arxiv/4-36-2011
  Kİmyanin təDRİSİNDƏ SİNİFDƏnxariC İŞLƏRDƏN İSTİfadə etməKLƏ ekoloji BİLİKLƏRİN ÖYRƏDİLMƏSİ Tağıyev T.İ
arxiv/1-33-2011
  TƏBRİk ediRİk telman Ağdamski – 75 V. M. Abbasov amea-nın müxbir üzvü, k e. d., professor M. M. Abbasov
arxiv/4-44-2013
  Orta ümumtəhsil məKTƏBLƏrində kimyadan sinifdənxaric işLƏrin mahiyyəTI, TƏŞkili və keçirilməsi V. H. Əsgərov
arxiv/1-33-2011
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/1-41-2013
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/4-44-2013
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/1-2_37-38_2012
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/2_3-34_35-2011
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/4-44-2013
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/3-43-2013
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
www.old/arxiv/2015/11
  11-33, 11-59, 11-34, 11-35, 11-36, 11-37 23 yaşlı dahi
arxiv/4-36-2011
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/2-42-2013
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
content/arxiv/09
  Azərbaycanlı tələbənin Lütfi Zadə ilə görüş təəssüratları
arxiv/2_3-34_35-2011
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/1-33-2011
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
old/old2/pdf/shexsi arxivler
  Афаг Ялийева
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
arxiv
  Dünya əDƏBİyyati kitabxanasi çapdan çıxmış kitablar (ardıcıllıq)
Uploads/Ebooks
  Dərslik «Çİnar-çAP» baki 2002 Az2 B19
  Tədqiqatın aktuallığı. Mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, müasir dövrdə turizm iqtisadiyyatın bir sahəsi kimi özünə möhkəm yer tutmuşdur
  Cənub bölgəsində Lənkərandayam: vaxtilə zəhmətsevərliyilə Azərbaycanda tanınan bu diyarda indi bərəkətli torpaqlar əkilmir kəndlilər qoyduqları zəhmətin əvəzinə qəpik-quruş almaqdan beziblər
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ TƏHSİl problemləRİ İnstitutu
  MüQƏDDİMƏ
  Statika statikanın Ysas anlayış vY aksiomları
  1918-ci il 31 mart hadisələri və onun öyrənilməsinin tarixi əhəmiyyəti
  Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları
  KinematiKA
  Mühazirəçi : dos. Hüseynov İsmayıl Firuddin Mövzu: Nəqliyyat vasitələrinin aktiv təhlükəsizliyi istismar xüsusiyyətləri. Plan
  Uşaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
  Mühazirə Müəllim: Məmmədov Muraz Mingəçevir-2016 Mövzu 1 Güləşin tarixi Plan
  Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 18. 01. 2013-cü IL tarixli 54 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş­dir. Bakı-2013
  Mövzu menecment nəZƏriyyəsi və TƏCRÜBƏnin inkişafi
  Mövzu 3. MÜAsir döVRÜn sosial- qlobal problemləRI. saat plan
  Annotasiya
  1918-ci ilin əvvəllərində Qafqazda siyasi vəziyyət və ermənilərin milli qırğın siyasəti
  31 mart Bakı və Şamaxı hadisələri tarixin ən faciəli səfələrindən biridir
  1918-ci il 31 mart soyqrımına aid
  Marketinq
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
  Uşaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
  Mühazirə : İqtisadi informasiyanın informasiya-hesablama mərkəzində avtomatlaşdırılmış işlənməsi texnologiyası
arxiv/2-42-2013
  Antuan loran lavuaze
Uploads/Ebooks
  Annotasiya
  «MÜhasibat uçotu və audiT» (DƏrsliK) MÜNDƏRİcat
  T. Ş. ŞÜKÜrov, R. Ş. ŞÜKÜrov marketinq təDQİqatlari
  Mövzu menecment nəZƏriyyəsi və TƏCRÜBƏnin inkişafi
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
  Mühazirəçi: b/m.,dissertant: Cəfərquliyev Kibar Məhəmməd oğlu FƏNN: keyfiYYƏt sistemi Mühazirə 7
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti
  Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 18. 01. 2013-cü IL tarixli 54 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş­dir. Bakı-2013
  İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı. İctimai məktəbəqədər tərbiyənin inkişafı tarixi
arxiv/1-2_37-38_2012
  Kimyadan bəZİ termiNLƏRİn tariXİ haqqinda (III məqalə) V. M. Abbasov, A. M. Tağıyeva, T. C. Soltanova
arxiv/3-43-2013
  Kimyadan sinifdəNKƏnar iş ÜÇÜn maraqli suallar və cavablari IX sinif üÇÜn V. M. Abbasov, A. M. Tağıyeva, G.Ə. Piriyeva
arxiv/2_3-34_35-2011
  Aromatik karbohidrogenləR”İn təDRİSİ TƏCRÜBƏSİNDƏn murşüd Fərəcov
arxiv/3-43-2013
  Atmosfer kimyasi və İQLİm t.Ə. Ağdamski
arxiv/1-33-2011
  Metallar və onlarin ümumi xassəLƏRİ
arxiv/4-44-2013
  Valentlik”anlayişinin tədrisi təCRÜBƏsində Mürşüd Fərəcov Dossent Kəmalə Quluyeva
arxiv/3-4_39-40_2012
  Vii-xi siniflər üçün V. M. Abbasov, M. M. Abbasov, A. H. Əliyev, M. S. Fərəcov, V. S. Əliyev
arxiv/4-36-2011
  BəZİ KİMYƏVİ termiNLƏRİn yaranmasi tariXİ haqqinda (I məqalə) V. M. Abbasov, A. M. Tağıyeva, M. M. Abbasov, Z.Ə. Həsənov, Ş. V. Salmanzadə
arxiv/1-33-2011
  MəKTƏb kimya güNÜNÜn təŞKİLİ TƏCRÜBƏSİNDƏn m. Fərəcov pedoqoji elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent H. Əsgərov
arxiv/1-41-2013
  ÜmumtəHSİl məKTƏBLƏRİNDƏ Kİmyanin biologiya iLƏ ƏlaqəLİ TƏDRİSİ TƏCRÜBƏSİNDƏN
arxiv/3-43-2013
  Yeni təlim metodlari əsasinda kimyanin tədrisi təCRÜBƏsindən mürşüd Fərəcov
arxiv/1-41-2013
  Kimya məSƏLƏLƏrinin həlli prosesində FƏNLƏrarasi əlaqənin reallaşdirilmasi
arxiv/3-43-2013
  MəNİM İŞ TƏCRÜBƏMDƏN
arxiv/1-2_37-38_2012
  Fazalar tarazliği mövzusunun tədrisinə dair t.Ə. Ağdamski
arxiv/2_3-34_35-2011
  Allotropiya anlayişinin ümumiLƏŞDİRİLMƏSİ TƏCRÜBƏSİNDƏn mürşüd Fərəcov pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İradə Babaxanova
arxiv/2-42-2013
  Kimyadan sinifdəNKƏnar iş ÜÇÜn maraqli suallar və cavablari VIII sinif üÇÜn V. M. Abbasov, A. M. Tağıyeva
arxiv/1-33-2011
  Turşu və Əsaslarin təBİƏTİ haqqinda telman Ağdamski
arxiv/4-44-2013
  Kolloid məhlullar
arxiv/3-43-2013
  Ümumtəhsil məKTƏBLƏrində TƏhsilin keyfiyyətinin yüKSƏldilməsində pedaqoji monitorinq və qiyməTLƏndirməLƏrin rolu
arxiv/1-41-2013
  Kimyadan bəZİ termiNLƏRİn tariXİ haqqinda (IV məqalə) V. M. Abbasov, A. M. Tağıyeva, T. C. Soltanova
arxiv/1-33-2011
  Kimyanin təDRİSİNDƏ FƏNLƏrarasi əlaqə MƏzmunlu ekskursiyalardan iSTİfadə etməKLƏ ŞAGİrdləRİn ekoloji BİLİKLƏRİNİN ÜmumiLƏŞDİRİLMƏSİ metodikasi tağıyev T.İ
arxiv/2-42-2013
  KiMYƏVİ elementləRİn döVRİ qanunu və DÖVRİ Sİstem
arxiv/1-2_37-38_2012
  SpirtləR, fenollar və sadə efirləR” BÖLMƏsinin tədrisində FƏal təlimin metodlarindan istifadə
arxiv/3-43-2013
  Dərsdə halogenləRİ TƏYİn etdiK İsgəndər Səklikov
89.219.165.41=-Arxiv idarəsinin əsas vəzifə və funksiyaları.docx
  Qrup: 320 Fənn: Arxiv idarəsinin əsas vəzifə və funksiyaları
arxiv/3-43-2013
  MüRƏKKƏb efiRLƏr tərkibində spirtlərin və oksigenli turşularin qaliqlari olan üZVÜ maddəLƏrdir
185.139.137.125=_26643-Laboratoriya ishi arxivatorlar.docx
  Laboratoriya ishi Mavzu: Qobiq dasturlar va arxivatorlar Ishdan maqsad
directory arxiv  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə