Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-BYüklə 0,79 Mb.
səhifə4/7
tarix25.05.2018
ölçüsü0,79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

  1. ARCTAN(3*x-2*EXP(ABS(x-1)))

  2. tan(3x)-2*exp()

  3. tan(3*x)-2exp(abs(x-1))

  4. atn(3*x)-2*exp()

  5. atn(3*x)-2*exp(abs(x-1))
 1. e-bx cos (bsin5x) ifadəsini paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. EXP(-b*x)* cos(b*sin(5*x))

  2. e^(-bx)cos(bsin5x)^3

  3. e^(-b*x)*cos(b*sin(5x))^3

  4. exp(-b*x)*cos^3*b*sin(5*x)

  5. exp(-b*x)*cos(b*sin(5x)^3
 1. cos(| ax² +b |- 1)+ ifadəsinin Paskal dilində yazılışını təyin edın.

  1. cos(ABS(a*x*x+b)-1)+EXP(2*x)/(2*x)

  2. cos(ABS(a*x+x+b-1) +EXP(2*x)/(2*x)

  3. cos(ABS(a*x*x+b)-1)+EXP(2x)/(2*x)

  4. cos(ABS(ax*x+b)-1)+EXP(2*x)/(2*x)

  5. cos(ABS(a*x*x+b)-1)+EXP(2*x)/2*x

 1. ln sinx + paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. LN(sin(x))+1/SQRT(1-x*x)

  2. Loq (sin(x))+1/SQR(1-x*x)

  3. ln(sin(x))+1/SQR(1-SQRT(x))

  4. loq (sin(x))+1/SQRT(1-x”2)

  5. loq (sin x)+1/SQRT(1-SQR(x))
 1. arctg paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. ARCTAN((x-SQR(y))/LN(x*x-y*y))+SQRT(x*y)

  2. TAN((x-SQR(y))/LN(x*x-y*y)+SQRT(x*y))

  3. ARCTAN((x-SQRT(y))/LN(x*x-y*y)+SQR(x*y))

  4. ARCTAN((x-y*y)/LOQ(x*x-y*y)+SQR(x+y))

  5. ATN((x-SQR(y))/LOQ(SQR(x)-SQR(y))+SQR(x*y))
 1. paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. (EXP(sin(x))+SQRT(ABS(sin(x))))/(1+ln(SQRT(x*x-a)))

  2. EXP(sin(x))+SQRT(ABS(sin(x)))/1+ln(SQRT(x*x-a))

  3. EXP(sin(x))+SQR(ABS(sin(x)))/1+ln(SQR(x*x-a)))

  4. EXP(sin(x)+SQRT(|sin(x)|)/(1+ln(sqrt(x*x-a)))

  5. EXP(sin(x)+SQRT(ABS(sin(x))/(1+loq(SQRT((x*x-a)))
 1. paskal dilində yazılışını təyin edin.

  1. EXP((m/n)*ln(a))

  2. SQR(A)*M/N

  3. A^(M/N)

  4. EXP(LNM/LNN*A)

  5. EXP(LN(M/N)*ln(A))

 1. Paskal dilində standart funksiyaların yazılışında hansıları düz deyil?

   1. sin3

   2. exp(2)

   3. log(-3)

   4. cos(x)

   5. tn(x)

      1. 1,3,5

      2. 2,3

      3. 4,5

      4. 2,4

e) 2,5

 1. Turbo Paskal dilindəki aşağıdakı yazılışlardan hansı yanlışdır?

 1. y: =a*sqr(x)-2.4ln(abs(x-4))

 2. z: =exp(y-2.1)+(y-4.23)/sqrt(abs(y+0.2))

 3. y: =k*(cos(x-2.4)+sin(x-8.67))

 4. r: =(y+3.2*exp(4))/(5.3+sqr(y))

 5. t: =sin(x)- log(abs(2.7-x))
 1. İdarəetmə prosesində hansı informasiya tam informasiya hesab olunur?

A) İdarəetmə prosesi qarşısında duran vəzifələri tamamilə yerinə yetirməyə imkan verən informasiya.

B) İdarəetmə prosesi qarşısında duran vəzifələri minimum yerinə yetirməyə imkan verən informasiya

C) İdarəetmə prosesi qarşısında duran vəzifələri 50 % yerinə yetirməyə imkan verən informasiya

D) İdarəetmə prosesi zamanı istifadə edilməyən informasiyalar

E) İdarəetmə prosesi qarşısında duran vəzifələri qismən yerinə yetirməyə imkan verən informasiya.


 1. Artıq informasiya hansı informasiyaya deyilir?

A) informasiyanın təkrarlanması nəticəsində yaranan və idarəetmə funksiyalarının icrasında istifadə olunmayan informasiyalara

B) informasiyanın təkrarlanması nəticəsində yaranan və idarəetmə funksiyalarının icrasında istifadə olunan informasiyalara

C) iqtisadi sistemdə təsərrüfat əməlyyatlarını obyektiv şəkildə əks etdirən informasiyalara

D) İdarəetmə prosesi qarşısında duran vəzifələri tamamilə yerinə yetirməyə imkan verən informasiyalara

E) idarəetmə prosesi qarşısında duran vəzifələri qismən yerinə yetirməyə imkan verən informasiyalara.


 1. İqtisadi informatikada sabitlik əlaməti nədir?

1. eyni informasiyanın iqtisadi məsələlərin həllində təkrar iştirakı dərəcəsi

2. informasiyanın idarəetmə tələblərinə uyğunluğu dərəcəsi 3. müəyyən dövr ərzində informasiyanın öz qiymətini dəyişməz saxlaması 4. informasiyanın dolğunluq dərəcəsi 5. informasiyanın saxlanması müddəti

A) 1,3,5

B) 1,2,3

C) 1,3,4

D) 2,3,4

E) 2,4,5


 1. Müəyyən dövr ərzində mövcud sabit informasiya vahidlərinin miqdarının ümumi informasiya vahidlərinin miqdarına nisbətinə ......... deyilir.

A) sabitlik əmsalı

B) uyğunluq dərəcəsi

C) dolğunluq dərəcəsi

D) artıq informasiya

E) tam informasiya


 1. İnformasiya resurslarının aktuallığı dərəcəsini nə müəyyən edir?

A) zaman

B) itki


C) fondlar

D) yaranma fazası

E) yayılma fazası


 1. Sabitlik əlamətinə görə təsnifləşdirilən informasiya neçə yerə ayrılır?

A) 3

B) 4


C) 2

D) 5


E) 6


 1. İnformasiya nə zaman şərti-sabit hesab olunur?

A) sabitlik əmsalı 0.85 dən yüksək olduqda informasiya şərti-sabit hesab olunur.

B) sabitlik əmsalı 0.50 olduqda informasiya şərti-sabit hesab olunur.

C) sabitlik əmsalı 0.25 dən yüksək olduqda informasiya şərti-sabit hesab olunur.

D) sabitlik əmsalı 0.45 dən yüksək olduqda informasiya şərti-sabit hesab olunur.

E) sabitlik əmsalı 0.75 yüksək olduqda informasiya şərti-sabit hesab olunur.


 1. İnformasiyanın sabitlik əlaməti üzrə qruplaşdırılması zamanı, onun saxlanması müddəti əsas götürülürsə ,informasiya hansı növlərinə görə fərqləndirilməlidir?

A) qısamüddətli ,uzunmüddətli və daimi.

B) tam, düzgün və düzgün olmayan

C) ilkin və törəmə

D) proqnozlaşdırma, uzunmüddətli texniki iqtisadi

E) proqnozlaşdırma, qısamüddətli


 1. İdarəetmə obyektinin gələcək vəziyyətini əks etdirən informasiya necə adlanır?

A) proqnozlaşdırma, uzunmüddətli, texniki iqtisadi və operativ planlaşdırma

B) tam, düzgün və düzgün olmayan, qısamüddətli, uzunmüddətli və daimi

C) ilkin və törəmə, qısamüddətli, uzunmüddətli və daimi

D) proqnozlaşdırma, uzunmüddətli texniki iqtisadi, ilkin və törəmə

E) proqnozlaşdırma, qısamüddətli , uzunmüddətli və daimi.


 1. İqtisadi sistemlərin fəaliyyətini və onların daxili, xarici təsirlər kompleksini təmin edən universal sahə necə adlanır?

A) iqtisadi informatika

B) informasiy sistemləri

C) informatika

D) verilənlər bazası

E) texniki informatika


 1. İdarəetmə informasiyası növlərinə aid olan bəndi seçin.

A) sosial, texniki, hüquqi

B) geoloji, genetik, texniki

C) törəmə, sosial, hüquqi

D) geoloji, hüquqi, törəmə

E) texniki, törəmə, sosial


 1. İqtisadi informasiyanın əsas xüsusiyyətlərini göstərin.

1. əsas kütləsi diskretdir 2. sonlu nəticələr şəklində ifadə olunur. 3. ilkin sənədlərin avtomatlaşdırılmış tərtibi 4. əsasən xətti şəkildə ifadə olunur 5. informasiyanın ötürülməsinin texniki vasitələrinin tərkibini müəyyənləşdirir.

A) 1,2,4

B) 1,2,3

C) 1,3,4

D) 2,3,4

E) 2,4,5 1. İqtisadi informatikanın iqtisadi sistemin dinamikliyi və mürəkkəbliyindən, dövri baş verən proseslərin mövcudluğundan irəli gələn əsas xassəsi hansıdır?

A) kütləvi və təkrarlanandır

B) sonlu və sonsuzdur

C) xətti və qeyri xəttidir

D) diskiretdir

E) törəmə , ilkin və texnikidir.


 1. Hər hansı idarəetmə obyektinin (müəssisə, birlik, sahə, region və s.) ən yüksək informasiya quruluş vahidi necə adlanır?

A) informasiya sistemləri

B) kompyuter şəbəkələri

C) verilənlər bazası

D) iqtisadi sistemlər

E) regional şəbəkələr


 1. Bir-biri ilə əlaqədə olan obyektlər və ya müxtəlif cinsli elementlər cəmi necə adlanır?

A) sistem

B) şəbəkə

C) qurğu

D) körpü


E) dövrə


 1. Qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün informasiyanın saxlanılması,emalı və verilməsində metod,vasitə və işçi heyətin qarşılıqlı fəaliyyəti dedikdə nə başa düşülür?

A) informasiya sistemləri

B) kompyuter şəbəkələri

C) verilənlər bazası

D) iqtisadi sistemlər

E) regional şəbəkələr


 1. İqtisadi informasiyanın ən aşağı səviyyəli və sadə quruluş vahidi - bölünməz hissəsi necə adlanır?

A) rekvizit

B) sistem

C) şəbəkə

D) göstərici

E) kodlaşdırma


 1. İqtisadi informatikada obyektin vəziyyətini, yaxud baş verən hadisələri əhəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən xarakterizə edən kəmiyyət hansıdır?

A) rekvizit

B) sistem

C) şəbəkə

D) göstərici

E) kodlaşdırma


 1. Əlamət rekvizitləri obyektin vəziyyətini hansı şəhətdən xarakterizə edir?

A) keyfiyyət cəhətdən

B) kəmiyyət cəhətdən

C) əlamət cəhətdən

D) vizual cəhətdən

E) regional cəhətdən


 1. Əsas rekvizitlər obyektin vəziyyətini hansı şəhətdən xarakterizə edir?

A) kəmiyyət cəhətdən

B) keyfiyyət cəhətdən

C) əlamət cəhətdən

D) vizual cəhətdən

E) regional cəhətdən


 1. Müəssisə və təşkilatların adını, vergilərin növünü hansı rekvizit növünə aid etmək olar?

A) Əlamət

B) Əsas


C) Gündəlik

D) Aktiv


E) Passiv


 1. Rekvizitlər hansı əlamətlər üzrə təsnifləşdirilə bilər

1. Xassələrə görə 2. təşkilatın adına görə 3. texnoloji prosesdə təyinatına görə

4. stabilliyə görə 5. vergilərin növünə görə

A) 1,3,4

B) 1,2,4

C) 2,3,4

D) 3,4,5

E) 1,2,5


 1. Texnaloji prosesdə təyinatına görə rekvizitlər hansı əlamətlərə görə fərqlənir?

A) xüsusi, arayış və qruplaşdırıcı

B) zəruri və qeyri zəruri

C) daimi və dəyişkən

D) hərf, rəqəm, və hərf rəqəm

E) Əsas və əlamət


 1. Ən yüksək səviyyəli informasiya quruluş vahidi ilə ən aşağı səviyyəli quruluş vahidləri arasında yerləşən digər informasiya quruluş elementləri hansılardı? Həmin quruluş vahidlərinə göstəriciləri, xəbərləri, massivləri aid etmək olar.

A) göstərici, xəbər, massiv

B) Alqoritm, say sistemi

C) Blok, proqram, məlumat

D) say sistemi, xəbər, massiv

E) göstərici, massiv, alqoritm


 1. Göstəricələr hansı rekvizitlərin məntiqi məcmusudur?

A) əsas və əlamət

B) zəruri və qeyri zəruri

C) daimi və dəyişkən

D) hərf, rəqəm, və hərf rəqəm

E) əsas, daimi və dəyişkən


 1. İqtisadi informasiyanın iqtisadi prosesləri və əməliyyatları ziddiyyət və kəmiyyət baxımından xarakterizə etməklə, onlar arasında əlaqə yaradan quruluş vahidi necə adlanır?

A) Göstərici

B) Xəbər


C) Massiv

D) informasiya sistemi

E) sistem


 1. Xarakterizə etdikləri iqtisadi proseslərin müxtəlifliyi üzündən bir sıra əlamətlər üzrə təsnifləşdirilən göstəricilərin növləri sırası hansıdır?

1. giriş və çıxış 2. daxili və xarici 3. zəruri və qeyri zəruri 4. mütləq və nisbi

5. əsas və əlamət 6. emal edilən və emal edilməyən

A) 1,2,4,6

B) 1,3,4,6

C) 1, 3,4,5

D) 2,3,4,5

E) 3,4,5,6


 1. Əks olunma qaydasına görə göstəricilərin hansı növü var?

A) mütləq və nisbi

B) giriş və çıxış

C) daxili və xarici

D) daimi və dəyişkən

E) emal edilən və emal edilməyən


 1. İşin təşkilinə görə göstəricilərin növü hansıdır?

A) emal edilən və emal edilməyən

B) giriş və çıxış

C) daxili və xarici

D) daimi və dəyişkən

E) mütləq və nisbi


 1. Obyektin informasiya sisteminə münasibətinə görə göstəricilərin hansı növü var?

A) emal edilən və emal edilməyən

B) daxili və xarici

C) daimi və dəyişkən

D) giriş və çıxış

E) mütləq və nisbi


 1. Əks olunma qaydasına görə göstəricilərin növü hansıdır?

A) emal edilən və emal edilməyən

B) daxili və xarici

C) daimi və dəyişkən

D) mütləq və nisbi

E) giriş və çıxış


 1. İndikasiyaya görə göstəricilərin hansı növü var?

A) emal edilən və emal edilməyən

B) daxili və xarici

C) daimi və dəyişkən

D) hərf, rəqəm, və hərf-rəqəm

E) giriş və çıxış


 1. Göstəricilərin qaydaya salınmış məcmusu necə adlanır?

A) massiv

B) göstərici

C) sistem

D) xəbər


E) kod


 1. Müxtəlif məzmuna malik eyni formalı xəbərlər birləşərək hansı quruluş vahidini əmələ gətirir.

A) sistem

B) xəbər


C) göstərici

D) massiv

E) kod


 1. Tətbiq olunan proqramlaşdırma dillərindən asılı olaraq avtomatlaşdırılmış sistemlərdə informasiyanın müvafiq quruluş vahidləri necə adlanır?

A) fayl, xəbər

B) əməliyyat sistemləri, fayl

C) cədvəl, massiv

D) fayl, cədvəl

E)göstərici, xəbər


 1. İnsan-fərdi EHM ünsiyyətinin dialoq rejimi tətbiq edilən zaman informasiyanın hansı quruluş vahidlərindən istifadə edilir?

A) fayl, xəbər, ekran cədvəli

B) əməliyyat sistemləri, fayl

C) cədvəl, massiv, fayl

D) menyu-sətir, ekran cədvəli

E)göstərici, xəbər, menyu-sətir


 1. İnformasiyaya şərti işarələrin verilməsi necə adlanır?

A) Fakt

B) Xəbər


C) Məlumat

D) Kod


E) Hadisə


 1. Siqnalların şəkil dəyişməsi necə adlanır?

A) Avtomatlaşdırma

B) İnformasiyalaşdırma

C) Şifraçma

D) Kodlaşdırma

E) Dekodlaşdırma


 1. Kodlar üzrə əsl işarələrinin bərpa edilməsi əməliyyatına nə deyilir?

A) Şifraçma

B) İnformasiyalaşdırma

C) Avtomatlaşdırma

D) Dekodlaşdırma

E) Kodlaşdırma


 1. Kodlaşdırma sistemlərini təsnifləşdirmək üçün hansı əlamətlərdən istifadə oluna bilər?

1. işarələrin forması 2. kod uzunluğu 3. İşarələrin sayı 4. kod artıqlığı 5. Qurulma formaları

A) 3,4,5


B) 2,4,5

C) 1,3,4

D) 1,3,5

E) 2,3,4 1. İqtisadi informasiya hansı kodlaşdırma sistemləri əsasında kodlaşdırıla bilər?

1. sıra, seriyalı 2. mövqeysiz, sıra 3. mövqeyli, təkrar 4. qarışıq, mövqeysiz

5. qarışıq, təkrar

A) 3,4,5

B) 2,4,5

C) 1,3,4

D) 1,3,5

E) 2,3,4


 1. Sıra kodlaşdırma sistemi nəyə deyilir?

A) Müxtəlif kodlaşdırma sistemlərinin uzlaşdırılmasına.

B) Kodlaşdırma sistemləri əsasında kodlaşdırıla bilən iqtisadi informasiyaya.

C) Kodlaşdırma sistemlərini təsnifləşdirmək üçün istifadə edilən işarələrə

D) İnformasiya vahidlərinə ardıcıl sürətdə şərti işarələrin verilməsinə

E) Kodlaşdırma prosesinə sistemli yanaşmaya.


 1. Hər hansı bir əlamət üzrə nomenklaturanın müəyyən qaydada ayrı-ayrı qruplara bölünməsini nəzərdə tutan sistem necə adlanır?

A) mövqeysiz kodlaşdırma

B) Sıra kodlaşdırması

C) mövqeyli kodlaşdırma

D) seriyalı kodlaşdırma

E) sistem kodlaşdırması


 1. Hər bir təsnifat səviyyəsi və ya əlaməti bütün səviyyə və əlamətlər hədlərində nömrələnən kodlaşdırma üsulu hansıdır?

A) mövqeysiz kodlaşdırma

B) Sıra kodlaşdırması

C) seriyalı kodlaşdırma

D) mövqeyli kodlaşdırma

E) sistem kodlaşdırması


 1. iqtisadi məsələnin həlli üçün informasiyanın emal və ötürülməsi mərhələlərinin məntiqi ardıcıllığının təşkili üçün istifadə olunan üsul və vasitələrin toplusu necə adlanır?

A) Verilənlər bazasının proqram təminatı

B) Verilənlər bazasının layihələndirilməsi

C) Verilənlərin proqram təminatı

D) Verilənlərin emalının texnoloji prosesi

E) Verilənlər bazsasının linqivistik təminatı


 1. Verilənlərin emalına uyğun texnoloji proseslərin reallaşdırılmasını təmin edən texnoloji əməliyyatlar yığımına nə deyilir?

A) Verilənlər bazası

B) Kodlaşdırma

C) Layihələndirmə

D) Prosedura

E) İnformasiya sistemi


 1. Texnoloji proseslərin mərhələləri bir birindən hansı xarakteristikaları ilə fərqlənirlər?

A) aralıq məntiqi nəticələrinin qiymətləri ilə

B) verilənlər bazasının layihələndirilməsi ilə

C) verilənlər bazasının proqram təminatı ilə

D) verilənlərin emalı, şəkildəyişməsi ilə

E) verilənlərin emalının üsulları ilə


 1. Verilənlərin emalı prosedurları hansı əsasa malik olurlar.

A) yalnız riyazi əsasa

B) texnoloji əsasa

C) yalnız məntiqi əsasa

D) riyazi məntiqi əsasa

E) bütün cavablar doğrudu


 1. Bir və ya bir neçə mülahizənin “VƏ” məntiqi əmri ilə birləşdirilməsi necə adlanır?

A) ekvivalentlik

B) dizyunksiya (məntiqi toplama)

C) inversiya (məntiqi inkar)

D) konyuksiya (məntiqi vurma)

E) implikasiya


 1. Bir və ya bir neçə mülahizənin “VƏ YA” məntiqi əmri ilə birləşdirilməsi necə adlanır?

A) ekvivalentlik

B) konyuksiya (məntiqi vurma)

C) inversiya (məntiqi inkar)

D) dizyunksiya (məntiqi toplama)

E) implikasiya


 1. “DEYİL” (bəzi hallarda əksini bildirən “XEYR”, “YOX” kimi) məntiqi əmri Bul cəbrinin hansı kateqoriyasına aiddir?

A) ekvivalentlik

B) konyuksiya (məntiqi vurma)

C) dizyunksiya (məntiqi toplama)

D) inversiya (məntiqi inkar)

E) implikasiya


 1. Əgər hər iki mülahizə eyni qiymətə malikdirsə, bu məntiqi əməliyyatın nəticəsi hansı məntiqi əməliyyata uyğundur?

A) inversiya (məntiqi inkar)

B) konyuksiya (məntiqi vurma)

C) dizyunksiya (məntiqi toplama)

D) ekvivalentlik

E) implikasiya


 1. Məntiqi inkar əməliyyatını hansı ədatla ifadə etmək olar?

A) Xeyir, yox

B) Və


C) Və ya

D) Deyil

E) Və, və ya


 1. İnformasiyanın işlənməsinin avtomatlaşdırılması ardıcıllığı mərhələlərini göstərin.

A) kodlaşdırma, emal, axtarış, saxlama, toplama

B) qeydiyyat, kodlaşdırma, ötürmə, kompyuterə daxil etmə

C) kompyuterə daxil etmə, saxlama, aktuallaşdırma

D) qeydiyyat, toplanma, ötürülmə, kompüterə daxil etmə

E) aktuallaşdırma, korrektirovka, çıxış, qeydiyyat


 1. Məlumatların material daşıyıcısında qeydə alınması prosesi necə adlanır?

A) verilənlərin emalı

B) verilənlərin toplanması

C) verilənlərin kompyuterə daxil edilməsi

D) verilənlərin qeydiyyatı

E) verilənlərin saxlanması


 1. Məlumatların informasiya mənbəyindən alınması prosesi necə adlanır?

A) verilənlərin emalı

B) verilənlərin qeydiyyatı

C) verilənlərin kompyuterə daxil edilməsi

D) verilənlərin toplanması

E) verilənlərin saxlanması


 1. Verilənlərin ötürülməsi prosesi hansı əməliyyata deyilir?

A) məlumatların kompüterin qəbul edə biləcəyi şəklə salınaraq onun yaddaşına yazılması prosesinə

B) məlumatların material daşıyıcısında qeydə alınması prosesinə

C) Məlumatların informasiya mənbəyindən alınması prosesinə

D) məlumatların mənbədən alıcıya köçürülməsi prosesinə

E) mövcud informasiya vahidinə yeni məlumatların daxil edilməsi ilə onların yenilənməsinin təmini prosesinə


 1. Verilənlərin kompüterə daxil edilməsi zamanı hansı əməliyyat yerinə yetrilir?

A) mövcud informasiya vahidinə yeni məlumatların daxil edilməsi əməliyyatı

B) məlumatların kompüterdən material daşıyıcısına ötürülməsi əməliyyatı

C) məlumatların informasiya mənbəyindən alınması əməliyyatı

D) verilənlərin istifadəçi məsələsinin həllini təmin edən informasiyaya çevrilməsi əməliyyatı

E) məlumatların kompüterin qəbul edə biləcəyi şəklə salınaraq onun yaddaşına yazılması əməliyyatı


 1. Verilənlərin emalı prosesi təmin edilərkən hansı əməliyyat həyata keşrilir?

A) mövcud informasiya vahidinə yeni məlumatların daxil edilməsi əməliyyatı

B) məlumatların kompüterdən material daşıyıcısına ötürülməsi əməliyyatı

C) məlumatların informasiya mənbəyindən alınması əməliyyatı

D) verilənlərin istifadəçi məsələsinin həllini təmin edən informasiyaya çevrilməsi əməliyyatı

E) verilənlərin istifadəçi məsələsinin həllini təmin edən informasiyaya çevrilməsi əməliyyatı


 1. Məlumatların material daşıyıcıya yerləşdirilərək işlək vəziyyətdə saxlanması əməliyyatı hansı prosesə uyğundur?

A) verilənlərin emalı

B) verilənlərin toplanması

C) verilənlərin qeydiyyatı

D) verilənlərin kompyuterə daxil edilməsi

E) verilənlərin saxlanması


 1. Mövcud informasiya vahidinə yeni məlumatların daxil edilməsi ilə onların yenilənməsi əməliyyatı hansı prosesə uyğundur?  Yüklə 0,79 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə