Dosya no: 2011/2253 TalYüklə 21,74 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü21,74 Kb.
#19662DOSYA NO: 2011/2253 Tal.

Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adeti, cinsi, evsafı, kıymeti ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen taşınmaz müdürlüğümüzce açık artırma suretiyle

satılarak paraya çevrilecektir.

Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılmaması veya adresi bilinmeyenler içinde işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, Pendik Caddesi Mevkiinde kain 654 ada, 12 parsel sayılı 536,90 m2. yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın

tamamı.


İMAR DURUMU: Dosyada mevcut Kartal Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü Prj. Ony. isk.Şefliğinin, 08.07.2011 tarih ve M.34.5.KAR.0.17.01-2011/8837-5300 sayılı

imar durumu yazısında; Kartal ilçesi, 176 pafta 654 ada 12 parsel sayılı yerin 19.09.2006 T.T.'li Kartal Güneyi imar Planında KKDPA (Kartal Alt Merkez Kentsel Dönüşüm Proje Alanı)

kapsamında kalmakta olup 1/1000 ölçekli, uygulama imar planı çalışmalarının devam etmekte olduğu belirtilmiştir.

HALİHAZIR DURUMU VE EVSAFI: Satışa konu taşınmaz istanbul ili, Kartal ilçesi, Kordonboyu Mahallesi, Ankara Caddesine cepheli ve bu caddeden 148 kapı numarası alan, her

ne kadar tapu kayıtlarında arsa olarak gözükmekte ise de yerinde, betonarme karkas sistemde yapılmış, bodrum,zemin,dört normal kat ve çekme kattan oluşan yapılaşmanın olduğu

tespit edilmiştir.Bina vasat malzeme ve işçilikte inşa edilmiş olup, binada su,elektrik, kalorifer ve asansör tesisatları vardır.Bina tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Binanın

deniz manzarası alması ve yakınında Kültür Merkezinin oluşu gibi nedenler değerini arttıran faktörlerdir.Binanın ruhsatsız ve iskansız olması nedeniyle borçluya ait taşınmazın değeri

bulunurken arsa ve bina ayrı ayrı değerlendirilecektir.Bina Bayındırlık ve iskan Bakanlığının hazırlamış olduğu cetvellere göre III B sınıfı yapılar içerisinde olduğu düşünülmektedir.

KIYMETİ: Taşınmazın halihazır durumu, parselin alanı konumu topoğrafik durumu, bölge içerisinde yeri, civarının özellikleri, yapı ve yapılaşma sistemi ve konumları, çevre düzenlemesi,

mevcut imar durumu, civar taşınmazların alım satım ve piyasa rayiçleri, günün ekonomik koşulları, olumlu ve olumsuz etkenleri tümü dikkate alınmak suretiyle taşınmazın arsa değeri

ve bina bedeli olmak üzere toplam değeri 1.410.480,00.-TL.(Birmilyondörtyüzonbindörtyüzseksenlira) sidir.

Arsa değeri ve bina bedelinin hesaplanmasına dair detay aşağıdaki gibidir.Arsa Değeri: 536,90 x 1,600,00.-TL./m2.= 859.040,00.-TL. (Komşu emlak rayiç bedellerine göre tespit edilmiştir.)

Bina Bedeli: (160 m2.x2 (bodrum kat+zemin kat) + 200x4 (normal katlar)+100 m.2.(çekme kat)) x 565,00.-TL./M2. = 689.300,00.-TL. (Yeniden inşa bedeli olarak Bayındırlık ve iskan

Bakanlığının inşaat birim fiyat cetvelinden 2011 yılına uyarlanarak hesaplanmıştır) Binadaki yıpranma payı oranı 0.2 olarak belirlenirse binadaki yıpranma miktarı 689.300,00.-TL.

x 0.2 = 137.860,00.-TL. Olacaktır. Bu değerin bina değerinden çıkarılması ile binanın bugünkü değerine ulaşılacaktı. Buna göre binanftı değeri 689.300,00.-TL.- 137.860,00.-TL. =

551.440,00.-TL.dir.SATIŞ ŞARTLARI:

1-Yukarıda tapu kaydı, imar durumu, halihazır durumu ve evsafı ile kıymeti ve'rilen taşınmazın;  1. Satışı 24.04.2012 Salı günü saat 14.00'dan 14.20'e kadar

  2. Satışı 04.05.2012 Cuma günü saat 14.00'dan 14.20'e kadar,

Kartal 2.icra Müdürlüğü'nde adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 mı ve rüçhanlı alacaklılar var ise alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ençok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla arttırma 10 gün daha uzatılarak 10.gün olan yukarıda yazılı tarih ve saatlerde gayrimenkul 2.artırmaya çıkarılacaktır.Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul ençok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda ençok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki,artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

  1. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir ve derhal tahsil olunacaktır. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Taşınmazı satın alanlar,ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ; ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İ.İ.K. 130.maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. % 18 oranında Katma Değer Vergisi, ihale damga pulu bedeli, Tapu alım harcı, Tahliye masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tapu satım harcı ve tellaliye satış bedelinden ödenir.

  2. ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarının dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

  3. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacaklarıbaşkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/2253 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur, İ.İ.K.126 (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27

(Basın: 15335)
Kataloq: newpics -> news
news -> Taşinmazin açik artirma ilani dosya no: 2007/1625. Es satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı, satış şartları
news -> Antalya16. İCra müDÜRLÜĞÜnden taşinmazin açik artirma ilani dosya: 2011/10101 E., örnek No: 27
news -> T. C. Sakarya / merkez icra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirma ilani dosya No: 2010/5299 1- tapu Kaydı
news -> İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden
news -> T. C. Bodrum icra müDÜRLÜĞÜnden taşinmazin açik artirma ilani dosya No: 2010/407 1- tapu Kaydı
news -> Gayrimenkul satiş İlani t. C. İStanbul 10. (TAŞinmaz satiş) İcra müDÜRLÜĞÜ'nden
news -> Kartal/İstanbul 1, İcra dairesi 2011/3668tlmt
news -> T. C. Gaziantep icra müDÜRLÜĞÜ Dosya No : 2010/109 tal
news -> T. C. PendiK İcra müDÜRLÜĞÜ’nden gayrimenkulün açik artirma ilani
news -> T. C. EskiŞEHİR İcra iflas müDÜRLÜĞÜ gayrimenkulün açik artirma ilani dosya No : 2009/1 İflas satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı

Yüklə 21,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə