main/user/data
  Senior Software Development Engineer in Test
user_data/files
  Reklam fəaliyyəti
  Fənn: Azərbaycan iqtisadiyyat
  2314a qrupu üçün “Ekologiya mühəndisliyi” fənnindən test sualları Müəllim: Hüseynova Sevil Hüseyn
  2528 Az Æyani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 2528 Sәnayenin qeyri­neft sahәlәrinin inkişafı
  Fənn: Geyimin konstruksiyası
  FəLSƏFƏ FƏnnindən test aşağıdakılardan hansı ictimai münasibətlər qrupuna daxil deyildir?
  Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları fənnindən imtahan sualları. Düzgün cavablar a
  Ətraf mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi prosesi fənnindən test sualları Müəllim: assis. Nəsibova Leyla İsa Qrup: 2315a
  İnzibati idarəetmə
  İnsan resurslarının idarə edilməsi
  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti Dil haqqında verilən fikirlərdən hansı daha dəqiqdir?
  Аzərbaycan рespublikasi тəHSİl нaziRLİYİ аzərbaycan texnologiya universiteti «Qİda və tekstil məhsullari»
  “ysm” kafedrasında tədris olunan “İstehlak mallarının estetikası”
  Fənn: Kompozisiya materiallarının texnologiyası Müəllim: ass. Ramazanov Ədalət Məcid oğlu Qrup: 1125a qrup üçün test suallari
  Blokda stirol hansı yolla polimerləşir?
  Fənn: Geyim üçün materiallar
  Geyimlərin modelləŞDİRİLMƏSİ VƏ konstruksiYAlAŞ- dirilmasi” FƏnnindən test tapşiriqlari
  Qeyri-ərzaq mallarının ticarətinin təşkili və reklamı
  Mühasibat uçotu” fənnindən test tapşırıqları (Düzgün cavablar “A” variantıdır) Müəllim: Yusubova Ş.Ə
  Testl ə r I Adamlar qrupunun təşkilat hesab edilməsi üçün zəruri olan üç şərt hansılardır?
  Tərtib edən: prof. Bağırov B. M. Bir qrup obyektlərin başqa qrup obyektlərlə əvəz olunması nəzəriyyəsi adlanır
  Qr. 4134a1, a2İnformasiya texnologiyaları və sistemlərində informasiya təminatı
  İnsan resurslarının idarə edilməsi
  Audit” fənnindən test sualları Müəllim: Kərimova İradə Cəmil q. Düzgün cavablar “A”
  Dövlət qulluğunun etikası test “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanunu nəyi müəyyən edir?
  İnformasiya telekommunikasiya texnologiyaları Informasiyanın ən kiçik vahidi hansıdır ?
  İnformatika” fənnindən (42174a) testləR (700 ədəd)
  Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-B
  Mövzu informasiya nədir?
  İnformatika qr1217a,1127a Qələndərov Akif Telefon 055 760 18 02
  İnformatika və Kompyuter qrafikası I” Düzgün cavab: a bəndi
  Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-B
  Ikt (4316a1,4316a2) İnformasiyanı emal edən qurğu -…
  Komputer proqramlaşdırmasının elementləri Qr 4137a Akif Qələndərov
  Sahələrarası standartlaşdırma sistemi”
  Kompyuter şəbəkələinin proqram təminatı” fənnindən imtahan test sualları
  Kompyuter mühəndisliyinin əsasları Doğru cavab a kompyuter elmindən hansı sahədə istifadə olunur ?
  Siqnallar və sistemlər” Qr. 215a DÜZGÜn cavablar 90 A
  Fənn: İntellektual sistemlər Tərtib edən: dos. N. K.İsmayılov
  Sadıxova Nəhayət Qrup: 4217a Testin sayı – 500 ədəd Testin düzgün cavablarının qeyd olunduğu bəndlərin siyahısı
  Qr. 4144 a Kompüter sistemlərində informasiya təminatı fənnindən test 600 ədəd
  Tests for the II nd term choose the correct variant
  Fənn: “İşgüzar əlaqələr və yazışmalar” (500) Fakültə: Kafedra: İxtisas
  Məsafədən zondlamanin fiziki əsasları
  Qr. 4134a1, a2 Sistemli analiz və kompüterdə modelləşmə Obyekt və sistem haqqında təsəvvür nə adlandırıla bilər?
  Tikiş məmulatları texnologiyası üzrə tədqiqatın üsul və vasitələri fənnindən testlər. Qrup: m 31427 A
  Complete the sentence: She a son. Her son a new car
  Qr. 4144a Kompüterdə modelləşdirmə Obyekt və sistem haqqında təsəvvür nə adlandırıla bilər?
  2315a qrupu “Mühəndis geodeziyası” fənnindən test sualları Müəllim: Hüseynova Sevil Hüseyn
  Nəqliyyat münasibətlərinin hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilməsi necə adlanır?
  Dövlət menecmenti
  Düzgün cavablar a variantındadır
  İstehsalin texnoloji Əsaslari (Yeyinti hissə)
  İctimaiyyətlə əlaqələr
  İnzibati hüquq” fənnindən test Bütün testlərdə düzgün cavab a bəndində yazılmışdır
  Azərbaycan tarixi fənnindən test imtahanı sualları. Variant A
  Qeyri ərzaq mallarinin ceşidləNMƏsi və markalanmasi
  TiKİŞ MƏmulatlari istehsalatinin texnoloji Əsaslari” FƏnnindən testləR (Qr. 31217a)
  Metologiyanın əsasları
  Fənn: ekologiya qrup: 2117a Müəllim: assistent Nuhuyeva Şəhla Sədrəddin qızı Ekologiya termininin yaranma tarixi
  Test suallari
  Hd nbiyev şrabin kimyasi
  Test suallari
  Fənnindən testlər. Magistr. Qrup: 31217a müəsisənin yenidən qurulması anlayışına hansı cavab düzdür?
  Neft qaz sənayesinin iqtisadiyyatı (A) Fәrdi әmәk bölgüsü nәdir?
  Sosial ekologiya
  NəQLİyyatda kommersiya iŞİ
  Əliyeva İmmi Mahir qızı Ekoloji monitorinq – 500 test Düzgün cavablar – “A” Qrup: 2316 a
  İstehlak mallarının təhlükəsizliyi fənnindən testlər
  BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər bütün cavablar a biznes infrastrukturu nədir?
  Beynəlxalq marketiNQ
  MarketiNQ” FƏNNİ ÜZRƏ test tapşiriqlari düzgün cavablar “A” bəndindədir “Marketinq” termini hansı ölkədə yaranmışdır?
  4114 a Texniki sistemlYrdY avtomatlaşdırılmış idarYetmy teleidarY sistemi mYsafYdYn obyektlYrin
  Qm və E” kafedrası “MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena” fənnindən imtahan testləri
  Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
  İnzibati idarəetmə kafedrası Azərbaycan Respublikasının Dövlət Xidməti və Yerli Özünü İdarəetmə fənnindən test sualları. (500 sual)
  “Nəqliyyat mühərrikləri, avtomobil və traktorlar” fənnindən
  Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya
  Elektrik materiallar Keçirici bərk cisimlərə hansı materiallar aiddir?
  Стандартлашдырманын нязяри ясаслары
  İnzibati idarəetmə” kafedrası “iqtisadi diplomatiya” test tapşırıqları Diplomatiyanın mahiyyətini açıqla
  LogiSTİKA”fənni üzrə test tapşırıqları Müəllim Bayramov T. B. Düzgün cavablar “A” bəndindədir
  1. Hansı ifadYlYr karbohidrogenlYrY aiddir?
  Alternativ yanacaqlar və onların tətbiqinin ekoloji Qurup 2415a Düzgün cavab A
  Ysm kafedrası
  Sahələrin mühəndis layihələndirilməsi prinsipləri fənnindən test sualları
  İqtisadi subyektlərin iqtisadi təhlükəsizliyi Fənnindən testlər
  Dünya iqtisadiyyatı fənnindən test I mtahansuallar I yer kürəsinin səthi nə qədərdir?
  Metologiyanın əsasları
  NyzYri mexanika I
  Testl ə r I Kadr axıcılığının qarşısının alınmasına yönәlmiş AnriFayolun idarәetmә prinsipi hansıdır?
  Ekspertizanın əsasları”fənnindən test sualları
  Istehlak mallarinin ekspert qiymətləndirilməsi
  NəQLİyyatda serviS İŞLƏRİNİn təŞKİLİ”FƏNNİNDƏn test sual və cavablari (düzgün variant a-dır),2017-ci IL
  1. Maliyyə sözünün tərcümədə mənası nədir?Düzgün olmayan variantı göstərin
  Atu-nun magistratura pilləsində M33117A ixtisasları üçün TƏŞKİlati davraniş fənnindən test sualları
  "İnzibati idarəetmə" kafedrası "İQTİsadiyyatin hüquqi TƏNZİMLƏNMƏSİ"
  Ekologiya hüququ
  Maliyyə menecmenti
  İstehlak mallarının ticarətinin təşkili fənnindən test sualları 2124a qr Düzgün cavab: a variantında
  Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
  «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
  İnformatika və Kompyuter qrafikası I” Düzgün cavab: a bəndi
  Fənn: Ümumi ekologiya qrup: 2316a Müəllim: dos. Davudov Namik Kamal Ekologiya termininin yaranma tarixi
  BiznesiN Əsaslari fəNNİNDƏn testlər biznes nədir?
  Maliyyә planlaşdırılmasına әsasәn maliyyәnin iki әsas istiqamәtlәri
  Marketinqdə məhsul siyasəti” fənnindən test tapşırıqları Düzgün cavablar “A” bəndindədir
  Azərbaycan Texnologiya Universiteti "İnzibati idarəetmə" kafedrası
  Beynalxalq əlaqələr nəzəriyyəsi test sualları Diplomatiya sözü hərfi mənada nə deməkdir ?
  Xammal və Qİda məhsullarinin təHLÜKƏsizliYİ
  Həyat fəalliyətinin təhlükəsizliyi” fənnindən test sualları Qruplar 4125a1, 4125a
  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” fənnindən test sualları ar-sı ikinci dəfə hansı ildə müstəqilliyini qazanmışdır?
  Biznes әlaqәlәri Bütün cavablar A
  1. Elm o vaxt mükəmməl olur ki, o riyaziyyatdan istifadə etməyə başlayır fiziki hansı iqtisadçıya məxsusdur?
  Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini kim həyata keçirir ?
  Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı fənnindən (A) Ümumi halda iqtisadiyyat nəyə xidmət edir
  Strateji idarəetmə FƏnnindən test suallari (500sual)
  Strateji menecment fənnindən test suallari (500sual)
  Mühasibat uçotu və audit
  Fənn: Sənayedə investisiya və innovasiya Müəllim: dos. Fazil Cəmil oğlu Kərimov İxtisas: Sənayenin iqtisadiyyatı
  4124a1+4124a2 ( 500 ) Kompyuter sistemində əməliyyatlatların tətqiqi
  Fənn: İnzibati menecment Fakültə
  Xammal və məhsulun keyfiyyətinə nəzarət
  Layihə menecmenti
  Стандартлашдырманын нязяри ясаслары
  ” fənnindən Yerin planetar xüsusiyyətləri. Çirklənmə problemi və onun ekoloji təzadları. Azərbaycanın əlvan metallurgiyası. Bərk tullantıların zərərsizləşdirilməsi və ləğvi. Bərpa olunan faydalı qazıntılar
  İqtisadiyyat anlayışını mənalandıran cəhətlərdir
  Əməliyyatlar tədqiqi
  Sahibkarliq fəALİYYƏTİ
  İdarəetmə uçotu” fənnindən test tapşırıqları Müəllim: İ. C. Kərimova Düzgün cavablar “A” bəndindədir
  KeyfiYYƏt menecmenti 1 Keyfiyyәt üzr
  Bazar iqtisadiyyatı Mikroiqtisadiyyatı iqtisadi münasibәt kimi niyә öyrәnirik?
  BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər biznes infrastrukturu nədir?
  İstehlak mallarinin kodlaşdirilmasi
  Konstitusiyası və hüquq əsasları fənninin test sualları
  Test suallari lisenziyalarını satan təşkilat hansı fəaliyyətlə məşğul olmaqla əlavə vəsait əldə edir?
  Qr. 2216 Mikroprosessor texnikası mp-lərin rəqəmsal və proqramlanan qurğu olması nə ilə əsaslandırılır?
  Qr. 4115 Mikroprosessorlu idarəetmə sistemləri Mikroelektronikanın istiqamətləri üç əsas baxımdan səciyyələndirilir. Bunlar hansılardır?
  Test suallari
  TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri
  Marketinq tədqiqatları" fənnindən test tapşırıqları Düzgün cavab "A" bəndidir
  Korporativ idarəetmə Düzgün cavablar "A" bəndində göstərilib İdarəetmə orqanları neçə qrupa bölünürlər?
  Kvalimetriya-test-500
  İşgüzar yazışmalar Fənn: Fakültə: Kafedra: İxtisas: Qrup: Müəllim
  2314a qrupu üçün “Ekologiya mühəndisliyi” fənnindən test sualları Müəllim: Hüseynova Sevil Hüseyn
  Fənn: Azərbaycan iqtisadiyyat
  Nəqliyyatın iqtisadi coğrafiyası fənnindən Test sualları. Nəqliyyatın iqtisadi coğrafiyası nəyi öyrənir
  Tikiş məmulatları texnologiyası üzrə tədqiqatın üsul və vasitələri fənnindən testlər. Qrup: m 31427 A
  “ysm” kafedrasında tədris olunan “İstehlak mallarının estetikası”
  Geyimlərin modelləŞDİRİLMƏSİ VƏ konstruksiYAlAŞ- dirilmasi” FƏnnindən test tapşiriqlari
  Material, texnika və texnologiya
  İnformatika” fənnindən (42174a) testləR (700 ədəd)
  Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-B
  "İnzibati idarəetmə" kafedrası "İQTİsadiyyatin hüquqi TƏNZİMLƏNMƏSİ"
  Toxuculuğun texnologiyası üzrə tədqiqatın üsul və vasitələri fənnindən testlər. Qrup: M. 31417 A
  Sahələrarası standartlaşdırma sistemi”
  Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-B
  Ikt (4316a1,4316a2) İnformasiyanı emal edən qurğu -…
  4124a1+4124a2 ( 500 ) Kompyuter sistemində əməliyyatlatların tətqiqi
  Məsafədən zondlamanin fiziki əsasları
  Alternativ yanacaqlar və onların tətbiqinin ekoloji Qurup 2415a Düzgün cavab A
  Reklam fəaliyyəti
  İnzibati idarəetmə
  Sosial ekologiya
  2315a qrupu “Mühəndis geodeziyası” fənnindən test sualları Müəllim: Hüseynova Sevil Hüseyn
  Düzgün cavablar a variantındadır
  Həyat fəalliyətinin təhlükəsizliyi” fənnindən test sualları Qruplar : 1216a, 1226a, 2416a Düzgün variantlar A
  Biznesin təHLÜKƏsizliyi bütün cavablar A
  Elektrotexnika
  Nəqliyyat müƏSSİSƏLƏRİNİn təSƏRRÜfat fəALİYYƏTİNİn təHLİLİ”
  TiKİŞ MƏmulatlari istehsalatinin texnoloji Əsaslari” FƏnnindən testləR (Qr. 31217a)
  Metologiyanın əsasları
  Fənn: ekologiya qrup: 2125a, 1415a, 1416a, 2415a Müəllim: assistent Nuhuyeva Şəhla Sədrəddin qızı Ekologiya termininin yaranma tarixi
  Əliyeva İmmi Mahir qızı Ekoloji monitorinq – 500 test Düzgün cavablar – “A” Qrup: 2316 a
  Texnoloji proseslərin als-ri
  Fənnindən testlər. Magistr. Qrup: 31217a müəsisənin yenidən qurulması anlayışına hansı cavab düzdür?
  Hd nbiyev şrabin kimyasi
  Qm və E” kafedrası “MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena” fənnindən imtahan testləri
  Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
  İnzibati idarəetmə kafedrası Azərbaycan Respublikasının Dövlət Xidməti və Yerli Özünü İdarəetmə fənnindən test sualları. (500 sual)
  Istehlak mallarinin ekspert qiymətləndirilməsi
  Metologiyanın əsasları
  «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
  Sahələrin mühəndis layihələndirilməsi prinsipləri fənnindən test sualları
  LogiSTİKA”fənni üzrə test tapşırıqları Müəllim Bayramov T. B. Düzgün cavablar “A” bəndindədir
  NyzYri mexanika I
  Radioekologiya
  Sadıxova Nəhayət Qrup: 4217a Testin sayı – 500 ədəd Testin düzgün cavablarının qeyd olunduğu bəndlərin siyahısı
  Bank işi fənnindən testlər bankların fəaliyyəti hansı qanunla nizamlanır?
  Qeyri ərzaq mallarinin ceşidləNMƏsi və markalanmasi
  Ekspertizanın əsasları”fənnindən test sualları
  Bank işi fənnindən testlər bankların fəaliyyəti hansı qanunla nizamlanır?
  ” fənnindən Yerin planetar xüsusiyyətləri. Çirklənmə problemi və onun ekoloji təzadları. Azərbaycanın əlvan metallurgiyası. Bərk tullantıların zərərsizləşdirilməsi və ləğvi. Bərpa olunan faydalı qazıntılar
  Atu-nun magistratura pilləsində M33117A ixtisasları üçün TƏŞKİlati davraniş fənnindən test sualları
  Komputer proqramlaşdırmasının elementləri Qr 4137a Akif Qələndərov
  BiznesiN Əsaslari fəNNİNDƏn testlər biznes nədir?
  NəQLİyyatda kommersiya iŞİ
  Azərbaycan Texnologiya Universiteti "İnzibati idarəetmə" kafedrası
  Siqnallar və sistemlər” Qr. 215a DÜZGÜn cavablar 90 A
  Test suallari iqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsi hansı əsrdən başlanmışdır?
  Test suallari lisenziyalarını satan təşkilat hansı fəaliyyətlə məşğul olmaqla əlavə vəsait əldə edir?
  1. Elm o vaxt mükəmməl olur ki, o riyaziyyatdan istifadə etməyə başlayır fiziki hansı iqtisadçıya məxsusdur?
  Xammal və Qİda məhsullarinin təHLÜKƏsizliYİ
  Strateji idarəetmə FƏnnindən test suallari (500sual)
  1. Hansı ifadYlYr karbohidrogenlYrY aiddir?
  Стандартлашдырманын нязяри ясаслары
  Стандартлашдырманын нязяри ясаслары
  Qr. 4115 Mikroprosessorlu idarəetmə sistemləri Mikroelektronikanın istiqamətləri üç əsas baxımdan səciyyələndirilir. Bunlar hansılardır?
  Fənn: Ümumi ekologiya qrup: 2316a Müəllim: dos. Davudov Namik Kamal Ekologiya termininin yaranma tarixi
  2528 Az Æyani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 2528 Sәnayenin qeyri­neft sahәlәrinin inkişafı
  Bazar iqtisadiyyatı Mikroiqtisadiyyatı iqtisadi münasibәt kimi niyә öyrәnirik?
  Biznesin idarə edilməsi fənnindən testlər a risk əsasən nə ilə bağlıdır?
  "QİYMƏTİn yaranmasi və konyunktura" fənnindən testlər Düzgün cavablar "A" bəndindədir
  Kvalimetriya­­-test-500
UsersData/duyuru/847
  BiNGÖL ÜNİversitesi uluslararasi sempozyum: modern çAĞda gençLİĞİn anlam arayişI 15-16 ekiM, 2018-BİNGÖL
user_data/files
  Kommersiya fəaliyyətinin əsasları" fənnindən testlər Düzgün cavab "A" bəndidir
  Toxuculuğun texnologiyası üzrə tədqiqatın üsul və vasitələri fənnindən testlər. Qrup: M. 31417 A
directory user data  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə