uploads/hesabatlar
  MiNGƏÇEVİr bəLƏDİYYƏSİNİN 014-CÜ İLİn ayi əRZİNDƏ FƏALİYYƏTİ barəDƏ hesabati
  Минэячевир Бялядиййясинин 2008-ъи ил цзря бцдъя эялирляринин
  MiNGƏÇEVİr bəLƏDİYYƏSİNİN 2014-CÜ İLDƏKİ FƏALİYYƏTİ barəDƏ hesabat
  MiNGƏÇEVİr bəLƏDİYYƏSİNİN 2016-ci iLDƏKİ FƏALİYYƏTİ barəDƏ hesabati
  MiNGƏÇEVİr bəLƏDİYYƏSİNİN 2017-ci ilin I yarimilliyindəki fəALİYYƏTİ barəDƏ hesabati
  MiNGƏÇEVİr bəLƏDİYYƏSİNİN 014-CÜ İLİn ayi əRZİNDƏ FƏALİYYƏTİ barəDƏ hesabati
  Yekun hesabat
  Mingəçevir Bələdiyyəsinin 2009-cu ildəki fəaliyyəti barədə hesabati
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya texnologiyalari institutunun 2013-cü IL üçün hesabati
  Щюрмятли гонаглар, щюрмятли р-щ биз Сизя е-няшриййат технолоэийаларынын бир нцмуняси олан вя дцнйада эениш истифадя олан Адобе
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya texnologiyalari institutunun 2015-ci IL üçün hesabat I
  Щюрмятли гонаглар, щюрмятли р-щ биз Сизя е-няшриййат технолоэийаларынын бир нцмуняси олан вя дцнйада эениш истифадя олан Адобе
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya texnologiyalari institutunun 2019-cu IL üçün hesabat I
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya texnologiyalari institutunun 2020-ci IL üçün hesabat I
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya texnologiyalari institutunun
directory uploads hesabatlar  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə