Dosar nr. 32619/3/2014 decizia civilă nr. 5326 Şedinţa publică de la 05. 11. 2015 Curtea constituită dinYüklə 45,15 Kb.
tarix01.03.2018
ölçüsü45,15 Kb.
#43561

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A-VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCALDOSAR NR. 32619/3/2014
DECIZIA CIVILĂ NR. 5326

Şedinţa publică de la 05.11.2015

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE- RALUCA IOANA CARPEN

JUDECĂTOR - AMER JABRE

JUDECĂTOR - ALINA POHRIB

GREFIER - NOEMI GRAŢIELA STANCIU

Pe rol se află soluţionarea cererii de recurs formulată de recurenta-pârâtă împotriva sentinţei civile nr. 2240/30.03.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 32619/3/2014 în contradictoriu cu intimata-reclamantă , având ca obiect „comunicare informaţii de interes public”.

La apelul nominal făcut în şedinţă public nu se prezintă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că prin motivele de recurs, recurenta-pârâtă a solicitat judecarea cauzei în lipsă, după care:

Curtea, având în vedere că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, reţine recursul în pronunţare.


C U R T E A,
Prin sentinţa civilă nr. 2240/30.03.2015, Tribunalul Bucureşti a respins excepţiile lipsei de interes şi lipsei de obiect.

A admis acţiunea privind pe reclamanta în contradictoriu cu pârâtul

A obligat paratul sa furnizeze reclamantei informaţiile solicitate prin cererile nr. în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a sentinţei.

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs pârâtul.

A solicitat admiterea recursului şi modificarea în tot a sentinţei civile nr. 2240/30.03.2015 în sensul respingerii acţiunii.

În motivarea recursului, a arătat următoarele:

În mod nelegal, instanţa de fond a respins excepţiile lipsei de interes şi a lipsei de obiect invocate prin întâmpinare.

Excepţia lipsei de interes ca mijloc procesual de apărare dă dreptul
pârâtului ca pe cale de excepţie să împiedice derularea procesului atunci când interesul manifestat de interes nu protejează un drept subiect sau un interes determinat, legitim, personal, născut şi actual ( art. 33 Cod proc.civ.).

Un element esenţial al acţiunii civile îl constituie realizarea condiţiei privind interesul reclamantului în legătură cu obiectul pretenţiilor sale, respectiv refuzul de a răspunde unei solicitări legale.

Reclamantul nu este titularul unui drept subiectiv menit să ocolească regulile concurenţei şi confidenţialitatea contractuală după parcurgerea unei proceduri publice în SEAP, respectiv de a obţine de la autoritate copii ale unor facturi fiscale, respectiv copiile contractelor ce sunt după semnare intrate în circuitul comercial şi supuse numai procedurilor prevăzute de lege.

Informaţia de interes public vizează norme legale ce clasifică aceste informaţii funcţie de drepturile subiective ce sunt conferite petentului şi îndeplinirea cerinţelor legale.

Solicitarea de facturi în copie pentru programe contractate, după modul de formulare, aflarea preţului unitar pentru diverse produse, aflarea denumirii şi datelor de identificare ale furnizorilor nu se înscrie în practicile oneste şi de bună credinţă ce caracterizează concurenţa comercială.

Contractele de achiziţie ce pot fi puse la dispoziţia unei persoane interesate trebuie să respecte principiile impuse de concurenţa comercială, unităţii publice nefiindu-i permis să favorizeze să comunice date şi să pună la dispoziţia unei entităţi economice compartimentele sale administrative pentru a fabrica copii de pe unele acte fiscale, respectiv unele contracte (interesul este unul privat şi nu unul public).

Aşa fiind cum nu există un interes public în favoarea unei entităţi colective, respectiv în realizarea unui drept fundamental ce se exercită în colectiv, ori apărarea unui interes public se impune ca instanţa de judecată să constate cu prioritate acesta excepţie.

Obiectul unei cereri reprezintă pretenţia concretă dedusă judecăţii, obiectul trebuind să fie licit, posibil şi determinat sau determinabil.

Facturile şi informaţiile fiscale confidenţiale ce se cer a fi procurate şi comunicate într-un anumit termen - cu referire la art. 18 alin (5) din Legea 554/2004 - nu intră în sfera drepturilor constituite pentru în baza vreunei proceduri - ca drepturi subiective, după cum nu intră nici în sfera unei vătămări care să fie cauzată de institut prin neprocurarea acestor facturi.

….. ca şi concurent în piaţă nu are nicio calitate publică în contractul ce s-a adjudecat în urma unei proceduri legale desfăşurată prin SEAP.

Reclamanta nu a făcut dovada calităţii de persoană vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr.544/2001, cerinţă imperios prevăzută în cuprinsul art.22.

Plângerea este lipsită obiect atâta vreme cât reclamanta nu a arătat ce vătămare a suportat prin necomunicarea informaţiilor pe care le cosideră a fi de interes public.

In mod nelegal şi neîntemeiat instanţa de fond a admis acţiunea formulată obligând la furnizarea către reclamantă a tuturor informaţiilor solicitate privind preţul unitar al produselor achiziţionate precum şi denumirea şi datele de identificare ale furnizorilor.

Sentinţa este nelegală şi neîntemeiată sub următoarele aspecte:

Conform legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legea 544/2001, cu modificările ulterioare, accesul liber si neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite prin lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane si autorităţi publice, în conformitate cu Constituţia României si cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României, legea menţionând ce se înţelege, în sensul acestei legi speciale, prin "autoritate" sau "instituţie publica", prin "informaţie de interes public" si prin "informaţie cu privire la date personale".

Conform dispoziţiilor art.2 lit.b din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prin informaţie de interes public se intelege "orice informaţie care priveşte activităţile sau rezulta din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei".

Potrivit dispoziţiilor art. 11 alin.4 din Ordonanţa de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, "(4) Este permisa transmiterea de informaţii cu caracter fiscal in alte situaţii decât cele prevăzute la alin. 2, in condiţiile in care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice."

Identitatea furnizorului şi preţul unitar al produselor achiziţionate reprezintă exact informaţiile solicitate de reclamantă, legea interzicând prin Codul de procedură fiscală acest fapt.

Prin obiectul său - obţinerea unor copii de pe facturi aflate sub clauze contractuale, nu corespund unui interes public ci unuia privat al reclamantei cu încălcarea principiului concurenţei loiale.

Potrivit art.12 pct.c din Legea 544/2001 se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor informaţiile ce tin de concurenta loiala potrivit legii.

Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, sunt exceptate a putea fi tăcute publice, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului concurenţei loiale, potrivit legii

Reclamantul nu este titularul unui drept subiectiv menit să ocolească regulile concurenţei şi confidenţialitatea contractuală după parcurgerea unei proceduri publice în SEAP, respectiv de a obţine de la autoritate copii ale unor facturi fiscale, respectiv copiile contractelor ce sunt după semnare intrate în circuitul comercial şi supuse numai procedurilor prevăzute de lege.

După cum rezultă din voinţa juridică manifestată, reclamantul urmăreşte în mod contrar onestităţii şi bunei credinţe obţinerea de informaţii de la o entitate publică pentru a pătrunde în piaţă relevantă pentru produse prin cunoaşterea facturilor şi preţurilor unui concurent al său în piaţă fără înscrierea în procedură şi parcurgerea treptelor impuse de procedura de achiziţie publică.

Totodată sentinţa nesocoteşte legea în sensul art. 2 lit. c din Legea nr.544/2001 si in sensul art. 3 lit. a din Legea nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale, constituind o informaţie cu privire la datele personale ale persoanelor juridice (furnizor), acestea fiind exceptate de lege ca informaţii de interes public.

Facturile ce se cer a fi procurate şi comunicate într-un anumit termen - cu referire la art. 18 alin (5) din Legea 554/2004 - nu intră în sfera drepturilor constituite pentru . în baza vreunei proceduri - ca drepturi subiective, după cum nu intră nici în sfera unei vătămări care să fie cauzată de institut prin neprocurarea acestor facturi.Facturile solicitate sunt in afara informaţiilor de interes public pentru ca nu privesc activitatea sau rezultatul activităţii autorităţii contractante ci interesul privat al unui concurent in piaţa.

Curtea, examinând sentinţa recurată, în raport de criticile formulate, pe baza actelor şi lucrărilor dosarului, constată ca recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Conform art. 1 din Legea nr. 554/2001, „accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.”

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, „orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.”

Din examinarea dispoziţiilor sus-menţionate, rezultă că legea recunoaşte oricărei persoane, fizice sau juridice, dreptul de solicita şi obţine informaţii de interes public de la autorităţile şi instituţiile publice, solicitantul nefiind obligat să-şi justifice în vreun fel cererea.

De asemenea, potrivit art. 31 alin. (1) din Constituţia României, „dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.”

Legea nr. 544/2001 are ca scop asigurarea transparenţei funcţionării autorităţilor şi instituţiilor publice.

Astfel, potrivit art. 2 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin H.G. nr. 123/2002, aplicarea Legii nr. 544/2001 se face cu respectarea principiul transparenţei, în sensul că „autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în condiţiile legii.”

Accesul la astfel de informaţii este liber, cu limitările prevăzute de acest act normativ, ceea ce presupune că ele trebuie să se afle la dispoziţia tuturor persoanelor.

Interesul oricărei persoane în solicitarea acestor informaţii rezultă din însăşi natura lor, astfel cum este definită prin lege.

În consecinţă, susţinerile recurentei-pârâte cu privire la inexistenţa unui interes al intimatei-reclamante în promovarea plângerii, nu pot fi reţinute.

Recurenta-reclamantă a susţinut că plângerea este lipsită obiect atâta vreme cât reclamanta nu a arătat ce vătămare a suportat prin necomunicarea informaţiilor pe care le cosideră a fi de interes public.

În primul rând, obiectul oricărei cereri îl reprezintă pretenţia concretă dedusă judecăţii.

În cauza de faţă, obiectul cererii îl reprezintă cenzurarea refuzului recurentei-pârâte de comunicare a informaţiilor solicitate.

În al doilea rând, vătămarea o reprezintă încălcarea dreptului solicitantului de a obţine informaţiile de interes public solicitate.

Necomunicarea informaţiilor de interes public cerute, neexceptate de lege, echivalează cu un refuz nejustificat de rezolvare a cererii.

Prin urmare, susţinerile recurentei-reclamante privind lipsa de obiect a cererii, nu pot fi reţinute.

În ceea ce priveşte criticile recurentei-reclamante privind modul de soluţionare a fondului cauzei de către prima instanţă, Curtea reţine următoarele:

Potrivit art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001, în sensul legii: „prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.”

Art. 12 din Legea nr. 544/2001, în forma aflată în vigoare la data formulării cererii, stabileşte ca fiind categorii de informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor: „a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii; c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii; d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces; g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.”

Recurenta-pârâtă a susţinut că informaţiile solicitate sunt exceptate de la accesul liber, întrucât reprezintă informaţii cu privire la datele personale şi informaţii privind activităţile comerciale sau financiare, publicitatea acestora aducând atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale.

Curtea constată însă că, potrivit art. 215 din O.U.G. nr. 34/2006: „(1) Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public, în forma în care se află la momentul solicitării accesului la informaţiile din cuprinsul acestuia. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii”.

Iar în conformitate cu dispoziţiile art. 211 alin. (1) din acelaşi act normativ „autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum şi pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziţie dinamic”.

Art. 213 din O.U.G. nr. 34/2006 stabileşte că : „(1) Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele: a) nota privind determinarea valorii estimate; b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul; c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, invitaţia de participare; c1) erata, dacă este cazul; d) documentaţia de atribuire; e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul; h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; i) solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă; j) raportul procedurii de atribuire; k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; i) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate; m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; n) dacă este cazul, contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; o) documentele referitoare la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul; p) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant”.

Factura reprezintă un document contabil care cuprinde lista produselor livrate sau a serviciilor prestate, precum şi celelalte elemente prevăzute de art. 155 din Codul fiscal.

Prin urmare, factura se circumscrie noţiunii de document constatator, aflat în dosarul achiziţiei publice, care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant, prevăzută de art. 213 lit. p) din O.U.G. nr. 34/2006.

Or, astfel cum s-a menţionat anterior, conform art. 215 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, „dosarul achiziţiei publice are caracter de document public.” 

Facturile emise şi preţurile practicate de furnizori reprezintă informaţii privind activităţile comerciale sau financiare, însă acestea sunt exceptate de la accesul liber doar dacă publicitatea lor ar aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale.

Prin urmare, simpla cunoaştere a facturilor şi preţurilor unui furnizor nu este de natură să încalce dispoziţiile art. 12 lit. c) din Legea nr. 544/2001, iar recurenta-reclamantă nu a invocat argumente care să conducă la o altă concluzie.

Pentru aceste considerente, Curtea, în baza art. 496 alin. (1) C.proc.civ., va respinge recursul ca nefondat.
PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:
Respinge recursul formulat de recurenta-pârâtă împotriva sentinţei civile nr. 2240/30.03.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 32619/3/2014 în contradictoriu cu intimata-reclamantă ca nefondat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.11.2015.
PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

Raluca Ioana Carpen Amer Jabre Alina PohribGREFIER,

Noemi Graţiela Stanciu
Red.jud.C.R.I.

Tehnored.

4 ex./.........................

TribunalulBucureşti – Secţia a II- a ContenciosAdministrativşi Fiscal

Judecător – Robert EugenMoiseYüklə 45,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə