Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-BYüklə 0,79 Mb.
səhifə5/7
tarix25.05.2018
ölçüsü0,79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

A) verilənlərin emalı

B) verilənlərin toplanması

C) verilənlərin qeydiyyatı

D) verilənlərin kompyuterə daxil edilməsi

E) verilənlərin aktuallaşdırılması


 1. Müəyyən informasiya vahidində səhv məlumatların düzəldilməsi və aradan qaldırılması əməliyyatı zamanı hansı proses icra edilir?

A) verilənlərin emalı

B) verilənlərin aktuallaşdırılması

C) verilənlərin çoxaldılması

D) verilənlərin qeydiyyatı

E) verilənlərin korrektirovkası


 1. Verilənlərin kompüterdən çıxışa verilməsinin nəticəsi hansı prosesdir?

A) mövcud informasiya vahidinə yeni məlumatların daxil edilməsi ilə onların yenilənməsinin təmini prosesidir

B) məlumatların material daşıyıcısında qeydə alınması prosesidir

C) Məlumatların informasiya mənbəyindən alınması prosesidir

D) məlumatların kompüterin qəbul edə biləcəyi şəklə salınaraq onun yaddaşına yazılması prosesidir

E) verilənlərin kompüterin yaddaşından onların kompyuterdən təqdimat qurğularına verilməsi prosesidir


 1. Emal prosesinin yerinə yetirilmə keyfiyyətini aşağı salan müxtəlif səbəb və ünsürlərin meydana gəlməsinin qarşısının alnmasaının əsas üsullarindan biri hansıdır?

A) verilənlərin qeydiyyatı

B) verilənlərin korrektirovkası

C) verilənlərin aktuallaşdırılması

D) verilənlərin çoxaldılması

E) verilənlərin emalının avtomatlaşdırılması


 1. İnformasiya emalının keyfiyyətinin yüksəldilməsinin səmərəli üsulları hansılardı?

A) Bütün cavablar doğrudur.

B) informasiyanın korrektirovkasını həyata keçirmək

C) kompyuterin texniki avadanlığını yeniləmək

D) şəbəkə növünü dəyişmək

E) informasiyanın gerçəklik və tamlıq xüsusiyyətini artırmaq


 1. Verilənlərin yoxlanmasının heç bir texniki vasitə olmadan həyata keçrilməsini nəzərdə tutan üsul hansıdır?

A) səhvlərin və təhriflərin aşkarlanmasının proqram üsulu

B) nəzarətin mexanikləşdirilmiş üsulu

C) nəzarətin avtomatlaşdırılmış üsulu

D) proqram modulları vasitəsilə verilənlərin diaqnostikasının aparılması üsulu

E) nəzarətin əl və ya vizual üsulu


 1. İqtisadi informasiyanın işlənməsinin avtomatlaşdırılmasının neçə rejimi var?

A) 6

B) 4


C) 2

D) 5


E) 3


 1. İnformasiyanın istifadəçi tapşırığına uyğun olan ardıcıllıqla emal edilməsi rejimi hansı rejimdir?

A) təkrar rejim

B) multiproqram rejim

C) interaktiv rejim

D) dialoq rejim

E) paket rejim


 1. Paket rejimində yerinə yetirilən tapşırıqların düzgün ardıcıllığını göstərin.

A) tapşırıqların həllinin nəticələrinə nəzarət və çıxışa verilməsi

B) işçi massivlərin yaradılması, işçi massivlərin nizamlanması

C) verilən alqoritmə əsasən verilənlərin emalı

D) çıxış massivlərinin tərtibi

E) Bütün cavablar doğrudur


 1. İnformasiyanın multiproqram emalı hansı prosesdir?

A) istifadəçinin bir neçə tapşırığına uyğun olaraq paralel emal prosesidir.

B) məlumatların informasiya mənbəyindən alınması prosesidir.

C) məlumatların material daşıyıcısında qeydə alınması prosesidir

D) istifadəçinin bir neçə tapşırığına uyğun olaraq ardıcıl emal prosesidir.

E) məlumatların kompüterin qəbul edə biləcəyi şəklə salınaraq onun yaddaşına yazılması prosesidir


 1. Multiproqram rejimində istifadə edilən proqramlar hansı rejimlə işləyir?

A) paket rejim

B) interaktiv rejim

C) dialoq rejim

D) təkrar rejim

E) vaxt bölgülü rejim


 1. Verilənlərin emalının hansı rejimində istifadəçi ilə kompyuter arasında terminalda xüsusi menyu vasitəsilə əlaqə təmin olunur?

A) paket rejim

B) vaxt bölgülü rejim

C) dialoq rejim

D) təkrar rejim

E) interaktiv rejim


 1. Aşağıdakılardan hansılar AİY-də yerinə yetirilən funksiyalara aiddir?

A) verilənlərin toplanması və müəyyən olunmuş dövr üçün onların saxlanması

B) informasiyanın korrektirovkası

C) ilkin sənədlərdən verilənlərin kompüterə daxil edilməsi

D) mətn, cədvəl, qrafik və multimediya informasiyalarının emalı

E) Bütün cavablar doğrudur


 1. Müəssisələrdə AİY hansı prinsiplə qurulur?

A) ilkin hesabat sənədlərindən ardıcıl olaraq

B) istifadəçi ilə kompyuter arasında interaktiv rejim prinsipi ilə

C) istifadəçi ilə kompyuter arasında kompüterin nizamlanması prinsipində

D) istifadəçinin tələbatına uyğun göstəricilər əsasında

E) istifadəçi ilə kompyuter arasında dialoq menyu prinsipində


 1. AİY müəssisəyə aid verilənləri əsasən hansı əlamətlərə görə qruplaşdıra bilər?

A) təkrar emala görə

B) istifadəçinin təlabatına görə

C) ilkin hesabat sənədlərinə əsasən

D) kompyuterin iş rejiminə görə

E) kəmiyyət və kefiyyətə görə


 1. AİY-nin tətbiqi ilə müəssisədə yekun sənədlərin qurulmasının ümumi alqoritm ardıcıllığını göstərin.

1. ilkin hesabat sənədlərindən ardıcıl olaraq verilənlər seçilir. 2. istifadəçinin tələbatına uyğun göstəricilər sıralanır 3. verilmiş düsturlardan istifadə etməklə seçilmiş verilənlərin emalı həyata keçirilir. 4. verilənlərin emalı və nəticələri analiz edilir. 5. verilənlərin qruplaşma növü müəyyənləşdirilir və yekun verilənlər tərtib edilir

A) 1,3,4

B) 1,2,3

C) 2,3,5

D) 3,4,5

E) 1,3,5
 1. AİY-nin işinin təşkili hansı texnologiyanın tətbiqinə əsaslanır?

A) hazırlanmış icmal sənədlərin, analitik qeydlərin və nəticələrin yuxarı səviyyələrə ötürülməsi

B) lazımi hesabatlar və informasiyaya nəzarət üsullarından itifadə etməklə ilkin sənədlər əsasında elektron cədvəllərin qurulması

C) yaradılmış elektron cədvəllərdən istifadə etməklə aralıq mərhələlərdə icmal sənədlərin yaradılması

D) lokal verilənlər bazasının yaradılması;

E) Bütün cavablar doğrudur


 1. AİY-nin təşkilində şəbəkə texnologiyalarının tətbiqi nələrə təminat verir?

A) informasiya emalının dəyəri aşağı düşür

B) informasiya emalı ilə bağlı həll olunan məsələlərin siyahısı genişlənir

C) müasir kompüterlərin tətbiqi ilə iqtisadi informasiyanın emalının daha etibarlı həyata keçirilir

D) informasiya ilə bağlı qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması və inkişafında yeni istiqamətlər yaranır

E) Bütün cavablar doğrudur.


 1. Aşağıdakılardan biri iqtisadi informasiyanın işlənməsinin avtomatlaşdırılmasında tətbiq olunan şəbəkə texnologiyalarının əsas xüsusiyyətidir.

A) kütləvilik

B) Sonsuzluq

C) Kəsilməzlik

D) nəticəvilik

E) dinamiklik


 1. Verilənlərin icazəsiz müdaxilədən mühafizəsi, qəza hallarında iş qabliyyətinin bərpa olunması AİY nin təşkilində istifadə edilən şəbəkə texnologiyalarının hansı xüsusiyyətidir?

A) kütləvilik

B) adaptivlik

C) dinamiklik

D) erqonomiklik

E) özü-özünün təşkili


 1. Müəyyən məqsədə nail olmaq üçün bir-birilə əlaqələndirilmiş müxtəlif elementlərdən ibarət obyekt necə adlanır?

A) lokal şəbəkə

B) Şəbəkə

C) verilənlər bazası

D) avtomatlaşdırılmış iş yeri

E) Sistem


 1. Müəyyən sahədə məsələlərin həllini təmin edən qərarların qəbul edilməsi üçün informasiya proseslərini təmin etmək məqsədilə texniki, proqram, linqvistik, metodloji və təşkilatı vasitələrin kompleksi necə adlanır?

A) lokal şəbəkə

B) Şəbəkə

C) verilənlər bazası

D) avtomatlaşdırılmış iş yeri

E) İnformasiya sistemi


 1. Müasir informasiya sistemlərində informasiyanın emalı üçün əsas texniki vasitə olaraq nədən istifadə edilir?

A) qlobal şəbəkədən

B) verilənlər bazasından

C) şəbəkə texnologiyasından

D) kommunikasiya texnologiyasından

E) fərdi kompyuterdən


 1. İlk informasiya sistemləri nə zaman yaranmışdır?

A) Keçən əsrin 40 cı illərində

B) 1960-1970-ci illərində

C) 1970-1985-ci illərində

D) 1985-cı ildən indiyədək

E) 1950-1960-cı illərində


 1. 2-ci nəsl informasiya sistemləri hansı illərdə yaranıb?

A) Keçən əsrin 40 cı illərində

B) 1950-1960-cı illərində

C) 1970-1985-ci illərində

D) 1985-cı ildən indiyədək

E) 1960-1970-ci illərində


 1. 3-cü nəsl informasiya sistemləri hansı illərdə yaranıb?

A) Keçən əsrin 40 cı illərində

B) 1960-1970-ci illərində

C) 1950-1960-cı illərində

D) 1985-cı ildən indiyədək

E) 1970-1985-ci illərində


 1. 4-cü nəsl informasiya sistemləri hansı illərdə yaranıb?

A) 1991 ci ildən indiyədək

B) 1982 ci ildən indiyədək

C) 1980 ci ildən indiyədək

D) 1990 cı ildən indiyədək

E) 1985 ci ildən indiyədək


 1. İlk informasiya sistemləri əsasən nə üçün istifadə edilirdi?

A) yeni satış bazarı tapmaq üçün

B) maaş cədvəllərinin hazırlanması üçün

C) qərarların qəbulu prosesini sürətləndirmək üçün

D) lazımi informasiyanı vaxtında çatdırmaq üçün

E) hesabat sənədlərinin hazırlanması üçün


 1. İnformasiya sistemindəki proseslərin yerinə yetirilmə ardıcıllığının düzgün siyahısını tapın.

1. xarici və ya daxili mənbələrdən informasiyanın daxil edilməsi, informasiyanın kompüterin xarici yaddaşında saxlanması 2. istifadəçilərin sorğularına uyğun informasiyanın axtarışı 3. informasiyanın kompüterin xarici yaddaşında saxlanması 4. tapılan informasiyanın emal edilməsi və əlverişli formada təsvir edilməsi 5. xarici və ya daxili mənbələrdən informasiyanın daxil edilməsi

A) 2,3,5

B) 3,4,5

C) 2,4,5

D) 1,3,4

E) 1,2,4 1. İnformasiya sisteminin çıxış məhsulu nədir?

A) Qrafik

B) Mətn


C) Cədvəl

D) Rəsm


E) informasiya


 1. İnformasiya sistemini yatarmazdan əvvəl hansı əsas amillər nəzərə alınmalıdır?

A) təşkilatın təhlükəsizlik sistemləri

B) təşkilatın yerləşdiyi məkan, istehsal etdiyi məhsul

C) təşkilatın istehsal etdiyi məhsulun maya dəyəri

D) təşkilatın idarə edilmə üsulları

E) təşkilatın strukturu, funksiyaları, idarə olunmanın məqsədi


 1. İnformasiya sisteminin yaradılmasına ilk olaraq nədən başlanılır?

A) Bütün cavablar doğrudur

B) təşkilatın yerləşdiyi coğrafi məkanın öyrənilməsindən

C) təşkilatda təhlükəsizlik sistemlərinin quraşdırılmasından

D) məhsulun maya dəyərinin artırılması məqsədilə işlərin təşkilindən

E) təşkilatın idarə strukturunun analizindən


 1. Təşkilatların idadəetmə strukturu neçə səviyyədə olur?

A) 6

B) 2


C) 4

D) 5


E) 3


 1. İdarəetmənin struktur səviyyələri yazılmış bəndi göstərin.

A) Bütün cavablar doğrudur

B) dinamik, kütləvi, interaktiv

C) strateji, məhsuldar, kütləvi

D) operativ, kütləvi, interaktiv

E) operativ, funkisonal və strateji


 1. İdarəetmə fəaliyyətinin növü nə ilə təyin edilir?

A) həll olunan məsələlərin ilkin verilənlərii ilə

B) həll olunan məsələlərin son nəticisi ilə

C) həll olunan məsələlərin həlli yolu ilə

D) həll olunan məsələlərin sadəliyi ilə

E) həll olunan məsələlərin mürəkkəbliyi ilə


 1. İdarəetmənin cari informasiyanın dəyişməsinə cəld reaksiya verilməsini təmin edən səviyyəsi necə adlanır?

A) interaktiv

B) funksional

C) strateji

D) dinamik

E) operativ


 1. İnformasiyanın analizini tələb edən məsələlər idarəetmənin hansı səviyyəsində həll olunur?

A) interaktiv

B) operativ

C) strateji

D) dinamik

E) funksional


 1. İdarəetmənin hansı səviyyəsini çox vaxt uzunmüddətli planlaşdırma adlandırırlar?

A) interaktiv

B) operativ

C) funksional

D) dinamik

E) strateji


 1. Verilənlərin yoxlanmasının heç bir texniki vasitə olmadan yoxlanmasını nəzərdə tutuan üsul hansıdır?

A) nəzarətin texniki və ya mexaniki üsulu

B) nəzarətin texnikivə ya vizual üsulu

C) nəzarətin əl və ya mexaniki üsulu

D) nəzarətin əl və ya texniki üsulu

E) nəzarətin əl və ya vizual üsulu


 1. Proqram modulları vasitəsilə verilənlərin diaqnostikasının aparılması üsulu nəzarətin hansı üsuludur?

A) nəzarətin texniki və ya mexaniki üsulu

B) nəzarətin vizual üsulu

C) nəzarətin əl üsulu

D) nəzarətin əl və ya texniki üsulu

E) nəzarətin avtomatlaşdırılmış üsulu


 1. Səhvlərin və təhriflərin proqram üsulu ilə aşkarlanması nəzarətin hansı üsuluna aiddir?

A) nəzarətin texniki və ya mexaniki üsulu

B) nəzarətin vizual üsulu

C) nəzarətin əl üsulu

D) nəzarətin əl və ya texniki üsulu

E) nəzarətin avtomatlaşdırılmış üsulu


 1. Səhvlərin həqiqi qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsini, kompüterin yaddaşında səhv qiymətlərin həqiqi qiymətlərlə əvəz olunmasını nəzərdə tutan nəzarətin hansı üsuludur?

A) nəzarətin texniki və ya mexaniki üsulu

B) nəzarətin vizual üsulu

C) nəzarətin əl üsulu

D) nəzarətin əl və ya texniki üsulu

E) nəzarətin avtomatlaşdırılmış üsulu


 1. Hər hansı nəzarət üsulun seçilməsi şərtləri nədən asilidir?

A) texniki vasitələrin növlərindən

B) səhvlərin və təhriflərin aşkarlanmasından

C) verilənlərin diaqnostikasının aparılmasından

D) Verilənlər bazasınin strukturundan

E) şərait, işin miqyası və emal prosesinin ümumi təşkilindən


 1. İqtisadi informasiyanın işlənməsinin avtomatlaşdırılmasının neçə rejimi var?

A) 6

B) 2


C) 4

D) 5


E) 3


 1. İqtisadi informasiya nədir?

A) heç biri

B) sistemin vəziyyətinin qeyri – müəyyənliyinin aradan qaldırılması və nizama salınması ölçüsü

C) sistemin vəziyyətinin qeyri – müəyyənlik ölçüsü

D) informasiyanın ötürülmə, saxlanma və işlənmə obyekti

E) Xalq təsərrüfatının və onun ayrı – ayrı sahələrinin idaəetmə funksiyasını həyata keçirmək üçün istifadə olunan məlumatların məcmusu


 1. İdarəetmə funksiyasına görə iqtisadi informasiyanın növləri hansılardır?

A) faktiki, plan, formal

B) faktiki və formal

C) formal və plan

D) ilkin və törəmə

E) faktiki və plan


 1. İqtisadi informasiya yaranma mərhələləri və mənbələrinə görə növləri hansılardır?

A) faktiki və plan

B) faktiki və formal

C) formal və plan

D) faktiki, plan, formal

E) ilkin və törəmə


 1. iqtisadi informasiyanın indeksləşmə əlamətinə görə növləri hansılardır?

A) hərf, rəqəm, hərf – rəqəm, qrafik

B) hərf


C) qrafik

D) hərf – rəqəm

E) rəqəm


 1. Iqtisadi informasiyanın quruluşu hansı prinsip əsasında yaradılır.

A) çoxsəviyyəli və birsəviyyəli

B) çoxsəviyyəli

C) birsəviyyəli

D) iyerarxik

E) heçbiri


 1. Rekvizit nədir?

A) iqtisadi informasiya sisteminin ən aşağı səviyyəli və sadə quruluş vahidi

B) iqtisadi informasiyanın növü

C) iqtisadi informasiyanın ölçü vahidi

D) iqtisadi informasiyanın indeksleşməsi

E) iqtisadi informasiyanın səviyyəsi


 1. Rekvizitlər neçə yerə bölünür?

A) əsas və əlamət rekvizitlər

B) əsas, əlamət və törəmə rekvizitlər

C) əsas və törəmə rekvizitlər

D) əlamət və törəmə rekvizitlər

E) törəmə və sadə rekvizitlər


 1. Əlamət rekvizitlər bir qayda olaraq nədən ibarət olur?

A) söz, söz birləşmələrindən, rəqəm kodlarından,

B) işarələrdən

C) söz birləşmələrindən

D) rəqəmlərdən

E) sözlərdən


 1. Əsas rekvizitlər bir qayda olaraq nədən ibarət olur?

A) ədədlərdən

B) söz birləşmələrindən

C) sözlərdən

D) işarələrdən

E) söz, söz birləşmələrindən, rəqəm kodlarından


 1. Prosessorun tərkib hissələrini göstərin.

A) hesab – məntiq qurğusu, idarəedici qurğu

B) ana plata, BİOS, hesab – məntiq qurğusu,

C) CMOS, hesab – məntiq qurğusu və yaddaş qurğusu

D) Hesab – məntiq qurğusu, əsas yaddaş

E) CMOS, hesab – məntiq qurğusu, əsas yaddaş


 1. Personal kompüterlərin kütləvi istehsalına neçənci illərdə start verilib?

A) 80 – ci illərdə

B) 90 – cı illərdə

C) 40 – cı illərdə

D) 50 – ci illərdə

E) 60 – cı illərdə


 1. EHM – in müasir arxitekturasını ilk dəfə kim təklif etmişdir?

A) Con Fon Neyman

B) Corc Bul

C) Ada Lavleys

D) Nobert Vinner

E) Allan Tyutinq


 1. İlk EHM necə adlandırılmışdır?

A) ENİAC

B) İBM


C) BGSM

D) Minsk

E) EDVAC


 1. İlk əməliyyat sistemləri neçənci nəsil EHM – lərdə yaradılmışdır?

A) III

B) I


C) IV

D) II


E) V


 1. Monitorda təsvirin ən kiçik nöqtəsi necə adlanır?

A) piksel

B) bit


C) bayt

D) bit/san

E) xana


 1. Hansı yaddaş qurğusunda informasiya lazer şüasının köməyilə yazılır?

A) CD – RW

B) CD – ROM

C) Floppy drive

D) Flash drive

E) hard disk


 1. Informatika informasiyanın ......... öyrənmir.

A) şifrələnməsini

B) qəbulunu

C) emalını

D) ötürülməsini

E) saxlanmasını


 1. İxtiyari məlumat üzərində hansı əməliyyat aparılmır?

A) bölünməsi

B) toplanması

C) istifadəsi

D) təhlili

E) emalı


 1. Kompüterin vəzifələrinə aid deyil

A) qərar vermək

B) çap etmək

C) daxil etmək

D) yadda saxlamaq

E) ötürmək və qəbul etmək


 1. 748 , 1100102 , 7010, 3816 ədədlərini artan sıra ilə yazın.

A) 1100102 , 3816, 748, 7010

B) 3816, 1100102 , 748, 7010

C) 7010 , 3816, 1100102 , 748

D) 3816, 748, 1100102 , 7010

E) 3816, 7010 , 748, 1100102


 1. 10101001,101112 ədədini 16-lıq say sistemində təsvir edin.

A) A9,B816

B) A7,B816

C) A9,B616

D) A9,F816

E) F9,B816


 1. Birinci nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

A) elektron lampalar

B) tranzistorlar

C) inteqral sxemlər

D) relelər

E)böyük inteqral sxemlər


 1. İkinci nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

A) tranzistorlar

B) elektron lampalar

C) inteqral sxemlər

D) relelər

E) böyük inteqral sxemlər


 1. Üçüncü nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

A) inteqral sxemlər

B) elektron lampalar

C) tranzistorlar

D) relelər

E) böyük inteqral sxemlər


 1. Dördüncü nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

A) böyük inteqral sxemlər

B) elektron lampalar

C) inteqral sxemlər

D) relelər

E) tranzistorlar


 1. Meynfreym .........

A) – ümumi məqsədli universal elektron-hesablama maşınıdır

B) – çox prosessorlu hesablama sistemidır

C) – ölçüləri və hesablama məhsuldarlığı kiçik olan kompüterlərdir

D) – idarə qurğusu olub giriş-çıxış qurğularını mərkəzi prosessorla əlaqələndirir

E) – xarici qurğularla əlaqə yaradır


 1. Əməliyyat sistemi:

A) hesablama prosesini həyata keçirən texniki vasitələlərin idarə olunmasıni təmin edən proqramlar toplusundan ibarətdir

B) istifadəçinin müəyyən sinif məsələlərini həll etmək üçündür

C) kompüterlərin işləmə vəziyyətini yoxlamaq üçündür

D) iki obyekt arasındakı informasiya mübadiləsi vasitələri, üsul və qaydaları toplusudur

E) təfəkkürün forma və qanunları haqqında elmdir


 1. İnterfeys.......

A) obyekt arasındakı informasiya mübadiləsi vasitələri, üsul və qaydaları toplusudur

B) təfəkkürün forma və qanunları haqqında elmdir

C) ölçüləri və hesablama məhsuldarlığı kiçik olan kompüterlərdir

D) istifadəçinin müəyyən sinif məsələlərini həll etmək üçündür

E) ümumi məqsədli universal elektron-hesablama maşınıdır


 1. Aşağıdakı ifadələrin hansı doğrudur?

A) İnformasiya həmişə məlumatdır.

B) Məlumat həmişə informasiyadır.

C) Məlumatla informasiya həmişə sinonimdir.

D) Xəbər elə informasiya deməkdir.

E) İnformasiya məcmusu məlumatdır.


 1. İnsana özü üçün təbii olan səs, video, qrafika, mətnlər, animasiya və s. istifadə edərək ünsiyyət bağlamağa imkan verən aparat və proqram kompleksi nə adlanır?

A) kompüterin mutimedia vasitələri

B) kompüterin aparat vasitələri

C) kompüterin aparat və proqram vasitələri

D) kompüterin proqram vasitələriYüklə 0,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə