Dördüncü toplantı, birinci birleşim ve birinciYüklə 1,41 Mb.
səhifə1/10
tarix22.01.2019
ölçüsü1,41 Mb.
#101475
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


T.C.

KONYA/KARAPINAR

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ : 01/04/2015

KARAR NO : 56

GÜNDEMİN KONUSU : Belediye Başkanının 2014 Yılı Faaliyet Raporu.
Karapınar Merkez Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 nci maddesi gereğince dördüncü toplantı, birinci birleşim ve birinci oturumunu yapmak, gündeminde bulunan hususları görüşüp karara bağlamak üzere Nisan Ayı toplantısını yapmak üzere 01/04/2015 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.30’da Belediye Meclis Salonunda Meclis Başkanı Mehmet YAKA ’nın Başkanlığında açıldı. Üye çoğunluğu görüldü.
Meclis Başkanı Mehmet YAKA gündemde Belediye Başkanının 2014 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi olduğundan , 5393 sayılı kanunun 19. Maddesi gereğince bu oturumda Belediye meclis Başkanlığına Başkanlık etmek üzere İkinci Meclis Başkan vekili Abdullah YARIMOĞLU’nu davet etti.

BAŞKAN’IN SUNUŞU

30 Mart 2014 Tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde, onurla başladığım Belediye Başkanlığımın 2014 yılı Faaliyet Raporunu sizlere sunmaktan dolayı büyük mutluluk ve onur duyuyorum.


Karapınar halkından almış olduğumuz görev ve sorumluluğun planlı bir kentleşme ve sosyal bir kent, geleceğe daha güvenle bakan bir belediye oluşturmak için çalışmalarımız büyük bir aşk ve sevgiyle devam etmektedir. Çalışmalarımızda ana hedef adaletli şeffaf olmak, hesap verebilir olmak, katılımcı olmak, tüm insanlığa saygılı olmak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak olduğunu ifade etmek isterim.

Gerçekleştirdiğimiz projeler ile Karapınar’ın bu gününü değil, aynı zamanda geleceğinin şekillendirdiğimiz bilinci içinde olmak en temel vazifemizdir.

Sultaniye adıyla 1882 yılında kurulmuş bir Osmanlı kenti olan Karapınar’ımız 2012 yılında çıkan 6360 Sayılı Büyükşehir yasası ile artık Konya’nın metropol bir ilçesi olmuştur. 2670 km2 yüzölçümü itibari ile Konya’nın 3. ncü büyük geniş alanına sahip bir alanda halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz.
Belediyecilik anlayışımızı 3 temel esas üzerine yürütmekteyiz.
1 – Fiziksel Belediyecilik : İmar, Altyapı, Yol vb. temel belediyecilik faaliyetlerini yürütme gayret ve çabası içinde olduk.
2 – Sosyal ve Kültürel Belediyecilik : İhtiyaç sahibi olan Dul, Yetim, Öksüz ve Şehit çocuğu gibi vatandaşlarımıza yardım etmek ve yanlarında olmak için çalıştık. Kültürel Belediyecilik olarakta halkımızın ihtiyaç duyduğu kültürel faaliyetlerle halkımızın yanında olduk.
3 – İlçemizin gelişmesi için sanayileşmeye destek olduk.Tarım ve Hayvancılıkta ileri seviyede olan halkımızın sanayileşmede de ilerlemesi için yatırım yapmak isteyen her vatandaşımızın yardımcısı olduk. 2005 yılında belediyemiz öncülüğünde kurulan Karapınar Organize Sanayi Bölgesi ve Özel Enerji İhtisas Endüstri Bölgesindeki güneş enerjisi ile ilgili yatırımlar özenle takip edildi.
Konya Büyük Şehir Belediyesi ile uyumlu ve ortak çalışmalar hızla devam etti.
Bu çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımızda hissettiğimiz Karapınar halkına, Belediye Meclis Üyelerine, Birim Müdürlerine, memurundan işçisine tüm belediye çalışanlarına ayrı ayrı en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Mehmet YAKA

Karapınar Belediye Başkanı


 1. GENEL BİLGİLER
 1. Misyon ve Vizyon


Misyonumuz : Karapınar halkının yerel nitelikteki ihtiyaçlarını, toplumun her kesimi için adil, erişilebilir, etkin ve verimli bir şekilde karşılamak ve ilçemizin tüm alanlardaki gelişimine en üst düzeyde katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz : Hizmeti kolaylaştıran , gelecekte daha yaşanılabilir bir şehir oluşturmak için çalışan , geleceğe yönelik projeler üretebilen örnek bir belediye olmaktır.

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı Belediye Kanununa göre ; Belediyenin görev ve sorumlulukları

MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini

gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayri sıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.2

-ÖRGÜT YAPISIBAŞKANLIK DİVANI


Mehmet YAKABelediye BaşkanıYusuf ZENGİN


Şenel KÜÇÜKDURMUŞ

Ömer Ali SAĞLAMER
BELEDİYE ENCÜMENİ
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ İSİM VE CEP TELEFON NUMARALARI


ADI-SOYADI

CEP-TELEFON

Mustafa Kemal GÖK

0-535 745 90 74

Abdullah YARIMOĞLU

0 332 755 21 40

Emre ÖZSOY

0 536 516 20 01

Osman ARI

0 533 362 64 79

Yusuf ZENGİN

0 532 781 43 15

Mustafa AŞIROĞLU

0 532 326 09 51

Şenel KÜÇÜKDURMUŞ

0 530 496 25 76

Erol DEMİREL

0 532 475 67 68

Ömer Ali SAĞLAMER

0 536 553 52 62

Mehmet KOÇAK

0 533 639 48 18

Ali BOZAKLI

0 535 836 10 03

Mehmet ÖZTÜRKER

0 535 952 73 03

Dündar Mehmet TAŞÇI

0 533 352 61 85

Ayhan KARAASLAN

0 505 803 45 50

Emin ÇENESİZ

0 535 344 39 97
 1. Belediye Başkanı

 2. Belediye Başkan Yardımcısı

 3. Yazı İşleri Müdürü

a- Evlendirme Memurluğu

4 Hukuk İşleri Servisi

5. Mali Hizmetler Müdürü

a- Gelir Şefliği

6. Fen İşleri Müdürü

a- Araç İkmal Servisi 1. İmar ve Şehircilik Müdürü

 2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

 3. Zabıta Müdürü

 4. Destek Hizmetleri Müdürü

11. Park Bahçeler Müdürlüğü

 1. Özel Kalem

 2. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

 3. Spor İşleri Müdürlüğü

 4. Temizlik İşleri Müdürlüğü

 5. Emlak İstimlak Müdürlüğü


3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar


KAYNAKLAR

ADET

Bilgisayar

50

Data Hattı

1

Yazıcı

37

Faks

1

Telsiz

50

İnternet Bağlantısı

Tüm Servisler

Araç Takip Cihazı

20


4-İnsan kaynakları
2014 yılı sonu itibarı ile Belediyemizde toplam 81 personel görev yapmıştır.

2014 Yılında Unvan Gruplarına Göre Personel Dağılımı


ÜNVANI

SAYISI

BAŞKAN YARDIMCISI

-

MÜDÜR

4

AVUKAT

1

ZABITA KOMİSERİ

4

ŞEF

2

TEKNİK PERSONEL

14

ZABITA MEMURU

5

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞL.

6

MUHASEBECİ

2

HİZMETLİ

1

MEMUR

2

ŞOFÖR

2

TAHSİLDAR

2

İŞÇİ

45

TOPLAM PERSONEL

90


2014 Yılı Sonu İtibarıyla Mevcut Personelin Cinsiyet Dağılımı


MEMUR

İşçi (Kadrolu)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

1

44

2

43

1

1


5-SUNULAN HİZMETLER
2014 YILI FAALİYETLERİ
Değerli meclis Üyeleri 01.01.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar yapmış olduğumuz çalışmaları arz ediyorum.
Belediye Meclisi

Belediye Meclisimiz 01.01.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar 14 oturum yapmış, 136 adet karar almış , alınan meclis kararları tarafımdan yerine getirilmiş olup , bir kısmının da uygulamasına devam edilmektedir.

Ayrıca sizlerin meclis toplantılarına ve görevli olduğunuz komisyon toplantılarına katılıp gerekli özeni gösterdiğinizden ve çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.
Belediye Encümeni

Belediye Encümenimiz 01.01.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar haftanın Perşembe günleri 52 oturum yapmış, kanun,yönetmelik,tüzük ve tamimler ile Meclis kararları doğrultusunda çeşitli konularda 541 adet karar almış olup,kararların uygulanmasına şahsım ve personelim gerekli özeni göstermiştir.YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye Meclisi ve Encümen toplantılarının düzenli bir biçimde yapılması, alınan kararların yazılması ve ilgili servislere gereği yapılmak üzere gönderilmesi Yazı İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, Belediyemize gelen tüm resmi evraklar ve vatandaşlardan gelen dilekçeler ilgili servislere gereği yapılmak üzere ulaştırılması sağlanmaktadır.
Evlendirme Memurluğu

Belediyemiz evlendirme memurluğu tarafından 01.01.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar 311 adet çiftin nikah ( Sorulacak ) akitleri yapılmış , evlendirme memurluğumuz düğün salonunda hizmetine devam etmektedir.


Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2014 yılında bütçe ile verilen ödenek 270.900.00.-TL ,bütçe giderleri arasında yetmeyen giderlerden 78.879,47.-TL eklenerek fazla gelen 23.921.54.-TL indirilmiş toplam bütçesi 325.857.93.-TL olup , gerçekleşen bütçe gideri 298.731,56.-TL olarak arta kalan 27.126.37.-TL. Belediye Encümenince imha edilmiştir.


KARAPINAR BELEDIYESI01/01/2014/31/12/2014 tarihleri arasi Dokum
Krumsal Adı:

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Fonk.K

F.T

Gid.Kodu

Açıklama

GY

BütVerilen

Eklenen

Aktarma

İmha

Net Bütçe Ödeneği

Ödenen

Kalan

0131

5

011101

Temel Maaşlar

H

62.500,00

6.194,82

 

 

68.694,82

68.694,82

0,00

0131

5

011201

Zamlar ve Tazminatlar

H

41.700,00

34.229,89

 

 

75.929,89

75.929,89

0,00

0131

5

011401

Sosyal Haklar

H

10.200,00

18.095,30

 

 

28.295,30

28.295,30

0,00

0131

5

013101

Sürekli İşçilerin Ücretleri

H

18.300,00

 

 

 

18.300,00

4.893,96

13.406,04

0131

5

013301

Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları

H

7.800,00

 

 

 

7.800,00

1.726,14

6.073,86

0131

5

013401

Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri

H

2.600,00

 

 

 

2.600,00

490,36

2.109,64

0131

5

013501

Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri

H

5.600,00

 

 

 

5.600,00

1.363,17

4.236,83

0131

5

013901

Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri

H

1.300,00

 

 

 

1.300,00

0,00

1.300,00

0131

5

021601

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

H

15.800,00

871,77

 

 

16.671,77

16.671,77

0,00

0131

5

021602

Sağlık Pirimi Ödemeleri

H

9.500,00

503,01

 

 

10.003,01

10.003,01

0,00

0131

5

023401

İşsizlik Sigortası Fonuna

H

800,00

 

641,91

 

158,09

158,09

0,00

0131

5

023601

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

H

6.500,00

 

4.879,63

 

1.620,37

1.620,37

0,00

0131

5

032105

Baskı ve Cilt Giderleri

H

17.000,00

5.080,00

 

 

22.080,00

22.080,00

0,00

0131

5

034204

Mahkeme Harç ve Giderleri

H

1.000,00

 

1.000,00

 

0,00

0,00

0,00

0131

5

035201

Posta ve Telgraf Giderleri

H

6.100,00

 

4.200,00

 

1.900,00

1.900,00

0,00

0131

5

035202

Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretler

H

40.000,00

1.456,20

 

 

41.456,20

41.456,20

0,00

0131

5

035401

İlan Giderleri

H

10.000,00

 

10.000,00

 

0,00

0,00

0,00

0131

5

035903

Kurslara Katılma Giderleri

H

11.000,00

12.448,48

 

 

23.448,48

23.448,48

0,00

0131

5

054101

Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar

H

3.200,00

 

3.200,00

 

0,00

0,00

0,00

KURUMSAL TOPLAM:

270.900,00

78.879,47

23.921,54

0,00

325.857,93

298.731,56

27.126,37


ÖZEL KALEM
1-Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı maaş ödemesi yapılmıştır

2-Meclis Üyelerine ve encümen üyelerine Ödenen huzur hakkı ödemesi yapılmıştır.

3-Temsil ağırlama tören fuar organizasyon giderleri yapılmıştır

4-Tanıtma ağırlama tören fuar organizasyon giderleri yapılmıştır

5- Aşure Günü düzenlenmiştir.

6- İlköğretim öğrencileri için tiyatro gösterileri düzenlenmiştir.8- Mevlana’yı anma etkinliği düzenlenmiştir.

Kataloq: images -> meclisKarar -> word
images -> 2. Fakültə:İnformasiya texnologiyaları, aqrarmühəndislik və energetika mühəndisliyi
images -> Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti «TƏSDİq ediRƏM»
images -> TƏSDİq ediRƏM” azərbaycan tariXİ
images -> Aqrar bazarin formalaşmasi və İNKİŞaf xüsusiYYƏTLƏRİ fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
images -> Kafedrasi
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
images -> Qrafikdizay n fənninin proqramı baki – 2013 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dİzayn” kafedrası Qrafik dizayn
images -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «İQTİsadi TƏHLİl və audiT»
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə