Durum AnaliziYüklə 445 b.
tarix18.01.2018
ölçüsü445 b.
#38681


 • Durum Analizi

 • Nezir Ünsal

 • Şube Müdürü

 • MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı

 • nunsal66@gmail.com
24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

 • 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

 • 26/05/2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

 • 19/06/2006 tarih ve 2006/55 sayılı MEB Genelgesi.

 • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

 • Üst Politika Belgeleri2010/14 Sayılı Genelge ile

 • 2010/14 Sayılı Genelge ile

 • İlçe MEM, Okul/Kurumlar stratejik plan hazırlamakla yükümlü tutulmuştur.

Okulun planlı bir şeklide yönetilmesi gereklidir. Çünkü Planlama;

 • Okulun planlı bir şeklide yönetilmesi gereklidir. Çünkü Planlama;

 • Politika geliştirmeye,

 • Belirlenen politikaların somut iş programlarına ve bütçelere dayandırmaya,

 • Uygulamaları etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmeye olanak sağlayacaktır.GELENEKSEL ANLAYIŞ

 • GELENEKSEL ANLAYIŞ

 • Merkezi planlama

 • Merkezden yönetim

 • Hiyerarşik yönetim

 • Kuralcı ve bürokratik içe dönüklük

 • Girdi odaklı

 • Mevzuata uygunluk denetimi

Stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir çaba olarak tanımlanabilir.

 • Stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir çaba olarak tanımlanabilir.Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur.

 • Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur.Uzun dönemli olması

 • Uzun dönemli olması

 • Bütünleştirilmiş bir anlayışla okulun geleceğinin tasarlanması

 • Okulun dışındaki dünyanın gelecekteki eğilimlerinin dikkate alınması

 • Okulun var olan ve gelecekte olabilecek kaynaklarının dikkate alınmasıPlanın Sahiplenilmesi,

 • Planın Sahiplenilmesi,

 • Planlama Sürecinin Organizasyonu,

 • (Stratejik Planlama Ekibi: Yönetici, Öğretmen, Personel, Veli, Öğrenci,)

 • İhtiyaçların Tespiti,

 • Zaman Planı,

 • Hazırlık ProgramıNEREDEYİZ?

 • NEREDEYİZ?

Tarihi gelişim

 • Tarihi gelişim

 • Okul/Kurumun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi

 • Okul/Kurumun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi

 • Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar)

 • Kuruluş içi analiz ve Çevre analizi (GZFT)Okul/Kurumun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir.

 • Okul/Kurumun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir.

 • Okul/Kurumun kuruluş tarihinden bugüne kadar ki gelişimi, önemli evreleri, okulda büyük değişiklik yapan uygulamaları analiz edilir.Okul/Kurumun mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır.

 • Okul/Kurumun mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır.

 • Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi

 • Ürün/Hizmet : Herhangi bir hizmet/üretim sürecinin çıktısıEğitim Öğretim

 • Eğitim Öğretim

 • Mesleki ve Teknik eğitim

 • Politika-strateji-planlama-Program geliştirme

 • Denetim- Düzenleme-MevzuatÖğrenci kayıt, kabul ve devam işleri

 • Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri

 • Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

 • Sınav işleri

 • Sınıf geçme işleri

 • Staj işleri

 • Öğrenim belgesiÜrün/hizmetler (okul için)4. PAYDAŞ ANALİZİ

 • 4. PAYDAŞ ANALİZİOkul/Kuruma girdi sağlayanlar

 • Okul/Kuruma girdi sağlayanlar

 • Okul/Kurumun ürün ve hizmet sunulan kesimler

 • İşbirliği yapılan kesimler

 • Okul/Kurum faaliyetlerinden etkilenenler

 • OkulKurumu etkileyen kesimlerPaydaş:

 • Paydaş:

 • Okul/Kurumun faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar

 • Çalışanlar,

 • Yararlanıcılar,

 • Liderler,

 • Stratejik Ortaklar,

 • Temel Ortaklar,

 • Tedarikçilerdir.İç Paydaş (Çalışanlar)

 • İç Paydaş (Çalışanlar)

 • Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler)

 • Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle)Okul/Kurumdan etkilenen veya Okul/Kurumu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır.

 • Okul/Kurumdan etkilenen veya Okul/Kurumu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır.

 • ÖRNEK: Okul/Kurumun çalışanları

 • Yöneticiler

 • BölümlerOkul/Kurumdan etkilenen veya Okul/Kurumu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır.

 • Okul/Kurumdan etkilenen veya Okul/Kurumu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır.

 • ÖRNEK: Okul/Kurumun faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları,Temel Ortak,

 • Temel Ortak,

 • Stratejik Ortak,

 • Tedarikçi.Kanunla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar.

 • Kanunla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar.

 • ÖRNEK: Genel müdürlük için MEB,

 • İl milli eğitim müdürlükleri için Valilik,

 • İlçe MEM için İl MEMGönüllülük vardır.

 • Gönüllülük vardır.

 • Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir.

 • “Kazan Kazan” yaklaşımı.

 • ÖRNEK: MedyaOkul/kuruma girdi sağlayanlar,

 • Okul/kuruma girdi sağlayanlar,

 • ilgili sektör birlikleri, kantin, servis araçları, kırtasiye vb. • Okul/Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlarİdareciler

 • İdareciler

 • Öğretmenler

 • Öğrenciler

 • Memur ve Hizmetliler

 • Veliler

 • Kantin, servis, yemekhane vb işleticileri

 • Semt karakolu

 • Muhtarlık

 • Sendikalar

 • Üst okullar (liseler, üniversiteler)

 • Bakanlık ilçe, il teşkilatları

Mülakat (İlçe M.E.Müdürü)

 • Mülakat (İlçe M.E.Müdürü)

 • Anket uygulaması (Öğrenciler)

 • Atölye çalışması (Öğretmenler)

 • Toplantı (Veliler)Okul/Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir?

 • Okul/Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir?

 • Okul/Kurumun olumlu yönleri nelerdir?

 • Okul/Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri?

 • Okul/Kurumdan beklentileriniz?

Okul/Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek değerlendirilmesi gerekir

 • Okul/Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek değerlendirilmesi gerekirokul/kurumun teşkilat şeması, şubeler, bölümler, birimler, atölye/işlik durumu, sınıflar vb. ortaya konulur. Bu birimler arasında iletişimin (haberleşme, bilgi alış-verişi) nasıl sağlandığı belirtilir

 • okul/kurumun teşkilat şeması, şubeler, bölümler, birimler, atölye/işlik durumu, sınıflar vb. ortaya konulur. Bu birimler arasında iletişimin (haberleşme, bilgi alış-verişi) nasıl sağlandığı belirtilirOkul/kurumda çalışanlar ve görevleri (Her bir kadro için norm kadrosu mevcut sayı tablo halinde düzenlenebilir. Eğitim düzeyi, yasal görevler ve gönüllü olarak aldığı diğer görevler, okul/kuruma son -en az- iki yılda gelen giden personel sayısı mümkün ise neden okul/kurumdan tayin istedikleri, ortalama okulda çalışma yılı, ortalama hizmet içi eğitim saati, çalışana verilen ödül ve ceza sayısı)

 • Okul/kurumda çalışanlar ve görevleri (Her bir kadro için norm kadrosu mevcut sayı tablo halinde düzenlenebilir. Eğitim düzeyi, yasal görevler ve gönüllü olarak aldığı diğer görevler, okul/kuruma son -en az- iki yılda gelen giden personel sayısı mümkün ise neden okul/kurumdan tayin istedikleri, ortalama okulda çalışma yılı, ortalama hizmet içi eğitim saati, çalışana verilen ödül ve ceza sayısı)

Okul/kurumun teknolojik altyapısı ve teknolojiyi kullanabilme düzeyi belirlenir.

 • Okul/kurumun teknolojik altyapısı ve teknolojiyi kullanabilme düzeyi belirlenir.Kurumun mali kaynakları, bütçe büyüklüğü, araç, bina envanteri ve diğer varlıkları, döner sermaye, okul-aile birliği gelirleri, kantin, otopark vb. gelirler ve harcama kalemleri ortaya konulur

 • Kurumun mali kaynakları, bütçe büyüklüğü, araç, bina envanteri ve diğer varlıkları, döner sermaye, okul-aile birliği gelirleri, kantin, otopark vb. gelirler ve harcama kalemleri ortaya konulurOkul/kurumla ilgili her türlü sayısal veriler geriye dönük olarak (en az 3 yıllık) verilir.

 • Okul/kurumla ilgili her türlü sayısal veriler geriye dönük olarak (en az 3 yıllık) verilir.

 • (Öğrenci sayıları, cinsiyete göre dağılımı, sınav başarıları vb)Okul Öncesi Eğitim

  • Okul Öncesi Eğitim
  • İlköğretim
  • Ortaöğretim
  • Mesleki Teknik Eğitim
  • Yaygın Eğitim
  • Özel Eğitim
  • Diğer Faaliyetler


GZFT analizi

 • GZFT analizi

 • PEST+E,E

 • Üst Politika Belgeleri • FGüçlü ve Zayıf Yönler

 • Güçlü ve Zayıf Yönler

Okul/Kurum için yakın ve genel çevre faktörlerinin karmaşık olması, bu çevre faktörlerinin değişme derecesi bilinmez olmaktan ya da karmaşık olmaktan çıkarılmalıdır.

 • Okul/Kurum için yakın ve genel çevre faktörlerinin karmaşık olması, bu çevre faktörlerinin değişme derecesi bilinmez olmaktan ya da karmaşık olmaktan çıkarılmalıdır.

 • Yani yakın ve genel çevre analiz edilmeli ve bu analiz sonuçları stratejik planlama da kullanılmalıdır.Öncelikli olarak okul/kurumun içinde bulunduğu çevre taranmalıdır.

 • Öncelikli olarak okul/kurumun içinde bulunduğu çevre taranmalıdır.

 • Stratejik planlamada bulunacak kişiler, okulun çevresinden kaynaklanan tehditleri, tehlikeleri, beklenmedik şekilde ortaya çıkabilecek sürprizler ile çevresel fırsatları iyice kavramalıdır.

 • Okulun başarısını arttıracak ve gelişmesini sağlayacak dışsal bilgi ve haberler, yine kurum dışındaki kişi ve kurumlardan toplanmalı, kontrol edilerek doğrulanmalı değerlendirilmeli ve okul içindeki kişilere aktarılarak, bilgilendirilmelidir.

 • Kısacası okul yöneticisi ve planlama sorumlusu olanlar okul dışına çıkmalı okul çevresini incelemeli ve elde ettiği sonuçları stratejik plana yansıtmalıdır1. GRUP, genel çevreyi ilgilendiren faktörlerdir.

 • 1. GRUP, genel çevreyi ilgilendiren faktörlerdir.

 • Ekonomik,

 • Sosyal-kültürel,

 • Politik-yasal,

 • Teknolojik,

 • Ekolojik ve doğal,

 • Etik ve ahlaksal

 • olarak genel çevreyi ilgilendiren faktörlerdir.2. GRUP, görev çevresi faktörleri.

 • 2. GRUP, görev çevresi faktörleri.

 • Okulun, gerek günlük gerekse uzun dönemli kararlarında okulu, doğrudan etkileyen ve ya okuldan doğrudan etkilenen

     • kişi,
     • grup
     • kuruluşlar
 • olan görev çevresi faktörleridir.1. Ekonomik çevre değişkenleri:

 • 1. Ekonomik çevre değişkenleri:

 • Okul/kurumun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu,

 • İş kapasitesi,

 • Okulun gelirini arttırıcı unsurlar,

 • Okulun giderlerini arttıran unsurlar,

 • Tasarruf sağlama imkânları,

 • İşsizlik durumu,

 • Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları,

 • Kullanılabilir gelir

 • başlıklarında incelenebilir.2. Politik ve yasal etmenler:

 • 2. Politik ve yasal etmenler:

 • Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi,

 • Personelin yasal hak ve sorumlulukları,

 • Oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar,

 • başlıklar altında incelenebilir.3. Sosyal-kültürel çevre değişkenleri:

 • 3. Sosyal-kültürel çevre değişkenleri:

 • Kariyer beklentileri,

 • ailelerin ve öğrencilerin bilinçlenmeleri,

 • aile yapısındaki değişmeler (geniş aileden çekirdek aileye geçiş, erken yaşta evlenme vs.),

 • nüfus artışı,

 • göç,

 • nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı,

 • doğum ve ölüm oranları,

 • hayat beklentilerindeki değişimler (Hızlı para kazanma hırsı, lüx yaşama düşkünlük, kırsal alanda kentsel yaşam),

 • beslenme alışkanlıkları

 • başlıklarında çalışılabilir.4. Teknolojik çevre değişkenleri:

 • 4. Teknolojik çevre değişkenleri:

 • MEB teknoloji kullanım durumu

 • e- devlet uygulamaları,

 • e-öğrenme, internet olanakları,

 • okulun sahip olmadığı teknolojik araçlar

 • bunların kazanılma ihtimali,

 • çalışan ve öğrencilerin teknoloji kullanım kapasiteleri,

 • öğrenci ve çalışanların sahip olduğu teknolojik araçlar,

 • teknoloji alanındaki gelişmeler

 • okulun yeni araçlara sahip olma imkanları,

 • teknolojinin eğitimde kullanımı

 • gibi değişkenler incelenebilir.5. Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri:

 • 5. Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri:

 • Hava kirlenmesi,

 • su kirlenmesi,

 • ormansızlaşma,

 • toprak yapısı,

 • bitki örtüsü,

 • doğal kaynakların korunması için yapılan çalışmalar,

 • çevrede yoğunluk gösteren hastalıklar,

 • hava olayları,

 • doğal afetler

 • gibi başlıklar ele alınabilir.6. Etik ve ahlaksal değişkenler:

 • 6. Etik ve ahlaksal değişkenler:

 • Örf,

 • adet,

 • teamül,

 • beklentiler,

 • mesleki etik kuralları

 • incelenebilir.Okul/Kurumun faaliyet alanları ile ulusal Kalkınma Planı, diğer plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar arasındaki uyuma bakılır.

 • Okul/Kurumun faaliyet alanları ile ulusal Kalkınma Planı, diğer plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar arasındaki uyuma bakılır.

 • MEB ve İl MEM, Özel İdare Belediye Stratejik Planları incelenir.Çevresel (dışsal) analizde bilgiler

 • Çevresel (dışsal) analizde bilgiler

 • yazılı kaynak ve dokümanlar

 • göz ve kulağa hitap eden toplantı,

 • konferans, radyo televizyon programları,

 • Okul/kurum personelinin görüşleri,

 • dış paydaşlarının görüşleri

 • gibi sözel kaynaklardan sağlanabilir. • TEŞEKKÜRLER…
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə