Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” fənnindən test sualları ar-sı ikinci dəfə hansı ildə müstəqilliyini qazanmışdır?


Əmlak vergisinə görə su nəqliyyatı vasitəsinin mühərrikinin 1 kub santimetri üçün şərti maliyyə vahidinin neçə faizi (%)-i hesablanır ?Yüklə 1,15 Mb.
səhifə3/7
tarix18.06.2018
ölçüsü1,15 Mb.
#54052
1   2   3   4   5   6   7

Əmlak vergisinə görə su nəqliyyatı vasitəsinin mühərrikinin 1 kub santimetri üçün şərti maliyyə vahidinin neçə faizi (%)-i hesablanır ?

 1. 1 faizi

 2. 3 faizi

 3. 5 faizi

 4. 11 faizi

 5. 0,5 faizi

 1. Əmlak vergisinə görə su nəqliyyatı vasitəsinin mühərrikinin 1 kub santimetri üçün neçə manat hesablanır ?

 1. (0,011 manat);

 2. (0,11 manat);

 3. (0.17 manat);

 4. (0,1 manat);

 5. (11 manat);

 1. Əmlak vergisinə görə hava nəqliyyatı vasitəsinin mühərrikinin 1 kub santimetri üçün şərti maliyyə vahidinin neçə faizi (%)-i hesablanır ?

 1. 1 faizi

 2. 3 faizi

 3. 5 faizi

 4. 11 faizi

 5. 0,5 faizi

 1. Əmlak vergisinə görə hava nəqliyyatı vasitəsinin mühərrikinin 1 kub santimetri üçün neçə manat hesablanır ?

 1. (0,011 manat);

 2. (0,11 manat);

 3. (0.17 manat);

 4. (0,1 manat);

 5. (11 manat);

 1. Binalar üzrə əmlak vergisi müəyyən edilmiş qaydada binaların əsasən necə hesablanılır ?

 1. inventar dəyərinə

 2. ərazisinə görə

 3. şəhər və yaxud rayon statusuna görə

 4. təmirinə görə

 5. torpaq sahəsinə görə

 1. Bələdiyyələr əmlak vergisinin ödənilməsi barədə tədiyə bildirişini vergi ödəyicilərinə hansı tarixdən gec olmayaraq verməlidirlər ?

 1. avqustun 1-dən

 2. yanvarın 1-dən

 3. dekabrın 1-dən

 4. martın 31-dən

 5. yanvarın 31-dən

 1. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə hansı hallarda xitam verilmir ?

 1. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə onların səlahiyyət müddəti qurtardıqda xitam verilmir.

 2. Bələdiyyə seçkiləri zamanı səslərin düzgün hesablanmadığı aşkar edildikdə.

 3. öz arzusu ilə bələdiyyə üzvlüyündən çıxmaq barədə yazılı ərizə verdikdə

 4. bələdiyyə üzvlüyünə namizədlər üçün qanunla müəyyən edilmiş tələblərə uyğun gəlmədiyi aşkar edildikdə

 5. qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında məsul vəzifə tutduqda və ya bələdiyyə qulluqçusu kimi vəzifə tutduqda

 1. Seçki əraziləri üzrə əhalisi 500-dən az olan ərazilərdə hansı sayda bələdiyyə üzvü seçilir ?

 1. 5 bələdiyyə üzvü

 2. 3 bələdiyyə üzvü

 3. 6 bələdiyyə üzvü

 4. 8 bələdiyyə üzvü

 5. 10 bələdiyyə üzvü

 1. Yerli büdcənin başlanması və qurtarması ?

 1. 1 yanvar - 31 dekabr

 2. 31 yanvar - 1 dekabr

 3. 1 mart - 1 yanvar

 4. 1 yanvar – 1 avqust

 5. 31 yanvar - 31 dekabr

 1. Qanuna görə Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi necədir ?

 1. Azərbaycar Respublikasının dövlət büdcəsi

 2. Yerli icra hakimiyyətlərinin büdcəsi

 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi

 4. Bələdiyyə büdcəsi

 5. Dövlət Neft Fondunun büdcəsi

 1. 1; 3; 4 b) 1; 2; 3 c) 1; 2; 5 d) 3; 4; 5 e) 2; 3; 4

 1. Qanunvericilik yerli büdcənin müstəqilliyini hansı formalarda nəzərdə tutur ? (biri yanlış cavabdır) ?

 1. Büdcə komissiyası büdcə layihəsinin hazırlanması yerli mütəxəssislər və ekspertlər cəlb edə bilməzlər.

 2. müstəqil büdcə müstəqil olaraq bələdiyyələrin özləri tərəfindən tərtib edilməsi büdcə layihəsindən istənilən formada tərtib edilməsi demək deyildir.

 3. Bələdiyyələr yerli büdcə vəsaitini xərc istiqamətlərini müstəqil müəyyən edirlər

 4. Bələdiyyələr yerli büdcənin maliyyə ilinin sonuna əmələ gəlmiş sərbəst qalıqlarına müstəqil sərəncam verirlər

 5. Bələdiyyələr yerli büdcəni müstəqil olaraq özləri tərtib, müzakirə, təsdiq və ondan istifadə edir.

 1. Bələdiyyələrin sələhiyyətlərinə daxil deyil ?

 1. Dövlətdən hər hansı bir layihəni həyata keçirmək üçün ayrılan maliyyə vəsaitinin hesabatını vermədən müstəqil şəkildə iş görmək.

 2. Özünün hesablaşma və kassa əməliyyatlarının aparılması üçün müvəkkil bankı seçmək və xəzinədarlığı yaratmaq yaratmaq və ya yerli büdcənin kassa icrasını qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət xəzinədarlığı vasitəsilə həyata keçirmək

 3. Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan banklardan və digər kredit təşkilatlarından qısamüddətli və uzunmüddətli kreditlər almaq

 4. Bələdiyyə mülkiyyətində olan obyektlərin, bələdiyyə qulluqçularının sığortalanması haqqında qərar qəbul etmək

 5. Kredit təşkilatları qarşısında bələdiyyələrinin öhdəlikləri üzrə dövlət məsuliyyət daşımır

 1. Seçki əraziləri üzrə əhalisi 10.000-dən 19.999-dək olan ərazilərdə hansı sayda bələdiyyə üzvü seçilir ?

 1. 13 bələdiyyə üzvü

 2. 11 bələdiyyə üzvü

 3. 9 bələdiyyə üzvü

 4. 10 bələdiyyə üzvü

 5. 19 bələdiyyə üzvü

 1. Aşağıda göstərilənlərdən biri bələdiyyə vergisi deyildir ?

 1. Bələdiyyə ərazisində yaşayan hər bir şəxsə görə toplanan vergi

 2. fiziki şəxslərin torpaq vergisi

 3. fiziki şəxslərin əmlak vergisi

 4. yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

 5. bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi

 1. Aşağıdakı fiziki şəxslərin hansıdan torpaq vergisi şərti maliyyə vahidinin 10 misli miqdarında (11 manat) azaldılmır ?

a) Yaşı 65 – dən yuxarı olan şəxslər;

b) Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanları;

c) Sovet İttifaqı və Sosialist Əməyi Qəhrəmanları;

d) Şöhrət ordeninin hər üç dərəcəsi ilə təltif edilmiş şəxslər;

e) I və II qrup müharibə əlilləri;


 1. Xüsusi mülkiyətə verilən bələdiyyə torpaqları mülkiyyətində torpaq sahəsinin olub olmamasından asılı olmayaraq haqqı ödənilməklə hansı şəxslərə verilir ?

1. Fərdi yaşayış və bağ evlərinin tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına;

2. Fərdi və kooperativ qarajların tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına və onların kooperativlərinə;

3. Fərdi yaşayış və bağ evlərinin tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan hər bir vətəndaşa;

4. Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə.

5. Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ancaq əcnəbi vətəndaşlara.

a) 1; 2; 4 b) 1; 2; 3 c) 2; 4; 5 d) 1; 4; 5 e) 1; 3; 5 1. Əhalisi 49.999–dən az olan ərazidə müvafiq seçki ərazisi üzrə bələdiyyə üzvlüyünə namizəd kimi qeydə alınmaq üçün neçə seçici imzası toplamalıdır?

  1. 100

  2. 150

  3. 1100

  4. 500

  5. 75

 2. Bələdiyyə torpaqlarından hər hansı bir hüquqda torpaq sahəsinin ayrılması üçün hüquqi və fiziki şəxslər ərizə ilə müvafiq bələdiyyəyə müraciətlərində aşağıdakıları göstərməyə bilərlər ?

  1. Özünün torpaq sahəsi olub-olmaması haqqında

  2. torpaq sahəsinin hansı məqsəd üçün ayrılmasını;

  3. əvvəllər torpaq sahəsi alıb-almadığını;

  4. ailə üzvlərinin adına torpaq sahəsi olub-olmadığını;

  5. ailə üzvlərinin sayını və tərkibini;

 3. Seçki əraziləri üzrə əhalisi 100.000-dən 299.999-dək olan ərazilərdə hansı sayda bələdiyyə üzvü seçilir ?

 1. 19 bələdiyyə üzvü

 2. 11 bələdiyyə üzvü

 3. 9 bələdiyyə üzvü

 4. 10 bələdiyyə üzvü

 5. 15 bələdiyyə üzvü

 1. Bələdiyyə vерэиsi анлайышы нядир?

  1. мяcбури юдянилян щагг

  2. пул

  3. mənfəət

  4. вясаит

  5. эялир

 2. Мянфяят верэисинин дяряcяси ганунла нечя фаиз мцяййян едилмишдир?

  1. 32%

  2. 23%

  3. 26%

  4. 28%

  5. 36%

 3. Бялядиййя бцдcяляри йерли юзцнцидаряетмя органынын коnкrет дювр цчцн эялир чыхарыны якс етдирян щансы сяняддир?
  a) малиййя сяняди

 1. мцщасибат балансы

 2. дебет cядвяли

 3. кредит балансы

 4. ясас вясаит нювц

 1. Azərbaycanda yerli özünü idarə etmə orqanlarının büdcə gəlirləri dövlət büdcəsinin neçə faizini təşkil edir ?

  1. 1%

  2. 5%

  3. 3%

  4. 10%

  5. 8%

193. Бцдcянин hansı тəрəфи олур?
a) мядахил вя məхярic

b) эялир


c) мядахил, мяхариc, мянфяят

d) зяряр


e) верэиляр

194. Бялядиййядя бцдcя просsесини бирбаша тянзимляйян Мцлкц Мяcялля щансы сяняд нювцня аиддир?

a) щцгуги норматив акт

b) гейри-норматив акт

c) дювлят сяняди

d) верэи сяняди

e) рцсум сяняди


195. Бялядиййя бцдcя системи щаггында ганун нечянcи илдя тяртиб олунуб?

a) 02.07.2002

b) 05.07.2003

c) 08.06.2002

d) 01.08.2004

e) 10.09.2002196. Bялядиййялярин статусу щаггында Азярбайъан Республикасы президентинин фярманы нечянъи илдя имзаланыб?

a) 27.07.1999

b) 29.08.2000

c) 17.06.2002

d) 18.06.1999

e) 19.05.2002197. Бялядиййя йерли бцдcя вясаитиня сярянcам вермякдя щансы щцгуга маликдир?

a) мцстясна

b) малик дейил

c) дювлятдян асылылыг

d) бялядиййя цзвляриндян асылылыг

e) иcра щакимиййятиндян асылылыг198. Bələdiyyə üzvlüyünə namizədin bələdiyyə üzvlüyündən imtina etməsi Azərbaycan Respublikası Bələdiyyə Seçkiləri Haqqında Məcəllənin neçənci maddəsinə uyğun olaraq tənzimlənir ?

 1. 73-cü

 2. 45-ci

 3. 67-ci

 4. 56-cı

 5. 92-ci


199.Бялядиййянин бцдъя фяалиййятиня мцдахилясиня йол верилирми?

a) хейир


b) бяли

c) ганунвериъилиyə uyğun olaraq

d) нязярдя тутулмуш мябляья

e) аз мигдарда200. Нювбяти бцдъя иlи цзря йерли бцдъянин лайищяси бялядиййянин гярары иля щансы вахта гядяр тясдиг едилир?
a) 25 dekabrdan эеc олмайараг

b) 13martdan эеc олмайараг

c) 1 yanvardan gec olmayaraq эеc олмайараг

d) 10 sentyabrdan gec olmayaraq эеc олмайараг

e) 1 dekabrdan эеc олмайараг

201. Bялядиййялярин юз яразисиндя щасил едилян тябии ещтийатларын истифадячиляриндян алдыглары щагг верэи мянбяйи ола билярми?

a) бяли


b) хейир

c) бир щиссяси

d) йох

e) ола да биляр олмайада биляр202. Yerli rəy sorğusu nədir ?

a) yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində vətəndaşların rəyinin öyrənilməsi

b) yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində bələdiyyə üzvlərinin rəyinin öyrənilməsi

c) yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində icra hakimiyyətinin rəyinin öyrənilməsi

d) yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində Milli Məclisin rəyinin öyrənilməsi

e) yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində qonşu bələdiyyələrin rəyinin öyrənilməsi203. Ящали иля бялядиййяляр арасында цнсиййят васитяси ня ола биляр?

a) Интернет

b) рабитя

c) рабитя васитяси

d) телевизийа васитяси

e) ünsiyyət204. Бялядиййянин ады necə təyin edilir ?

a) йерляшдийи яразинин ады иля

b) бялядиййя цзвляри истяйи иля

c) шящяр ады иля

d) бялядиййянин ади

e) бялядиййя сянядлярин ясасян.


205. Бялядиййя органынын цнваны necə təyin olunur ?

a) онун йерляшдийи, шящяр, шящярдя район, гясябя кянд бинанын нюмряси

b) район adı иля

d) şящяр иля мцяййян едилир

c) бялядиййянин органы иля

e) тясяррцфат иля мцяййян едилир.


206. Бялядиййялянин щцдудлары necə müəyyənləşdirilir ?

a) йерляшдийи яразинин сярщядляри иля

b) бялядиййя ады иля

c) бялядиййянин китабчасы иля

d) бялядиййяни торпаьы

e) бялядиййянин йерляшдийи шящярля207. Бялядиййянин даими вя башга комиссийалары kimlərdən ibarətdir ? a) бялядиййя цзвляриндян ибарятдир.

b) иъра щакимиййят цзвляриндя ибарядир.

c) yerli əhali tərəfindən seçilmiş üzvlər

d) щюкцмят цзвляриндя ибарятдир.

e) мящкямя цзвляриндян ибарятдир.


 1. Бялядиййянин иcра органы hansıdır ?

a) иcра апаратыдыр

b) иcра щакимиййяти

c) иъра тяшкилаты

d) иъра щюкцмяти

e) иъра фяалиййяти


 1. Бялядиййя цзвляринин вя бялядиййя органларынын сечкили вязифяли шяхсляринин статусу вя сосиал тяминатлары neçə il davam eləyir ?

a) 5 ил

b) 6 ил


d) 3 ил

c) 1 ил


e) 4 ил

 1. Бялядиййя цзвляринин сялащиййятляриня хитам верилмяси ясаслары вя гайдасы nə zaman baş verir ?

a) мцддяти гуртардыгда

b) цзвцляр имтина етдикдя

c) нюгсан олmaдıгда

d) вязифя мцддятиндя

e) мцдриййят ямир вермядикдя


 1. Бялядиййянин малик олмaсыны, онун сямяряли фяалиййяти цчцн nə даща ваъибдир ?

a) торпаг пайы

b) бина пайы

c) су пайы

d) щава пайы

e) тикинти пайы


 1. Юлкя бялядиййяляринин фяалиййятля информасийа коммунийасийа технолоэийаларындан истифадяни эенишляндирилмяси цчцн щансы тядбирляри ваъибдир ?

a) мцасир техника иля тямин олунма yolu ilə

b) информасийаны чохалтмагла yolu ilə

c) рабитя ролу иля

d) информасийа йаймаг yolu ilə

e) интернет йолу иля


 1. Бялядиййянин информасийа техники базасы вязиййяти неъя адланыр ?

a) Бялядиййя поспорту

b) Бялядиййя билети

c) Бялядиййя сяняди

d) Бялядиййя кимлийи

e) Бялядиййя китабчасы


 1. Бялядиййяляр юз фяалиййятини щансы ясас истигамятляря йюнялтмялидир ?

a) Бялядиййяnin сосиал –игтисади инкишафы.

b) бялядиййянин тясяррцфат фяалиййятини тямин олунмасы.

d) бялядиййянин норматив базанын йарадылмасы.

c) мяшьуллуьун тямин олунмасы

e) Бялядиййянин ящали иля бирэя эюрцшляри


 1. Bялядиййя садринин ямир вя сярянъамларынын, бялядиййя апаратларынын лайищясиня даир щяр бир мясяля щансында дягиг вя айдын олмасы цчцн ня етмялидир ?

a) лайищя щазырланмалыдыр

b) сярянъам щазырланмалыдыр

c) ямр щазырланмалыдыр

d) гярар щазырланмалыдыр

e) яризя щазырланмалыдыр


 1. Щал-щазырда бялядиййянин иъра апаратында aşağıdakılardan щансы вязифядя чалышыр ?

a) Сядр

b) Катиб

c) Рящбяр

d) Мцдир мцавини

e) Дяфтярхана мцдири


 1. Ващид бялядиййя информасийа идаряетмя системи hansıdır?

a) сянядлярин щазырланмасында, учот ишляриндя, малиййя щесабатларын апарылмасы.

b) мцяссисяляриндя сяняд ишляринин апарылмасы.

c) мцяссисялярдя щесабатларын апарылмасы.

d) район вя шящярлярдя щесабатларын апарылмасы

e) гясябялярдя сяняд ишляри вя щесабатлары йериня йетирилмяси.


 1. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların hər hansı hüquqla hüquqi və fiziki şəxslərə verilməsi bələdiyyələrin qərarı və tərəflər arasında bağlanmış hansı əsasda həyata keçirilir.

a) müqavilə əsasında

b) əl sıxmaqla

c) razılaşma yolu ilə

d) sözləşmə əsasında

e ) tanışlıq əsasında


 1. Elektrik, rabitə, neft-qaz və nəqliyyat xətləri və sənaye müəssisələrinin sanitariya-mühafizə zonaları altındakı bələdiyyə torpaqlarının çoxmərtəbəli, çoxmənzilli, fərdi yaşayış və bağ evlərinin, qarajların tikintisi və sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədilə zəruri tikililərin inşası üçün, habelə çoxmənzilli yaşayış evlərinə aid torpaq sahələrinin kənar məqsədlər üçün xüsusi mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsinə yol verilmirmi ?

a) verilmir

b) verilir

c) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada

d) bələdiyyə üzvlərinin razılığı ilə

e) icra hakimiyyəti ilə razılaşdıqdan sonra


 1. Torpaq sahəsi əldə etmək istəyən hüquqi və fiziki şəxslər bələdiyyələrə ərizə ilə müraciət edirlər. Bələdiyyələr həmin ərizəyə neçə gün müddətində baxır ?

a) 10 gün

b) 7 gün


c) 14 gün

d) 3 gün


e) 1 ay

 1. Su təsərrüfatı obyektləri üzərində bələdiyyə mülkiyyəti hansı şərtlərlə yaradıla bilər ?

1) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərini bələdiyyə mülkiyyətinə verməklə;

2) Bələdiyyələr tərəfindən yeni su təsərrüfatı obyektləri yaratmaqla;

3) Hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərini əqdlər əsasında bələdiyyələrin mülkiyyətinə almaqla.

4) Qanunvericiliklə müəyyən edilməmiş qaydada dövlət mülkiyyətində olan su təsərrüfatı obyektlərini bələdiyyə mülkiyyətinə verməklə;

5) Yerli İcra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmaqla

a) 1; 2; 3 b) 1; 2; 4 c) 1; 3; 5 d) 2; 3; 4 e) 1; 3; 5 1. Seçki əraziləri üzrə əhalisi 50.000-dən 99.999-dək olan ərazilərdə hansı sayda bələdiyyə üzvü seçilir ?

 1. 7 bələdiyyə üzvü

 2. 11 bələdiyyə üzvü

 3. 9 bələdiyyə üzvü

 4. 10 bələdiyyə üzvü

 5. 15 bələdiyyə üzvü

 1. Əhalisi 99.999–dən çoxolan ərazidə müvafiq seçki ərazisi üzrə bələdiyyə üzvlüyünə namizəd kimi qeydə alınmaq üçün neçə seçici imzası toplamalıdır?

a) 150

b) 15


c) 100

d) 50


e) 75

 1. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsində bələdiyyə seçkiləri neçənci bölməni əhatə edir ?

a) VII bölməni

b) V bölməni

c) X bölməni

d) IV bölməni

e) VI bölməni


 1. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsində bələdiyyə seçkiləri neçənci fəsildə əhatə edir ?

a) 34

b) 24


c) 37

d) 30


e) 19

 1. Bələdiyyə üzvlüyünə qeydə nalınmış namizəd hansı halda məsuliyyətə cəlb edilə bilər ?

a) Yalnız müvafiq rayon prokurorunun razılığı ilə

b) Yalnız yerli icra orqanının razılığı ilə

c) MSK-nın qərarı ilə

d) Yalnız Milli Məclisin qərarı ilə

e) Məsuliyyətə cəlb edilə bilməz


 1. Bələdiyyə seçkilərinin təyin edilməsi barədə qərar qəbul edildiyi gündən ən geci neçə gün ərzində kütləvi informasiya vasitələrində rəsmi dərc edilməlidir ?

a) 2 gün

b) 1 həftə

c) 10 gün

d) 14 gün

e) 1 ay


 1. Əhalisi 4.999–dən çox olan ərazidə müvafiq seçki ərazisi üzrə bələdiyyə üzvlüyünə namizəd kimi qeydə alınmaq üçün neçə seçici imzası toplamalıdır?

a) 30

b) 150


c) 100

d) 50


e) 75

 1. .Əgər göstərilən müddətdə bələdiyyə üzrə heç bir namizəd qeydə alınmayıbsa və ya bələdiyyə üzvlərinin sayından az sayda namizəd qeydə alınıbsa, əlavə namizədlərin irəli sürülməsi və növbəti seçki həyata keçirilməsi məqsədi ilə müvafiq bələdiyyə üzrə seçkilər MSK tərəfindən neçə gün müddətinə təxirə salınır ?

a) 2 ay

b) 30 gün

c) 45 gün

d) 21 gün

e) 3 ay


 1. Seçki əraziləri üzrə əhalisi 10.000-dən 19.999-dək olan ərazilərdə hansı sayda bələdiyyə üzvü seçilir ?

a)13 bələdiyyə üzvü

b)11 bələdiyyə üzvü

c) 9 bələdiyyə üzvü

d)10 bələdiyyə üzvü

e)19bələdiyyə üzvü


 1. Səsvermə günündən ən geci neçə gün keçənədək dairə seçki komissiyası çoxmandatlı seçki dairəsi üzrə seçkilərin yekunlarını müəyyən edir ?

a) 2 gün

b) 5 gün


c) 7 gün

d) 14 gün

e) 21 gün


 1. Dairə Seçki Komissiyası qeydə alınmış namizədlərin lehinə verilən səslərin sayı bərabər olduqda məsələni hansı yolla həll edir ?

a) seçkiləri baş tutmamış hesab edir

b) hamısı bələdiyyə üzvlüyünə seçilir

c) bu halda sədr üzvləri özü təyin edir

d) MSK seçim edir

e) əhali ilə ralaşdırılır


 1. Yerli özünü idarəni aşağıdakılardan hansı həyata keçirir ?

a) bələdiyyələr

b) yerli icra hakimiyyəti

c) prezidentin fərmanlarına əsasən yerli icra orqanları

d) yerli dövlət idarələri

e) prezident aparatı


 1. Bələdiyyələr nə əsasında yaradılır ?

a) seçkilər

b) təyin etmələr

c) yerli rəy sorğusu

d) tapşırıq

e) rəqabət


 1. Bələdiyyələr öz fəaliyyətini hansı vasitə ilə həyata keçirir ?

 1. İclaslar, daimi və başqa komissiyalar

 2. Göstərişlər

 3. Əmrlər

 4. Yerli rəy sorgusu

 5. Fərmanlar

 1. Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyalarının əsas vəzifələrinə aid deyildir?

a) yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllində bələdiyyə və onun sədrinin qarşısında hesabat verməmək

b) yerli əhəmiyyətli məsələləri müzakirə etmək, arayışlar, qərar layihələri başqa materiallar hazırlamaq

c) bələdiyyə və onun icra aparatı üçün təkliflər hazırlamaq

d) seçicilərin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinin təşkilinə və yoxlanılmasına kömək etmək

e) daimi və başqa komissiyalar onları seçmiş bələdiyyə arşısında məsuliyyət daşıyır və ona hesabat verir.


 1. Bələdiyyə qulluqçusu kimdir ?

a) bələdiyyə orqanlarında vəzifə tutan şəxslər

b) əhali tərəfindən seçilmiş şəxslər

c) seçki yolu ilə bələdiyyələrə seçilmiş şəxslər

d) təyin olunmuş şəxslər

e) bələdiyyədə işləyən hər bir şəxs 1. Yüklə 1,15 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə