Докtoрант və Dİssertantlar üÇÜN “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏn namiZƏDLİK İmtahanYüklə 29,02 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü29,02 Kb.
#8013

ДОКTOРАНТ VƏ DİSSERTANTLAR ÜÇÜN “İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏN NAMİZƏDLİK İMTAHAN


SUALLARI
1.XXI əsrin çağırışları müstəvisində iqtisadi nəzəriyyə

2.XX əsrin nəzəri-iqtisadi fikirlərinin əsas istiqamətləri

3.İqtisadi nəzəriyyənin metodologiyası. İqtisadiyyatın təhlilində yeni yanaşmalar və metodlar

4.İqtisadi sistemlər və onların təsnifatı. İqtisadi seçim

5.Əsas makroiqtisadi göstəricilər və onların ölçülməsi. Dairəvi axınlar modeli

6.İqtisadi institutların ümumi səviyyəsi

7.Mülkiyyətin mahiyyəti və formaları

8.Tələbin mahiyyəti. Fərdi və bazar tələbi. Tələbin amilləri və onun dəyişməsi qanunu. Tələbin elastikliyi

9.Təklif: amilləri və onun dəyişməsi qanunu. Təklifin elastikliyi

10.İqtisadi nəzəriyyənin predmetinə baxışları təkamülü

11.Dayanıqlı iqtisadi inkişafın nəzəri əsasları və səciyyəvi cəhətləri

12.Azərbaycanda dayanıqlı iqtisadi inkişafa keçid

13.Əmək bazarı. Əmək haqqı. Məşğulluq problemi

14.Real sektorla maliyyə sektoru arasında tarazlığın təmin edilməsi problemləri

15.Azərbaycan respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsinin qəbul edilməsinin zəruriliyi və mahiyyəti

16.İqtisadi tsikl və onun fazaları. Müasir böhranın xüsusiyyətləri

17.Yol xəritəsində “Fiskal dayanıqlığın gücləndirilməsi və davamlı monetar siyasətin qəbul edilməsi” strateji hədəfi

18.Post-neft dövründə milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi problemləri

19.Ev təsərrüfatının neoklassik və institusional modelləri

20.Tələb və təklifin tarazlığı. Bazar tarazlığının L.Valras və A.Marşall şərhi

21.Gəlirlər üzrə ÜDM-in hesablanması

22.Xərclər üzrə ÜDM-in hesablanması

23.İqtisadi vəziyyətin yekun qiymətləndirilməsi: GZİT təhlili

24.İctimai seçim nəzəriyyəsində dövlətin davranışı

25.Milli hesablar sistemi. Makroiqtisadi göstəricilər

26.Makroiqtisadi tarazlığın Keyns modeli. Keyns xaçı

27.İstehsal xərclərinin təbiəti və quruluşu. Qısamüddətli və uzunmüddətli dövrlərdə istehsal xərcləri

28.Əlavə olunmuş dəyər üzrə ÜDM-in hesablanması

29.Yol xəritəsində “Əlverişli biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi” starateji hədəfi

30.Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin obyektiv zərurəti. İqtisadiyyata dövlət təsirinin forma və metodları

31.Bazar iqtisadiyyatıında qiymətin rolu. Qiymət və qiymətin müəyyənləşdirilməsində əsas yanaşmalar

32.Rəqabət və onun növləri. Rəqabətli bazarların səmərəliliyi

33.İnhisar və oliqapoliya, onların bazarda mübarizə metodları və üsulları

34.Antiinhisar tənzimlənməsi. Azərbaycanda antiinhisar fəaliyyəti haqqında qanun

35.İstehlakçı üstünlükverimi. Fərqsizlik əyriləri və büdcə məhdudiyyəti

36.İstehlakçının rasional davranışının prinsipləri (qaydaları)

37.İstehlakçı tarazlığı. Gəlir effekti və əvəzetmə effekti. İstehlakçı artıqlığı

38.İzokasta. İstehsal xərclərinin minimallaşdırılması

39.“Bazarın uğursuzluqları” və dövlətin əsas funksiyaları

40.Kapital bazarı. Faiz dərəcəsi və investisiyalar

41.Yol xəritəsində “Özəlləşdirmə və dövlət mülkiyyətində olan müssisələrlə bağlı islahatların həyata keçirilməsi” strateji hədəfi

42.İşsizliyin formaları və onun təbii səviyyəsi. Ouken qanunu

43.Yol xəritəsində “İnsan kapitalının inkişaf etdirilməsi” strateji hədəfi

44.Məcmu tələb və məcmu təklif. Onları müəyyənləşdirən təkliflər

45.Firmanın alternativ nəzəriyyələri

46.Azad rəqabət mühitinin inkişaf etdirilməsi biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasının əsas şərtlərindəndir

47.Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafında islam maliyyəsindən istifadənin prespektivləri

48.Torpaq bazarı. Renta və onun növləri

49.Bazar təsərrüffatçılığı sistemində korporativ iqtisadiyyat

50.Vergilər multiplikatoru. Balanslaşdırılmış büdcə multiplikatoru

51.Məcmu təklifi müəyyən edən iqtisadi amillər. Fillips əyrisi

52.Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi üsul və mənbələri

53.ÜDM-in nominal və real göstəriciləri, qiymət indeksləri

54.Bank sistemi: Mərkəzi bank və kommersiya bankları: Kredit-pul siyasətinin məqsədləri və alətləri

55.İqtisad artım. İqtisadi artımın keynisçi modelləri

56.Dövlətin uğursuzluqları və dəyişən dünyada onun funksiyalarının dəyişməsi

57.Büdcə-vergi (fiskal) siyasəti. Stimullaşdırıcı büdcə-vergi siyasəti. Ləngidici büdcə-vergi siyasəti

58.Makroiqtisadi (ümumi) tarazlığın mahiyyəti və ən mühüm nəzəriyyələri

59.Ümum milli məhsulun funksional formaları. Milli sərvət

60.Məcmu tələb funksiyasını müəyyən edən iqtisadi amillər
İqtisadi nəzəriyyə”

kafedrasının müdiri: prof. Ə.P.Babayev
Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat”

kafedrasının müdiri: prof. Ü.Q.Əliyev
Yüklə 29,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin