Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-BYüklə 0,79 Mb.
səhifə3/7
tarix25.05.2018
ölçüsü0,79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 1. Onluq say sistemində verilmiş 54 ədədinin 2-lik say sistemində yazılışı hansıdır.

A) 111001

B) 101011

C) 110110

D) 110011

E) 110101


 1. 2-lik say sistemində 11112 ədədi verilib. Ondan sonar gələn ədədi göstərin.

A) 111112

B) 110012

C) 100002

D) 011102

E) 101012


 1. 2-lik say sistemində 11112 ədədi verilib. Ondan əvvəl gələn ədədi göstərin.

A) 111112

B) 110012

C) 111102

D) 011102

E) 101012


 1. 2-lik say sistemində 10102 ədədi verilib. Ondan əvvəl və ondan sonra gələn ədədləri göstərin.

A) (101)2 və (1011)2;

B) (1001)2 və (1100)2;

C) (1001)2 və (1011)2; 

D) (101)2 və (10101)2.

E) (101)2 və (1011)2;


 1. 2-lik say sistemində verilmiş (10001)2 ədədi 10-luq say sistemində hansı ədədə bərabərdir?

A) 18

B) 21


C) 17

D) 35


E) 9

 1. 43 rəqəminə 2-lik say sisteminin hansı ədədi uyğundur?

A) (101010)2;

B) (111011)2;

C) (101011)2; 

D) (101111)2;

E) (111111)2;


 1. (5AB)16 ədədini 2-lik say sistemində yazın.

A) (101010)2;

B) (111011)2;

C) (101101011)2;

D) (101111)2;

E) (111111)2;


 1. Hansı 2-lik informasiyanın mıqdarı 2 bayta bərabərdir?

A) 1111010100101012

B) 110110101010001112

C) 11011010101101012

D) 111010101012

E) 01010101112


 1. Hansı informasiya miqdarındakı məlumatda 512 ədəd 2-lik işarə var?

A) 512 kbayt

B) 512 bayt

C) 512 bit

D) 512 mbayt

E) 512 gbayt


 1. EHM-in ümumi iş prinsipi neçənci ildə tərtib olunub?

A) 1946

B) 1954


C) 1945

D) 1964


E) 1971

 1. İnformasiya texnologiyaları vasitəsilə yaradılan və emal edilən informasiya necə adlanır?

A) İqtisadi informasiya

B) Texnoloji informasiya

C) İnformasiya resursları

D) İnformasiya həcmi

E) İformasiya vahidi


 1. İnformasiya resurslarının yaranması prosesinin ilk mərhələsi hansidir?

A) müşahidə və informasiyanın emalı

B) informasiyanın axtarışı və emalı

C) müşahidə və informasiyanın toplanması

D) informasiyanın ötrülməsi və axtarışı

E) informasiyanın toplanılması və emalı


 1. İnformasiya resurslarının yaranması prosesinin ikinci mərhələsi hansidir?

A) informasiyanın ötürülməsi

B) informasiyanın toplanılması

C) informasiyanın emalı

D) informasiyanın axtarılması

E) informasiyanınsaxlanılması


 1. idarəetmə funksiyalarına görə iqtisadi informasiya necə qrupa bölünür?

A) 4

B) 3


C) 2

D) 5


E) 6

 1. İqtisadi informasiyanın idarəetmə funksiyalarına görə təsnifatları yazılmış bəndləri göstərin.

1. İdarəetmə mərhələləri üzrə 2. İstehsal elementləri üzrə 3. İstehsal həcmi üzrə

4. İstehsal səviyyələri üzrə 5. İdarəetmə funksiyası üzrə

A) 1,3,4

B) 2,4,5

C) 1,2,4

D) 2,3,4

E) 3,4,5


 1. İdarəetmə mərhələləri üzrə iqtisadi informasiyanın təsnifləşməsinin düzgün sırasını göstərin.

A) əmək cisimləri, əmək vasitələri, hazır məhsul

B) müəssənin quruluş bölmələri, müəssisələr, sahələr, şirkətlər, idarələr.

C) faktiki, normativ, arayış-cədvəl, qiymət, müqavilə

D) hazır məhsul, müəssisələr, əmək cisimləri, müqavilə

E) əmək cisimləri, müəssənin quruluş bölmələri, hazır məhsul


 1. İstehsal elementləri üzrə iqtisadi informasiyanın təsnifləşməsinin düzgün sırasını göstərin.

A) faktiki, normativ, arayış-cədvəl, qiymət, müqavilə

B) müəssənin quruluş bölmələri, müəssisələr, sahələr, şirkətlər, idarələr.

C) əmək cisimləri, əmək vasitələri, hazır məhsul

D) hazır məhsul, müəssisələr, əmək cisimləri, müqavilə

E) əmək cisimləri, müəssənin quruluş bölmələri, hazır məhsul


 1. İstehsal səviyyələri üzrə iqtisadi informasiyanın təsnifləşməsinin düzgün sırasını göstərin.

A) faktiki, normativ, arayış-cədvəl, qiymət, müqavilə

B) əmək cisimləri, əmək vasitələri, hazır məhsul

C) müəssənin quruluş bölmələri, müəssisələr, sahələr, şirkətlər, idarələr

D) hazır məhsul, müəssisələr, əmək cisimləri, müqavilə

E) əmək cisimləri, müəssənin quruluş bölmələri, hazır məhsul


 1. Hansı informasiya idarəetmə obyektinin vəziyyətini əks etdirir?

A) Subyektiv

B) Obyektiv

C) Faktiki

D) Qlobal

E) Praktik


 1. Faktiki informasiyanın əsasında hansı informasiya durur?

A) Subyektiv informasiya

B) Obyektiv informasiya

C) Uçot informasiyası

D) Praktik informasiya

E) Qlobal informasiya


 1. İqtisadi informasiyanın yaranma mərhələsi olan ilkin informasiyalar nə zaman toplanir?

A) informasiyanın müəyyən emal prosesindən keçməsi nəticəsində.

B) informasiyanın yığılması və işlənməsində paralellik zamanı.

C) müəssisənin istehsal təsərrüfat və maliyyə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı.

D) İdarə olunan müəssisə və idarəedici orqan arasında münasibət zamanı.

E) Bütün cavablar doğrudur.


 1. İqtisadi informasiyanın tam, artıq və natamam informasiya kimi fərqləndirilməsi onun hansı təsnifatına uyğundur?

A) Yaralılıq

B) Obyektivlik

C) Dolğunluq

D) Etibarlılıq

E) Adekvatlıq


 1. İqtisadi informasiyanın yararlığının ümumi meyarı kimi nə qəbul edilr?

A) informasiyanın idarəetmə tələblərinə uyğunluğu dərəcəsi

B) informasiyanın natamam informasiya kimi fərqləndirilməsi

C) informasiyanın tam informasiya kimi qiymətləndirilməsi

D) müəyyən dövr ərzində informasiyanın öz qiymətini dəyişməz saxlaması

E) informasiyanın dolğunluq dərəcəsi.


 1. Pascal dilində mənimsətmə operatoru necə yazılır?

 1. :=

 2. =

 3. ;=

 4. =!

 5. =:

 1. “Alqoritm” termini kimin adı ilə bağıdır?

 1. Məhəmməd ibn Musa əl-Xarəzminin

 2. Blez Paskalın

 3. Torriçellinin

 4. Bill Qeytsin (Bill Gates)

 5. Heç biri

 1. Verilənlərin tipləri.... (2)

a)hesabi , mətn, məntiqi, göstərici

b) hesabi, fayl, sətir

c) göstərici, adekvat

d) uyğun, diskretlik, adekvat

e) kütləvi, məntiqi, biliklər.

 1. Alqoritmin növlərindən biri səhv göstərilib:

 1. Nəticəli alqoritm

 2. Budaqlanan alqoritmlər

 3. Xətti alqoritmlər

 4. Dövri alqoritmlər

 5. Heç biri

 1. Alqoritm hansı alimin adı ilə bağlıdır? (1)

 1. Əl-Xarəzminin

 2. F.Bekonun

 3. Əl-Fərabinin

 4. B.Paskal

 5. A.Turinqin
 1. Alqoritmin hansı xassələri vardır? (1)

 1. müəyyənlilik, nəticəvilik, kütləvilik, diskretlik

 2. xəttilik, əlamətlilik, kütləvilik, diskretlik

 3. uyğunluq, kütləvilik, diskretlik, adekvatlıq

 4. əlamətlilik, nəticəvilik, kütləvilik, diskretlik

 5. adekvatlıq, müəyyənlilik, nəticəvilik, kütləvilik
 1. Proqram nədir? (1)

  1. Kompüterin (maşının) addım-addım yerinə yetirə biləcəyi təlimatlar və yaxud əmrlər siyahısıdır

  2. Xüsusi qaydada tərtib edilmiş qaydalar toplusudur

c)Müxtəlif qurğuları əlaqələndirən texniki vasitədir

d)Real vaxt rejimində işləyən, maşın kodlarının toplusudure) İstifadəçinin kompüterlərin işinə müdaxilə edə biləcəyi imkanı yaradan vasitədir

 1. Təyinatına görə hesablama maşınlarının təsnifatı....

 1. Universal, problemyönlü, ixtisasyönlü hesablama maşınları

 2. Analoq, rəqəm, hibrit hesablama maşınları

 3. Universal, problemyönlü hesablama maşınları

 4. Ixtisasyönlü, rəqəm hesablama maşınları

 5. Böyük elektron, mini hesablama maşınları

 1. Antivirus proqramlar hansıdır? (1)

   1. Nod32, Антивирус Касперского, Avira

 1. Nod32, zip

 2. Антивирус Касперского, arj

 3. Avira, winrar

 4. Winrar, zip
 1. Arxivləşdirmə proqramları hansıdır? (1)

 1. Arj, zip, winzip, winrar

 2. Nod32, zip

 3. Com,arj

 4. Doc,winrar

e)Winrar,zip,nod32


 1. Aşağıdakıların hansı düzdür? (1)

 1. alqoritm- qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün yerinə yetirilən sonlu sayda əmrlər, göstərişlər ardıcıllığıdır

 2. alqoritm- qrafiki təsvirlər ardıcıllığıdır

 3. alqoritm- qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün yerinə yetirilən sonsuz sayda əmrlər, göstərişlər ardıcıllığıdır

 4. alqoritm- sonsuz əmrlər ardıcıllığıdır

 5. alqoritm- cümlələr ardıcıllığıdır
 1. Verilənlərin təsviri hansı işçi sözü ilə başlayır?..

 1. Var

 2. Read

 3. Write

 4. Integer

 5. Real

 1. Turbo Pascalda tam dəyişənlər hansı işçi sözü ilə təsvir edilir?.

 1. Integer

 2. Var

 3. Real

 4. Read

 5. String
 1. Aşağıdakı operatorlardan hansı parametrli dövr operatorudur?

 1. Repeat və while

 2. If ,then,else və case

 3. For ,то, do və while

 4. For ,то, do və for , downто, do

 5. For , downто, do və repeat
 1. Çıxış şərtini yerinə yetirilməsini gözləmədən dövrdən çıxmağa imkan verən operator hansıdır?.

 1. Break

 2. Repeat

 3. Continue

 4. While

 5. For,downто
 1. İnformasiya təhlükəsizliyi nədir?

 1. İnformasiya təhlükəsizliyi-informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun sahibi və ya istifadəçilərinə ziyan vurmağa səbəb olan təbii və ya sünü xarakterli, təsadüfi və ya qəctli təsirlərdən informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun müdafiəliliyi nəzərdə tutulur.

 2. İnformasiya təhlükəsizliyi- bu informasiyanın və verilənlərin daxil edilməsi, saxlanması və ötürülməsi üçün istifadə edilən resursların tamlığının əlyetənliyinin və ola bilsin ki, məxviliyinin himayə edilməsi deməkdir.

 3. İnformasiya təhlükəsizliyi-informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun müdafiəliliyi nəzərdə tutulur

 4. İnformasiya təhlükəsizliyi-informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəlmiş tədbirlər kompleksidir.

 5. İnformasiya təhlükəsizliyi– sistemə dağılma, verilənlərin üstünün açılması və ya dəyişdirilməsi, xidmətdən imtina formasında ziyan vurulmasına səbəb ola bilən istənilən hal və hadisələrdir.
 1. İnformasiya təhlükəsizliyinə təhdidlər nədir?

 1. İnformasiya təhlükəsizliyinə təhdid–sistemə dağılma, verilənlərin üstünün açılması və ya dəyişdirilməsi, xidmətdən imtina formasında ziyan vurulmasına səbəb ola bilən istənilən hal və hadisələrdir.

 2. İnformasiya təhlükəsizliyinə təhdid- bu informasiyanın və verilənlərin daxil edilməsi, saxlanması və ötürülməsi üçün istifadə edilən resursların tamlığının əlyetənliyinin və ola bilsin ki, məxviliyinin himayə edilməsi deməkdir.

 3. İnformasiya təhlükəsizliyinə təhdid – təşkilatda məxfi verilənlərin və informasiya proseslərinin müdafiəsi üzrə preventiv tədbirlər kompleksidir.

 4. İnformasiya təhlükəsizliyinə təhdid – toplanan informasiyanın operativ (demək olar ki, real vaxtda) və ya dövri (məsələn, gündə bir dəfə) aparılan analizidir.

 5. İnformasiya təhlükəsizliyinə təhdid – informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəlmiş tədbirlər kompleksidir.
 1. Audit nədir?

 1. Toplanan informasiyanın operativ (demək olar ki, real vaxtda) və ya dövri (məsələn, gündə bir dəfə) aparılan analizidir.

 2. Təşkilatda məxfi verilənlərin və informasiya proseslərinin müdafiəsi üzrə preventiv tədbirlər kompleksi başa düşülür.

 3. Informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəlmiş tədbirlər kompleksi başa düşülür.

 4. Yalnız qarşılıqlı müqavilə və öhdəliklərə görə informasiya mübadiləsi, hüquqi və texniki nəzarət, kanal səviyyəsinin nəzarətdə saxlanılması başa düşülür.

 5. Subyektlərin (istifadəçi və proseslərin) obyektlər (informasiya və digər kompüter resursları) üzərində yetinə yetirə biləjəyi əməliyyatları müəyyən etməyə imkan verir.
 1. x=0.5 olduqda y=3X2+5 funksiyasının qiymətinin hesablanması hansı

alqoritmə aiddir?

  1. xətti

  2. budaqlanan

  3. dövrü

  4. çoxqat dövr

  5. heç biri
 1. Aşağıdakılardan hansı alqoritmin quruluşuna görə növüdur

  1. budaqlanan

  2. müəyyənlik

  3. kütləvilik

  4. nəticəlik

  5. diskretlik
 1. s=1*x1+2*x2+...+n*xn cəminin hesablanması hansı alqoritmə aiddir?

  1. dövrü

  2. xətti

  3. budaqlanan

  4. xətti-budaqlanan

  5. heç biri
 1. Aşağıdakı funksiyanın hesablanması üçün blok-sxem qurduqda şərti blok neçə dəfə yazılmalıdır .  1. 2 dəfə

  2. 1 dəfə

  3. 3 dəfə

  4. 5 dəfə

  5. 4 dəfə
 1. Paskal dilində dəyişənlər bölməsinin açar sözü hansıdır?

a) var

b) const

c) type

d) labele) function


 1. Paskal dilində nişanlar bölməsinin açar sözü hansıdır?

  1. label

  2. type

  3. const

  4. var

  5. tunction
 1. Paskal dilində tip bölməsinin açar sözü hansıdır?

     1. type

     2. function

     3. var

     4. const

     5. label
 1. Paskal dilində sabitlər bölməsinin açar sözü hansıdır?

   1. const

   2. label

   3. function

   4. type

   5. var
 1. Paskal dilində 25 MOD 10 əməliyyatın nəticəsi hansıdır?

     1. 5

     2. 2

     3. 2.5

     4. 1.5

     5. 3
 1. Paskal dilində 5 DİV 2 əməliyyatın nəticəsi hansıdır?

    1. 2

    2. 2.5

    3. 1

    4. 1.5

e) 10

 1. Paskal dilində 25 DİV 10 əməliyyatın nəticəsi hansıdır?

   1. 2

   2. 5

   3. 2.5

   4. 5.2

   5. 3
 1. Həqiqi sabitlərin yazılışında tam hissə kəsr hissədən hansı işarə ilə ayrılır? .

   1. Nöqtə

   2. İki nöqtə

   3. Nöqtəli vergül

   4. Vergül

   5. Probel
 1. Paskal dilində məntiqi tipli dəyişənlər necə təsvir olunur?

   1. BOOLEAN

   2. STRİNQ

   3. REAL

   4. İNTEGER

   5. CHAR
 1. SQRT(X) yazılışında nə təsvir olunur?

   1. x-in kvadrat kökü

   2. x-in modulu

   3. x-in tam hissəsi

   4. natural logorifmi

   5. onluq loqarifma
 1. Paskal dilində işarəsi necə yazılır?

   1. SQRT

   2. ABS

   3. EXP

   4. LOG

   5. TAN
 1. Paskal dilində cos2 (x3) ifadəsi necə yazılır?

   1. SQR(COS(X*X*X))

   2. COSX^2^3

   3. COS(X3)^2

   4. COS(X^2)^3

   5. COS2X^3
 1. Paskal dilində tam bölmə işarəsi hansıdır?

   1. DİV

   2. ^

   3. *

   4. #

   5. /
 1. Paskal dilində qalığın tapılması hansıdır?

   1. MOD

   2. DİV

   3. ABS

   4. LOG

   5. EXP

 1. Paskal dilində verilmiş abs(x-y)/exp(a*ln(1+x)) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

a)

b)

c)

d)e)

 1. Paskal dilində verilmiş sqr(sin(x))-cos(x*x) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

  1. sin2x – cosx2

  2. sin2x – cos2x

  3. sinx2 - cosx

  4. sin3x-cosx

  5. (sinx – cosx)2
 1. Paskal dilində verilmiş abs(a*x+b*y+c)/sqrt(a*a+b*b) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?


 1. Paskal dilində verilmiş sqr(cos(x*x*x))-x/a ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

   1. cos2(x3)-

   2. cos3(x2)-

   3. cos2(x3)-xa

   4. cos3(x2)-


 1. cos²x³+ln(a+x²) ifadəsini paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. SQR (cos(SQR(x)*x))+ln(a+x*x)

  2. cos^2x^3+ln(a+x^2)

  3. cos^2*x^3+ln(a+x^2)

  4. cos ^2x^3+log (a+x^2)

  5. cos(x3)^2+ln(a+x^2)
 1. ifadəsini Paskal dilində ifadəsini təyin edin.

 1. sqrt(1+ln(1.3*x)+cos(a*t))

 2. sqr(1+ln1,3x+cosat) 3. sqr(1+loq(1,3x)+cos(ab))

 4. sqr(1+log(1.3*x)+cos(at)
 1. esinx + ln(x2 -1) ifadəsini paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. EXP(sin(x))+ln(x*x-1)

  2. exp(sinx) +ln(x^2-1)

  3. exp(sinx)+log(x^2-1)

  4. exp(sinx) +log(x^2-1)

  5. e^sinx+log(x^2-1)
 1. esin(0,5x +1) ifadəsini paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. EXP(x*x/2)*sin(0.5*x+1)

  2. e^(x^2/2)sin(0.5x+1)

  3. e^(x^2/2)*sin(0.5*x+)

  4. exp(x^2/2) sin(0.5x+1)

  5. exp(x^2/2)*sin(0,5x+1)
 1. arctg(3x-2e ) ifadəsini paskal dilində yazılışını təyin edin.


  Yüklə 0,79 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə