Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” fənnindən test sualları ar-sı ikinci dəfə hansı ildə müstəqilliyini qazanmışdır?Yüklə 1,15 Mb.
səhifə5/7
tarix18.06.2018
ölçüsü1,15 Mb.
#54052
1   2   3   4   5   6   7

Bələdiyyələrin kənd təsərrüfatına az yararlı və yararsız torpaqları satıldıqda bu torpaqlarda torpaq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qiymət güzəştləri kimə tətbiq olunur ?

a) Bu torpaqları öz vəsaitləri hesabına yararlı hala salaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə.

b) Həmin bələdiyyə ərazisində yaşayan Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə

c) Azərbaycan Respublikasının bütün hüquqi və fiziki şəxslərinə

d) Yerli əhaliyə

e) Daha çox pul təklif edən sahibkara


 1. Satışa çıxarılan bələdiyyə torpaqlarının qiymətinin formalaşmasının şərtləri hansı yolla ilə tənzimlənir ?

a) Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə

b) Bələdiyyə qanunvericiliyi ilə

c) Torpaq qanunvericiliyi ilə

d) Torpaq Xəritəçəkmə Komitəsinin qərarına əsasən

e) Yerli İcra Hakimlərinin qərarına əsasən


 1. Xüsusi şəhərsalma əhəmiyyətinə malik bələdiyyə torpaqları ayrıldıqda yaxud layihələrlə birlikdə icarəyə verildikdə yalnız hansı vasitə ilə icarəyə verilə bilər ?

a) Yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə

b) Yalnız bələdiyyənin rəyinə əsasən

c) Yalnız yerli icra hakimlərinin və bələdiyyələrin birgə rəyinə əsasən

d) Yalnız Torpaq Xəritəçəkmə Komitəsinin qərarına əsasən

e) Yalnız Dövlət Proqramına əsasən


 1. Верэи анлайышы нядир?

a) мяъбури юдянилян щагг

b) пул


c) сяняд

d) вясаит

e) эялир


 1. Верэигойманын нейтраллыг принсипи

А) бярабяр верэи стандартларынын тягдим едилмяси

Б) гейри бярабяр верэи стандартлары

Ъ) дифференсасийа едилмиш

Д) мяркязляшдирилмиш

Е) мцряккябляшдирилмиш


 1. Верэи гойумада ядалятлилик принсипи нядир?

А) верэиляри бярабяр дяряъядя топламаг

Б) садя шякилдя

Ъ) гейрибярабяр

Д) тянзимляйиъи

Е) иъраедиъи


 1. 149.Бцдъянин мядахил щиссясинин мцяййянляшмяси щансы сийасятя уйьундур?

А) фискал

Б) сосиал

Ъ) тянзимляйиъи

Д) нязарятедиъи

Е) бюлцшдцрцъц


 1. Мянфяят верэисинин дяряъяси ганунла нечя фаиз мцяййян едилмишдир?

А) 32%

Б) 23%


Ъ) 26%

Д) 28%


Е) 36%

 1. Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан вятяндашлар верэи учоту гайдаларыны поздугда щансы ъяримяляр тятбиг едилир?

А) инзибати

Б) хцсуси

Ъ) цмуми

Д) коллектив

Е) бирдяфялик


 1. Верэи юдяйиъиси щансы шяхсляр ола биляр?

А) бцтцн сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланлар

Б) бцтцн сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмайанлары

Ъ) кянар шяхсляр

Д) xarici вятяндашлар

Е) мяшьуллуьу олмайанлар


 1. Азярбайъан вятяндашы олмайан димпломатик вя йа консуллуг ямякдаш-ларынын рясми мяшьуллуьундан эялири щансы верэидян азаdдыр?

А) эялир верэиси

Б) мянфяят верэиси

Ъ) ЯДВ

Д) йол верэисиЕ) торпаг верэиси

 1. Азярбайъан вятяндашы олмайан дипломатик вя консуллуг ямякдашынын рясми мяшьуллуьундан эялирляри эялир верэисиндян азаддырмы ?

А) бяли

Б) хейр


Ъ) бир щиссяси

Д) 15%


Е) эялирин 20%-ини

 1. Резидент вя гейри-резидент физики шяхсляр торпаг верэисинин юдяйиъисидирми?

А) бяли

Б) хейр


Ъ) торпаьын бир щиссяси

Д) торпаьын 15%-и

Е) ямлакын бир щиссяси


 1. Гядим дюврлярдя верэиляр щансы дювлят апараты иля топланылыр?

А) верэи мцфяттишлийи

Б) верэиляр назирлийи

Ъ) хцсуси дювлят апараты йох иди

Д) инсанлар

Е) дювлят тяряфиндян


 1. 157.Тарихдя демократийа уьрунда илк мцбаризя няйя гаршы йюнялдилмишдир?

А) верэилярин аьырлыьына

Б) верэи сащясиндя юзбашыналыьына

Ъ) верэи сащясиндя айрысечкилийя

Д) сярбястлийя

Е) ганунсузлуьа


 1. Ейни нюв верэи бир верэитутма обйектиндян нечя дяфя тутула биляр?

А) бир дяфядян чох олмамагла

Б) 2 дяфядян чох олмамагла

Ъ) истянилян гядяр

Д) 3 дяфядян чох олмамагла

Е) 4 дяфядян чох олмамагла


 1. Верэитутма мягсядляри цчцн мал дедикдя ня нязярдя тутулур?

А) йалныз сатышда вя анбарда олан маллар

Б) щяр щансы мадди вя гейри мадди ямлак

Ъ) мадди ямлак

Д) пул вясаити

Е) аваданлыглар


 1. Верэитутма мягсядляри цчцн ямлак дедикдя ня нязярдя тутулур?

А) щяр щансы дашынан вя дашынмаз ямлак

Б) дашынан ямлак

Ъ) дашынмаз ямлак

Д) мцлк


Е) няглиййат вясаитляри

 1. Верэи ганунвериъилийинин зиддиййятли вя айдын олмайан мягамлары кимин хейриня шярщ едилмялидир?

А) дювлят верэи хидмяти органларынын

Б) верэи юдяйяъиляринин

Ъ) щеч кимин

Д) мцяссисялярин

Е) физики шяхслярин


 1. Бялядиййя бцдъяляри йерли юзцнцидаряетмя органынын конкрет дювр цчцн эялир чыхарыны якс етдирян щансы сяняддир?
  А) малиййя сяняди

Б) мцщасибат балансы

Ъ) дебет ъядвяли

Д) кредит балансы

Е) ясас вясаит нювц 1. Азярбайъанда йерли юзцнцидаряетмя органларынын бцдъя эялирляри дювлят бцдъясинин нечя фаизини тяшкил едир.
  А) 1%

Б) 5%

Ъ) 3%


Д) 10%

Е) 8%


 1. Бцдъянин нечя тяряфи олур?
  А) 2 тяряфли (эялир вя йа мядахил вя хяръляр)

Б) 1 эялир

Ъ)3 tərəfi (мядахил, мяхариъ, мянфяят)

Д) зяряр

Е) верэиляр 1. Бцдъя – инэилис мяншяли сюз («будэет») олуб щансы мянаны верир?
  А) торба, чанта

Б) сумка

Ъ) сцфря


Д) кися

Е) хязиня 1. Бцдъя просеси нядир?

А) эялирлярин формалашмасы

Б) эялирлярин узунмцддятлилийи

Ъ) эялирлярин давамлылыьы

Д) эялирлярин кифайятлилийи

Е) эялирлярин гянаятлилийи


 1. Бцдъя просесинин заман цзря бюлэцсц ня адланыр?

А) бцдъя тягвими

Б) бцдъя прогнозу

Ъ) бцдъя кясири

Д) бцдъя эялири

Е) бцдъя бюлэцсц


 1. Бялядиййядя бцдъя просесини бирбаша тянзимляйян Мцлкц Мяъялля щансы сяняд нювцня аиддир?

А) щцгуги норматив акт

Б) гейри-норматив акт

Ъ) дювлят сяняди

Д) верэи сяняди

Е) рцсум сяняди


 1. Бялядиййя бцдъя просесини бирбаша тянзимляйян нечя сяняд нювц вар?

А) 3

Б) 4


Ъ) 6

Д) 8


Е) 2

 1. Бялядиййя бцдъя системи щаггында ганун нечянъи илдя тяртиб олунуб?

А) 02.07.2002

Б) 05.07.2003

Ъ) 08.06.2002

Д) 01.08.2004

Е) 10.09.2002


 1. Бялядиййялярин статусу щаггында Азярбайъан Республикасы президентинин фярманы нечянъи илдя имзаланыб?

А) 27.07.1999

Б) 29.08.2000

Ъ) 17.06.2002

Д) 18.06.1999

Е) 15.03.2000


 1. Ващид бцдъя тяшкилаты бцдъя системинин ващидлийини тямин едирми?

А) бяли

Б) хейир


Ъ) бир щиссясини

Д) йарысыны

Е) аз бир щиссясини


 1. Бцдъя системинин ващидлийи нядир?

А) бцдъянин иърасына даир мцнтязям щесабатын щазырланмасы вя тягдим едилмяси

Б) бцдъя сянядиндян истифадя

Ъ) рцсумларын тутулмасы

Д) бцдъяйя мядахил

Е) бцдъядян айырмалар


 1. Бялядиййя йерли бцдъя вясаитиня сярянъам вермякдя щансы щцгуга маликдир?

А) мцстясна

Б) малик дейил

Ъ) дювлятдян асылылыг

Д) бялядиййя цзвляриндян асылылыг

Е) иъра щакимиййятиндян асылылыг


 1. Бялядиййянин бцдъя фяалиййятиня мцдахилясиня йол верилирми?

А) хейир

Б) бяли


Ъ) ганунвериъиликля

Д) нязярдя тутулмуш мябляья

Е) аз мигдарда


 1. Нювбяти бцдъя иlи цзря йерли бцдъянин лайищяси бялядиййянин гярары иля щансы вахта гядяр тясдиг едилир?

А) 25 dekabrdan эеч олмайараг

Б) 13 noyabrdan эеч олмайараг

Ъ) 14 oktyabrdan эеч олмайараг

Д) 15 sentyabrdan эеч олмайараг

Е) 12 yanvardan эеч олмайараг


 1. Бцдъя просесинин биринъи, щям дя даща мцряккяб мярщяляси нядир?

А) бцдъя лайищясинин тяртиби

Б) бцдъя сянядинин тяртиби

Ъ) верэи рцсумунун юдянилмяси

Д) малиййя айырмалары

Е) ящалийя йардым


 1. Йерли верэиляр вя юдянишляр, о ъцмлядян бялядиййялярин юз яразисиндя щасил едилян тябии ещтийатларын истифадячиляриндян алдыглары щагг верэи мянбяйи ола билярми?

А) бяли

Б) хейир


Ъ) бир щиссяси

Д) йох


Е) ола да биляр олмайада биляр

 1. Верэи эялирляри няйя эюря тяснифатлашдырылыр?

А) йаранма мянбяляриня

Б) эялир мянбяляриня

Ъ) хяръ мянбяляриня

Д) малиййя мянбяляриня

Е) мцлкиййятя эюря


 1. Бялядиййялярин ясас вясаитляринин юзялляшдирилмяси щансы эялир нювцня аиддир?

А) ясаслы эялирляр

Б) малиййя эялирляри

Ъ) торпагдан эялирляр

Д) вясаитдян эялирляр

Е) мцлкиййятдян эялирляр


 1. 181. Ясаслы эялир нювцня ашаьыдакылардан щансы аиддир?

А) бялядиййя торпагларынын вя гейри-мадди активлярин сатышындан дахилолмалар

Б) ящали эялирлярдян дахилолмалар

Ъ) рцсумларdan daxilolmalar

Д) ямлакдан daxilolmalar

Е) иъаря щаггларындан daxilolmalar


 1. Физики шяхслярдян торпаг верэиси щансы верэи нювцня аиддир?

А) йерли верэиляр

Б) ямлак верэиси

Ъ) мядян верэиси

Д) йол верэиси

Е) мцяссисялярин верэиляри


 1. Верэи нювляри, дяряъяляри, эцзяштляр, юдянишляр, малиййя щесабатлары тягдим едилмяси гайдасы ня иля тянзимлянир?

А) Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси

Б) Мцлкц Мяъялля

Ъ) Ъинайят Мяъялля

Д) Торпаг Мяъялля

Е) Актларла


 1. Яэяр дювлят органларынын гябул етдикляри гярарлар нятиъясиндя бялядиййялярин мяхариъи ваъиб артыб, мядахили азалырса, онда дювлят органлары бялядиййяйя ня юдямялидир?

А) компенсасийа

Б) датасийа

Ъ) пул

Д) гиймятли каьызЕ) валйута

 1. Йерли ящямиййятли мясялялярин щялли иля ялагядар хяръляр о ъцмлядян йерли сосиал мцдафия вя сосиал инкишаф, игтисади еколожи вя с. програмларынын малиййяляшдирилмяси щансы хяръляря аиддир?

А) йерли бцдъянин хяръляри

Б) дювлят бцдъянин хяръляри

Ъ) бялядиййя бцдъяси

Д) кянар хяръляр

Е) дахили хяръляр


 1. Ямяйин юдянилмяси малларын алынмасы вя хидмятлярин щаггынын юдянилмяси щансы хяръляря аиддир?

А) ъари хяръляр

Б) рцблцк хяръляр

Ъ) иллик хяръляр

Д) йерли хяръляр

Е) кюнцллц хяръляр


 1. Ясас фондлара ясаслы вясаит гойулушу щансы хяръ нювцня аиддир?

А) ясаслы хяръляр

Б) ъари хяръляр

Ъ) кюнцллц хяръляр

Д) кянар хяръляр

Е) фаиз цзря хяръляр


 1. Бцдъядян кянар фондлар щансы мягсядляр цчцн йарадылыр?

А) конкрет проблемлярин щялли цчцн

Б) истянилян проблемлярин

Ъ) щяр щансы проблемин

Д) шярти проблемлярин

Е) сосиал проблемлярин


 1. 189. Мцддятли бцдъядян кянар фондлар ня вахт йарадылыр вя щансы характер дашыйыр?

А) конкрет

Б) йыьъам

Ъ) даьыныг

Д) фасилясиз

Е) мцтямади


 1. Мцддятсиз бцдъядян кянар фондлар щансы характер дашыйыр?

А) мцяййян истигамятли

Б) тякрар ишляр цзря

Ъ) нязярдя тутулан ишляр

Д) шярти ишляр

Е) ямяк щаггы цчцн


 1. Йерли бцдъянин мцзакиряси вя тясдиги ня вахт башланыр?

А) бцдъянин тяртиби баша чатдыгдан сонра

Б) бцдъянин хяръляри юдядикдян сонра

Ъ) пул дахил олдугдан сонра

Д) юдямяляр олдугдан сонра

Е) вясаит гябул едилдикдян сонра


 1. Бялядиййя яразисиндя бцдъя вясаитинин топланмасы онларын сахланмасы вя тяйинатына верилмяси, щабеля учот вя щесабатын апарылмасы дедикдя ня баша дцшцлцр?

А) бцдъянин касса иърасы

Б) бцдъянин мядахили

Ъ) бцдъянин мяхариъи

Д) бцдъянин кясри

Е) бцдъянин галыьы


 1. Торпагларын иъаря щаггынын ашаьы щядди торпаг верэисинин нечя мислиндян аз олмамалыдыр?

А) 2 мислиндян

Б) 3 мислиндян

Ъ) 4 мислиндян

Д) 1 мислиндян

Е) 5 мислиндян


 1. Грант нядир?

А) йардым

Б) юдямя


Ъ) эялир

Д) хяръ


Е) малиййя вясаити

 1. Грант алмаг цчцн бялядиййяляр ня етмялидир?

А) лайищя тягдим етмяли

Б) юдяниш етмяли

Ъ) сяняд тягдим етмяли

Д) чертйож тягдим етмяли

Е) малиййя сяняди тягдим етмяли


 1. Дювлят бцдъясиндян верилян малиййя йардымлары нядир?

А) датасийа

Б) субсидийа

Ъ) грант

Д) мцкафат

Е) ямяк щаггы


 1. Конкрет мягсядляр мцвафиг бялядиййя яразисиндя сосиал игтисади-инкишафы таразлашдырмаг цчцн програмларын щяйата кечирилмяси мягсядиля дювлят бцдъясиндян айрылан вясаит нядир?

А) субвенсийа

Б) субсидийа

Ъ) датасийа

Д) грант


Е) эялир

 1. Физики шяхслярдян ямлак верэиси щансы верэи нювцня аиддир?

А) йерли верэиляр

Б) мянфяят верэисиня

Ъ) торпаг верэисиня

Д) мядян верэиси

Е) аксиз верэиси


 1. Бялядиййя мцлкиййятиндя олан щцгуги шяхслярин (мцяссися вя тяшкилат-ларын) мянфяят верэиси щансы верэи нювцня аиддир?

А) йерли верэиляр

Б) ямлак верэиси

Ъ) ялавя дяйяр верэиси

Д) аксиз верэиляр

Е) мянфяят верэиси


 1. Йашайыш мянтягяляринин цмуми истифадя олан торпаглары торпаг верэисиня ъялб едилирми?

А) хейир

Б) бяли


Ъ) бир щиссяси

Д) щамысы

Е) 15%-и


 1. Азярбайъан Республикасынын Милли Гящряманлары торпаг верэисиндян шярти малиййя ващидинин нечя мисли гядяр азад едилир?

А) 10 мисли

Б) 15 мисли

Ъ) 20 мисли

Д) 25 мисли

Е) 18 мисли


 1. Бялядиййя мцлкиййятиндя олан мцяссися вя тяшкилатлардан мянфяят верэиси щансы бцдъяйя юдянилир?

А) йерли бцдъяйя

Б) дювлят бцдъясиня

Ъ) бцдъяйя

Д) сосиал тямината

Е) малиййя шюбясиня


 1. Верэи юдяйиъиляринин вя верэитутма обйектинин учотуна, верэи ганунвериъилийиня риайят олунмасы нядир?

А) ващид нязарят системи

Б) тянзимляйиъи систем

Ъ) сосиал систем

Д) малиййя систем

Е) оператив систем


 1. Мцяййян щесабат дюврцндя план, смета, норматив илкин сянядляр, щесабат ясасында щяйата кечирилян йохламалар нядир?

А) дюврц нязарят

Б) оператив нязарят

Ъ) малиййя нязаряти

Д) банк нязаряти

Е) сыьорта нязаряти


 1. Щесабат дюврц дахилиндя нязарятдя сахланылан ямялиййат баша чатаркян онун кямиййят вя кейфиййят сяъиййяляриня нязарят нядир?

А) оператив нязарят

Б) дюврц нязарят

Ъ) сянядли нязарят

Д) фактики нязарят

Е) яйани нязарят


 1. Йохланылан обйектинин мязмунунун онун тяйинатына уйьунлуьу мцяййянляшдирилир. Бу щансы нязарят нювцдцр?

А) сянядли нязарят

Б) дюврц нязарят

Ъ) мювсцми нязарят

Д) фактики нязарят

Е) оператив нязарят


 1. Мцяййян малиййя-тясяррцфат ямялиййатлары заманы верэи ганунвериъилийиня ямял едилмясинин йохланылмасы щансы йохлама нювцдцр?

А) мягсядли йохлама

Б) сяййар йохлама

Ъ) сечмя йохлама

Д) башдан-баша йохлама

Е) мцфясял йохлама


 1. 208. Верэитутма ващидиня дцшян верэинин мябляьи нядир?

А) верэи дяряъяси

Б) верэи дюврц

Ъ) верэи мигйасы

Д) верэи базасы

Е) верэи мянбяйи


 1. Ейни бир верэитутма обйектинин бир нечя дяфя верэийя ъялб едилмяси ня демякдир?

А) икигат верэитутма

Б) бирдяфялик верэи

Ъ) бирбаша верэи

Д) явязсиз верэи

Е) садяляшмиш верэи


 1. Верэиляр ъямиййятин вя дювлятин инкишафынын щансы мягсядини эцдмялидир?

А) малиййя тяминаты

Б) сосиал тяминат

Ъ) ярази

Д) ярзаг тяминаты

Е) шяхси тялябаты юдямяк


 1. Дювлятин малиййя сийасятинин айрылмаз тяркиб щиссяси щансы сийасятдир?

А) верэи сийасяти

Б) игтисади сийасят

Ъ) фискал сийасят

Д) сосиал сийасят

Е) мядяни сийасят


 1. Дювлятин сахланылмасына вя дювлятин сатыналмаларына чякилян хяръляр нядир?

А) дювлят хяръляри

Б) эялирляр

Ъ) мянфяят

Д) мянфяятдян верэи

Е) ялавя дяйяр


 1. Верэи юдяйиъисинин верэилярин бцдъяйя юдянилмяси цчцн щяйата кечирдийи фяалиййятин мяъму нядир?

А) верэилярин юдянилмяси

Б) верэинин гайтарылмасы

Ъ) ъялб едилмяси

Д) верэинин кючцрцлмяси

Е) верэинин тутулмасы


 1. Верэиляр явязи юдяниляндир йохса юдянилмяйян юдянишлярдир?

А) юдянилмяйян

Б) юдянилян

Ъ) гисмян юдянилян

Д) щамысы юдянилян

Е) бир нечя фаиз юдянилян


 1. Мадди сярвятлярин топланмасы просесиндя верэи юдяйиъинин эялир вя йа ямлакындан билаваситя тутулан верэиляр щансы верэиляр?

А) бирбаша верэиляр

Б) гисмян

Ъ) долайы верэиляр

Д) реал верэиляр

Е) гарышыг верэиляр


 1. Бялядиййя тяряфиндян щесабатын щазырланмасы вя онун цмуми йыьынъаг тяряфиндян тясдиги бцдъя просесинин щансы мярщялясидир?

А) сонунъу мярщяляси

Б) биринъи мярщяляси

Ъ) икинъи мярщяляси

Д) цчцнъц мярщяляси

Е) аралыг мярщяляси


 1. Йерли идаряетмя гярарларынын гябулу заманы иътимаййятин мцхтялиф тябягяляринин мювгейинин юйрянилмяси нядир?

А) иътимаи динлямя

Б) иътимаи мцгавиля

Ъ) мцшавиря

Д) мцнагишя

Е) сювдяляшмя


 1. Бялядиййя гуллугъулары кимдир?

А) вязифяли шяхсляр

Б) истянилян цзвц

Ъ) щяр бир цзвц

Д) кянар шяхсляр

Е) малиййя ишчиси


 1. Бцдъя вя бцъдя просесинин тящлили заманы ян ясас щансы мясяляйя даща чох диггят йетирмяк лазымдыр?

А) бцдъянин шяффафлыьы

Б) гейри мцяййянлик

Ъ) реаллыьы

Д) бярабярлийи

Е) садялийи


 1. Щям мадди (мянзил, тикилиляр, автомодилляр, аваданлыглар, башга инвертарлар) щям дя гейри-мадди активляря (пул вясаити, сящм вя с.) щансы верэи нювцня аиддир?

А) мцлкиййятдян верэиляр

Б) эялирдян верэиляр

Ъ) ъяримяляр

Д) ъари верэиляр

Е) мянфяятдян верэиляр


 1. Верэи щесабатынын бир няфярдян чох тяртибатчы щазырлайырса, ону ким имзаламалыдыр?

А) баш тяртибатчы

Б) бцтцн тяртибатчылар

Ъ) истянилян щалда мцяссисянин рящбяри

Д) мцфяттиш

Е) мцщасибат


 1. Щцгуги шяхсин щансы ямлакы сийащыйа алына биляр?

А) бцтцн ямлакы

Б) йалныз пул вясаитляри

Ъ) йалныз ясас вясаитляр

Д) торпаьы

Е) мянфяяти


 1. Ямлакын сийащыйа алынмасы кими тяряфиндян щяйата кечирилир?

А) верэи органы

Б) məhkəmə icracıları

Ъ) дахили ишляр органлары

Д) бялядиййяляр

Е) малиййя органы


 1. Ямлакын сийащыйа алынмасы заманы верэи органларынын вязифяляри шяхси тяряфиндян щансы сяняд тяляб едилир?

А) акт

Б) протокол

Ъ) арайыш

Д) сярянъам

Е) вясигя


 1. Верэи юдяйиъисинин сийащыйа алынмыш ямлакынын сатылмасына ня вахт башланылыр?

А) мящкямя гярар чыхардыгдан сонра

Б) верэи органы мящкямяйя мцраъият етдикдян сонра мящкямя гярар чыхардыгдан сонра

Ъ) ямлак сийащыйа алындыгдан 60 эцн сонра

Д) яризя вердикдян сонра

Е) яризядян 1 ай сонра


 1. Сийащыйа алынмыш ямлакын сатылмасындан əлдя едилмиш вясаит яввялъя hара йюнялдилир?

А)щесабланмыш верэилярин вя фаизлярин юдянилмясиня

B) малиййя санксийаларынын юдянилмясиня

Ъ)тянбещ тядбирляринин йюнялдилмяси вя ямлакын сатышы цзря хярълярин юдянилмясиня

Д) сосиал тямината

Е) малиййя тяминатына


 1. Азярбайъан Республикасында мянфяят верэисинин юдяйиъиляри кимлярдир?

А) резидент вя гейри-резидент мцяссисяляр

B)йалныз резидент мцяссисяляр

Ъ) йалныз гейри-резидент мцяссисяляр

Д) сащибкарлар

Е) сащибкарлыгла мяшьул олмайанлар


 1. Йерли юзцнцидаряетмя органларынын эялирляри мянфяят верэисиня щансы гайдада ъялб олунур?

А) сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирляр истисна олмагла, диэяр эялирляр верэийя ъялб олунур бцтцн эялирляри верэийя ъялб олунур

Б) щеч бир эялири верэийя ъялб олунмур

Ъ) бцтцн эялирляри верэийя ъялб олунур

Д) эялирин бир щиссяси ъялб олунур

Е) эялирин 50% щиссяси ъялб олунур


 1. Физики шяхсляр учота дурмаг цчцн яризяни щансы верэи органына верирляр?

А) фяалиййят эюстярдийи вя йа обйектинин (обйектляринин) йерляшдийи йер цзря ярази верэи органына олдуьу йер цзря ярази верэи органына

Б) йашадыьы йер цзря ярази верэи органына

Ъ) олдуьу йер цзря ярази верэи органына

Д) шящяр верэи органына

Е) район верэи органына 1. Yüklə 1,15 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə