : 687
  657 sayili devlet memurlari kanunu, 926 sayili türk silahli kuvvetleri personel kanunu, 2802 sayili hakimler ve savcilar kanunu, 2914 sayili yükseköĞretiM personel kanunu, 5434 sayili t. C
MevzuatMetin/yonetmelik
  TeçHİzatin tarifleri 1-İçten Yanmalı Motorlu Erişim Platformları
  1 seri no'lu özel tüketim vergiSİ genel tebliĞİ' NİN
  Ek: 1/a sergi, fuar, toplanti ve benzeri etkiNLİklerde teşHİr edilecek veya kullanilacak eşYA
MevzuatMetin
  Kanun Numarası : 6001
  Hakkinda kanun
  Terörle mücadele kanunu kanun Numarası : 713 Kabul Tarihi : 12/4/1991 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/4/1991 Sayı : 20843 Mükerrer Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 30 Sayfa : 125
  Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu kanun Numarası : 565 Kabul Tarihi : 18/12/1981 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 22/12/1981 Sayı : 17552 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 21 Sayfa : 73
  Vakiflar kanunu
MevzuatMetin/yonetmelik
  Ek-1 alerjiye veya intoleransa neden olan beliRLİ madde veya üRÜnler
MevzuatMetin
  TüRKİye büYÜk millet mecliSİ
  Kanun Numarası : 3065
  Motorlu taşitlar vergiSİ kanunu (1) Kanun Numarası : 97 Kabul Tarihi : 18/2/1963 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 23/2/1963 Sayı : 11342 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : Sayfa : 654
  Ceza muhakemesi kanunu
  Toplu konut kanunu
  Tarihli ve 101 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan 6570 sayılı Kanunun tam metni: gayrimenkul kiralari hakkinda kanun kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 18/5/1955 Yayımlandığı R
  Kanun Numarası : 6237
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : cilt : Sayfa : 1037
MevzuatMetin/yonetmelik
  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından
MevzuatMetin
  TüRKİye büYÜk millet mecliSİ
  BiRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Görevler Amaç ve kapsam madde 1
  Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26 2004
  Kamu konutlari kanunu kanun Numarası : 946 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 22 Sayfa : 866
  Konut iNŞaatinda ve kalkinmada önceliKLİ YÖrelerde yapilacak yatirimlarda vergi, resim ve harç İSTİsna ve muafliklari taninmasi hakkinda kanun
  Organize sanayi BÖlgeleri kanunu kanun Numarası : 562 Kabul Tarihi : 12/4/2000 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 15/4/2000 Sayı : 24021 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 39
  BiRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Görevler Amaç ve kapsam madde 1
  BiRİNCİ kisim amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç madde 1
  Türk ceza kanununun yüRÜRLÜkten kaldirilmiş HÜKÜmleri
  Ulaştirma, deniZCİLİk ve haberleşme bakanliğinin teşKİlat ve görevleri hakkinda kanun hüKMÜnde kararname(1) Kanun Hük. Kar nin Tarihi : 6/9/2011 No : 655 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011 No : 6223 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 1/11/2011 No
  Milli Savunma Bakanlığına bağlı olmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına bu kanunda yazı
MevzuatMetin/yonetmelik
  Ek ulusal güMRÜk tarife cetveli AÇiklama notlari
  Madde 2(1) de beliRTİlen üRÜnlerin tasarimi ve üretiMİ İÇİn temel güvenlik gerekliLİkleri
  Ek iNŞaat, makine tesisati ve elektrik tesisati genel tekniK Şartnamesi I- genel
MevzuatMetin
  MiLLÎ savunma bakanliği akaryakit ikmal ve nato pol tesisleri İŞletme başkanliğinin kuruluşu ve görevleri hakkinda kanun
  BiRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Tanımlar ve Mülkiyet Amaç ve kapsam madde 1
MevzuatMetin/yonetmelik
  Ek güMRÜk tarife cetveli AÇiklama notlari
MevzuatMetin
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2/7/1998 No : 98/11402
  İLKÖĞretim ve eğİTİm kanunu
  Sosyal sigortalar ve genel sağlik
  Kanun Numarası : 2634
MevzuatMetin/yonetmelik
  İli : İlçesi : Mahallesi/Köyü : Mevkii : Pafta No / Cilt No : Ada No / Sayfa No : Parsel No / Sıra No
  Yatirim biLGİ formu
MevzuatMetin
  Kanun Numarası : 193
  Futbol ve diĞer spor müsabakalarinda bahis ve şans oyunlari düzenlenmesi hakkinda kanun (1) (2) Kanun Numarası : 258 Kabul Tarihi : 29/4/1959 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1959 Sayı : 10201 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 40 Sayfa
  BiRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam madde 1
MevzuatMetin/yonetmelik
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından
  Katma değer vergiSİ genel uygulama tebliĞİ
MevzuatMetin
  MerakiBİ bahriyeden maada mahallerde
  Kabul Tarihi : 16 Kânunusani 1311; 13 Şaban 1313
  Gelir vergiSİ kanunu (G. V. K.) Kanun Numarası : 93 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : Sayfa : 850
  518 sayılı Kanun ile değişik hali gelir vergiSİ kanunu (G. V. K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : Sayfa : 850
MevzuatMetin/yonetmelik
  Şekil Kavşak noktalarına konan sokak ad veya numara levhası (Madde 19)
MevzuatMetin
  Orman kanunu (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı : 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 37 Sayfa : 2457
MevzuatMetin/yonetmelik
  3 Nisan 2012 sali
MevzuatMetin
  Emlak vergine matrah olacak vergi değerleriNİn takdiRİne iLİŞKİn tüZÜk bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29 1972, No: 7/3995
MevzuatMetin/yonetmelik
  Ek-1 kabotaj seferlerinde çalişan yeni ve mevcut yolcu gemileri İÇİn emniyet şartlari
MevzuatMetin
  İnsan haklarini inceleme komisyonu kanunu kanun Numarası : 686 Kabul Tarihi : 5/12/1990 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/12/1990 Sayı : 20719 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 30 Sayfa : 45
MevzuatMetin/yonetmelik
  International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
  Ek 1 Türkiye Finansal Raporlama Standardı 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Amaç
MevzuatMetin
  Türk medenî kanunu
  TüRKİye büYÜk millet mecliSİ başkanliğI İdari teşKİlati kanunu
  Bakanliklara bağLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ kurum ve kuruluşlar iLE
  Kanun Numarası : 2981
MevzuatMetin/yonetmelik
  Ek-1 kanalizasyon sistemleriNİn etüT, planlama ve projelendiRİlmesine iLİŞKİn teknik esaslar
MevzuatMetin
  Yapi iŞlerinde iŞÇİ sağLIĞi ve iŞ
  Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile değişik hali harçlar kanunu (1)
MevzuatMetin/yonetmelik
  Eşyanin terciHLİ menşEİNİn tespiTİ hakkinda yönetmeliK
  Sınıflandırma (kn kodu) Gerekçeler
MevzuatMetin
  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun (1)
MevzuatMetin/yonetmelik
  Ek-5 endüstriyel cam isil iŞlem elemani (seviye 4) ulusal meslek standardi
MevzuatMetin
  Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26 2004
MevzuatMetin/yonetmelik
  Ek-1 sosyal etkiNLİk katilim belgesi T. C. Kimlik No : Belge No : Adı ve Soyadı : Tarihi : Okulun Adı
  Ek ii’de Yer Alan Liste İçin Giriş Notları Not 1
  BöLÜmler böLÜM 1 kavramsal çERÇeve ve finansal tablolar 3
MevzuatMetin
  Kamulaştirma kanunu kanun Numarası : 942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 22 Sayfa : 843
  Kanun Numarası : 657
MevzuatMetin/yonetmelik
  Ek-1 Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi sinif
  ElektriK İÇ tesisleri YÖnetmeliĞİ
  Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ
  Ek I alt sistemler
MevzuatMetin
  486 sayılı Kanun ile değişik hali gelir vergiSİ kanunu (G. V. K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : Sayfa : 850
MevzuatMetin/yonetmelik
  Nükleer ve nükleer çİft kullanimli eşyalarin ihracatinda izne esas olacak belgenin verilmesine iLİŞKİn yönetmelik kapsamina giren eşya kalemleriNİ belirten “NÜkleer transfer uyari listesi” ve “NÜkleer çİft kullanimli eşya listesi”ne iLİŞKİn
MevzuatMetin
  FiKir ve sanat eserleri kanunu (1) Kanun Numarası : 846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt: 33 Sayfa : 49
  Kabul Tarihi : 1 Şubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332
  Hakkinda kanun
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12. 12. 1977, No: 7/14561
  Cumhurbaşkanliği teşKİlati hakkinda cumhurbaşkanliği kararnamesi
  Türk medenî kanunu
  Maden ve taş ocaklari iŞletmelerinde ve tünel yapiminda alinacak iŞÇİ sağLIĞi ve iŞ GÜvenliĞİ Önlemlerine iLİŞKİN
MevzuatMetin/yonetmelik
  Ek-1 form 1 proje müellifleri tarafindan iLGİLİ İdareye verilecek taahhütname örneğİ
  Ek BİLGİlendirme raporu soruşturmaya ilişkin genel BİLgi ve işlemler
  Tesis organizasyonu ve yerleşİm plani hazirlama kriterleri
MevzuatMetin
  BiRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç madde 1
  Kanun Numarası : 5199
  Endüstriyel tasarimlarin korunmasi hakkinda kanun hüKMÜnde kararname
  BiRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç ve kapsam madde 1 –
  BiRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam madde 1 ‒
  Avrupa insan haklari mahkemesine yapilmiş bazi başvurularin tazminat ödenmek suretiyle çÖZÜMÜne dair kanun
  Türk medenî kanunu
  Milli Savunma Bakanlığına bağlı olmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına bu kanunda yazı
  Belediye mezarliklari nizamnamesi
MevzuatMetin/yonetmelik
  BiRİNCİ kisim
  Ek-8 endüstriyel yalitim cami üretim elemani (seviye 3) ulusal meslek standardi
MevzuatMetin
  Türk siVİl havacilik kanunu (1) (2) Kanun Numarası : 920 Kabul Tarihi : 14/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 19/10/1983 Sayı : 18196 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 22 Sayfa : 736
directory MevzuatMetin  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə