Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” fənnindən test sualları ar-sı ikinci dəfə hansı ildə müstəqilliyini qazanmışdır?Yüklə 1,15 Mb.
səhifə1/7
tarix18.06.2018
ölçüsü1,15 Mb.
#54052
  1   2   3   4   5   6   7

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” fənnindən test sualları1.AR-sı ikinci dəfə hansı ildə müstəqilliyini qazanmışdır?

A) 1991


B) 1992

C) 1993


D) 1994

E) 1995


2. “İdarəetmə” ingilis dilinə necə tərcümə olunur?

A) “Menecment”

B) “Kurator”

C) “Broker”

D) “Makler”

E) “Bukmeyker”3. “İdarəetmə” rus dilinə necə tərcümə olunur?

A) “Upravlenie”

B) “Ukazanie”

C) “Prikaz”

D) “Usmatrenie”

E) “Pokazanie”4. Müasir idarəetmə cəmiyyətin əsas inkişaf mərhələsində, heyətin idarəetməsi neçə formada fəaliyyət göstərır?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 6

E) 7


5. İdarəetmə nəzəriyyəsinin inkişafı və idarəetmə təcrübəsi neçə tarixi dövrü əhatə edir?

A) 4 dövrü

B) 5 dövrü

C) 6 dövrü

D) 7dövrü

E) 8 dövrü6. İdarəetmənin 1-ci tarixi dövrü necə adlanır?

A) qədim dövr

B) müasir dövr

C) indiki dövr

D) mif dövrü

E) keçmiş dövr7. İdarəetmənin 2-ci tarixi dövrü necə adlanır?

A) Sənayeləşmə dövrü

B) Kapitalist dövrü

C) Burja dövrü

D) İnkişaf dövrü

E) Özəlləşmə dövrü8. İdarəetmənin 3-ci tarixi dövrü necə adlanır?

A)Sistemləşdirmə dövrü

B) Aparıcı dövr

C) Fakt dövrü

D) İstiqamətləşdirmə dövrü

E) Formalaşdırma dövrü9. İdarəetmənin 4-ci tarixi dövrü necə adlanır?

A) Məlumatlar dövrü

B) İnformasiya dövrü

C) İnovasiya dövrü

D) Hesablaşma dövrü

E)Diqtə dövrü10. İdarəetmənin bir-birilə vəhdət halında və üzvi əlaqədə olan neçə funksiyası vardır?

A) 4


B) 5

C) 6


D) 7

E) 8


11. İdarəetmənin 1-ci funksiyası necə adlanır?

A) Planlaşdırma

B) Şifahi göstəriş

C) Yazılı göstəriş

D) Hesablaşma

E) İnkişaf etdirmə12. İdarəetmənin 2-ci funksiyası necə adlanır?

A) Təşkil etmə

B) Düzəltmə

C) Qurma


D) İnkişaf etmə

E) Yaratma13. İdarəetmənin 3-ci funksiyası necə adlanır?

A) Aparıcılıq

B) Ötürmə

C) Yola vermə

D) Yola salma

E) Qurma


14. İdarəetmənin 4-ci funksiyası necə adlanır?

A) Nəzarət

B) Baxmaq

C) Görmək

D) Qərar vermək

E) Standartlaşdırmaq15. İdarəetmənin neçə metodu vardır?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 6

E) 7


16.İdarəetmənin 1-ci metodu necə adlanır?

A) İnzibati

B) Sərəncam

C) Əmr etmə

D) Göstəriş

E) Xahiş etmə17. İdarəetmənin 2-ci metodu necə adlanır?

A) İqtisadi

B) Sosial

C) Mədəni

D) Planlı

E) Kredit18.İdarəetmənin 3-cü metodu necə adlanır?

A) sosial-psixoloji

B) sosial-iqtisadi

C) sosial-planlı

D) sosial-mədəni

E) sosial-inzibati19. İqtisadi metodda idarə olunan obyektdə təsir neçə formada olur?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


20. Dövlət və cəmiyyətin idarəedilməsi haqqında ilkin baxışlar eramızdan əvvəl neçənci minillikdə meydana gəlmişdir?

A) 1-ci minillikdə

B) 2-ci minillikdə

C) 3-cü minillikdə

D) 4-cü minillikdə

E) 5-ci minillikdə21.Avropada cəmiyyət kilsənin təsiri altından hansı əsrin sonuna doğru çıxmağa başladı?

A) orta əsrin

B) mif dövrü

C) son əsrin

D) III erada

E) qədim dövr22. Avropada cəmiyyət kilsənin altından çıxandan sonra hansı dövlətin yaranması prosesinə təkan verilir?

A) Misir


B) Suriya

C) İtaliya

D) Fransa

E) İngiltərə23. “ İntibah ” dövrü nə deməkdir?

A) Dirçəliş

B) Oyanma

C) Qurma

D) Düzəltmə

E) Yaratma24.XVII-XVIII əsrlər burjua inqilabı dövrü necə adlanırdı?

A) Maarifçilik

B) Tədris

C) Öyrətmə

D)Ziyalılar

E) Şairlər25. Dövlətin əsas əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A) suverenlik

B) sərbəstlik

C) asılılıq

D) tabeçilik

E) yardım alma26. Müstəqil dövlətin suverenliyi neçə funksiyalıdır?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


27. Müstəqil dövlətin daxili funksiyası neçə yerə ayrılır?

A) 5


B) 6

C) 7


D) 8

E) 9


28. Müstəqil dövlətin xarici funksiyası neçə yerə ayrılır?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


29. Yunan filosofu Aristotel idarəçilik formasının neçə üzvlü təsnifatını təklif etmişdir?

A) 6


B) 7

C) 8


D) 9

E) 10


30. Monarxiya hansı idarəetmə formasıdır?

A) Təkhakimiyyətlilik

B) Kollektiv hakimiyyətlik

C) İki hakimiyyətlik

D) Cüt hakimiyyətlik

E) Demokratik hakimiyyətlik31. Respublika (latınca “ republik ”) latınca nə deməkdir?

A) dövlət işləri

B) dəftərxana işləri

C) nazir işləri

D) konsul işləri

E) bələdiyyə işləri32. Aristotelin qeyd etdiyi “ Politiya ” nəyi ifadə edir?

A) demokratiyanı

B) monarxiyanı

E) aristokratiyanı

C) tiranlığı

D) oliqarxiyanı33.Müstəqil Respublikamızda Prezident-dövlət başçısı birbaşa kim tərəfindən seçilir?

A) xalq tərəfindən

B) parlament tərəfindən

C) ağsaqqallar tərəfindən

D) nazirlər tərəfindən

E) alimlər tərəfindən34. Dövlət siyasətinin əsasını hansı inkişaf siyasəti təşkil edir?

A) sosial – iqtisadi inkişaf siyasəti

B) vergi siyasəti

C) ekoloji siyasət

D) aqrar siyasət

E) maliyyə siyasəti35. İnkişaf etmiş demokratik dövlətlərdə yeridilən müasir sosial-iqtisadi siyasət neçə qrupda aparılır?

A) 5


B) 6

C) 7


D) 8

E) 9


36.Sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin əsasını nə təşkil edir?

A )Sosial - iqtisadi inkişaf strategiyası

B) Maliyyə strategiyası

C) Pul-kredit strategiyası

D) Vergi strategiyası

E) Struktur strategiyası37. Sosial-iqtisadi inkişafın qarşıya qoyduğu məqsədlərin əsasını nə təşkil edir?

A) strateji məqsəd

B) planlı məqsəd

C) proqnozlaşdırıcı məqsəd

D) ilahi məqsəd

E) qərəzli məqsəd38. Sosial-iqtisadi siyasət strateqiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsi neçə müxtəlif mərhələlərdən keçir?

A) 4


B) 5

C) 6


D) 7

E) 8


39. AR-da sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti və onun strategiyası kim tərəfindən müəyyən edilir?

A) Prezident

B) Baş nazir

C) İqtisadi inkişaf naziri

D) Maliyyə naziri

E) Vergi naziri40. Regional inkişaf strategiyası əhatə dairəsinə görə neçə formada hazırlanır?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


41. Respublika Prezidentinin 2004 fevral ayının 11-də təsdiq etdiyi “AR-nın Regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının Dövlət Proqramı hansı illəri əhatə edir?

A) 2004-2008-ci

B) 2005-2009-cu

C) 2006-2010-cu

D) 2007-2011-ci

E) 2008-2012-ci42. Regional iqtisadiyyatın idarə edilməsi bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının idarə edilməsinin müstəqil sahəsi kimi obyektiv prosesin qarşılıqlı təsiri nəticəsində formalaşdırılmışdır?

A) 3


B)4

C) 5


D) 6

E) 7


43. Dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti və onun mühüm daxili tərkib hissəsi olan regionla siyasət əsasən hansı amillər kompleksini nəzərə almaqla müəyyən edilə bilər?

A) daxili və xarici amillər

B) işçi amillər

C) resurslar amili

D) kapital amili

E) vergi amili44. Dövlət öz tabeliyində olmayan təsərrüfatlarla, sahibkarlarla münasibətləri də bazarı tələbləri əsasında qurur- bu hansı xarakter daşıyır?

A) tənzimləmə

B) idarəetmə

C) müqavilə bağlama

D) əvəzləmə

E) münasibət qurma45. Dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin əsasını nə təşkil edir?

A) sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası

B) sosial-iqtisadi inkişaf idarəetməsi

C) sosial-iqtisadi inkişaf qanunvericiliyi

D sosial-iqtisadi inkişaf planlaşdırılması

E sosial-iqtisadi inkişaf proqnozlaşdırılması46. Dövlətin sosial-iqtisadi inkişafının qarşıya qoyduğu məqsədlərin əsasını nə təşkil edir?

A) strateji məqsəd

B) planlaşdırma məqsədi

C) proqnozlaşdırma məqsədi

D) idarəetmə məqsədi

E) münasibət qurma məqsədi47. Reqional inkişaf strategiyası əhatə dairəsinə görə neçə formada olur?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


48. Reqional inkişaf siyasəti və idarəetmə sistemi nəyin daxili tərkib hissəsidir?

A)dövlət siyasətinin və idarəetmə sisteminin

B) müəssisənin daxili sisteminin

C) müəssisənin xarici sisteminin

D) sahibkarlıq sisteminin

E) özəlləşdirmə sisteminin49. Müasir dövlət siyasətinin formalaşmasında XX əsrdə baş verən dünya miqyaslı hadisələrdən 1-cisi hansıdır?

A) I və II-dünya müharibələri

B) burjua inqilabı

C) sosialist inqilabı

D) dünyada dövlət çevrişləri

E) məxməri inqilab50. 1929-1933-cü illərdə dünya iqtisadiyyatında nə baş vermişdir?

A) böhran

B) inqilab

C) inkişaf

D) infliyasiya

E) pulların dəyişilməsi51. AR-sı reqionlarının sosial –iqtisadi inkişaf Dövlət proqramı hansı illəri əhatə edir?

A) 2004-2008

B) 2005-2007

C) 2006-2009

D) 2007-2010

E) 2008-201152. Demokratik cəmiyyətin tələblərinə uyğun olaraq torpaq sahələri bələdiyyələrə verilmişdirmi?

A) hə


B) yox

C) qismən

D) nəzərdə tutulub

E) az miqdarda53. AR-da fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin burinci seçkisi nə vaxt keçirilmişdir?

A) 12 dekabr 1999-il

B) 15 yanvar 2000-il

C) 16 may 2001-il

D) 15oktyabr 2002-il

E) 18 mart 2002-il54. Respublikamızda həqiqi yerli öxünüidarəetmənin yaradılmasının başlanğıcı hansı ildə olub?

A) 1995 il

B) 1996 il

C) 1997 il

D) 1998 il

E) 1999 il55. Müstəqil AR-nın Konstitusiyası nə vaxt qəbul olunub?

A) 1995 il

B) 1996 il

C) 1997 il

D) 1998 il

E) 1999 il56. Yerli özünüidarəetmə haqqında Strasburqda qəbul olunmuş Avropa xartiyası neçənci ildə olmuşdur?

A) 15/X-1985il

B) 17/XI-1986 il

C) 18/IX-1987 il

D) 12/V-1988 il
E) 10/III-1989 il

57. “Munisipalitet” Azərbaycan dilinə çevirdikdə nə deməkdir?

A) bələdiyyə

B) adminstrasiya

C) duma

D) içrahakimiyyətiE) yerli hakimiyyət

58. Bələdiyyələrin səlahiyyətinin mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən məhdudlaşdırılmasına yol verilirmi?

A) yox


B) hə

C) qismən

D) ildə bir dəfə

E) hərdənbir59. Bələdiyyələrin əsas fəaliyyəti ölkədə necə tənzimlənir?

A) Ölkə konstitusiyası və milli qanunlarla

B) Prezidentin qərarları ilə

C) MM-qərarı ilə

D) NR-nin qərarı ilə

E) Yerli icra hakimiyyətinin qərarı ilə60. Ölkəmizdə bələdiyyələrin fəaliyyəti Konstitusiyanın hansı maddəsində öz əksini tapmışdır?

A) 44 cü maddəsində

B) 46 cı maddəsində

C) 55 ci maddəsində

D) 57 ci maddəsində

E) 60 cı maddəsində61.Ölkədə bələdiyyə büdcəsinin mədaxil hissəsi AR-nın Konstitusiyasının hansı maddələrində və neçənci hissələrində nəzərdə tutulmuş əsaslarla fomalaşdırılır?

A)73-cü maddəsinin II-hissəsində və 144-cü mad-n II hissəsində

B) 75-ci mad-n II-hissəsində və 194-cü mad-n III hissəsində

C) 77-ci mad-n III-hiss-də və 176-cı mad-n IV hiss-də

D) 76-cı mad-n II-hiss-də və 126-cı mad-n III hiss-də

E) 78-ci mad-n II-hiss-də və 111çı mad-n II hiss-də62. Bələdiyyə mülkiyyətinə mənsub olan dedikdə nə başa düşülür?

A) Bütün növ daşının və daşınmaz əmlak

B) Minik avtomobilləri

C) Torpaq sahəsi

D) Ərazidən axan çaylar

E) Ərazidən keçən yollar63. Bələdiyyələr öz səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsində asıllılıq varmı ?

A) Tam müstəqildir

B) NK-dən asılıdır

C) MM-dən asılıdır

D) Yerli icra hakimiyyətindən

E) Yerli məhkəmələrdən64. Bələdiyyələr müvafiq dövlət orqanlarında qeydə alınmış hansı sənədə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir ?

A) Nizamnamələrə

B) Qərarlara

C) MM-in göstərişi

D) NK-n qərarları

E) Ali məhkəmənin qərarları65. Dövlət regional idarəetmə orqanlarının bir çox əlamətlərinə görə, nəzəriyyədə və praktikada neçə növ təsnifat forması geniş yayılmışdır?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 6

E) 7


66.Hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinin mərkəzləşdirilməsi və əks mərkəzləşməsi dərəcəsinə görə idarəetmə orqanları hansı i/e orqanlarına bölünmüşlər?

A) ali və yerli

B) orta və ali

C) özəlləşdirmə

D) icra hakimiyyəti

E) idarəetmə67. Azərbaycan Respublikasında idarəetmə orqanlarının strukturu, bu strukturların hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının hansı bölmələrində müəyyən edilmişdir?

A) III bölmə,9-cu fəsil

B) II bölmə , 8-ci fəsil

C) IV bölmə, 10-cu fəsil

D) I bölmə, 6-cı fəsil

E) V bölmə,5-cı fəsil68. Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti struktur cəhətdən kimə tabedir?

A) AR-nın prezidentinə

B) AR-in Nazirlər kabinetinə

C) AR-nın inkişaf Nazirliyinə

D) AR-nın FHN-nə

E) AR-nın Milli Məclisinə69. Azərbaycan Respublikasında Prezident seçilərkən andiçmə mərasimi kimlərin iştirakı ilə keçirilir?

A) Konstitusiya məhkəməsinin hakimlərinin

B) MM-in deputatlarının

C) Prezident aparatının

D) Nazirlər kabinetinin

E) Əhalinin70. Konstitusiyanın hansı maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının prezidenti Nazirlər Kabinetini yaradır?

A) 114-cü maddə

B) 125-ci maddə

C) 264-cü maddə

D) 146-cı maddə

E) 240-cı maddə


71. Konstitusiyanın hansı maddəsində Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri müəyyən edilmişdir?

A) 119-cu maddəsində

B) 125-ci maddəsində

C) 127-ci maddəsində

D) 146-cı maddəsində

E) 148-ci maddəsində72. Yerlərdə İcra Hakimiyyətinin Başçılarının vəzifəyə təyini və vəzifədən azad edilməsi kim tərəfindən aparılır?

A) Azərbaycan Respublikası Prezidenti

B) Nazirlər Komitəsinin sədri

C) Milli Məclisin sədri

D) Ali Dini Şura

E) MTN-nin sədri73. Öz hüququnun əhatə dairəsinə görə Nazirlər Kabineti hansı səlahiyyətli idarəetmə orqanıdır?

A) Ümumi


B) Fərdi

C) Kollegial

D) Sərbəst

E) Komissiyalı74. Müstəqil Azərbaycanın qəbul etdiyi ilk konstitusiya neçənci ilə təsadüf edir?

A) 1995


B) 1996

C) 1997


D) 1998

E) 1999


75. Demokratik cəmiyyətin idarə olunması sistemində hansı idarəetmə üsulu mühüm yer tutur?

A) Özünüidarəetmə

B) Özgəni idarəetmə

C) Özəlləşdirmə

D) Kollektivi idarəetmə

E) Fərdi idarəetmə76.Bələdiyyələrin meydana gəlməsi nə ilə bağlı olmuşdur?

A) Şəhərlərin meydana gəlməsi və idarəçiliyi ilə

B) Burjuaziyanın inkişafı ilə

C) Maarifçiliyin inkişafı ilə

D) Kapitalizmin əmələ gəlməsi ilə

E) Sosialist inqilabının qələbəsi ilə77. Gəncə şəhər Kəpəz rayon “ Kəpəz ” bələdiyyəsinin icra aparatının strukturu-nun əsasən neçə şöbəsi var?

A) altı


B) beş
C) yeddi
D) səkkiz
E) üç

78. “ Kəpəz ” bələdiyyəsinin hal- hazırki sədrinin adı və soyadı necədir?

A) Şakir Ələsgərov Şıxı o.

B) İbrahim İskəndərov Vəli o.
C) Tahir Quliyev Oruc o.
E) Qurban Əliyev Zahid o.

79. Bələdiyyələrdə fəaliyyət göstərən daimi komissiyaların sayı neçədir ( şöbələr üzrə )?

A) altı


B) yeddi
C) dörd
D) üç
E) beş

80. Bələdiyyədə fəaliyyət göstərən daimi komissiyalarda təhsilə, mədəniyyətə, səhiyyəyə, idmana hansı komissiya baxır?

A) Sosial məsələlər üzrə daimi komissiya

B) Hüquq məsələlər üzrə daimi komissiya
C) Büdcə məsələlər üzrə daimi komissiya
D) İnzibati məsələlər üzrə daimi komissiya
E) Humanitar məsələlər üzrə daimi komissiya

81. Gəncə şəhər “ Nizami ” bələdiyyəsinin sədrinin adı və soyadını deyə bilər-sinizmi?

A) Xanlar Hacıyev

B) Adil Verdiyev
C) Sahib Kazımov
D) Fizuli Musayev
E) Firdovsi Babayev

82. Səsvermə seçki yolu ilə seçilmiş bələdiyyə üzvlərinə sədri kim təyin edir?

A) Bələdiyyənin ümumi yığıncağı

B) Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı
C) Prezident aparatının inzibati şöbəsi
D) Prezident aparatının regional şöbəsi
E) Konstitusiya məhkəməsi

83. Bələdiyyədə yerli vergilər və ödənişlər üzrə daimi komissiya necə adlanır?

A) Büdcə məsələləri üzrə daimi komissiya

B) İnzibati məsələləri üzrə daimi komissiya
C) İqtisadi inkişaf və xarici iqtisadi əlaqələr üzrə komissiya
D) Sosial məsələlər üzrə daimi komissiya
E) Bələdiyyə icra aparatını – ümumi şöbə

84. Bələdiyyədə tikinti, torpaq, əmlak, xarici iqtisadi əməkdaşlıq və investisiyalara dair daimi komissiya necə adlanır?

A) İqtisadi-inkişaf və xarici iqtisadi əlaqələr üzrə d/k

B) Mənzil-istismar və kommunal təsərrüfat üzrə d/k
C) Bələdiyyələr arası əlaqələr üzrə d/k
D) Büdcə məsələləri üzrə d/k
E) Sosial məsələlər üzrə d/k

85. Mətbuat və informasiya məsələsinə bələdiyyədə hansı daimi komissiya fəaliyyət göstərir?

A) Sosial məsələlər d/k

B) Hüquq, beynəlxalq işlər üzrə d/k
C) Bələdiyyələr arası üzrə d/k
D) İqtisadi-inkişaf üzrə d/k
E) Xarici iqtisadi əlaqələ üzrə d/k

86. Bələdiyyənin yaşayış fondunun qorunmasına, yaşayış massivlərinin abadlaşdırılmasına baxan daimi komissiya necə adlanır?

A) Mənzil-istismar və kommunal təsərrüfat üzrə d/k

B) Sosial məsələlər üzrə d/k

C) Tikinti və abadlaşdırma üzrə d/k

D) İqtisadi-inkişaf üzrə d/k

E) Xarici iqtisadi məsələlər üzrə d/k87. Dünya ölkələrinin təsnifatına əsasən coğrafi mövqeyinə görə Hindistan və Türkiyə ölkələri necə adlanır?

A) Yarımada

B) Dənizsahili

C) Ada


D) Materikdaxili

E) Arxipelaqlar88.Dünya ölkələrinin təsnifatında dövlət idarəetmə formasına görə Yaponiya, Niderland ölkələri necə idarə olunur?

A) Konstitusiyalı

B) Parlamentar

C) Prezident

D) Mütləq

E) Teorakti89. Dünya ölkələrinin təsnifatında inzibati-ərazi qurluşuna görə Əlcəzair, İtaliya, Britaniya necə adlanır?

A) Unitar

B) Federativ

C) Konfederativ

D) Respublika

E) Monarxiya90. Dünya ölkələrinin təsnifatında aşağıda göstərən Avropa ölkələrindən hansı monarxiya üsul idarəsinə aiddir?

A) Monako

B) Avstriya

D) San-Marino

E) Makedoniya

91. Dünya ölkələrinin təsnifatında aşağıda göstərilən Asiya ölkələrindən hansı monarxiya üsul idarəsinə aiddir?

A) Butan

B) Monqolustan

C) Laos

D) Nepal

E) Əfqanistan92. Dünya ölkələrinin təsnifatında aşağıda göstərilən Afrika ölkələrindən hansı monarxiya üsul idarəsinə aiddir?

A) Leseto

B) Uqanda

C) Çad


D) Zambiya

E) Mali93. Dünya ölkələrinin təsnifatında aşağıda göstərilən Okeaniya ölkələrinə hansı monarxiya üsul idarəsinə aiddir?

A) Tonqa

B) Kuba

C) Çili


D) Paraqvay

E) Boliviya


94. Dünya ölkələrinin təsnifatında aşağıda göstərilən Avropa ölkələrindən hansı federal üsul idarəsinə aiddir?

A) Belçika

B) İspaniya

C) Danimarka

D) Norveç

E) İsveç95. Dünya ölkələrinin təsnifatında aşağıda göstərilən Asiya ölkələrindən hansı federal idarəsinə aiddir?

A) Malaziya

B) Nepal

C) Tailand

D) Butan

E) Kamboca96. Dünya ölkələrinin təsnifatında aşağıda göstərilən Afrika ölkələrindən hansı federal üsul idarəsinə aiddir?

A) Nigeriya

B) Mərakeş

C) Zambiya

D) Mali

E) Ruanda97. Dünya ölkələrinin təsnifatında aşağıda göstərilən Amerika ölkələrindən hansı federal üsul idarəsinə aiddir?

A) Venesuela

B) Boliviya

C) Paraqvay

D) Çili

E) Uruqvay98. Dünya ölkələrinin təsnifatında əsasən coğrafi mövqeyinə görə Əfqanistan və Azərbaycan ölkələri necə adlanır?

A) Materikdaxili

B) Ada

C) Arxipelaqlar

D) Yarmada

E) Dənizsahili99. Dünya ölkələrinin təsnifatına əsasən coğrafi mövqeyinə görə Fransa, Çin ölkələri necə adlanır?

A) Dənizsahili

B) Materikdaxili

C) Ada


D) Yarmada

E) Arxipelaqlar100. Dünya ölkələrinin təsnifatına əsasən coğrafi mövqeyinə görə Yamayka, İrlandiya ölkələri adlanır?

A) Ada


B) Yarmada

C) Dənizsahili

D) Materikdaxili

E) Arxipelaqlar101. Dünya ölkələrinin təsnifatına əsasən coğrafi mövqeyinə görə Böyük Britaniya ölkəsi necə adlanır?

A) Arxipelaq

B) Ada

C) Yarmada

D) Dənizsahili

E) Materikdaxili102. Dünya ölkələrin təsnifatına əsasən Dünya okeanına çıxışı olmayan Avropa ölkəsi hansıdır?

A)Andorra

B) İtaliya

C) İspaniya

D) Danimarka

E) Monako103. Dünya ölkələrin təsnifatına əsasən aşağıda adları çəkilən Asiya ölkələrindən hansı Dünya okeanına çıxışı olmayan sayılır?

A) Nepal

B) Kamboca

C) Qatar

D) Yaponiya

E) Tailand104. Dünya ölkələrinin təsnifatına əsasən aşağıda adları çəkilən Afrika ölkələrindən hansı Dünya okeanına çıxışı olmayan sayılır?

A)Lesoto

B) Mərakeş

C) CAR


D) Oman

E) Küveyt


Yüklə 1,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin