Dosar nr. 49236/299/2015 r o m â n I aYüklə 22,7 Kb.
tarix28.07.2018
ölçüsü22,7 Kb.
#60742

Dosar nr. 49236/299/2015*

R O M Â N I A


JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI

SECŢIA I CIVILĂ


SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 1058/2017

Şedinţa publică de la 08 Martie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE A.L.V

Grefier E.I.Ş.
Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant CHITTA ANTONIA MARIA şi pe pârât IMBROANE BUJOR GABRIEL DORU prin curator Ceafalău Luiza Maria, având ca obiect succesiune CONSTATAREA CALITĂŢII DE MOŞTENITOR.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la 01.03.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea data care face parte integrantă din prezenta şi când instanţa a amânat pronunţarea pentru 08.03.2017, cand a hotarat urmatoarele:


INSTANŢA
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 07.05.2015, reclamanta Chitta Antonia Maria a chemat în judecată pe pârâtul Imbroane Bujor Gabriel Doru, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să constate deschisă succesiunea defunctei Imbroane Stelina Maria Ana, decedată la data de 06.04.2013, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 23, sector 1, să constate că reclamanta are calitatea de unic moştenitor legal acceptant al defunctei, în calitate de colateral privilegiat, căreia îi revine întreaga masă succesorală în cotă de 100%, pârâtul fiind străin de moştenire prin neacceptare a succesiunii în termenul legal, să se ia act că nu solicită cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, s-a arătat că reclamanta Chitta Antonia Maria este sora defunctei Imbroane Stelina Maria Ana, decedată la data de ......, cu ultimul domiciliu în ....... Reclamanta a mai arătat că a acceptat succesiunea de pe urma defunctei sale surori, pe care a îngrijit-o personal în ultimii săi 5 ani de viaţă, în timp ce pârâtul Imbroane Bujor Gabriel Doru, care este unicul fiu al defunctei, a părăsit de aproximativ 15 ani România, întrerupând orice legătură cu mama sa şi stabilindu-se în Noua Zeelandă în anul 2002. Reclamanta a declarat că nu există alte rude în viaţă la data deschiderii succesiunii care să deţină vocaţie succesorală de pe urma defunctei şi că, deşi are vocaţie succesorală, pârâtul nu a acceptat succesiunea de pe urma defunctei în mod expres sau tacit. A menţionat reclamanta că a solicitat prin mai multe adrese transmise prin e-mail ca pârâtul să-şi exprime poziţia oficială în legătură cu succesiunea de pe urma defunctei sale mame, însă nu a primit niciun răspuns.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 953 şi urm., art. 964, art. 983, art. 1100, art. 1103, art. 1108 C.civ., art. 118 alin. 1 lit. 2 C.pr.civ.

În susţinerea cererii, legal timbrate, reclamanta a depus înscrisuri în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

La termenul de judecată din data de 18.01.2017, având în vedere că din referatul întocmit în urma accesării bazei de date D.E.P.A.B.D.(f.93) rezultă că pârâtul este emigrat din anul 2002 în Noua Zeelandă, că demersurile de comunicare a actelor de procedură către pârât prin Ministerul Justiţiei nu au fost finalizate, deşi a trecut mai mult de 1 an şi jumătate de la demararea acestora, ţinând seama că încercările de a se comunica actele de procedură conform art. 154 alin. 4 şi 5 Cod de procedură civilă au rămas fără rezultat şi faţă de menţiunile de pe plicul restituit la dosar de către firma de curierat – fila 105, din care rezultă că actele de procedură nu au putut fi comunicate întrucât la adresa indicată nu a fost găsită o astfel de persoană, având în vedere că reclamanta a arătat că nu cunoaşte o altă adresă a pârâtului, în conformitate cu prevederile art. 167 alin. 1 Cod de procedură civilă, instanţa a dispus citarea pârâtului prin afişare la uşa instanţei şi prin afişare pe portalul instanţei judecătoreşti. Pârâtului i s-a numit, în conformitate cu art. 167 alin. 3 C.proc.civ., un curator (avocat) pentru reprezentarea intereselor sale.

Pârâtul, prin curator, a depus întâmpinare la data de 06.02.2017(f.123), prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, întrucât declaraţia de acceptare expresă a succesiunii dată de reclamantă în faţa notarului public la data de 20.04.2015 a fost tardivă, fiind exprimată la doi ani de la data deschiderii succesiunii, considerând că reclamanta nu a acceptat succesiunea în termenul de opţiune succesorală, expres sau tacit.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 954, 1103, art. 1108, art. 1110 C.civ.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat la solicitarea ambelor părţi proba cu înscrisuri şi la solicitarea reclamantei proba testimonială, în cadrul căreia au fost audiaţi martorii C. M. I. şi B.V. D..Analizând materialul probator administrat, instanţa reţine următoarele:

Din actele de stare civilă depuse la dosar(f.5-7, f.93) instanţa reţine că reclamanta Chitta Antonia Maria este sora numitei Imbroane Stelina Maria Ana, aceasta din urmă având ca fiu pe pârâtul Imbroane Bujor Gabriel Doru.

La data de 06.04.2013, Imbroane Stelina Maria Ana a decedat, cu ultimul domiciliu în ........., astfel cum rezultă din certificatul de deces seria DZ nr. ..... din ....... eliberat de Consiliul Local al Sectorului 1 Bucureşti(f.4).

Conform încheierii nr. 1 din 24.02.2017 emisă de B.I.N. Alexandrescu Liuba Liliana privind verificările efectuate în evidenţele succesorale ale Camerei Notarilor Publici Bucureşti şi ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România(f.129-132), s-a constatat că nu s-a dezbătut procedura succesorală a defunctei, nu s-au găsit înregistrate declaraţii privind opţiunea succesorală în perioada 06.04.2013 şi până în prezent, nu s-au găsit înregistrate testamente/donaţii/acte juridice de revocare sau modificare a acestora, în perioada 01.01.2007 şi până în prezent.

Cu privire la capătul de cerere privind constatarea deschiderii succesiunii defunctei Imbroane Stelina Maria Ana, instanţa constată că acesta este întemeiat, întrucât conform art. 954 alin. 1 C.civ., moştenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia, rezultând, deci, că odată cu decesul defunctei, s-a deschis şi succesiunea acesteia.

Referitor la capatul de cerere privind constatarea calităţii reclamantei Chitta Antonia Maria de unic mostenitor al defunctei Imbroane Stelina Maria Ana, instanţa reţine următoarele:

Potrivit condiţiilor stabilite în art. 957-962 din Codul civil, pentru a putea moşteni, o persoană trebuie să întrunească următoarele condiţii: de a exista la data deschiderii succesiunii, de a nu fi nedemnă şi de a avea vocaţie la moştenire.

Dreptul succesoral român conferă vocaţie succesorală generală la moştenirea ab intestat rudelor defunctului, respectiv persoanelor care se află într-o legătură de descendenţă sau ascendenţă în linie dreaptă sau colaterală cu de cuius.

Transmiterea patrimoniului succesoral sau a bunurilor determinate din patrimoniul succesoral operează de drept din momentul deschiderii succesiunii, fără vreo manifestare de voinţă din partea succesibilului şi chiar fără ştirea acestuia. Dar, cu toate că transmiterea patrimoniului succesoral se produce de drept din momentul deschiderii succesiunii, ea nu are însă caracter definitiv şi obligatoriu, ci dimpotrivă, nimeni nu este obligat să accepte o moştenire ce i se cuvine(art. 1.106 C.civ.). Prin urmare, succesibilul are dreptul de a alege, numit drept de opţiune succesorală, între consolidarea titlului de moştenitor prin acceptarea moştenirii(expresă sau tacită) şi desfiinţarea acestui titlu prin renunţarea la succesiune.

Pentru ca soarta juridică a moştenirii să nu rămână multă vreme incertă, dreptul de opţiune trebuie exercitat într-un termen de 1 an, calculat de la data deschiderii succesiunii, conform art. 1.103 alin. 1 C.civ. Dacă succesibilul nu şi-a exercitat dreptul de opţiune în termenul prevăzut de art. 1.103 alin 1. C.civ., se stinge dreptul de a accepta moştenirea şi, odată cu acest drept se stinge, în puterea legii, cu efect retroactiv şi titlul de moştenitor, el devenind străin de moştenire.

Având în vedere legătura de rudenie şi ţinând seama că din ansamblul probator administrat în cauză rezultă că, la data decesului, Imbroane Stelina Maria Ana era văduvă, instanţa retine ca, potrivit art. 964 alin. 1 lit. a) şi b) Cod civil, la mostenirea lasata de defuncta Imbroane Stelina Maria Ana aveau vocatie succesorala generala pârâtul Imbroane Bujor Gabriel Doru, în calitate de descendent, şi reclamanta Chitta Antonia Maria, în calitate de colateral privilegiat.

Însă, aşa cum s-a aratat mai sus, pentru a veni efectiv la moştenirea lui de cuius, cel cu vocaţie succesorală trebuie să accepte succesiunea înăuntrul termenului de prescripţie de un an prevăzut de art. 1.103 alin. 1 Cod civil.

Consolidarea calităţii de moştenitor se realizează prin acceptare expresă, prin acte de acceptare tacită a moştenirii sau prin acceptarea forţată a moştenirii. Potrivit art. 1.108 alin. 2 Cod civil, acceptarea este expresă atunci când succesibilul îşi însuşeşte explicit titlul sau calitatea de moştenitor printr-un înscris autentic sau sub semnătură privată, voinţa de a accepta succesiunea trebuind, aşadar, să fie manifestată în formă scrisă. Potrivit art. 1.108 alin. 3, acceptarea este tacită când succesibilul face un act sau fapt pe care nu putea să îl facă decât în calitate de moştenitor, din care rezultă neîndoielnic intenţia sa de acceptare a moştenirii. Acceptarea forţată este impusă de lege, în condiţiile art. 1.119 Cod civil, atunci când succesibilul a sustras sau a ascuns bunuri din patrimoniul succesoral.

În cauză, din probatoriul administrat, nu rezultă că pârâtul Imbroane Bujor Gabriel Doru ar fi efectuat, în interiorul termenului de 1 an de la data decesului defunctei sale mame Imbroane Stelina Maria Ana, vreun act sau fapt asupra succesiunii rămase de pe urma acesteia, din care să rezulte intenţia sa de acceptare a acestei succesiuni.

Pe de altă parte, din declaraţiile martorilor Cezar Mihaela Ioana şi Bran Virgil Danil, instanţa reţine că reclamanta Chitta Antonia Maria a efectuat acte şi fapte prin care a acceptat tacit succesiunea surorii sale, respectiv în termenul de 1 an de la data decesului defunctei Imbroane Stelina Maria Ana, reclamanta a locuit aproximativ 2-3 luni de zile în apartamentul defunctei din Bucureşti, a lăsat bani pentru a se achita întreţinerea pentru acest apartament, a înstrăinat în schimbul unor sume de bani sau cu titlu gratuit bunuri care aparţinuseră defunctei(cărţi, o pianină, o maşină de spălat, două candelabre, lenjerii de pat). De asemenea, conform declaraţiei martorului Bran Virgil Danil coroborată cu facturile şi chitanţele depuse la dosar, reclamanta a achitat taxele şi impozitele pentru terenurile din Blaj care aparţinuseră defunctei.

Pentru aceste considerente, reţinând că pârâtul este străin de succesiunea defunctei sale mame Imbroane Stelina Maria Ana, ca efect al neacceptarii mostenirii in termen, în timp ce reclamanta a probat acceptarea tacită a succesiunii rămase de pe urma defunctei, instanţa urmeaza să constate ca unica moştenitoare a defunctei este reclamanta Chitta Antonia Maria, in calitate de soră, careia îi revine întreaga masă succesorală.

În baza principiului disponibilităţii, instanta va lua act ca reclamanta a declarat prin cererea de chemare în judecată că nu solicită cheltuieli de judecata.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE


Admite acţiunea privind pe reclamant CHITTA ANTONIA MARIA şi pe pârât IMBROANE BUJOR GABRIEL DORU, citat prin publicarea citaţiei pe portalul instanţelor, prin afişare la usa instanţei şi prin curator.

Constată deschisă succesiunea defunctei Imbroane Stelina Maria Ana, decedată la data de ........., cu ultimul domiciliu în.......

Constată ca unica moştenitoare a defunctei este reclamanta Chitta Antonia Maria, in calitate de soră, careia îi revine întreaga masă succesorală.

Constată că pârâtul Imbroane Bujor Gabriel Doru, fiul defunctei, este străin de succesiune prin neacceptare în termenul prevazut de art. 1.103 C.civ.

Ia act ca reclamanta a declarat prin cererea de chemare în judecată că nu solicită cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.03.2017.
PREŞEDINTE GREFIER

Red. V.A.L/ Thred V.A.L / Ş.E.I4ex/22.05.2017

Yüklə 22,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə