Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” fənnindən test sualları ar-sı ikinci dəfə hansı ildə müstəqilliyini qazanmışdır?


Dünya ölkələrinin təsnifatına əsasən aşağıda adları çəkilən Latın Amerikası ölkələrindən hansı Dünya okeanına çıxışı olmayan sayılır?Yüklə 1,15 Mb.
səhifə2/7
tarix18.06.2018
ölçüsü1,15 Mb.
#54052
1   2   3   4   5   6   7

105. Dünya ölkələrinin təsnifatına əsasən aşağıda adları çəkilən Latın Amerikası ölkələrindən hansı Dünya okeanına çıxışı olmayan sayılır?

A) Paraqvay

B) Meksika

C) Venesuela

D) Uruqvay

E) Braziliya106. Dünya ölkələrinin təsnifatına əsasən aşağıda adları çəkilən ölkələrdən hansı Dövlət idarəetmə formasına görə (Respublika) Prezident üsul-idarəetməsinə aiddir?

A) Fransa

B) İtaliya

C) Almaniya

D) Türkiyə

E) Avstriya107. Dünya ölkələrinin təsnifatına əsasən aşağıda adları çəkilən ölkələrin hansı Dövlət idarəetmə formasına görə ( Respublika) Parlamentar üsul idarəetməsinə aiddir?

A) Avstriya

B) Fransa

C) Britaniya

D) Rusiya

E) Belçika108. Dünya ölkələrinin təsnifatına əsasən aşağıda adları çəkilən ölkələrdən hansı dövlət idarəetmə formasına görə (Monarxiya) Konstitusiyalı üsul idarəetməsinə aiddir?

A) İsveç


B)Vatikan

C)Oman


D)BƏƏ

E)Bəhreyn109. Dünya ölkələrinin təsnifatına əsasən aşağıda adları çəkilən ölkələrdən hansı Dövlət idarəetmə formasına görə ( Monarxiya) Mütləq üsul idarəetməsinə aiddir?

A)Oman


B)Səudiyyə Ərəbistanı

C)Tailand

D)Yaponiya

E) Kamboca110. Dünya ölkələrinin təsnifatına əsasən aşağıda adları çəkilən ölkələrdən hansı Dövlət idarəetmə formasına görə ( Monarxiya) Teorakti üsul idarəetməsinə aiddir?

A) Vatikan

B) Bəhreyn

C) İsveç


D) Belçika

E) Norveç111.Dövlət idarəetməsinin hüquqi tənzimlənmə üsullarına hansı aid deyil?

A) Qəbul etmə

B) Məcbur etmə

C) icarə vermək

D) qadağan etmə

E) razılıq vermə112._______________ali hüquqi qüvvəyə malik olan normativ hüquqi aktdır?

A) Konstitusiya

B) Məhkəmə aktı

C) Ali attestasiya

D) Fərman

E) Appelyasiya məhkəməsinin hər hansı qərarı113.Aşağıdakılardan hansı prezident imzaladığı sənədlərə aid deyil ?

A) Konstitusiya

B) Müqavilə

C) Sərəncam

D) Fərman

E) Büdcənin təsdiqi114. Hansı doğru deyil?

A) İdarəedən sistem=idarəedilən sistem

B) Sistem-onu əmələ gətirən ünsürlərin məcmusudur

C) Sistem-hissələrdən təşkil olunmuş birləşmə deməkdir

D) Sistem-asılılıq və ya sərbəstlik münasibətinə görə 2 yerə bölünür

115. Ən azı bir şərik bir payçı tərəfindən təsis edilir. Bunlar həm fiziki, həm hüquqi şəxs ola bilər?

A) Payçı müəssisə

B) Səhmdar müəssisə

C) Ticarət müəssisələri

D) Sığorta müəssisələri

E) Şərikli müəssisələr


116. Xarici mühitlə münasibətinə görə hansı sistemlər var?

A) Açıq və qapalı sistemlər

B) İdarə edən sistemlər

C) İdarə olunan sistemlər

D) Sadə və mürəkkəb sistemlər

117. Ən azı 2 fiziki şəxs tərəfindən müqavilə təsis edilir. Öhdəliklərə görə şəriklər məsuliyyət daşıyır. Tam ortaqlı xarakter daşıyır

A) Şərikli müəssisələr

B) Səhmdar müəssisə

C) Payçı müəssisələr

D) Tiçarət müəssisələri

E) Sığorta müəssisələr118. Qurluşuna və həcminə görə hansı sistemlər var?

A) Açıq və qapalı sistemlər

B) İdarə edən sistemlər

C) Sadə və mürəkəb sistemlər

D) İdarə olunan sistemlər

E) Payçı sistemlər119. İdarəçilər kimi və nələri idarə edir?

1. İnsanlar 2. Kapitalı 3. Materialları 4. Maşınları 5.Bazarları.6. Zamanı

A) 1,2,3,4,5,6

B) 1,2,4,5

C) 1,2,3,5,6

D) 1,2,3,4,5

E) 1,2,4,6

120. İdarəçiliyə xas olan xüsusiyyətlərdən hansı sonradan qazanılan deyil?

A) Xarizma, yaraşıq, zəka, cəsarət

B) Dinləməyi bacarmaq, mühakimə yürütmək

C) Geyim və müraciət tərzi

D) Əcnəbi dili öyrənmək

121. Aşağıdakılardan hansılar üstün mədəniyyətli idarəçinin xüsusiyyətlərinə aiddir və ardıcıllıqla hansı bəndə doğru verilmişdir?

1. Bilik, təhsil və elmi cəhətdən kifayət qədər zəngin olmalıdır 2. Bacarıqlı-çox işləyən, gördüyü işi keyfiyyətlə yerinə yetirən, iradəli-olmalıdır. 3. İntizamlı və məsuliyyətli olmalıdır 4. Humanist, vicdanlı. Sevimli, ədalətli, vətənpərvər olmalıdır

A) 1,2,3,4

B) 1,2,3


C) 2,3,4

D) 3,2,1


E) 4,3,1

122. Hansı bərabərlik doğru deyildir?

A )Menecment = sosial-iqtisadi proseslərə hakim olmaq

B) Menecment = idarəçilik, nəzarət, bacarıq, qabiliyyət

C) Menecment = istehsalın və ya ticarətin idarə edilməsi

D) Menecment = idarəçilik, nəzarət, gəlirlərin artırılması

E) Menecment= idarəçilik, gəlirlərin hesablanmasına nəzarət123. Teylora görə inzibatçı sistem bəzi vəzifələr icra etməlidir. Hansılardır?

1.İşin əvvəlki primitiv metodlarını daha əlverişliləri ilə dəyişmək

2.Elmi əsaslarla işçilərin seçilməsi, öyrədilməsi və təkmilləşdirilməsi

3.İşçilərin əmək fəaliyyətinin elmi prinsiplər əsasında formalaşdığını onlara izah etməli

4.İşçilərə gördükləri işin mahiyyətini izah etməli

5.İşçilər və menecerlər arasında əmək bölgüsünü dəqiq bölüşdürmək

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 2,3,4,5

C) 1,3,5

D) 1,2,3,4

E) 1,4,5

124. Hər hansı şəxsin öz vəsaiti hesabına yaratdığı müəssisələrdir. Yaradan şəxsin özü idarə edir. Gəliri və ziyanı sahibkarın öz üzərindədir. Mənfi cəhəti maliyyə dayaqlarının az olması və işlərin çoxunun öz üzərində olmasıdır.

A)fərdi müəssisə

B) istehsal kooperativi

C) kiçik müəssisə

D) səhmdar müəssisə

E) şərikli müəssisə125. Birgə istehsal və ya təsərrüfat fəaliyyəti üçün üzvlük əsasında (şəriklik) yaranır. İstehsal, tikinti, ticarət, xidmət sahələrində iş görə bilərlər. Könüllü birləşmə xarakterlidir.

A )İstehsal kooperativi

B) şərikli müəssisə

C) səhmdar müəssisə

D) payçı müəssisə

E) dövlət müəssisəsi126.Təsərrüfat fəaliyyətinin növü və xarakterinə görə bütün müəssisələr növlərə bölünür. Aşağıdakılardan hansı bu müəssisələrə aid deyil?

A) dövlət müəssisələri

B) sənaye müəssisələri

C) ticarət müəssisələri

D) nəqliyyat müəssisələri

E) sığorta müəssisələri127. Əmlak paylarının bölünmək hüququ olmayan müəssisədir. Nizamnaməsində müəssisənin fəaliyyət predmeti, məqsədi, fondun həcmi və formalaşma mənbələri haqqında məlumatlar var. Öhdəliklərə görə müəssisənin başçısı məsuliyyət daşıyır?

A)dövlət müəssisəsi

B) səhmdar müəssisə

C) sığorta müəssisələri

D) məhdud məsuliyyətli müəssisə

E) istehsal kooperativi128. Hansı səhvdir?

A)Menecment- geniş mənada dövlət idarə etməsidir

B) Menecment – müəssisələrin, firmanın idarə edilməsidir

C) Müasir mənada menecment- bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin idarə edilməsidir

D) Menecer – muzdla tutulmuş idarə edən rəhbərdir, idarəetmədə iştirak edən şəxsdir

E)Menecment- idarəedici deməkdir.129. Hansı doğrudur?

A) Menecmentin 2 başlıca xüsusiyyəti var: elmi və praktiki

B) Müəssisə, təşkilat və birliklər səviyyəsində idarəetməyə dövlət idarəetməsi deyilir

C) Şirkət, firma səviyyəsində idarəetmə yerli idarəetmə adlanır

D) İdarəetmə idarə edilənlərin hər növ qabiliyyətini istismar etməlidir

E) Menecment- geniş mənada dövlət idarə etməsidir130. Hansılar menecerin əsas vəzifəsinə aid deyil?

1. İşçiləri(kadrlar) idarə etmək

2. İstehsal və ya texnologiyanı idarə etmək

3. İnformasiyanı idarə etmək

4. Kadr hazırlığını idarə etmək

5. hüquqi məsələləri idarə etmək

6. Sosial problemləri həll etmək

A) 4,5,6

B) 1,3,5

C) 2,4,6


D) 1,2,3

E) 5,6
131. -------------- 2-ci və daha çox şəxsin vahid məqsəd üçün (şüurlu surətdə) qurduğu iş və ya fəaliyyət birliyidir. Boşluğa hansı uyğundur?

A) təşkilat

B) müəssisə

C) qrup

D) məclis

E) ofis

132. ________müəssisənin malik olduğu resurslardan səmərəli istifadə etməklə daha yüksək gəlir əldə etməkdir. Boşluğa hansı uyğundur?

A) Menecmentin mahiyyəti

B) Sistemin məqsədi

C) İdarəetmənin məqsədi

D) Sahibkarın məqsədi

133. Müəssisənin əlamətlərinə aid deyil?

Afiziki şəxs olan müstəqil təsərrüfatçılıq subyektidir

B) ictimai tələbatın ödənilməsi üçün yaradılır

C) qazanc əldə etmək üçün yaradılır

D) məhsul istehsalı üçün yaradılır

E) qanuna müvafiq yaradılır134. İstehsalla məşğul olan hər bir müəssisənin yaranması və ya yaşaması üçün bəzi amillər var. Hansılardır?

A)məqsəd, işçilər,vəzifələr struktur, texnologiya

B) məqsəd, personal, vəzifələr, struktur

C) hədəf, işçilər, vəzifələr, texnologiya

D) işçilər, vəzifələr, struktur, texnologiya

E) innovasiya, hədəf, texnologiya, vəzifə135. Dövlətin -------- öz mahiyyətinə görə insanın təkrar istehsal və yaşaması üçün şərait yaradır. Bu baxımdan dövlət normal təhsil-tərbiyə-maddi təminat şəraiti yaratmalıdır. Boşluğun yerinə hansı uyğundur?

A)sosial funksiyası

B) iqtisadi funksiya

C) daxili funksiya

D) xarici funksiya

E) strateji funksiya136. Prinsiplər (latınca ilkin, əsas) nəzəriyyə və praktika ilə sınaqdan keçirilmiş ilkin müddəaları, dövlət idarəetmə sisteminin qanunauyğunluqlarını əks etdirir. Prinsiplər öz təbiətinə görə -------. Boşluğun yerinə hansı uyğun deyil?

A)subyektivdir

B) obyektivdir

C) funksionaldır

D) dərk olunandır

E) şərh edilir137. Sistemlilik, obyektivlik, özünütənzimləmə, əks-əlaqə, tamamlama, optimallıq, informasiyanın kifayətliliyi, aşkarlıq, ehtimallılıq, stimullaşdırma prinsipləri necə adlanır?

A)ümumi prinsiplər

B) xüsusi prinsiplər

C) dərk olunan prinsiplər

D) təşkilati-texnoloji prinsiplər

E) subyektivlik prinsipi138. Vahid rəhbərlik, mərkəzi, regional və yerli idarəetmənin əlaqələndirilməsi, konkretlik, əmək bölgüsü, iyerarxiya, vahid komanda , səlahiyyətlərin həvalə olunması prinsipləri necə adlanır?

A)təşkilati-texnoloji prinsiplər

B) ümumi prinsiplər

C) xüsusi prinsiplər

D) dərk olunan prinsiplər

E) subyektivlik prinsipi139.Dövlət idarəetməsinin struktur- məqsədli prinsiplərinə aid deyil?

A)dövlət idarəetməsinin məqsədlərinin əsas parametrlərə zidd olması

B) məqsədlərin bir-birini qarşılıqlı tamamlaması

C) lokal məqsədlərin ümumi (strateji ) məqsədlərə tabeçiliyi

D) məqsədlərdən birinin reallaşmasının nəticələrinin digər məqsədlər üçün mənbəyə çevrilməsi

E) məqsədlərin dövlət idarəetmə funksiyaları üzrə paylanması140.Dövlət idarəetməsinin funksiyaları ilə dövlət idarəetmə orqanlarının idarəçilik funksiyaları arasında ümumi və fərqli cəhətlər vardır. Aşağıdakılardan hansı bu fərqlərə aid deyil?

A)hakimiyyət orqanına görə

B) təsir subyektinə görə

C) təsirin həcminə(hədlərinə) görə

D) reallaşma vasitələrinə görə

E) Xarakterinə görə141.Dövlət idarəetməsinin ümumi funksiyalarına aiddirlər:

1.Proqnozlaşdırma və modelləşdirmə 2.Planlaşdırma 3.Təşkiletmə 4.Koordinasiya

5.Nəzarət 6. Tənzimləmə 7.Uçot

A) 1,2,3,4,5,6,7

B) 2,3,4,5,6

C) 1,3,5,7

D) 1,2,3,4,5,6

E) 2,3,4,5,6,7142. Dövlət idarəetməsinin yardımçı funksiyalarına aiddir:

1.Strateji planlaşdırma 2.Maliyyələşdirmə 3.Stimullaşdırma 4.Kadr təminatı 5.Uçot hesabat

A) 1,2,3,4

B) 1,2,3,4,5

C) 2,3,4,5

D) 3,4.5

E) 1,3,5


143._____________ elə strukturlar yaradır ki, bu zaman dövlət orqanlarının şaquli,bir istiqamətli tabeçiliyi üstünlük təşkil edir və bu da yekun olaraq ciddi iyerarxiya piramidasını əmələ gətirir. Burada adətən daha çox vahid rəhbərliyə əməl olunur. Boşluğa hansı uyğundur?

A) Xətti əsas

B) Funksional əsas

C) Strateji əsas

D) Planlı əsas

E) Maili əsas144. Dövlət orqanları haqqında deyilən hansı fikir səhvdir?

A) Səlahiyyətlərinin xarakteri və məzmununa görə ümumi, xüsusi, texniki, iqtisadi, fiziki göstəricilərə malikdir.

B) Səlahiyyətlərinin ərazi miqyasına görə hər bir orqan mərkəzi, regional orqanlara, yerli orqanlara və yerli özünüidarəetmə orqanlarına bölünür.

C) aralarındakı qarşılıqlı tabeçilik prinsiplərinə görə -yuxarı və aşağı idarəetmə orqanları fərqləndirilir.

D) orqanın təşkil olunma qaydalarına görə- təşkil olunan ( yuxarı orqan tərəfindən onun səlahiyyətləri çərçıvəsində ) və seçkili (əhali və ya nümayəndəli orqan tərəfindən) orqanlara bölünür.

E) Məsələləri həll etmək səlahiyyətlərinə görə - kollegial idarəetmə və vahid (təkbaşına) rəhbərlik orqanlarında fərqlənir.145. Bələdiyyələrə geniş mülkiyyətə sahib olmaq hüququ verilmişdir.Bələdiyyənin mülkiyyətində olan torpaqlar xüsusi yer tutur. Azərbaycanda olan torpaqların təqribən ____ milyon hektarı və ya bütün respublika torpaqlarının ______%-i bələdiyyələrə verilmişdir. Boşluğun yerini hansı rəqəm doldurur?

A) 2 mln-32%

B) 2,3 mln-34%

C) 2,9 mln-40%

D) 3,2 mln-46%

E) 4 mln -49%146. Bələdiyyə büdcəsinin layihəsi hər il hansı aydan və hansı gündən gec olmayaraq hazırlanır?

A) Dekabr ayının 25-dən

B) Noyabr ayının 20-dən

C) Dekabr ayının 01-dən

D) Yanvar ayının 05-dən

E) Noyabr ayının 30-dan147. Bələdiyyə büdcəsinin gəlir və xərc hissələri AR-nın qanunlarını rəhbər tutaraq bələdiyyələr özləri müəyyən edərkən hansı orqanla razılaşmalıdır?

A) Yerli icra hakimiyyət orqanı ilə

B) Maliyyə nazirliyi ilə

C) İqtisadi inkişaf nazirliyi ilə

D) Prezident aparatının regional şöbəsi ilə

E) Vergi nazirliyi ilə148.Bələdiyyələrin statusu haqqında AR-nın Qanunu hansı ayda və neçənci ildə qəbul olunmuşdur?

A) 02 iyul 1999-cu il

B) 08 may 1997-ci il

C) 12 yanvar 1998-ci il

D) 20 mart 1998-ci il

E) 12 aprel 1999-cu il149.Sonuncu məlumatlara əsasən şəhərlərdə ali təhsilli bələdiyyə nüma-yəndələri___% olduğu halda, kəndlərdə____%-dir. Doğru rəqəm hansıdır?

A) Şəhərlərdə 80,4%, kəndlərdə 55,9%

B) Şəhərlərdə 78,7% kəndlərdə 52,8%

C) Şəhərlərdə 79,8% kəndlərdə 53,7 %

D) Şəhərlərdə 81.2% kəndlərdə 51,9 %

E) Şəhərlərdə 80% kəndlərdə 60,0 %150.Bələdiyyə sistemində müəyyən olunmuşdur ki, bələdiyyə sədrləri bu sistemdə ən yaşlı qrup təşkil edirlər. Belə ki, 41 yaşdan yuxarı olanlar ___% təşkil edir, ____%-i isə 50 yaşdan yuxarıdır. Doğru rəqəm hansıdır?

A) 41 yaşdan yuxarı 82%, 50 yaşdan yuxarı 41,5%

B) 41 yaşdan yuxarı 84% ,50 yaşdan yuxarı 43,0%

C) 41 yaşdan yuxarı 85%, 50 yaşdan yuxarı 42,0%

D) 41 yaşdan yuxarı 83%, 50 yaşdan yuxarı 41,9%

E) 41 yaşdan yuxarı 87%, 50 yaşdan yuxarı 40,0% 1. Bələdiyyə sözü hərfi mənada nə deməldir ?

 1. Bələdiyyə  - ərəb sözüdür və şəhər idarəsi deməkdir.

 2. Bələdiyyə  - ərəb sözüdür və yerli özünüidarəetmə deməkdir

 3. Bələdiyyə  - ərəb sözüdür və şəhər əhalisi deməkdir.

 4. Bələdiyyə  - ərəb sözüdür və yerli əhali deməkdir.

 5. Bələdiyyə  - ərəb sözüdür və şəhər salma deməkdir.

 1. Bələdiyyə nədir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə, bələdiyyə üzvlərindən ibarət olan seçkili yerli özünüidarə orqanlarıdır.

 2. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əsasən üzvləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən təyin olunan orqandır.

 3. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən təşkil edilən orqanlarıdır.

 4. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əsasən üzvləri prezident tərəfindən seçilən orqandır.

 5. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əsasən üzvləri yerli əhali tərəfindən qəbul olunan orqandır

 1. Bələdiyyə üzvü kimdir ?

 1. Bələdiyyə seçkilərində seçilmiş, mandatı təsdiq edilmiş şəxsdir.

 2. Bələdiyyədə işləyən və əmək haqqını bələdiyyədən alan hər bir şəxsdir

 3. Bələdiyyə fəaliyyət göstərən hər bir şəxsdir.

 4. Bələdiyyənin iclasları zamanı yalnız həmin iclaslarda iştirak edən şəxsdir.

 5. Yerli əhali tərəfindən seçilən şəxsdir.

 1. Bələdiyyənin sədri və sədr müavini necə seçilir ?

 1. Bələdiyyənin üzvləri sırasından açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə seçilir.

 2. Qabaqcadan məlum olur

 3. Mərkəzi Seçki komissiyası açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə seçilir

 4. Yerli əhali tərəfindən nəticəsində seçilir

 5. İcra Hakimiyyəti tərəfindən yerli əhali arasında keçirilən seçkilərin nəticəsinə uyğun seçilir.

 1. Bələdiyyənin sədri və onun müavinləri hansı hallarda vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilə bilərməzlər ?

 1. Əmək qabiliyyətinin fasiləsiz olaraq 6 həftədən çox müddətdə tam itirməsi ilə əlaqədar vəzifəsini yerinə yetirə bilmədikdə;

 2. öz arzusu ilə və ya öz ərizəsi ilə vəzifədən çıxmaq barədə yazılı müraciət etdikdə;

 3. bələdiyyə iclasının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər barədə təkbaşına sərəncam verdikdə;

 4. bələdiyyə qərarlarının icrasını təmin etmədikdə (qanunvericiliyə zidd olan və həlli imkan səlahiyyətlərindən kənar qərarlar istisna olmaqla);

 5. qanunvericilikdə və bələdiyyənin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

 1. Yerli özünüidarə forması kimi bələdiyyənin  səlahiyyətləri nisbi şəkildə neçə yerə bölünür ?

 1. 2

 2. 3

 3. 1

 4. 4

 5. 5

 1.  Yerli özünüidarə forması kimi bələdiyyənin  səlahiyyətləri nisbi şəkildə hansı səlahiyyələrə bölünür ?

 1. məcburi səlahiyyətlər    

2. könüllü səlahiyyətlər

3. yerli əhəmiyyətli səlahiyyətlər

4. dövlət tərəfindən verilən səlahiyyətlər

5. icra hakimi tərəfindən verilən səlahiyyətlər

a) 1, 2 b) 1, 3 c) 1, 2, 4 d) 1, 3, 4 e) 2, 3, 4 1. Bələdiyyə üzvünün səlahiyyət müddəti neçə ildir ?

 1. beş ildir.

 2. ömürlükdür

 3. üç ildir

 4. yeddi ildir

 5. dörd ildir

 1. Bələdiyyə mülkiyyəti nə deməkdir ?

 1. bələdiyyəyə mənsub olan bütün növ daşınar və daşınmaz əmlakdır.

 2. bələdiyyəyə ərazisində olan bütün növ daşınar və daşınmaz əmlakdır.

 3. bələdiyyəyə mənsub olan xüsusi növ daşınar və daşınmaz əmlakdır.

 4. bələdiyyəyə mənsub olan bütün daşınmaz əmlakdır.

 5. bələdiyyəyə mənsub olan bütün növ daşınar əmlakdır.

 1. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətləri hansı hallarda itirilmiş hesab edilmir ?

 1. bələdiyyənin iclaslarında bələdiyyə üzvünün müzakirə olunan məsələlər barəsində çıxış etdikdə, təkliflər və düzəlişlər verdikdə.

 2. barəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş ittiham hökmü və ya tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair qərarı olduqda;

 3. fəaliyyət qabiliyyətsizliyi və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyəti məhkəmə tərəfindən müəyyən edildikdə;

 4. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxdıqda, başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etdikdə və ya digər dövlət qarşısında öhdəlik götürdükdə;

 5. məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edildikdə və ya itkin düşmüş hesab edildikdə

 1. Bələdiyyənin nizamnaməsi kim tərəfindən qəbul edilir.

 1. Bələdiyyənin nizamnaməsi bələdiyyənin iclasları və ya vətəndaşların yığıncaqları tərəfindən qəbul edilir.

 2. Bələdiyyənin nizamnaməsi ancaq bələdiyyənin iclasları tərəfindən qəbul edilir.

 3. Bələdiyyənin nizamnaməsi yalnız vətəndaşların yığıncaqları tərəfindən qəbul edilir.

 4. Bələdiyyənin nizamnaməsi Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qəbul edilir

 5. Bələdiyyənin nizamnaməsi yerli icra hakimləri və nizamnaməyə uyğun olaraq Nazirlər kabineti tərəfindən qəbul edilir.

 1. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının vergi dərəcələri torpaqların təyinatı, coğrafi yerləşməsi, keyfiyyəti nəzərə alınmaqla torpaq sahəsinin hər bir hektarına neçə manat hesablanır ?

 1. 0,55 manatdır.

 2. 0,11 manatdır.

 3. 0,27 manatdır.

 4. 0,35 manatdır.

 5. 0,86 manatdır.

 1. Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı yaşayış fondlarının həyətyanı sahələri və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar üzrə vergi torpaq sahəsinin neçə kvadrat metrinə görə hesablanır ?

 1. 100

 2. 10

 3. 50

 4. Ümumi sahəyə görə

 5. Ancaq tikilinin ümümi sahəsinə görə

 1. Fiziki şəxslər və bələdiyyə müəssisələri torpaq sahələri barədə mülkiyyət və istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri aldıqdan sonra bələdiyyələrdə hansı müddətə uçota durmalıdırlar.

 1. 1 ay

 2. 3 gün

 3. 15 gün

 4. 5 gün

 5. 7 iş günü

 1. III qrup müharibə əlillərinə vergi güzəşti tətbiq edilirmi ?

 1. Xeyr

 2. Bəli

 3. Əgər sağdırsa

 4. Özü rəhmətə gedibsə yalnız həyat yoldaşına

 5. Yalnız özündər sonra vərəsəlik hüququna malik olan şəxsə

 1. Güzəştli vergi tətbiq olunan fiziki şəxslərin torpaq vergisi şərti maliyyə vahidinin neçə misli miqdarında azaldılır ?

 1. 10 misli miqdarında

 2. 13 misli miqdarında

 3. 5 misli miqdarında

 4. 17 misli miqdarında

 5. 20 misli miqdarında

 1. Güzəştli vergi tətəbiq olunan fiziki şəxslərin torpaq vergisi neçə manat miqdarında azaldılır ?

 1. (11 manat)

 2. (10 manat)

 3. (17 manat)

 4. (13 manat)

 5. (20 manat)

 1. Xüsusi mülkiyyətində olan binaların inventarlaşdırılarkən şərti maliyyə vahidinin neçə mislinədək vergi tutulmur ?

 1. 5000 mislinədək

 2. 500 mislinədək

 3. 750 mislinədək

 4. 1000 mislinədək

 5. 10000 mislinədək

 1. Xüsusi mülkiyyətində olan binaların inventarlaşdırılması zamanı dəyəri 5.500 manat olduqda neçə faiz (% )vergi tutulur ?

 1. 0,1 faizlə

 2. 0,5 faizlə

 3. 0,7 faizlə

 4. 0,9 faizlə

 5. 1 faizlə


 1. Yüklə 1,15 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə