Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-BYüklə 0,79 Mb.
səhifə6/7
tarix25.05.2018
ölçüsü0,79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

E) kompüterin texniki vasitələri


  1. İlk hesablayıcı maşının müəllifi kim hesab olunur?

A) Blez Pascal

B) Niklaus Virt

C) Çarlz Bebbic

D) Vilhelm Şikard

E) Q.V.Leybinis


  1. İlk hesablayıcı maşın neçənci ildə yaranmışdır?

A) 1642-ci il

B) 1946-ci il

C) 1623-cu il

D) 1890-cı il

E) 1892-ci il


  1. İlk elektron hesablama maşını neçənci ildə yaranmışdır?

A) 1946-cı il

B) 1892-ci il

C) 1890-cı il

D) 1943-cü il

E) 1945-ci il


  1. Kompüterlər neçə nəslə bölünür?

A) 5

B) 4


C) 2

D) 3


E) 6


  1. Beşinci nəsil kompyterlərdə əsasən hansı elementlərdən istifadə olunması nəzərdə tutulur?

A) Bio+ və ya opto– elementlərdən

B) ÇBİS

C) İnteqral sxemlər və mikroelektronika

D) Bütün elementlərdən

E) BİS
385. Hal-hazırda istifadə olunan kompüterlər hansı nəslə aiddirlər?

A) IV


B) V

C) III, IV

D) II və III

E) IV, V


386. İlk avtomatik hesablama əməliyyatı aparan qurğu kim tərəfindən və nə vaxt yaradılmışdır?

A) Vilhelm Şikard, 1623-cü il

B) Çarlz Bebbic, 1834-cü il

C) Blez Pascal, 1642-ci il

D) Q.V.Leybinis, 1673-cü il

E) Qerman Xollerit, 1890-cı il


387. Kompüterlərin arxitekturası nəyi təyin edir?

A) Kompüterin tərkib hissələrinin hansı qaydalarla qarşılıqlı əlaqələndirilməsini

B) Kompüterin qurğuları və blokları arasındakı əlaqəni

C) Kompüterin qurğularını

D) Kompüterin tərkib hissələrini və onlar arasındakı əlaqələri

E) Kompüterin arxitekturası elə onun strukturu deməkdir.


388. Kompüteri idarə edən əsas qurğu hansıdır?

A) Prosessor (mikroprosessor)

B) İdarə qurğusu

C) Hesab məntiq qurğusu

D) Əməli yaddaş

E) BİOS


389. Prosessorun (mikroprosessorun) tərkibinə hansı qurğular daxildir?

A) İdarə qurğusu, hesab məntiq qurğusu, mikroprosessor yaddaşı, mikroprosessorun interfeys sistemi

B) Əməli yaddaş, daimi yaddaş və keş yaddaş

C) Əməli yaddaş, daimi yaddaş, mikroprosessor yaddaşı

D) İdarə qurğusu, sistem interfeysi, riyazi prosessor

E) İdarə qurğusu, kontrollerlər, adapterlər və əlaqə şinləri (kanalları)

390. Kompüterin əsas yaddaşı hansıdır?

A) Əməli yaddaş və daimi yaddaş

B) Keş yaddaş və əməli yaddaş

C) Vinçestr yaddaşı və Keş yaddaş

D) Daimi yaddaş və keş yaddaşı

E) Əməli yaddaş və vinçestr yaddaşı


391. Kompüterin qurğuları arasında informasiya mübadiləsini nə təmin edir?

A) Sistem interfeysi (şini)

B) Şinlər

C) İdarə qurğusu

D) Prosessor (mikroprosessor)

E) BİOS


392. Kompüterdə hansı yaddaşın informasiya tutumu çoxdur?

A) Bufer yaddaşın

B) Keş yaddaşın

C) Daimi yaddaşın

D) Əməli yaddaşın

E) Vinçestr yaddaşın

393. Müasir kompüterlərin işləmə sürəti nəyin hesabına artırılır?

A) Keş yaddaşın

B) Daimi yaddaşın

C) Əməli yaddaşın

D) Vinçestr yaddaşın

E) BİOS-un


394. Müasir kompüterlərdə prosessor (mikroprosessor) əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı birbaşa hansı yaddaşla əlaqədə olur?

A) Daxili keş-yaddaşla

B) Xarici keş-yaddaşla

C) Əməli yaddaşla

D) Daimi yaddaşla

E) Vinçestrin keş yaddaşı ilə


395. Aşağıdakılardan hansı kompüterin əsas xarakteristikalarına aid deyil?

A) Kompüterə əlavə qurğuların qoşulma imkanı

B) Kompüterin işləmə sürəti

C) Kompüterin iş etibarlığı

D) Prosessorun mərtəbəliliyi (hesablama dəqiqliyi)

E) Yaddaşın həcmi (tutumu)

396. Prosessorun işləmə sürəti dedikdə nə başa düşülür?
A) Bir saniyədə yerinə yetirilən elementar əməliyyatların sayı

B) Vahid zaman müddətində yerinə yetirdiyi əməliyyatların sayı

C) Bir saniyədə kompüterin yerinə yetirə bildiyi (emal etdiyi) böyük həcimli informasiyanın miqdarı

D) Vahid zaman anında kompüterdə emal oluna bilən informasiyanın miqdarını

E) Vahid zaman anında yerinə yetirdiyi sadə əməliyyatların sayını
397. 16-lıq say sistemindəki ədədi 2-lik say sisteminə çevirmək üçün hər bir 16-lıq ədədi neçə 2-lik kodla əvəz etmək lazımdır?

A) 4


B) 8

C) 6


D) 2

E) 16
398. A, B, C, D, E, F hərfləri kompüterdə istifadə olunan hansı say sistemində istifadə olunur?

A) Yalnız onaltılıq say sistemində istifadə olunur

B) İstənilən say sistemində istifadə olunur

C) Say sistemində yalnız rəqəmlərdən istifadə olunur

D) Onluq və onaltılıq say sistemlərində istifadə olunur

E) Müəyyən kodlaşdırmada istifadə oluna bilər
399. Ədəddə istənilən rəqəmin yerini dəyişdikdə onun miqdarca qiyməti dəyişməz xassəsi hansı say sisteminə aiddir?

A) Mövqeysiz say sisteminə

B) Mövqeyli say sisteminə

C) On altılıq say sisteminə

D) Səkkizlik say sisteminə

E) Onluq say sisteminə


400. Ədədin istənilən rəqəminin yerini dəyişdikdə həmin rəqəmin miqdarca qiyməti də dəyişir. Bu xassə hansı say sisteminə xasdır?

A) Mövqeli say sisteminə

B) Səkkizlik say sisteminə

C) On altılıq say sisteminə

D) Mövqesiz say sisteminə

E) Onluq say sisteminə


301. Qrafik informasiyanı çapa çıxartmaq üçün hansı printer daha çox əlverişlidir?

A) Yarpaqşəkilli printerlər

B) Termoqrafiki printerlər

C) Axınlı printerlər

D) İynəli printerlər

E) Lazer printerlər


402. İnternet elektron şəbəkələrindən istifadə etmək üçün əlavə qurğu kimi hansı qurgudan istifadə edilir?

A) Disk sürücüsü

B) Modem

C) Printer

D) Mouse

E) Monitor


403. Skaner qurğusundan hansı məqsədlər üçün istifadə edilir?

A) İnformasiyanı maqnit lentə yazmaq üçün

B) Mətn və qrafiki İnformasiyanın surətini çıxarıb kompüterə daxil etmək üçün

C) Verilənləri arxivləşdirmək üçün

D) Kompakt disklər oxumaq üçün

E) Kompüteri lokal dövrəyə qoşmaq üçün


404. MS EXCEL proqramında yaradılmış faylların adlarının ikinci hissəsi (genişlənmə) necə adlanır?

A) .doc

B) .xls

C) .pas

D) .drv

E) .pic


405. MS EXCEL proqramında işləyərkən File (Fayl) menyusundan PRİNT əmrinin seçilməsi nə deməkdir?

A) Faylların redaktə edilməsi

B) Faylların çap etdirilməsi

C) Yeni bir faylın yaradılması

D) Faylların adlarının dəyişdirilməsi

E) Yaradılmış faylların aktivləşdirilməsi

406. MS EXCEL proqramında işləyərkən File (Fayl) menyusundan OPEN əmrinin seçilməsi nə deməkdir ?

A) Faylların redaktə edilməsi

B) Yaradılmış faylların aktivləşdirilməsi

C) Yeni bir faylın yaradılması

D) Faylların adlarının dəyişdirilməsi

E) Faylların çap etdirilməsi


407. MS EXCEL proqramında işləyərkən bir neçə faylı açıb birində digərinə məlumatları köçürmək mümkündürmü?

A) Mümkün deyil

B) Mümkündür

C) Bəzən mümkündür bəzən yox

D) Bu fayllardan asılıdır

E) Heç bir cavab doğru deyil


408. MS EXCEL proqramında işləyərkən D1,D2,D3,D4,D5 xanalarındakı ədədləri cəmləyib D6 xanasına daxil etmək üçün formula sətrində nə yazmaq lazımdır?

A) =SUM(D1,D5)

B) =SUM(D1:D5)

C) =AVERAGE(D1:D5)

D) =AVERAGE(D1,D5)

E) = RAGE(D1:D5)


409. MS EXCEL poqramında işləyərkən A1 xanasında ədədin əvəzinə A2 xanasındakı ədədi əlavə edib B3 xanasına yazmaq üçün B3 xanasına hansı formulanı daxil etmək lazımdır ?

A) A1+A2

B) =(A1+A2)

C) B3=A+A2

D) B3=(A +A2)

E) Bütün yazılışlar səhvdir


410. MS EXCEL proqramında işləyərkən A1,A2,A3,A4,A10 xanalarındakı ən böyük ədədin A11 xanasına yazılması üçün formula sətrində nə yazmaq lazımdır?

A) =MİN(A1:A4,A10)

B) =MAX(A1:A4,A10)

C) =MİN (A1:A10)

D) =MAX( A1:A10)

E) =MİN(A10)


411. Excel-də vərəqin sətirləri və sütunları necə nömrələnir?

A) sətir və sütunlar 1-dən başlayan ardıcıl nömrələrlə

B) sətirlər ardıcıl olaraq 1-dən 65536-ya qədər, sütunlar isə A-dan İV-yə qədər

C) ixtiyari ardıcıllıqla

D) sətirlər * ardıcıl olaraq 1-dən 65536-ya qədər, sütunlar isə ardıcıl olaraq 1-dən 256-ya qədər

E) sətirlər ardıcıl olaraq 1-dən 256-ya qədər, sqütunlar isə ardıcıl olaraq 1-dən 65536-ya qədər


412. Excel-də hər hansı bir xanaya daxil edilən verilən və yazılan hesabi ifadə həm də harada əks olunur?

A) həmin sütunun başlığında

B) düstur sətrində

C) vəziyyətlər sətri zolağında

D) vərəqlər yarığında

E) heç yerdə


413. Aşağıdakılardan hansılar MS WORD-ün Fayl (File - Файл) menyusunu altmenyusuna aiddir?

1-Yeni (New - Создать) 2-Yerləşdirmək (Paste - Вставит) 3-Nüsxəsini çıxartmaq (Copy - Копировать) 4-Açmaq (Open - Открыть) 5-Yadda saxlamaq (Save - Сохранить) 6-Əvəz etmək (Replase - Заменить) 7-Alətlər (Toolbars – Панели инструментов)

A) 2, 3, 4

B) 1, 4, 5

C) 5, 6, 7

D) 1, 5, 7

E) 2, 5, 6
414. Aşağıdakılardan hansı MS WORD mətn redaktorunun funksiyasına aid deyil (şəkillərlə işləmək üçün)?

A) Şəkilin ölçülərini dəyişdirmək

B) Şəkilin üzərində redaktə əməllərini yerinə yetirmək

C) Şəkili sənədə əlavə etmək

D) Şəkili fona salmaq

E) Şəkili cədvələ salmaq


415. Kompüteri idarə edən proqram toplusu necə adlanır?

A) idarəedici proqram təminatı

B) sistem proqram təminatı

C) tətbiqi proqram təminatı

D) servis proqram təminatı

E) texniki xidmət proqram təminatı


416. Aşağıdakılardan hansı sistem proqram təminatına aid deyil?

A) texniki xidmət proqramları

B) redaktorlar

C) servis proqramları

D) əməliyyat sistemləri

E) proqramlaşdırma sistemləri


417. Aşağıdakılardan hansılar sistem proqram təminatına aiddir?

1-servis proqramları 2-nəşriyyat sistemləri 3-hesablama prosesinin təşkili 4-proqramlaşdırma sistemləri 5-problemyönlü paketlər 6-texniki xidmət proqramları

A) 1, 2, 3

B) 1, 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 6

E) 4, 5, 6
418. Aşağdakı fayllardan hansıları arxiv fayllarıdır ?

A) prot.doc,sum.xls

B) x1.zip.x2.rar

C) y2.pas.y3.doc

D) r1.drv.r2.xls

E) data.dat.command.com


419. Kompüterin düzgün işləməsinə nəzarət edən “texniki xidmət proqramları”na hansı proqramlar daxildir?

A) Antivirus proqramları və servis proqramları

B) Test proqramları və xüsusi nəzarət proqramları

C) Utilitlər və Antivirus proqramları

D) Antivirus proqramlar və örtüklər

E) Utilitlər və örtüklər


420. Kompüterin ayrı-ayrı bloklarını yoxlayan “test-proqramları” hansı proqram qrupuna aiddir?

A) servis proqramlarına

B) texniki xidmət proqramlarına

C) proqramlaşdırma sistemlərinə

D) əməliyyat sisteminə

E) xüsusi nəzarət proqramlarına


421. Aşağıdakılardan hansılar servis proqramlarına aiddir?

A) Test proqramları, Utilitlər, Assembler

B) Utilitlər, Örtüklər, Antivirus proqramları

C) Örtüklər, Xüsusi nəzarət proqramları, Kompilyatorlar

D) Antivirus proqramları, Test proqramlar, Şəbəkə ƏS

E) Əməliyyat sistemləri, Utilitlər, Test sistemləri


422. Aşağıdakılardan hansı servis proqramlarının funksiyasına aid deyil?

A) Verilənlərin mühafizəsi

B) Verilənlərin idarə olunması

C) Arxivləşdirmək – arxivi açmaq

D) Verilənlərin bərpası

E) istifadəçi interfeysinin təkmilləşdirilməsi


423. Virusları neytrallaşdıran və kompüterin diaqnostikasını təmin edən proqram necə adlanır?

A) Texniki nəzarət proqramı

B) Antivirus proqramı

C) Test proqramı

D) Virus proqramı

E) Servis proqramı


424. Aşağıdakılardan hansı utilitlərin funksiyasına aid deyil?

A) arxivləşdirmək – arxivi açmaq

B) kompüterin bloklarını yoxlayan test proqramları

C) kompüteri viruslardan mühafizə etmək

D) disklərə xidmət etmək

E) fayl və kataloqlara xidmət etmək


425. Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramlarına aid deyil?

A) Müfəttişlər

B) Göstəricilər

C) İmmunizatorlar və ya vaksinlər

D) Detektorlar

E) Filtr və ya keşikçi


426. Diskin formatlaşdırılması və arxivləşdirilməsi hansı proqram qrupuna aiddir?

A) Xüsusi nəzarət proqramına

B) Utilitlərə

C) Əməliyyat sisteminə

D) Örtüklərə

E) Texniki xidmət proqramına


427. İnformasiyanın emalının idarə olunmasını, tətbiqi proqramların işə salınmasını, xarici qurğuların idarə olunmasını və istifadəçi ilə kompüter arasındakı dialoq təmin edən proqram vasitələrinin məcmusu necə adlanır?

A) Tətbiqi proqram təminatı

B) Əməliyyat sistemi

C) Servis proqramları

D) İdarəedici proqramlar

E) Proqramlaşdırma sistemi

428. Əməliyyat sistemlərini yerinə yetirdikləri funksiyaya görə neçə qrupa bölmək olar?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) istənilən sayda


429. Kompüter şəbəkəsi nədir?

A) Kompüterin proqram təminatıdır

B) Kompüterin proqram vasitələrindən birgə istifadə etmək məqsədi ilə iki və bir neçə kompüterin bir-birinə birləşdirilməsidir.

C) Kompüterin formatlaşdırılmasıdır

D) Əməliyyat sisteminin yenidən yazilmasıdır.

E) Əməliyyat sisteminin bərpa edilməsi


430. WINDOWS əməliyyat sistemi neçə mərtəbəlidir?

A) 64


B) 32

C) 16


D) 128

E) 256
431. WINDOWS ƏS-in hansı versiyaları şəbəkə əməliyyat sistemi sayılmırlar?

A) WINDOWS NT və WINDOWS XP

B) WINDOWS 95 və WINDOWS 98

C) WINDOWS 2000 və WINDOWS 7

D) WINDOWS Vista və WINDOWS NT

E) Hamısı şəbəkə əməliyyat sistemi sayılır

432. Linux hansı əməliyyat sistemi ailəsinə aiddir?

A) MS DOS

B) UNİX

C) WINDOWS

D) OS/2

E) heç birinə
433. Əməliyyat sistemlərinin hansı növləri yoxdur?

A) biristifadəçili – çoxistifadəçili

B) sadə – mürəkkəb

C) birməsələli – çoxməsələli

D) Lokal – şəbəkə

E) paket emall – real vaxt bölgülü


434. Əməliyyat sisteminin mərtəbəliliyi dedikdə kompüterin hansı qurğusunun mərtəbəliliyi başa düşülür?

A) Əməli yaddaşın

B) Prosessorun

C) Daimi yaddaşın

D) Keş yaddaşın

E) Hesab məntiq qurğusunun


435. Tətbiqi proqram təminatı əsasən nəyin idarəsi altında işləyir?

A) Texniki xidmət proqramlarının

B) Əməliyyat sisteminin

C) İdarə qurğusunun

D) Servis proqramlarının

E) Prosessorun


436. Tətbiqi proqram paketi nədir?

A) Proqmarçının yazdığı proqramlar toplusu

B) Müəyyən olunmuş sinif məsələlərin həlli üçün təyin olunmuş kompleks proqram

C) Ümumiləşdirilmiş proqramlar toplusu

D) Geniş tətbiq tapmış proqramlar məcmusu

E) Hamı tərəfindən qəbul edilən və tətbiq olunan proqram

437. Aşağıdakılardan hansı tətbiqi proqram paketi deyil?

A) Üsulyönlü

B) Proqramlaşdırma sistemi

C) Ümumi təyinatlı

D) Problemyönlü

E) Hesablama prosesinin təşkili


438. Aşağıdakılardan hansı ümumi təyinatlı tətbiqi proqram paketlərinə aid deyil?

A) Elektron cədvəllər

B) Riyazi paketlər

C) Mətn və qrafiki redaktorlar

D) İnteqrallaşdırılmış paketlər

E) Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri


439. Hansı tətbiqi proqram paketləri redaktor adlanır?

A) Riyazi məsələlərin həllinə imkan verən

B) Mətn, sənəd, qrafik verilənlərin və rəsmlərin yaradılmasına və dəyişdirilməsinə imkan verən

C) Hesablama proseslərinin təşkilini təmin edən

D) İnformasiya sistemi yaratmağa imkan verən

E) Qlobal şəbəkədə mətn, qrafik və digər sənədləri axtarıb tapan və yadda saxlamağa imkan verən


440. İnformasiya sisteminin yaradılması və informasiya təminatının maşındaxili təşkili və idarə edilməsi üçün hansı tətbiqi proqram paketindən istifadə olunur?

A) İnteqrallaşdırılmış paketlərdən

B) Verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərindən

C) Nəşriyyat sistemlərindən

D) Riyazi proqramlaşdırma sistemlərindən

E) Problemyönlü paketlərdən

441. Müasir inteqrallaşdırılmış tətbiqi proqram paketlərinə nələr daxil deyil?

A) Elektron cədvəllər

B) Qlobal kompüter şəbəkələri

C) Qrafiki redaktor

D) VBİS və kommnikasiyalı modullar

E) Mətn redaktorlar


442. MathCad, Math Lab, Maple, Mathematica, Simplex hansı tətbiqi proqram paketinə aiddir?

A) İnteqrallaşdırılmış

B) Riyazi

C) Ekspert sistemi

D) Kütləvi xidmət məsələsi

E) Cədvəl redaktoru


443. Aşağıdakılardan hansı mətn redaktoru sayılmır?

A) Chiwriter

B) Lotus 1

C) Leksicon

D) WORD

E) MultiEdit


444. Excel-də işçi vərəq neçə sətir və neçə sütundan ibarətdir?

A) 256 sətir və 65536 sütun

B) 256 sütun və 65536 sətir

C) 128 sətir və 32768 sütun

D) 128 sütun və 32768 sətir

E) 128 sütun və 65536 sətir


445. Excel sənədi nə adlanır?

A) İşçi səhifə

B) İşçi kitab

C) İşçi cədvəl

D) İşçi vərəq

E) İşçi sahə


446. Excel-də vərəqin sətirləri və sütunları necə nömrələnir?

A) sətir və sütunlar 1-dən başlayan ardıcıl nömrələrlə

B) sətirlər ardıcıl olaraq 1-dən 65536-ya qədər, sütunlar isə A-dan İV-yə qədər

C) ixtiyari ardıcıllıqla

D) sətirlər * ardıcıl olaraq 1-dən 65536-ya qədər, sütunlar isə ardıcıl olaraq 1-dən 256-ya qədər

E) sətirlər ardıcıl olaraq 1-dən 256-ya qədər, sqütunlar isə ardıcıl olaraq 1-dən 65536-ya qədər

447. Excel-də hər hansı bir xanaya daxil edilən verilən və yazılan hesabi ifadə həm də harada əks olunur?

A) həmin sütunun başlığında

B) düstur sətrində

C) vəziyyətlər sətri zolağında

D) vərəqlər yarığında

E) heç yerdə


448. Verilənlər bazası ilə işləməyə imkan verən proqram hansıdır?

A) Excel

B) Access

C) Paint

D) Power Point

E) Word


449. Verilənlər bazasında formalar hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) Verilənlərin ötürülməsi

B) Verilənlərin daxil edilməsi

C) Verilənlərin yoxlanması

D) Verilənlərin axtarışı

E) Heç biri

450. mdb genişlənməli fayllar hansı proqrama məxsusdur?

A) WordPad

B) Access

C) Word

D) Power Point

E) Paint


451. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərində məlumatlar hansı formatda saxlanılır?

A) Qrafik formatda

B) Mətn və səs formatında

C) Cədvəl formatında

D) Səs formatında

E) Qrafik və səs formatında


452. Aşağıdakı proqramlardan hansı verilənlər bazasının idarə etmə sistemlərinə aiddir?

A) MS Excel

B) MS Word

C) MS Access

D) MS Power Point

E) Netscape


453. Hansı sahə tipi MS Access proqramına aid deyil?

A) Məntiqi tip

B) Ole tip

C) Düstur tip

D) Ədədi tip

E) Mətn tip


454. MS Access proqramında 256-dan çox simvoldan ibarət olan mətnləri bazada saxlamaq üçün hansı tip sahədən istifadə olunmalıdır?

A) Ədədi tip

B) Ole tip

C) Memo tip

D) Hiper istinadlı tip

E) Mətn tip


455. MS Access proqramında cədvəl yaratmaq üçün hansı obyekti seçmək lazımdır?

A) Queries(запросы)

B) Makros(макросы)

C) Tables(таблицы)

D) Reports(отчеты)

E) Forms(формы)


456. MS Access proqramında yaradılmış cədvəlin strukturuna dəyişiklik etmək üçün hansı recimi seçmək lazımdır?

A) Open(открыть)

B) Properties(свойства)

C) Design View(конструктор))

D) Delete(удалить

E) Create(создать)


457. MS Access proqramında hansı obyekt deyil?

A) Queries(запросы)

B) Tables(таблицы)

C) Message(сообщение)

D) Reports(отчеты)

E) Forms(формы)


460. MS Access proqramında verilənlərin adı hansı sütuna yazılır?

A) Type of the data (тип данных)

B) Description (описание)

C) Name of the data (имя данных)

D) General (общие)

E) Support (подставка)

461. MS Access nə üçün nəzərdə tutulmuş proqramdır?

A) Mətnlərlə işləmək üçün

B) Qrafik işlər görmək üçün

C) Verilənlər bazası ilə işləmək üçün

D) Şəbəkədə işləmək üçün

E) Hesablama əməliyyatı aparmaq üçün

462. MS Access proqramında pul vahidi hansı atributla təyin edilir?

A) Data/Time (дата/время)

B) Ole

C) Money (денежный)

D) Numeric (числовой)

E) Memo


463. MS Access proqramında sayğac tip verilənlər hansı atributla təyin edilir?

A) Text (текстовый)

B) Ole

C) AutoNumber (счетчик)

D) Numeric (числовой)

E) Memo


464. MS Access proqramında məntiqi tip verilənlər hansı atributla təyin edilir?

A) Text (текстовый)

B) Ole

C) Logical (логический)

D) Numeric (числовой)

E) Memo


465. MS Access-də forma nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) Verilənlərin çap edilməsi üçün

B) Verilənlərin seçilməsi üçün

C) Cədvəl və sorğulara verilənlərin daxil edilməsi üçün

D) Obyektlərin emalı üçün

E) Verilənlərin qruplaşdırılması üçün


466. MS Access proqramında verilənlərin seçilməsi üçün olan törəmə obyekt hansıdır?

A) Hesabat

B) Forma

C) Sorğu

D) Makros

E) Modul


467. MS Access proqramında verilənlərin çap edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş obyekt hansıdır?

A) Modul

B) Forma

C) Hesabat

D) Makros

E) Sorğu


468. MS Access-də Konstruktor (Design View) recimi nə üçündür?

A) Cədvəllərin doldurulması üçün

B) Verilənlərə baxmaq üçün

C) Obyektlərin strukturunun yaradılması və dəyişdirilməsi üçün

D) Verilənlərin seçilməsi üçün

E) Obyektlərin bağlanması üçün

469. Access VBİS-nin əsas baza obyekti nədir?

A) Hesabat

B) Forma

C) Cədvəl

D) Modul

E) Makros


470. MS Access-də hesabat nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) Cədvəl və sorğulara verilənlərin daxil edilməsi üçün

B) Verilənlərin seçilməsi üçün

C) Verilənlərin çap edilməsi üçün

D) Obyektlərin emalı üçün

E) Verilənlərin qruplaşdırılması üçün

471. MS Access-də sayğac nə üçün istifadə olunur?

A) Hesabatlar aparmaq üçünYüklə 0,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə