EdremiT İLÇESİ belediye mecliSİYüklə 230,78 Kb.
səhifə2/5
tarix31.10.2017
ölçüsü230,78 Kb.
#23615
1   2   3   4   5

KARAR NO : 324:- Edremit Belediye Başkanlığının 18/04/2014 tarih, 65797830-8/223 sayılı yazısı Mecliste açık okundu. Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Zeytinli Mahallesi, 22-N-III pafta, 394 ada, 7 parselde kayıtlı 5.428,66m²’ lik zeytinlik vasfındaki taşınmazın Belediyemize gelir getirmesi amacıyla, 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi hükmü ile 5 yıllığına ,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilebilmesi için, Riyaset ve Encümene yetki verilmesi yönünde yapılan oylamada;meclis Üyelerinden Nihat SÖNMEZ, Murat TUNA, Yusuf ŞAHİN, Ahmet ERGİT, İsmail DOĞDU, Ahmet Hakan EROĞLU ve Hüseyin ZANBAK’ ın Red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO : 325:- Edremit Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/04/2014 tarih, 55757419-763 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanarak Zabıta hizmetlerinde görev yapan personelin, görevlerinin niteliği gereği Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) Türkiye İstatistik Kurumu (T.U.İ.K.) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNSK) veri tabanına göre 31/12/2013 tarihi itibari ile 2013 yılı için Balıkesir İli, İlçemiz Edremit’ in 129.104 sayısı ile nitelik kazanan nüfus oranı bazında, 2014 mali yılı Bütçe Kanununun K cetvelinde belirtilen, aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak 276,00.- TL (ikiyüzyetmişaltıtürklirası) ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 326:- Edremit Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih, 55757419-771 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. 22/02/2007 tarih,26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik gereği Belediyemize ait Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar uyarınca hazırlanan kadro kütük cetvelleri 06/03/2007 tarih, 65 Sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir.22/02/2007 tarih, 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 5.maddesi ve aynı yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 deki Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri 10/04/ 2014 tarih 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak değişiklik yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan 10/04/2014 Tarih,28968 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik gereği Belediyemize ait Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmelik esaslarına göre hazırlanan “Kadro Kütük Cetvellerinin” hazırlandığı şekli ile aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 327:- Edremit Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/04/2014 tarih, 55757419-776 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis Havaleli yazısı açık okundu. 22/02/2007 tarih, 26442 sayılı Resmi Gazetede ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ekinde yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar uyarınca 06/03/2007 Tarih, 65 sayılı meclis kararı ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihdası onaylanmıştır.6360 Sayılı yasa kapsamında ilçemiz Edremit’in nüfusunun artışı nedeni ile Edremit Belediyesi için yeni Müdürlükler kurulmasına ihtiyaç doğmuştur. Bu gerekçeler ışığında Belediyemiz “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün” 2014 yılı bütçesinin devam etmesi sebebiyle 31/12/2014 tarihine kadar işlemlerini sürdürmesi, 2014 yıl sonu itibari ile Belediyemiz “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün” İPTAL edilerek , 01/01/2015 tarihinden itibaren, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün”iş ve işlemlerinin Belediyemiz “ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü “bünyesinde birleştirilerek yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 328:- Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetleme Şefliğinin, 02/05/2014 tarih, 23267003.2014/476 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Me0clis havaleli yazısı açık okundu. 06/12/2012 tarih, 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesinin 3. fıkrası ile Tüzel Kişiliği sona eren 5 belde ve 20 köy Edremit ilçesine bağlanmıştır.Turizm sektörünün yoğun olarak yaşandığı bölgelerde daha önceden belirlenen “İçkili Yer Bölgeleri” dışında da bu alanların genişletilmesi yönünde talepler devam etmektedir. Edremit İlçesi ve mücavir alanı içerisinde belirlenmiş olan “İçkili Yer Bölgesi” krokisinin yeniden belirlenmesi yönünde gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması için dosyanın,Belediyemiz İmar Komisyonu ve Çevre Komisyonuna havalesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 329:- Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğünün, 02/05/2014 tarih, 43558583.2014/748 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazısı açık okundu.06/12/2012 tarih, 28489 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesinin 3. fıkrası ile tüzel kişiliği sona eren 5 belde ve 20 köy Edremit ilçesine bağlanmıştır.Turizm sektörünün yoğun olarak yaşandığı İlçemize bağlı Altınoluk, Güre, Akçay, Zeytinli (Altınkum) Mahallelerinde sezonluk olarak izin verilecek yerlere kurulan sergilerden alınacak işgal ücretlerinin belirlenmesi şeklindeki gündem maddesi müzakereye açıldı.Meclis Başkanı Kamil SAKA “-İlçemize bağlı Altınoluk, Güre, Akçay, Zeytinli (Altınkum) Mahallelerinde Sezonluk sergi yerleri için 2013 yılında Belediyeleri(Akçay, Güre, Altınoluk, Zeytinli) tarafından belirlenen ücretlere zam yapılmadan aynı ücretler üzerinden çalışma yapılmak üzere, konunun Kira Tespit Komisyonuna havalesi ile süre konusunda zaman kaybına uğramama açısından Kira Tespit Komisyonunca hazırlanacak Raporun incelenip onaylanması hususunda Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi” şeklindeki önergesini oylamaya sundu.Yapılan oylamada önergenin oybirliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO : 330:- Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Trafik Zabıta Şefliği’ nin 02/05/2014 tarih, 94569295/250 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazıları Mecliste açık okundu.“ S.S. Yeşil Edremit Minübüs ve Otobüs Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 21 yıldan beri Edremit, Akçay, Güre Adrina Otelin önüne kadar hizmet etmekteyiz. Ancak yerleşim yeri münasebetiyle Akçay Yenimahalle, Güre Melek Hanım Mahallesinde oturan yerleşik insan sayısı az olması nedeniyle iş yapamamaktayız. Hattımızın Güre yol çatı kavşağından uzatılarak son durağımızın Güre Köyü olmasını ve aynı zamanda köydeki ulaşım ihtiyacını da 5. dakikada bir çalışarak 21 aracımızla ulaşım sorununu çözmeyi talep ediyoruz.”Şeklindeki S.S. Yeşil Edremit Minübüs ve Otobüs Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Mehmet Ali ÇİFTÇİ’ ye ait 30/04/2014 tarihli talep dilekçesi ile ilgili Meclis Başkanı Kamil SAKA açıklama yaptı.”- 6360 sayılı Kanunun 8. Maddesinde, “ 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası -Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar…….” Şeklinde değişmiştir. Bu madde hükmü kapsamında ulaşımla ilgili söz konusu gündem maddesini, Edremit Belediye Meclisi olarak görüşüp karar verme yetkimiz yoktur. Bu nedenle talebin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) iletilmesi mevzuat açısından doğru olacaktır.” Şeklindeki sözlü önergesinin yapılan oylamasında; önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO : 331:- İlçemiz Vatandaşlarından, İsmail TEKİN, Kazım EYBEK, İsmail TURAN, Ali Rıza İLTİR, Hasan DİNÇ, Habil DİNÇ, Fatih İLTİR, Gökhan TURAN, Tuncay GÜNEYLİ, Veysel TURAN, Ergün KAYA, Şakir İLERİ, Mehmet OVA, Emre KAYA ve Sedat BİLİR’ e ait 03/02/2014 tarih ve Başkanlık Makamının 25/03/2014 tarihli Meclis havaleli dilekçesi açık okundu. “ Edremit-Çıkrıkçı Köyü arasında yaşadığımız ulaşım sıkıntısını çözmek amacıyla dolmuş taksi işletmeciliği kurulması için müsaadelerinizi arz ederiz” şeklindeki 15 kişi imzalı talep dilekçesi ile ilgili Meclis Başkanı Kamil SAKA açıklama yaptı.”- 6360 sayılı Kanunun 8. Maddesinde, “ 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası -Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar…….” Şeklinde değişmiştir. Bu madde hükmü kapsamında ulaşımla ilgili söz konusu gündem maddesini, Edremit Belediye Meclisi olarak görüşüp karar verme yetkimiz yoktur. Bu nedenle talebin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) iletilmesi mevzuat açısından doğru olacaktır.” Şeklindeki sözlü önergesinin yapılan oylamasında; önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO :332:- Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Trafik Zabıta Şefliğinin 25/03/2014 tarih, 94569295/202 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazısı açık okundu. Belediye Meclisinin 07/03/2014 tarih, 234 sayılı kararı ile Trafik İhtisas Komisyonuna havalesi yapılan Levent YILDIRIM’ a ait (S) plaka talebine esas hazırlanan 11/03/2014 tarihli Komisyon Raporuyla ilgili Meclis Başkanı Kamil SAKA açıklama yaptı.”- 6360 sayılı Kanunun 8. Maddesinde, “ 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası -Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar…….” Şeklinde değişmiştir. Bu madde hükmü kapsamında ulaşımla ilgili söz konusu gündem maddesini, Edremit Belediye Meclisi olarak görüşüp karar verme yetkimiz yoktur. Bu nedenle talebin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) iletilmesi mevzuat açısından doğru olacaktır.” Şeklindeki sözlü önergesinin yapılan oylamasında; önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO :333:- Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Trafik Zabıta Şefliğinin 25/03/2014 tarih, 94569295/203 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazısı açık okundu. Belediye Meclisinin 07/03/2014 tarih, 235 sayılı kararı ile Trafik İhtisas Komisyonuna havalesi yapılan Erol DÜZGÜN’ e ait (S) plaka talebine esas hazırlanan 11/03/2014 tarihli Komisyon Raporuyla ilgili Meclis Başkanı Kamil SAKA açıklama yaptı.”- 6360 sayılı Kanunun 8. Maddesinde, “ 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası -Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar…….” Şeklinde değişmiştir. Bu madde hükmü kapsamında ulaşımla ilgili söz konusu gündem maddesini, Edremit Belediye Meclisi olarak görüşüp karar verme yetkimiz yoktur. Bu nedenle talebin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) iletilmesi mevzuat açısından doğru olacaktır.” Şeklindeki sözlü önergesinin yapılan oylamasında; önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO :334:- Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Trafik Zabıta Şefliğinin 25/03/2014 tarih, 94569295/204 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazısı açık okundu. Belediye Meclisinin 07/03/2014 tarih, 236 sayılı kararı ile Trafik İhtisas Komisyonuna havalesi yapılan Hüseyin BABACAN’ a ait (S) plaka talebine esas hazırlanan 11/03/2014 tarihli Komisyon Raporuyla ilgili Meclis Başkanı Kamil SAKA açıklama yaptı.”- 6360 sayılı Kanunun 8. Maddesinde, “ 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası -Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar…….” Şeklinde değişmiştir. Bu madde hükmü kapsamında ulaşımla ilgili söz konusu gündem maddesini, Edremit Belediye Meclisi olarak görüşüp karar verme yetkimiz yoktur. Bu nedenle talebin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) iletilmesi mevzuat açısından doğru olacaktır.” Şeklindeki sözlü önergesinin yapılan oylamasında; önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO :335:- Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Trafik Zabıta Şefliğinin 25/03/2014 tarih, 94569295/205 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazısı açık okundu. Belediye Meclisinin 07/03/2014 tarih, 237 sayılı kararı ile Trafik İhtisas Komisyonuna havalesi yapılan Zehra YAMAN’ a ait (S) plaka talebine esas hazırlanan 11/03/2014 tarihli Komisyon Raporuyla ilgili,Meclis Başkanı Kamil SAKA açıklama yaptı.”- 6360 sayılı Kanunun 8. Maddesinde, “ 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası -Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar…….” Şeklinde değişmiştir. Bu madde hükmü kapsamında ulaşımla ilgili söz konusu gündem maddesini, Edremit Belediye Meclisi olarak görüşüp karar verme yetkimiz yoktur. Bu nedenle talebin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) iletilmesi mevzuat açısından doğru olacaktır.” Şeklindeki sözlü önergesinin yapılan oylamasında; önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO :336:- Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Trafik Zabıta Şefliğinin 25/03/2014 tarih, 94569295/206 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazısı açık okundu. Belediye Meclisinin 07/03/2014 tarih, 238 sayılı kararı ile Trafik İhtisas Komisyonuna havalesi yapılan Mehmet Ertuğrul KULA ve Mustafa KULA’ nın ticari taksi plakası talebine esas hazırlanan 11/03/2014 tarihli Komisyon Raporuyla ilgilin, Meclis Başkanı Kamil SAKA açıklama yaptı.”- 6360 sayılı Kanunun 8. Maddesinde, “ 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası -Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar…….” Şeklinde değişmiştir. Bu madde hükmü kapsamında ulaşımla ilgili söz konusu gündem maddesini, Edremit Belediye Meclisi olarak görüşüp karar verme yetkimiz yoktur. Bu nedenle talebin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) iletilmesi mevzuat açısından doğru olacaktır.” Şeklindeki sözlü önergesinin yapılan oylamasında; önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO :337:- Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Trafik Zabıta Şefliğinin 25/03/2014 tarih, 94569295/207 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazısı açık okundu. Belediye Meclisinin 07/03/2014 tarih, 239 sayılı kararı ile Trafik İhtisas Komisyonuna havalesi yapılan S.S. Körfez Havaalanı Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Mehmet Ertuğrul KULA ve Mustafa KULA için plaka çıkarma taleplerine esas hazırlanan 11/03/2014 tarihli Komisyon Raporuyla ilgili, Meclis Başkanı Kamil SAKA açıklama yaptı.”- 6360 sayılı Kanunun 8. Maddesinde, “ 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası -Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar…….” Şeklinde değişmiştir. Bu madde hükmü kapsamında ulaşımla ilgili söz konusu gündem maddesini, Edremit Belediye Meclisi olarak görüşüp karar verme yetkimiz yoktur. Bu nedenle talebin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) iletilmesi mevzuat açısından doğru olacaktır.” Şeklindeki sözlü önergesinin yapılan oylamasında; önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO :338:- Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Trafik Zabıta Şefliğinin 25/03/2014 tarih, 94569295/208 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazısı açık okundu. S.S. Ed-Ser. Körfez Min. Otobüs Servis Hizmetleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin “kullanmakta oldukları güzergahlarının vatandaştan gelen istekler üzerine değiştirilmesi”yönündeki talepleri Belediye Meclisinin 07/03/2014 tarih, 240 sayılı kararı ile Trafik İhtisas Komisyonuna havale edilmiş,konu ile ilgili hazırlanan 11/03/2014 tarihli Komisyon Raporu ve bu konuda Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Trafik Zabıta Şefliğinin 25/03/2014 tarih, 94569295/252 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazısı, Mayıs Meclis gündeminin 25. Maddesi ile görüşülmek üzere ek gündem maddesi olarak gündeme ithal edilerek 25.gündeme ilave edilmiştir.Bu konuda Hukuk İşleri Müdürlüğünün 02/05/2014 tarih, 373 sayılı görüşüyle ilgili Meclis Başkanı Kamil SAKA açıklama yaptı.”- 6360 sayılı Kanunun 8. Maddesinde, “ 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası -Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar…….” Şeklinde değişmiştir. Bu madde hükmü kapsamında ulaşımla ilgili söz konusu gündem maddesini, Edremit Belediye Meclisi olarak görüşüp karar verme yetkimiz yoktur. Bu nedenle talebin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) iletilmesi mevzuat açısından doğru olacaktır.” Şeklindeki sözlü önergesinin yapılan oylamasında; önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO :339:- Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Trafik Zabıta Şefliğinin 25/03/2014 tarih, 94569295/209 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazısı açık okundu. S.S. Ed-Ser. Körfez Min. Otobüs Servis Hizmetleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin mevcut borçlarındaki faizin silinmesi şeklindeki talepleri 07/03/2014 tarih, 245 sayılı meclis kararı ile Trafik İhtisas Komisyonuna havale edilmiş olup,bu konuda hazırlanan 11/03/2014 ve 24/03/2014 tarihli Komisyon Raporlarıyla ilgili Meclis Başkanı Kamil SAKA açıklama yaptı.”- 6360 sayılı Kanunun 8. Maddesinde, “ 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası -Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar…….” Şeklinde değişmiştir. Bu madde hükmü kapsamında ulaşımla ilgili söz konusu gündem maddesini, Edremit Belediye Meclisi olarak görüşüp karar verme yetkimiz yoktur. Bu nedenle talebin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) iletilmesi mevzuat açısından doğru olacaktır.” Şeklindeki sözlü önergesinin yapılan oylamasında; önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

KARAR NO :340:- Edremit Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Trafik Zabıta Şefliğinin 25/03/2014 tarih, 94569295/207 sayı ve Başkanlık Makamının aynı tarihli Meclis havaleli yazısı açık okundu. S.S. Altınoluk Birlik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, S.S. Edremit Sarıkız Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, S.S. Küçükkuyu Kooperatifinin kullandığı güzergah ile ilgili şikayet dilekçesi Belediye Meclisinin 07/03/2014 tarih, 289 sayılı kararı ile Trafik İhtisas Komisyonuna havale edilmiş olup,bu konuda hazırlanan 11/03/2014 tarihli Komisyon Raporuyla ilgili,Meclis Başkanı Kamil SAKA açıklama yaptı.”- 6360 sayılı Kanunun 8. Maddesinde, “ 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası -Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar…….” Şeklinde değişmiştir. Bu madde hükmü kapsamında ulaşımla ilgili söz konusu gündem maddesini, Edremit Belediye Meclisi olarak görüşüp karar verme yetkimiz yoktur. Bu nedenle talebin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) iletilmesi mevzuat açısından doğru olacaktır.” Şeklindeki sözlü önergesinin yapılan oylamasında; önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

Kataloq: wp-content -> uploads -> meclis karar -> 2014%20Meclis%20Özetleri
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin
2014%20Meclis%20Özetleri -> EdremiT İLÇESİ belediye mecliSİ
meclis karar -> EdremiT İLÇESİ belediye mecliSİ

Yüklə 230,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə