Eğitim Öğretim Yılı Bartın İli Dönem Ortaöğretim Zümre Toplantı TutanaklarıYüklə 381,7 Kb.
səhifə8/12
tarix23.10.2017
ölçüsü381,7 Kb.
#12026
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Görsel Sanatlar


2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI GÖRSEL SANATLAR İL ZÜMRE BAŞKANLAR KURULU TUTANAĞIDIR

1-)Yapılan yoklamada, toplantıya Özer BAŞPINAR ve Ruşen Ünlü KARATAR ve Yasemin OKUR katılmışlardır.

2)2014-2015 öğretim yılı sene başı zümresinde alınan kararlara uyulduğu görülmüş, özellikle kasım ayında yapılan güzel sanatlar lisesi sınavına yeterli katılım sağlanmasında görsel sanatlar zümre öğretmenlerinin işbirliğinin çok fayda sağladığı görülmüştür. Çalışılan okullarda yetenekli öğrencileri Güzel sanatlar Fakültelerine yönlendirilmesi için gerekli işbirliğine gidilmesi kararlaştırılmıştır.

3)1.Dönem Bartın GSL lisesine öğrenci alımında başarı sağlandığı, resim öğretmeni Ruşen Ünlü KARATAR açtığı sergi ile öğrencilerin resim sanatına ilgi uyandırmasını sağlayarak,1.dönem alınan zümre kararlarının uygulandığı görülmüştür.

4)Her öğretim yılında karşılaşılan ders saatlerinin az oluşu ve atölyelerin fiziki imkanlarının yetersizliği 2. Dönemde de devam ettiği görülmüş, 1. Dönem yapılan il zümresinde Güzel Sanatlar Lisesinde 9. Ve 10. Sınıflarda öğrenci alınamaması karşılaşılan en önemli güçlükler olarak belirtilirken , 25 KASIM da yapılan yetenek sınavına öğrenci alınarak 9. Sınıflardaki bu açıklık giderilmiştir

GSL 9.sınıfındaki Desen dersinin 2 saat olması yetersiz bulunmuştur.5) Eğitim araç ve gereçleri okulun ve bulunduğu bölgenin özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Seramik ,heykel gibi faaliyetlerin yapımı için ortak işlikler düzenlene bilinir.

Eğitim okullarının birbirlerine çok uzak olmasından dolayı var olan işlik ve eğitim olanaklarının belli bir planda yürütülmesi mümkün gözükmemektedir.

Eğitim araç ve gereçleri okulun ve bulunduğu bölgenin özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.

6)Güzel Sanatlar Lisesi yıllık planları kendi bünyesinde ortaöğretim programına bağlı olarak hazırlanmaktadır. Diğer Liselerde görev yapan öğretmenlerde ortak plan hazırlamaktadırlar. Özellikle okulların yıl sonu yaptığı gezilerde öğrencilerin Güzel Sanatlar lisesini gezmeleri amaçlanmış, bu sayede de okulun başarı düzeyi artacağı ve ilgili öğrencileri de kazanmak amaçlanmıştır.

7) 2014-2015 öğretim yılı 1. Döneminde yapılan değerlendirmede zümrede alınan kararların uygun olduğu görülmüş, il zümresinde alınan kararlara(Ölçme ve değerlendirmede alınan ortak karara göre 3 (üç) uygulama ve 2 (iki) performans notu verilmesi kararı alındı. Sanat Tarihi dersinin ölçme ve değerlendirmesinde de 2(iki) yazılı notu ve 2 (iki) performans notu yapılması kararı alındı. Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Özer BAŞPINAR okul zümresinde ölçme ve değerlendirmeyi ayrıca belirtecektir.)uyulması kararlaştırılmıştır
8)1.dönem Öğretmenler arasında oluşturulan mail adresi ile ilimizdeki sanatsal faaliyetler, hakkında bilgilendirme sağlanmış,2.dönemde de whatsapp ve facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde sanat grubu oluşturularak bilgi paylaşımının sağlanması kararlaştırılmıştır.

9)1. dönemde söylendiği üzere Öğretmenler arasındaki bilgi paylaşımıyla beraber, etkinlik paylaşımı ve ortak sergi düzenlemelerinde büyük katkıları olacağı yine belirtilmiştir.

10)Öğrenme güçlüğü çeken kaynaştırma öğrencilerine ayrı olarak hazırlanan BEP planına 2.dönemde devam edileceği kararlaştırıldı.

11)Güzel Sanatlara öğrenci alımında birçok lisesinin Anadolu Lisesi olması ve öğrencilerin bu okulları tercih etmesinden dolayı Türkiye’ nin çoğu illerinde olduğu gibi Güzel Sanatlar Liseleri çok büyük bir tahribat aldığı 1. Dönem zümre kararlarında belirtilmişti, Güzel Sanatları tekrar canlandırmak için zümre başkanı Özer BAŞPINAR bu seneyi planlı bir şekilde tanıtıma ayıracaklarını belirtti. Gsl liselerindeki öğrencilerin üniversiteye yerleşmelerinde belirli bir düşüş gözlenmiş en büyük nedenlerinin de öğrenci azlığı olduğu vurgulanmıştır.

İyi bir işbirliği ve tanıtım yapılarak Güzel Sanatlar Lisesine öğrenci kazandırılarak okulun eğitim-öğretime devam etmesi temennisi ile toplantıya son verilmiştir.


Yasemin OKUR Özer BAŞPINAR

Bartın Teknik ve EML Güzel Sanatlar Lisesi

Ruşen Ünlü KARATAR

FSM Anadolu Lisesi

İngilizce


2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ORTAÖĞRETİM KURUMLARI İNGİLİZCE ZÜMRE BAŞKANLAR KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı Tarihi: 17.02.2015

Toplantı Saati: 14.30

GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve Yoklama

2.2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı sene başı zümre kararlarının gözden geçirilmesi ve uygulamaya yönelik kararlar alınması

3. Eğitim ve Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesi

4. Yıllık, ünite ve günlük planlar ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında bölgede birlik ve koordinasyonun sağlanması

5. Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması

6. Dyned dil sisteminin uygulanması

7. Dilek ve temenniler

8. Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Toplantıda ekli listede ismi bulunan tüm öğretmenlerin hazır bulunduğu görüldü ve diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2.Sene başında yapılan zümre toplantılarında alınan kararlar Ercan EZİN tarafından okundu ve alınan kararlara uyulduğu görüldü. Bu dönemde de zümre toplantılarında alınan kararların oldukça önemli ve tüm zümre öğretmenlerince bağlayıcı olduğu, eğitim öğretimin ortak bir anlayış içerisinde devam edebilmesi için zümre içerisindeki iletişimin ve uyumun ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Alınan kararlara uyulmasının il içerisinde İngilizce dersiyle ilgili yapılacak faaliyetlerin en işlevsel şekilde gerçekleşebilmesi için önemli olduğu söylendi.

KARAR: 28758 Sayılı resmi gazetede yayınlanan Orta öğretim kurumları Yönetmeliği maddelerine emredildiği gibi aynen uyulmasına ve karşılaşılan tereddütlü durumlarda il zümresinin devamlı işbirliği içinde olarak, yönetmeliğin uygulamasında uygulama birliğine gidilmesine karar verildi.

3. Söz alan İngilizce Öğretmeni Aytül ÖZTÜRK yeni ortaöğretim İngilizce programının iyi olduğunu, öğrencilerin konuşma, yazma, okuma, dinleme gibi dört temel beceriyi edinebilmeleri için çok faydalı olduğunu söyledi. Ayrıca İngilizce dersinin geçer not alınıp geçilecek bir ders olmaktan çıkarıp öğrencilerin yapabildikleri ölçüde ilerlemesini sağlayan, eksikleri olan ya da bir önceki seviyeyi yapamayan öğrencilere 2. bir şans sunmasının öğrencilerin dersle ilgili algısını da değiştirdiğini belirtti. Buna rağmen dağıtılan ders kitaplarının hazırlanan yıllık planlardaki seviyeyle uyuşmaması ortak konu bulmakta zorlanılması, internetten sürekli etkinlik arayışının ancak verimli kaynak bulunamayışı gibi birkaç teknik sorunların çıktığı ancak bunun da programın geleceği düşünülerek şimdilik gözardı edilebilecek bir durum olduğu belirtildi.Bununla birlikte çeşitli çalışma kâğıtlarıhazırlanarak, bunların zümre başkanı tarafından diğer İngilizce öğretmenlerine elektronik posta yoluyla ulaştırılabileceği önerisi ortaya konulmuştur.

4. İngilizce öğretmeni Efe CAN her türlü planın hazırlanmasında il genelindeki İngilizce öğretmenlerinin mail yahut diğer sosyal medya kanallarından yararlanarak iletişim halinde olabileceğini ve bu şekilde hazırlanacak planlarda il genelinde fikir birliğinin oluşturulabileceğini dile getirdi. Diğer İngilizce öğretmenleri de sene başında yapılacak planların tüm zümreyle paylaşıldığında planlarda birlik olunacağı görüşü üzerinde durdular.

5. Ölçme ve değerlendirme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin Eylül 2014 yapılan değişikliğe göre aşağıdaki maddeleri dikkate alınarak belirlenmiştir.MADDE 23 - Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendi eklenmiştir.

"a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır."

"b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz."

"f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır."

"h) Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır."

Buna göre, ilk dönemde uygulanan ortak sınav uygulaması bu dönem de devam edecektir. Yazılı tarihleri zümre başkanlarının hazırlayacağı Ortak Sınav Takvimine göre yapılacaktır. Sınav takvimi öğrencilere en geç on gün öncesinden duyurulacaktır. Sınavlar 4 temel beceriyi ölçecek şekilde yapılacaktır buna göre 2 yazılı dilbilgisi, okuma ve yazma becerilerini ölçerken 1 uygulama sınavı da dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde hazırlanacaktır.

6. Dyned dil sisteminin bu eğitim öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında da uygulanacağından il genelindeki İngilizce öğretmenlerinin konuyla alakalı milli eğitimden bir görevli tarafından bilgilendirilmesinin çok faydalı olacağı görüşü dile getirildi. İlimiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli İngilizce öğretmeni Çağatay ÖZTÜRK dyned ile ilgili diğer İngilizce öğretmenlerine yardımda bulunabileceğini belirtti.

7.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı ve toplantıya, II. dönemin hayırlı olması dilekleri ile son verildi.
Yüklə 381,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə