Ek-2 TÜrk diLİ ve edebiyati böLÜMÜ ders iÇERİkleriYüklə 174,64 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü174,64 Kb.

EK-2

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), A (AKTS)
BİRİNCİ YIL I. YARIYIL
TDE 101 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I TUA: 3 0 4

“Türkiye Türkçesi I” dersinde dilin tanımı, mahiyeti, dil-kültür ilişkisi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin ve Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi ele alınacaktır. Türk dilinin Türkiye Türkçesi dönemi ses bilgisi açısından incelenecek; seslerin nitelikleri, seslerin sınıflandırılması, seslerle ilgili kurallar, büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu konuları ele alınacaktır. Ayrıca Türkiye Türkçesindeki ses olayları ve bunların nedenleri açıklanmaya çalışılacaktır.Ders Kitabı:

Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin, İstanbul 1981.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Gramer Terimleri Sözlüğü, Zeynep Korkmaz, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1992.

2. Türkçe El Kitabı, Nurettin Demir – Emine Yılmaz, İstanbul 2004.

3. Türkçenin Grameri, Tahsin Banguoğlu, Baha Matbaası, İstanbul 1974.

4. Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Zeynep Korkmaz, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2003.
TDE 103 TÜRK DİLİ TARİHİ I TUA: 2 0 3

“Türk Dili Tarihi I” dersinde Türk dilinin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği evreler ele alınacak, bu dönemler kısaca tanıtılacaktır. Ayrıca Türk dilinin bugünkü durumu değerlendirilecek ve Türk dilinin bugünkü yayılma alanları ele alınacaktır. Türk dili tahininin belli başlı eserleri üzerinde de durulacaktır.Ders Kitabı:

Türk Dili Tarihi, Ahmet Caferoğlu, İstanbul 2000.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Türk Dilleri, Talat Tekin – Mehmet Ölmez, Simurg Yayınları, İstanbul 1999.

2. Türk Dili Tarihi / Başlangıcından Yirminci Yüzyıla, Ahmet Bican Ercilasun, Akçağ Yayınları, Ankara 2008.
TDE 105 OSMANLICA I TUA: 3 0 5

“Osmanlıca I” dersinde Osmanlı alfabesinin tanıtımı, Türkçedeki kalın ve ince ünsüzler, Türkçe ek ve edatların yazımı, Arapça ve Farsça tamlama çeşitleri ile vav-ı mâdûde işlenecek; basit matbu metinlerin okunabilmesi için uygulamalar yapılacaktır.Ders Kitabı:

Osmanlı Türkçesine Giriş 1, Faruk Kadri Timurtaş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1987.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Osmanlı Türkçesi I-II, Hayati Develi, İstanbul 2000.

2. Osmanlıca Dersleri, Muharrem Ergin, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2001.

3. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ferid Devellioğlu, Aydın Yayınları, İstanbul 1984.


TDE 107 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I TUA: 2 0 4

“Eski Türk Edebiyatına Giriş I” dersinde Divan edebiyatı ve gelenekten faydalanma nedir? Divan edebiyatının Türk edebiyatı içerisindeki yerinin belirlenmesi, Divan edebiyatındaki edebî şekillerin tanıtılması temel alınarak, öğrencilerin bu edebiyata yönelik kelime dünyalarının genişletilmesi hedeflenecektir.Ders Kitabı:

Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, I-II, Nihat Sami Banarlı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1972.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, Agâh Sırrı Levend, İstanbul 1943.

2. Eski Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Aruz, Haluk İpekten, Dergah Yayınları, İstanbul 1995.
TDE 109 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I TUA: 2 0 4

“YeniTürk Edebiyatına Giriş I” dersinde Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı sahasının belirlenmesi, sınırları, bu sahada nazımla ilgili karşılaşılan temel terimlerin açıklanması hedeflenmiştir. Öğrencilere modern Türk edebiyatını tanıtmaya yönelik yakın zamanlı nazım metinlerinin sunulması bu ders bünyesinde söz konusu olacaktır.Ders Kitabı:

19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Çağlayan Yayınları, İstanbul 1977.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Orhan Okay, Dergah Yayınları, İstanbul 2005.

2. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1990.
TDE 111 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I TUA: 2 0 4

“Türk Halk Edebiyatına Giriş I” dersinde Türk Halk Edebiyatı kavramı, kapsamı ve Halk edebiyatının Türk edebiyatı içerisindeki yerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Destani dönem Türk edebiyatı ve Türk destanları da bu ders bünyesinde tanıtılacaktır.Ders Kitabı:

Halk Edebiyatına Giriş, Şükrü Elçin, Ankara 1986.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Türk Edebiyatı Tarihi, M. Fuad Köprülü, İstanbul 1947.

2. Halk Şiirlerinin Şekil ve Nevi, Ahmet Talat Onay, İstanbul 1928.
EO 101 ELEŞTİREL OKUMA I TUK: 2 0 2

“Eleştirel Okuma I” dersinde öğrencilerin metinleri eleştirel bir gözle değerlendirmeleri için çalışılacaktır. Metinler aracılığı ile öğrencilerin muhakeme güçleri geliştirilecektir.Ders Kitabı:

Eleştirel Okuma, Emin Özdemir, Bilgi Yayınevi, Ankara 2000.

Yardımcı Ders Kitapları:

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Anthony Rain, Pegasus Yayınları, İstanbul 2006.
ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I TUA: 2 0 1

Bu derste inkılâbın tanımı, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki reformların kısa tarihi, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TBMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele konuları işlenecektir.Ders Kitabı:

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, I-II, Atatürk Araştırma Merkezi.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Modern Türkiye’nin Doğuşu, Bernard Lewis, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1970.

2. Nutuk (Söylev), I-II, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1986.
ENG 101 İNGİLİZCE I TUA: 3 0 3

Geniş zaman uygulamaları, isimler, sıfatlar, dili geçmiş zaman uygulamaları.Ders Kitabı:

Gramer kitapları.


ENF 101 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI I

TUA: 2 0 2

Bu derste, Bilgisayar kurma, klavye kullanma, bilgisayar donanımı, bilgisayar alımında dikkat edilecek hususlar, bilgisayar açılmadığında yapılabilecekler, donanım ekleme ve sorunları, windows kurma, windows XP ile bilgisayar kullanma, word ile doküman hazırlama, disket ve CD kullanma, yazıcı ve tarayıcı kullanma konuları ele alınacaktır.Ders Kitabı:

Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar, İhsan Karagülle – Zeydin Pala, İstanbul 2008.
II. YARIYIL
TDE 102 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II TUA: 3 0 4

Bu derste Türk dilinin Türkiye Türkçesi dönemindeki biçim bilgisi konusu ele alınacaktır. Başlıca konu olarak söz yapımı, ekler değerlendirilecektir.Ders Kitabı:

Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler, Oya Adalı, Papatya Yayıncılık, İstanbul 2004.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin, İstanbul 1981.

2. Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Zeynep Korkmaz, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2003.
TDE 104 TÜRK DİLİ TARİHİ II TUA: 2 0 3

Bu derste Türk dilinin belli başlı devrelerindeki önemli eserler ve metinler değerlendirilecektir. Eserler hakkında ayrıntılı bilgiler verilecek, bibliyografya çalışması yapılacaktır.Ders Kitabı:

Türk Dili Tarihi, Ahmet Caferoğlu, İstanbul 2000.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Türk Dilleri, Talat Tekin – Mehmet Ölmez, Simurg Yayınları, İstanbul 1999.

2. Türk Dili Tarihi / Başlangıcından Yirminci Yüzyıla, Ahmet Bican Ercilasun, Akçağ Yayınları, Ankara 2008.
TDE 106 OSMANLICA II TUA: 3 0 5

“Osmanlıca II” dersinde Arapça ve Farsça ön ve son ekler, sayılar, “ebced”, harf-i cer’ler, Arapça kelimelerin kökünü bulma, Arapça kelimelerden yeni kelimeler türetme işlemlerinin öğretilmesi gerçekleştirilecektir. Matbu metinler yanında basit el yazma metinlerle öğrencilerin tanışması sağlanacaktır.Ders Kitabı:

Osmanlı Türkçesine Giriş 1, Faruk Kadri Timurtaş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1987.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Osmanlı Türkçesi I-II, Hayati Develi, İstanbul 2000.

2. Osmanlıca Dersleri, Muharrem Ergin, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2001.

3. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ferid Devellioğlu, Aydın Yayınları, İstanbul 1984.


TDE 108 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II TUA: 2 0 4

“Eski Türk Edebiyatına Giriş II” dersinde Divan şiirinin ölçüsü olan aruz öğretilecek, edebî sanatlar işlenecektir. Beyitlerin vezni ve sanatları bulunurken nesre çevrilmesi çalışması da yapılacaktır. Bu derste mazmun meselesine de giriş yapılacaktır.Ders Kitabı:

Eski Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Aruz, Haluk İpekten, Dergah Yayınları, İstanbul 1995.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İskender Pala, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.

2. Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Cem Dilçin, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1983.

3. Eski Türk Edebiyatında Nazım, Fahir İz, Akçağ Yayınları, Ankara 1995.


TDE 110 YENİ TÜRK TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II TUA: 2 0 4

“Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II” dersinde Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının kronolojik gelişim dönemleri, temsilcileri ve nesirle ilgili terimlerin açıklanması; nesir merkezli metinler üzerinde uygulamalar hedeflenmiştir. Öğrencilere modern Türk edebiyatını tanıtmaya yönelik yakın zamanlı nesir metinlerinin sunulması bu ders bünyesinde söz konusu olacaktır.Ders Kitabı:

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, Ahmet Oktay, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1990.

2. Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Orhan Okay, Dergah Yayınları, İstanbul 2005.
TDE 112 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ II TUA: 2 0 4

“Türk Halk Edebiyatına Giriş II” dersinde halk nazmı ve halk nesri kavramlarının izahı; halk nazmının şekil ve tür problemleri; koşma, mani, türkü, destan, semai, varsağı, aruzlu türlerin açık örneklerle açıklanması söz konusudur.Ders Kitabı:

Halk Edebiyatına Giriş, Şükrü Elçin, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1986.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Türk Saz Şairleri, Fuad Köprülü, İstanbul 1941.

2. Halk Şiirinde Türler, Hikmet Dizdaroğlu, İstanbul 1975.

3. Türk Manileri, L. Sami Akalın, İstanbul 1972.


EO 102 ELEŞTİREL OKUMA II TUK: 2 0 2

“Eleştirel Okuma II” dersinde öğrencilerin metinleri eleştirel bir gözle değerlendirmeleri için çalışılacaktır. Metinler aracılığı ile öğrencilerin muhakeme güçleri geliştirilecektir.Ders Kitabı:

Eleştirel Okuma, Emin Özdemir, Bilgi Yayınevi, Ankara 2000.

Yardımcı Ders Kitapları:

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Anthony Rain, Pegasus Yayınları, İstanbul 2006.
ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II TUA: 2 0 1

Bu derste, Türkiye’de siyasi, sosyal, eğitim ve kültür ve hukuk alanında yapılan inkılaplar, Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri, Atatürk döneminde Türkiye, Atatürk’ten sonra Türkiye’de yaşanan gelişmeler işlenecektir.Ders Kitabı:

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, Atatürk Araştırma Merkezi.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Türk Devrim Tarihi, Şerafettin Turan, Ankara 1992.

2. Türkiye’de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, İstanbul 1978.
ENG 102 İNGİLİZCE II TUA: 3 0 3

Zarflar, emirler, zamirler, gereklilik modülleri, gelecek zaman uygulamaları, tamamlanmış zaman uygulamaları.Ders Kitabı:

Gramer kitapları.


ENF 102 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI II TUA: 2 0 2

İnternete bağlanma ve kullanma, e-mail kullanma, bilgisayarla faks gönderme ve alma, sıkıştırma programları, excel ile hesap yapma, powerpoint sunu hazırlama, access ile veritabanı hazırlama, BIOS ve SETUP ayarları, virüs temizleme.Ders Kitabı:

Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar, İhsan Karagülle – Zeydin Pala, İstanbul 2008.
TDE 126 İLK YARDIM VE REHABİLİTASYON TUA: 2 0 2

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı gelinceye kadar hayatın kurtarılmasını sağlamak veya durumun kötüye gitmesini önlemek amacıyla tıbbi araç-gereç kullanılmadan ilaçsız uygulamayı öğretmek.Ders Kitabı:

İlk Yardım, Bikem Süzen - Hacer İnan, Kelebek Matbaacılık, İstanbul 2005.


İKİNCİ YIL III. YARIYIL
TDE 201 TÜRK HALK EDEBİYATI I TUA: 2 0 3

“Türk Halk Edebiyatı I” dersinde Anadolu’da Türk halk edebiyatının gelişimi; tekke-tasavvuf edebiyatının doğuşu, genel özellikleri, yüzyıllara göre bu edebiyatı temsil eden isimler; ilâhî, nefes, devriye, şathiye gibi türlerin tanımı ve örnekleri işlenecektir.Ders Kitabı:

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Fuad Köprülü, İstanbul 1966.
Yardımcı Ders Kitaplar:

1. Yunus Emre, Risaletü’n-Nushiyye, Mustafa Tatçı, İstanbul 2007

2. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Süleyman Uludağ, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2000.

3. Yunus Emre Divanı, Mustafa Tatçı, İstanbul 2005.


TDE 203 ESKİ TÜRKÇE I TUA: 2 0 4

Bu derste Eski Türkçe döneminin başlangıcı olan Orhon Türkçesi metinleri incelenecek ve gramer yapısı bakımından ele alınacaktır. Ayrıca Orhon alfabesi hakkında bilgi verilecektir.Ders Kitabı:

Orhon Türkçesi Grameri, Talat Tekin, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 9, Ankara 2000.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. A Grammar of Old Turkic, Marcel Erdal, Brill 2004.

2. Orhon Yazıtları, Talat Tekin, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2006.
TDE 205 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I TUA: 2 0 3

Bu derste Eski Anadolu Türkçesi devresinde yani 13-15. yy.lar arasındaki Anadolu’da yazılmış olan edebi metinler incelenecektir. Ayrınca metinlerin dili yani Eski Anadolu Türkçesi gramer bakımından ele alınacaktır.Ders Kitabı:

Eski Türkiye Türkçesi, XV. Yüzyıl. Gramer-Metin-Sözlük, Faruk Kadri Timurtaş, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1977.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Mes‘ûd bin Ahmed, Süheyl ü Nev-bahar, Cem Dilçin, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1991.

2. Yusuf ve Zeliha, İbrahim Taş, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 42, İstanbul 2008.

3. Süheyl ü Nev-bahar Üzerine Notlar, Semih Tezcan, Ankara 1994.


TDE 207 OSMANLICA III TUA: 3 0 4

Osmanlı Türkçesine geçmiş Arapça kelime ve şekiller ana başlığı altında aslî ve zâid harfler, aksâm-ı seba, kelime türleri, kelimelerin çokluk şekilleri, izafet terkîbi ve edatlar ilenecektir. Matbu ve el yazması metinler üzerinde okuma çalışmasına devam edilecektir.Ders Kitabı:

Osmanlı Türkçesine Giriş 1, Faruk Kadri Timurtaş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1987.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Osmanlı Türkçesi I-II, Hayati Develi, İstanbul 2000.

2. Osmanlıca Dersleri, Muharrem Ergin, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2001.

3. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ferid Devellioğlu, Aydın Yayınları, İstanbul 1984.


TDE 209 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I TUA: 2 0 3

İslami dönem Türk Edebiyatının kaynakları olarak din, tasavvuf, şehname, ayet, hadis, kelam-ı kibar, mitolojik kahramanlar, muhteva olarak, din, tasavvuf, ayet, hadis, kelam-ı kibar, Şehname, mitolojik kahramanlar; genel kaynaklar olarak Şairler tezkireleri, Şakaiku’n- nu‘maniyye, çevirileri ve zeyilleri; edebiyat tarihleri kataloglar, ansiklopediler, mecmua ve dergiler.Ders Kitabı:

Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, I-II, Nihat Sami Banarlı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1972.

Klasik Dönem Türk Şiiri İncelemeleri, Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara 2001.

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Fuad Köprülü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara (tarihsiz).
TDE 211 YENİ TÜRK EDEBİYATI I TUA: 3 0 4

Bu derste Batı etkisiyle gelişen Türk edebiyatının önemli bir dönemi olan Servet-i Fünun dönemindeki Türk şairleri ele alınacak, şiirleri şiir inceleme teknikleri eşliğinde değerlendirilecektir.Ders Kitabı:

1. Tevfik Fikret, Mehmet Kaplan, Dergah Yayınları, İstanbul 1987.

2. Edebiyat Anıları, Hüseyin Cahit Yalçın, İş Bankası Yayınları, İstanbul 1975.

3. Servet-i Fünun’da Edebi Tenkit, Bilge Ercilasun, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1994.


TDE 213 METİN ŞERHİ I TUA: 2 0 3

Bu derste 16. yüzyıl Divan edebiyatının ilk yarısındaki divan şairlerinin şiirleri şerh edilecektir. Şerh çalışmalarında özellikle gazeller ve kasideler değerlendirilecektir.Ders Kitabı:

Fuzuli Divanı Şerhi, Ali Nihad Tarlan, Ankara 1998.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Su Kasidesi Şerhi, Metin Akar, Ankara 2000.

2. Fuzuli’nin Poetikası, Muhammed Nur Doğan, İstanbul 1997.

3. Terceme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf, 6 cilt, Abidin Paşa, Ankara Vilayet Matbaası, Ankara 1887.


TDE 215 CÜMLE BİLGİSİ I TUA: 2 0 3

“Cümle Bilgisi I” dersinde Türk dilinin Türkiye Türkçesi dönemi cümle bilgisi açısından incelenecektir. Başlıca konular söz öbekleri ve cümle ögeleridir. Cümle çeşitleri de ayrıca ele alınacaktır.Ders Kitabı:

Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin, İstanbul 1981.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Zeynep Korkmaz, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2003.

2. Türkçenin Grameri, Tahsin Banguoğlu, Baha Matbaası, İstanbul 1974.

3. Türkçede Söz Dizimi, Leyla Karahan, Akçağ Yayınları, Ankara 1993.


TDE 223 FARSÇA I TUA: 2 0 3

İÇERİK

IV. YARIYIL
TDE 202 ESKİ TÜRKÇE II TUA: 2 0 4

“Eski Türkçe II” dersinde Eski Türkçe döneminin ikinci evresi olan Uygurca dönemine ait metinler incelenecek ve bu dönemin grameri ele alınacaktır.Ders Kitabı:

Orhon Türkçesi Grameri, Talat Tekin, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 9, Ankara 2000.

A Grammar of Old Turkic, Marcel Erdal, Brill 2004.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Altun Yaruk, Giriş, Metin ve Dizin, Ceval Kaya, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1994.

2. Eski Uygurca Hsüan Tsang Biyografisi, X. Bölüm, Semih Tezcan, Ankara 1975.

3. Altun Yaruk III. Kitap (5. Bölüm), Mehmet Ölmez, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 1, Ankara 1991.

4. Uigurisches Wörterbuch: Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien, I-VI, Klaus Röhrborn, Wiesbaden 1977-1998.
TDE 204 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II TUA: 2 0 3

“Eski Anadolu Türkçesi II” dersinde 13-15. yüzyıllar arasında Anadolu ve Rumeli’de yazılmış olan eserler ve yazarları incelenecek, eserlerin dilleri üzerinde gramer çalışması yapılacaktır.Ders Kitabı:

Eski Türkiye Türkçesi, Hatice Şahin, Akçağ Yayınları, Ankara 2003.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Eski Türkiye Türkçesi, Gürer Gülsevin – Erdoğan Boz, Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara 2004.

2. Eski Anadolu Türkçesi, Kazım Köktekin, Fenomen Yayıncılık, İstanbul 2008.

3. Yusuf ve Zeliha, İbrahim Taş, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 42, İstanbul 2008.

4. Mes‘ûd bin Ahmed, Süheyl ü Nevbahar, Cem Dilçin, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1991.

5. Süheyl ü Nevbahar Üzerine Notlar, Semih Tezcan, Ankara 1994.


TDE 206 OSMANLICA IV TUA: 3 0 4

Osmanlı Türkçesine geçmiş Farsça kelime ve şekiller ana başlığı altında izafet türleri, isimler ve sıfatlar ile birleşik kelimeler ve edatlar işlenecektir. Matbu ve el yazması metinler üzerinde okuma çalışmasına devam edilecektir.Ders Kitabı:

Osmanlı Türkçesine Giriş 1, Faruk Kadri Timurtaş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1987.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Osmanlı Türkçesi I-II, Hayati Develi, İstanbul 2000.

2. Osmanlıca Dersleri, Muharrem Ergin, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2001.

3. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ferid Devellioğlu, Aydın Yayınları, İstanbul 1984.


TDE 208 TÜRK HALK EDEBİYATI II TUA: 2 0 3

“Türk Halk Edebiyatı II” dersinde, Türk halk edebiyatında nesre bağlı türler; Dede Korkut Hikâyeleri, halk hikâyeleri, masallar, atasözleri, deyim ve bilmeceler; Âşık edebiyatının gelişimi, yüzyıllarda öne çıkan isimler, türleri ele alınacaktır.Ders Kitabı:

Halk Edebiyatına Giriş, Şükrü Elçin, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1986.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Türk Edebiyatında Fıkralar ve Bektaşi Fıkraları, Dursun Yıldırım, Akçağ Yayınları, Ankara 1999.

2. Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Umay Güney, Akçağ Yayınları, Ankara 1993.

3. Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Pertev Naili Boratav, Ankara 1946.4. Dede Korkut Kitabı, Muharrem Ergin, Ankara 1994.
TDE 210 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II TUA: 2 0 3

Bu derste Eski Türk Edebiyatı tarihi 11. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyıla kadar özetlenecek. Başlıca şair, yazar ve eserler tanıtılacak.Ders Kitabı:

Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, I-II, Nihat Sami Banarlı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1972.
TDE 212 YENİ TÜRK EDEBİYATI II TUA: 3 0 4

Bu derste Batı etkisindeki Türk edebiyatı dönemlerinden biri olan Servet-i Fünun edebiyatında roman türü işlenecektir. Roman incelemelerindeki belli başlı teknikler tanıtılacaktır.Ders Kitabı:

1. Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Orhan Okay, Dergah Yayınları, İstanbul 2005.

2. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1990.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Halit Ziya Uşaklıgil, İsmail Çeşitli, Şule Yayınları, İstanbul 2000.

2. Edebiyat Anıları, Hüseyin Cahit Yalçın, İş Bankası Yayınları, İstanbul 1975.
TDE 214 METİN ŞERHİ II TUA: 2 0 3

Bu derste 16. yüzyılın ikinci yarısındaki divan şairleri ve şiirleri ele alınacak, döneme ait metin örnekleri şerh edilecektir. Özellikle gazel ve kaside nazım biçimleri değerlendirilecektir.Ders Kitabı:

1. Vusuli, Divan (İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin), Hakan Taş, Konya 2008.

2. 16. Yüzyıl Şairi Seliki ve Şiirleri, Ömer Zülfe, Ankara 2006.
TDE 216 CÜMLE BİLGİSİ II İÇERİK 2 0 3

TDE 224 FARSÇA II 203ÜÇÜNCÜ YIL

V. YARIYIL
TDE 301 KARAHANLI TÜRKÇESİ TUA: 3 0 4

Bu derste Türk dilinin 11-13. yüzyılları arasını kapsayan ve Karahanlı Devleti’nin dili olan Karahanlı Türkçesi tanıtılacaktır. Döneme ait olan Kutadgu Bilig, Divanu Lugati’t-Türk ve Atebetü’l-Hakayık gibi eserler incelenecek, eserlerin gramer özellikleri çıkartılacaktır.Ders Kitabı:

1. Türkçe İlk Kur’an Tercümesi (Rylands Nüshası) Karahanlı Türkçesi (Giriş-Metin-Notlar-Dizin), Aysu Ata, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2004.

2. Karahanlı Türkçesi Grameri, Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1996.

3. Mahmūd al-Kašgari — Compendium of the Türkic Dialects (Dîwān Lugāt at-Turk), I-III, Robert Dankoff – J. Kelly, Harvard University 1982-85.

4. Atebetü’l-Hakayık, Reşit Rahmeti Arat, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1951.

5. Kutadgu Bilig, I: Metin, Reşit Rahmeti Arat, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1947.

6. Kutadgu Bilig, II: Tercüme, Reşit Rahmeti Arat, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1959.

7. Kutadgu Bilig, III: İndeks, Reşit Rahmeti Arat, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara 1979.


TDE 303 GENEL DİLBİLİMİ I TUA 2 0 3

Bu derste genel olarak Dilbilim kuramları ele alınacak, dilbilim verileri Türkçe için değerlendirilecektir.Ders Kitabı:

Dilbilim El Kitabı, Mehmet Aydın, İstanbul 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Berke Vardar, İstanbul 1988.

2. Genel Dilbilim (Lengüistik), N. Üçok, Ankara 1947.
TDE 305 ESKİ TÜRK EDEBİYATI III TUA: 2 0 3

11. Yüzyıldan başlayarak Türk Edebiyatında özellikle de Divan edebiyatındaki nesir sahası konu edilecektir. Türk nesrinin tarihi gelişimi, nesir türleri, Türk nesrinin özellikleri, sade ve süslü nesir örnekleri konu edilecektir.Ders Kitabı:

Eski Türk Edebiyatında Nesir, Fahir İz, Akçağ Yayınları, Ankara 1995.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Dîvân-ı Türkî-i Basît, Köprülüzâde Mehmet Fuat, İstanbul 1928.

2. XVIII. Yüzyıl İstanbul Hayatına Dair Risâle-i Garîbe, Hayati Develi, İstanbul 2001.
TDE 307 YENİ TÜRK EDEBİYATI III TUA: 2 0 3

Bu derste II. Meşrutiyet sonrası Türk edebiyatı tanıtılacak, eser ve yazarlar genel olarak incelenecektir.Ders Kitabı:

İkinci Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, İsmail Çeşitli, Nurullah Çetin, Abide Doğan, Akçağ Yayınları, Ankara 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Edebiyat Anıları, Hüseyin Cahit Yalçın, İş Bankası Yayınları, İstanbul 1975.

2. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1990.
TDE 309 TÜRK HALK EDEBİYATI III TUA: 3 0 4

“Türk Halk Edebiyatı III” dersinde sözlü anlatım türlerinin başlangıcı kabul edilen mitler, destanlar; destan kavramı; Türk destanlarının teşekkülü ve yayılma alanları, icrası, destanların sınıflandırılması, şekil ve üslup özellikleri işlenecek, yazıya aktarılmış metinler üzerinde durulacaktır.Ders Kitabı:

Türk Edebiyatı Tarihi, Fuad Köprülü, İstanbul 1977.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Oğuz Kağan Destanı, W. Bang, Reşit Rahmeti Arat, İstanbul 1936.

2. Tarihte ve Bugün Şamanizm, Abdülkadir İnan, Ankara 1972.

3. Türk Mitolojisi, Bahaeddin Ögel, İstanbul 1995.

4. Millî Destanlarımız ve Türk Halk Edebiyatı, Hasan Köksal, İstanbul 1985.
TDE 311 METİN ŞERHİ III TUA: 2 0 4

Metin Şerhi III” dersinde 17. yüzyıl Divan edebiyatının ilk yarısı konu edilecektir. Dönem şairlerinin eserleri, gazel ve kaside örnekleri çerçevesinde şerh edilecektir. Bu şerhler aracılığıyla Divan edebiyatının genel portresi oluşturulmaya çalışılacaktır.Ders Kitabı:

Nef’i Divanı, Metin Akkuş, Akçağ Yayınları, Ankara 1993.

Nabi Divanı, I-II, Ali Fuat Bilkan, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997.

Naili Divanı, Haluk İpekten, Akçağ Yayınları, Ankara 1990.
TDE 313 ROMAN TAHLİLLERİ I TUA: 2 0 3

Edebiyat sanatının bir şubesi olan roman olgusunu değerlendirmeye yönelik ders kapsamında Türk ve dünya romanının seçkin örnekleri ele alınarak roman incelemesiyle ilgili kavramlar ve metotlar uygulamalı örnekler eşliğinde ele alınacaktır.Ders Kitabı:

Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Şerif Aktaş, Akçağ Yayınları, Ankara 2003.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Roman Çözümleme Yöntemleri, Nurullah Çetin, Öncü Yayınları, Ankara 2007.

2. Hikâye Tahlilleri, Mehmet Kaplan, Dergah Yayınları, İstanbul 2006.

3. Roman Sanatı, Mehmet Tekin, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2006.

TDE 321 ARAPÇA I TUA 203

TDE 325 RUSÇA I TUA 203 İÇERİK EKLENECEK

TDE 319 EDEBİ AKIMLAR TUA 203 İÇERİK


VI. YARIYIL
TDE 302 HAREZM-KIPÇAK TÜRKÇESİ TUA: 3 0 4

Bu derste Türk dilinin tarihi dönemlerinden biri olan Harezm-Kıpçak Türkçesi eserleri incelenecek, öğrencilere dönemin gramer özellikleri kavratılacaktır.Ders Kitabı:

Harezm-Altınordu Türkçesi, Aysu Ata, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 36, İstanbul 2002.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Nehcü’l-Ferâdîs, I: Tıpkıbasım, Janos Eckmann, Ankara 1956.

2. Nehcü’l-Ferâdîs, II: Metin, Janos Eckmann, Ankara 1983.

3. Nasırü’d-din bin Burhanü’d-din Rabguzi, Kısasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) I Giriş-Metin-Tıpkıbasım, II Dizin, Aysu Ata, Ankara 1997.


TDE 304 GENEL DİLBİLİMİ II TUA: 2 0 3

Temel dilbilim kuramları, dilbilimin temel inceleme alanları: sesbilim, biçimbilim, anlambilim, edimbilim, metindilbilim; dilbilimin diğer bilim dalları etkileşim sonucu doğan dilbilimsel alanlar: toplumdilbilim, ruhdilbilim, biçimseldilbilim, sinirdilbilim ve Türkiye’de yapılan dilbilim çalışmaları konuları ele alınacaktır.Ders Kitabı:

Genel Dilbilim Dersleri, Ferdinand de Saussure, Multilingual Yayınları, İstanbul 1998.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Dilbilim Sorunları, Berke Vardır, Yeni İnsan Yayınları, İstanbul 1968.

2. Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Berke Vardar, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1982.

3. Yazın Kuramı, Rene Wellek – Austin Waren, Altın Kitaplar Yayınları, İstanbul 1982.

4. Yapısalcılık, Tahsin Yücel, Ada Yayınları, İstanbul 1982.
TDE 306 ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV TUA: 2 0 3

11. Yüzyıldan başlayarak Türk Edebiyatında özellikle de Divan edebiyatındaki nesir sahası konu edilecektir. Türk nesrinin tarihi gelişimi, nesir türleri, Türk nesrinin özellikleri, sade ve süslü nesir örnekleri konu edilecektir.Ders Kitabı:

Eski Türk Edebiyatında Nesir, Fahir İz, Akçağ Yayınları, Ankara 1995.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Dîvân-ı Türkî-i Basît, Köprülüzâde Mehmet Fuat, İstanbul 1928.

2. XVIII. Yüzyıl İstanbul Hayatına Dair Risâle-i Garîbe, Hayati Develi, İstanbul 2001.
TDE 308 YENİ TÜRK EDEBİYATI IV TUA: 2 0 3

Bu derste II. Meşrutiyet sonrası Türk edebiyatı tanıtılacak, eser ve yazarlar genel olarak incelenecektir.Ders Kitabı:

İkinci Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, İsmail Çeşitli, Nurullah Çetin, Abide Doğan, Akçağ Yayınları, Ankara 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Edebiyat Anıları, Hüseyin Cahit Yalçın, İş Bankası Yayınları, İstanbul 1975.

2. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1990.
TDE 310 TÜRK HALK EDEBİYATI IV TUA: 3 0 4

Türk halk hikâyeleri, halk hikâyelerinin tasnifi, dil ve üslûp özellikleri; fıkralar, tanımı, fıkra tipleri, tasnifi; tekerlemeler, tanımı, alanı belirlenecek ve örneklerle işlenecektir. Şathiyelerle tekerlemeler karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Türk dünyası tekerlemeleri öğrencilere tanıtılacaktır.Ders Kitabı:

Türk Halk Edebiyatı, Erman Altun, Akçağ Yayınları, Ankara 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Mehmet Kaplan, İstanbul 1976.

2. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Saim Sakaoğlu, vd., Ankara 2007.

3. Türk Edebiyatında Fıkralar ve Bektaşi Fıkraları, Dursun Yıldırım, Akçağ Yayınları, Ankara 1999.

4. Dinî Tasavvufi Türk Edebiyatı, Abdurrahman Güzel, Akçağ Yayınları, Ankara 2004.
TDE 312 METİN ŞERHİ IV TUK: 2 0 4

Bu derste 17. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Divan şairleri ele alınacak, şairlerin gazel ve kasideleri şerh edilecektir. Bu yolla divan şiirinin genel şiir anlayışı, şiirlerde kullanılan mazmunlar, teşbihler ve diğer söz sanatları ortaya konacaktır.Ders Kitabı:

Nef’i Divanı, Metin Akkuş, Akçağ Yayınları, Ankara 1993.

Nabi Divanı, I-II, Ali Fuat Bilkan, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997.

Naili Divanı, Haluk İpekten, Akçağ Yayınları, Ankara 1990.
TDE 314 ROMAN TAHLİLLERİ II TUA: 2 0 3

Edebiyat sanatının bir şubesi olan roman olgusunu değerlendirmeye yönelik ders kapsamında Türk ve dünya romanının seçkin örnekleri ele alınarak roman incelemesiyle ilgili kavramlar ve metotlar uygulamalı örnekler eşliğinde ele alınacaktır.Ders Kitabı:

Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Şerif Aktaş, Akçağ Yayınları, Ankara 2003.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Roman Çözümleme Yöntemleri, Nurullah Çetin, Öncü Yayınları, Ankara 2007.

2. Hikâye Tahlilleri, Mehmet Kaplan, Dergah Yayınları, İstanbul 2006.

3. Roman Sanatı, Mehmet Tekin, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2006.


TDE 326 RUSÇA II TUA 203

TDE 322 ARAPÇA TUA 203 İÇERİK EKLENECEK

DÖRDÜNCÜ YIL VII. YARIYIL
TDE 401 YENİ TÜRK YAZI DİLLERİ I TUA: 2 0 3

Bu derste günümüz Türk yazı dillerinden birisi öğrencilere kavratılmaya çalışılacaktır. Bu yazı dili gramer olarak incelenecek, örnek metinleri derste okunacaktır. Ayrıca incelenen yazı dilinin Türkiye Türkçesiyle karşılaştırması yapılacaktır.Ders Kitabı:

Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet Bican Ercilasun Editörlüğünde, Akçağ Yayınları, Ankara 2007.

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I Fiil Basit Çekim, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2006.

Türk Dilleri, Talat Tekin – Mehmet Ölmez, Ankara 1999.
TDE 403 ÇAĞATAYCA I TUA: 2 0 3

Çağatay dönemi hakkında tarihî bilgi verildikten sonra Çağatay Türkçesinin teşekkülü, gelişimi ve bu lehçenin diğer Türk lehçeleri arasındaki yeri işlenecektir. Devrin eserleri üzerinde yapılan çalışmalar incelenecek; seçilmiş metinler üzerinde okuma, transkripsiyon, manalandırma, ses ve şekil bilgisi çalışmaları yapılacaktır.Ders Kitabı:

Çağatayca El Kitabı, Janos Eckmann, Akçağ Yayınları, Ankara 2003.

Yardımcı Ders Kitabı:

1. Çağatay, Kıpçak ve Harezm Türkçesi Üzerine Araştırmalar, Janos Eckmann, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 199.

2. Çağatay Türkçesi, Hanifi Vural, Akçağ Yayınları, Ankara 2005.

3. Ebulgazi Bahadır Han — Şecere-i Terākime (Türkmenlerin Soykütüğü), Zuhal Ölmez, Ankara 1996.

4. Şecere-i Türk’e Göre Moğol Boyları, Zuhal Ölmez, Kebikeç Yayınları, İstanbul 2003.
TDE 405 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ TUA: 2 0 3

Bu derste Cumhuriyet sonrası Türk şairleri ele alınacaktır. Türk şiirinden örnekler şiir inceleme metotları doğrultusunda tahlil edilecektir. Öğrencilere Cumhuriyet sonrası Türk şiirimizin zevkleri kavratılacaktır.Ders Kitabı:

Şiir Tahlilleri, Mehmet Kaplan, Dergah Yayınları, İstanbul 1996.

Yardımcı Ders Kitabı:

1. Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Mehmet Kaplan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997.

2. Şiir Çözümleme Yöntemleri, Nurullah Çetin, Öncü Kitap Yayınları, Ankara 2006.
TDE 407 METİN ŞERHİ V TUA: 2 0 4

Bu derste Divan şiirinin 18. yüzyılın ilk yarısındaki örnekleri incelenecektir. Özellikle gazel tarzı şiirler şerh edilecektir. Ayrıca 18. yüzyıldaki mahallileşme hareketi ayrıntılı olarak ele alınacaktır.Ders Kitabı:

Nedim Divanı, Muhsin Macit, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.

Şeyh Galib Divanı, Muhsin Kalkışım, Akçağ Yayınları, Ankara 1994.

Divan Şiirinde Ahenk Unsurları, Muhsin Macit, Ankara 1996.

Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Muhsin Macit – O. Horata – F. Kılıç, İ. Aksoyak, Ankara 2002.
TDE 409 HALK BİLİMİ I TUA: 3 0 4

Bu derste Türk halk biliminin amacı, tarihçesi, ilişkili olduğu bilim dalları, kaynakları, araştırma yöntemleri, sosyal normlar ve özellikleri hayatın geçiş devreleri konuları üzerinde durulacaktır.Ders Kitabı:

Folklor ve Edebiyat, I-II, Pertev Naili Boratav, Ankara 1945.

Folklor (Halk Bilimi), Nail Tan, İstanbul 2003.
TDE 411 MEZUNİYET ÇALIŞMASI I 0 2 3

Mezuniyet çalışması, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirmiş bir öğrencinin kazanmış olduğu meslekî bilgi, beceri ve donanımını şahsî bir projede değerlendirerek ortaya bir eser çıkarmasına yönelik bir çalışmadır. Öğrenci biyografi, bibliyografya, transkripsiyon, edebiyat teorisi, metin tahlili, saha araştırması, derleme, basılı kaynak tarama, gramatikal indeks, gramer incelemesi vb. gibi bir sahada bir danışman hoca rehberliğinde çalışmasını hazırlar. Danışman, öğrencisine araştırma metot ve teknikleri, bunların raporlaştırması konularında yol gösterirler.


VIII. YARIYIL
TDE 402 YENİ TÜRK YAZI DİLLERİ II TUA: 2 0 3

Bu derste günümüz Türk yazı dillerinden birisi öğrencilere kavratılmaya çalışılacaktır. Bu yazı dili gramer olarak incelenecek, örnek metinleri derste okunacaktır. Ayrıca incelenen yazı dilinin Türkiye Türkçesiyle karşılaştırması yapılacaktır.Ders Kitabı:

Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet Bican Ercilasun Editörlüğünde, Akçağ Yayınları, Ankara 2007.

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I Fiil Basit Çekim, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2006.

Türk Dilleri, Talat Tekin – Mehmet Ölmez, Ankara 1999.
TDE 404 ANLAM BİLİMİ TUK: 3 0 3

Dilbilimin bir alt dalı olarak anlam bilimi üzerinde durulacak; anlam biliminin felsefe, mantık ve ruh bilimiyle ilişkileri irdelenecektir. Kelime ve cümle anlam bilimi açısından incelenecektir.Ders Kitabı:

Anlam Bilim, Doğan Aksan, Engin Yayınları, İstanbul 2006.

Dilbilim, Ferdinand de Saussure, Multilingual Yayınları, İstanbul 1998.
TDE 406 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANI TUA: 2 0 3

Bu derste Cumhuriyet sonrası Türk romanından seçilmiş örnekler incelenecektir. Ayrıca roman yazarlarının edebi kişilikleri de değerlendirilecektir. Bu çerçevede roman örnekleri incelenirken roman tahlil metotları da kavratılacaktır.Ders Kitabı:

Hikâye Tahlilleri, Mehmet Kaplan, Dergah Yayınları, İstanbul 2006.

Roman Sanatı, Mehmet Tekin, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2006.

Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Şerif Aktaş, Akçağ Yayınları, Ankara 2003.

Roman Çözümleme Yöntemleri, Nurullah Çetin, Öncü Yayınları, Ankara 2007.
TDE 408 METİN ŞERHİ VI TUA: 2 0 4

Bu derste 18. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan divan şairlerinin şiirleri şerh edilecektir. Bu çerçevede divan şiirinin genel yapısı ortaya çıkarılacak, görünmeyen arka planı öğrencilere kavratılacaktır.Ders Kitabı:

Nedim Divanı, Muhsin Macit, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.

Şeyh Galib Divanı, Muhsin Kalkışım, Akçağ Yayınları, Ankara 1994.

Divan Şiirinde Ahenk Unsurları, Muhsin Macit, Ankara 1996.

Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Muhsin Macit – O. Horata – F. Kılıç, İ. Aksoyak, Ankara 2002.
TDE 410 HALK BİLİMİ II TUA: 3 0 4

Bu derste Türk halk biliminin amacı, tarihçesi, ilişkili olduğu bilim dalları, kaynakları, araştırma yöntemleri, sosyal normlar ve özellikleri hayatın geçiş devreleri konuları üzerinde durulacaktır.Ders Kitabı:

Folklor ve Edebiyat, I-II, Pertev Naili Boratav, Ankara 1945.

Folklor (Halk Bilimi), Nail Tan, İstanbul 2003.
TDE 412 MEZUNİYET ÇALIŞMASI II TUK: 0 2 3

Mezuniyet çalışması, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirmiş bir öğrencinin kazanmış olduğu meslekî bilgi, beceri ve donanımını şahsî bir projede değerlendirerek ortaya bir eser çıkarmasına yönelik bir çalışmadır. Öğrenci biyografi, bibliyografya, transkripsiyon, edebiyat teorisi, metin tahlili, saha araştırması, derleme, basılı kaynak tarama, gramatikal indeks, gramer incelemesi vb. gibi bir sahada bir danışman hoca rehberliğinde çalışmasını hazırlar. Danışman, öğrencisine araştırma metot ve teknikleri, bunların raporlaştırması konularında yol gösterirler.


İKİNCİ YIL SERBEST SEÇİMLİK DERSLERİ

III. YARIYIL
TDE 220 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I TUK: 2 0 2

Kültür, kelimesinin sosyal bir kavram olarak tanımı, bu kavramla ilişkili terimlerin anlaşılması, dünyaya yön veren belli başlı medeniyetlerin kültürel gelişimi, Türk kültürünün mahiyeti, beslendiği kaynaklar ve geçirdiği evreler ele alınacaktır.Ders Kitabı:

Türk Kültür Tarihi, Şerafettin Turan, İstanbul 1990.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Türkiye’de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, Ankara 1973.

2. Sosyal Kültürel ve Gelişme, Bozkurt Güvenç, Ankara 1976.

3. Türk Milleti’nin Kültürel Değerleri, Mehmet Kaplan, Ankara 1987.

4. Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, I-II, Hilmi Ziya Ülken, Konya 1966.
TDE 222 ARAPÇA I TUK: 2 0 2

Temel gramer kurallarının anlatımı, meslekî terminolojiyi kazandıracak tarih metinlerinin ve arşiv belgelerinin okutulması, tercüme edilmesi.Ders Kitabı:

Öğretim elemanının belirlediği gramer kitapları, lügatler, tarih kitaplarından seçme metinlerin incelenmesi.


TDE 224 FARSÇA I TUK: 2 0 2

Temel gramer kurallarının anlatımı, meslekî terminolojiyi kazandıracak tarih metinlerinin ve arşiv belgelerinin okutulması, tercüme edilmesiDers Kitabı:

Öğretim elemanının belirlediği gramer kitapları, lügatler, tarih kitaplarından seçme metinlerin incelenmesi.


TDE 226 MESLEKİ İNGİLİZCE I TUK: 2 0 2

Bu derste İngilizce, Türk diliyle ilgili olan kaynakları bakımından değerlendirilecek.Ders Kitabı:

İngilizce ve Türkçeyle ortaklaşan dil bilgisi kitapları seçilecek.


TDE 228 DİL FELSEFESİ TUK: 2 0 2

Bu derste Felsefenin bir kolu olan Dil Felsefesi Türk dili verileri için uygulanacak.Ders Kitabı:

Felsefe Sözlüğü, Sarp Erk Ulaş, Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul 2002.

Dil Felsefesi, Waltraud Bumann, Ara Yayıncılık, İstanbul 1990.
TDE 230 HALKLA İLİŞKİLER I TUK: 2 0 2

Halkla ilişkilerin tanımı ve halkla ilişkiler karması; halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi; halkla ilişkilerde meslekleşme ve temel ilkeler; halkla ilişkiler faaliyetlerinin organizasyonu; kurum içi halkla ilişkiler; halkla ilişkilerde araştırma; halkla ilişkilerde kampanya planlaması; halkla ilişkilerde uygulama; halkla ilişkilerde değerleme; halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları ve medya ilişkileri; örnek olaylar ve çözüm yolları.Ders Kitabı:

Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar, R. A. Yılmaz – R. Akyürek vd., İstanbul 2002.

Pazarlama İletişimi, Y. Odabaşı – M. Oyman, İstanbul 2002.
IV. YARIYIL
TDE 221 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II TUK: 2 0 2

Tarih boyunca Türklerin ilişki kurdukları medeniyetler ve Türklerin ortaya koydukları medeniyetler ele alınacak, Türk-İslâm medeniyetinin karakteristik özellikleri belirlenecektir. Bu medeniyetin temel şahsiyetleri ve eserlerine değinilecektir.Ders Kitabı:

Türk Kültür Tarihi, Şerafettin Turan, İstanbul 1990.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Türkiye’de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, Ankara 1973.

2. Sosyal Kültürel ve Gelişme, Bozkurt Güvenç, Ankara 1976.

3. Türk Milleti’nin Kültürel Değerleri, Mehmet Kaplan, Ankara 1987.

4. Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, I-II, Hilmi Ziya Ülken, Konya 1966.
TDE 223 ARAPÇA II TUK: 2 0 2

Temel gramer kurallarının anlatımı, meslekî terminolojiyi kazandıracak tarih metinlerinin ve arşiv belgelerinin okutulması, tercüme edilmesi.Ders Kitabı:

Öğretim elemanının belirlediği gramer kitapları, lügatler, tarih kitaplarından seçme metinlerin incelenmesi.


TDE 225 FARSÇA II TUK: 2 0 2

Temel gramer kurallarının anlatımı, meslekî terminolojiyi kazandıracak tarih metinlerinin ve arşiv belgelerinin okutulması, tercüme edilmesi.Ders Kitabı:

Öğretim elemanının belirlediği gramer kitapları, lügatler, tarih kitaplarından seçme metinlerin incelenmesi.


TDE 227 MESLEKİ İNGİLİZCE II TUK: 2 0 2

Bu derste İngilizce, Türk diliyle ilgili olan kaynakları bakımından değerlendirilecek.Ders Kitabı:

İngilizce ve Türkçeyle ortaklaşan dil bilgisi kitapları seçilecek.


TDE 229 SOSYOLOJİ TUK: 2 0 2

Genel sosyoloji bilimine giriş mahiyetindeki bu derste; Sosyoloji, toplum, kültür ve birey kavramları, toplum türleri, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, aile kavramı işlenecektir.Ders Kitabı:

Sosyoloji, A. Giddens, Ayraç Yayınları, Ankara 2006.

Türkiye Gerçeği, Abdülkadir İnan, Timaş Yayınları, İstanbul 2005.

Elimizden Kaçıp Giden Dünya, A. Giddens, Alfa Yayınları, İstanbul 2006.
TDE 231 HALKLA İLİŞKİLER II TUK: 2 0 2

Halkla ilişkilerin tanımı ve halkla ilişkiler karması; halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi; halkla ilişkilerde meslekleşme ve temel ilkeler; halkla ilişkiler faaliyetlerinin organizasyonu; kurum içi halkla ilişkiler; halkla ilişkilerde araştırma; halkla ilişkilerde kampanya planlaması; halkla ilişkilerde uygulama; halkla ilişkilerde değerleme; halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları ve medya ilişkileri; örnek olaylar ve çözüm yolları.Ders Kitabı:

Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar, R. A. Yılmaz – R. Akyürek vd., İstanbul 2002.

Pazarlama İletişimi, Y. Odabaşı – M. Oyman, İstanbul 2002.
ÜÇÜNCÜ YIL SERBEST SEÇİMLİK DERSLERİ

V. YARIYIL
TDE 320 DÜNYA EDEBİYATI I TUK: 2 0 2

Bu derste dünya edebiyatının seçkin örnekleri okutulacaktır.Ders Kitabı:

Öğretim elemanının tercihi olarak dünya edebiyatından seçkin örnekler okutulacak.


TDE 322 DİKSİYON I TUK: 2 0 2

Bu ders, çerçevesinde Türkçenin ortak kültür dili olarak, ses değerleri üzerinde durulur. Hece, kelime ve cümle seslendirmeleri uygulamalı olarak yapılır. Amacına göre konuşma çeşitleri üzerinde durulur. Araç olarak Türkçe ve konuşma çeşitleri üzerinde durulur. Araç olarak Türk ve dünya edebiyatının ortak beğeniye ulaşmış metinleri seçilir.Ders Kitabı:

Öğretim elemanının önereceği kaynaklar kullanılacaktır.


TDE 324 ŞİİR TAHLİLLERİ TUK: 2 0 2

Edebiyat sanatının bir şubesi olan şiir olgusunu değerlendirmeye yönelik ders kapsamında şiirin çağdaş Türk edebiyatındaki seçkin örnekleri ele alınarak, şiir inceleme ve çözümlemesiyle ilgili kavramlar uygulamalı örnekler eşliğinde incelenecektir.Ders Kitabı:

1. Şiir Tahlilleri, Mehmet Kaplan, Dergah Yayınları, İstanbul 1996.

2. Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Mehmet Kaplan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997.

3. Şiir Çözümleme Yöntemleri, Nurullah Çetin, Öncü Kitap Yayınları, Ankara 2006.


TDE 326 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM TUK: 2 0 2

Başlangıcından günümüze kadar eski Türk nazımının tarihî gelişimi, nazım türleri; nazmın hususiyetleri, çeşitli dönemlere ait nazım metinlerinden örneklerin okutulması.Ders Kitabı:

Eski Türk Edebiyatında Nazım, I-II, Fahir İz, Akçağ Yayınları, Ankara 1995.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Dîvân-ı Türkî-i Basît, Köprülüzâde Mehmet Fuat, İstanbul 1928.

2. Eski Şâirlerimiz, Divan Edebiyatı Antolojisi, Köprülüzâde Mehmet Fuat, İstanbul 1931.
TDE 328 TASAVVUF EDEBİYATI TUK: 2 0 2

Tasavvuf felsefesi, gelişimi, yayılması, edebiyata etkisi, günümüze kadar devam eden bir kaynak olmak üzere edebiyata ve günlük hayata yansıyan tasavvufun sürekliliği üzerinde durulacaktır.Ders Kitabı:

Dinî Tasavvufi Türk Edebiyatı, Abdurrahman Güzel, Akçağ Yayınları, Ankara 2004.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Fuad Köprülü, İstanbul 1966.

2. Yunus Emre Divanı, Mustafa Tatçı, H Yayınları, İstanbul 2005.

3. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Süleyman Uludağ, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2000.


VI. YARIYIL
TDE 321 DÜNYA EDEBİYATI II TUK: 2 0 2

Bu derste dünya edebiyatının seçkin örnekleri okutulacaktır.Ders Kitabı:

Öğretim elemanının tercihi olarak dünya edebiyatından seçkin örnekler okutulacak.


TDE 323 DİKSİYON II TUK: 2 0 2

Bu ders, çerçevesinde Türkçenin ortak kültür dili olarak, ses değerleri üzerinde durulur. Hece, kelime ve cümle seslendirmeleri uygulamalı olarak yapılır. Amacına göre konuşma çeşitleri üzerinde durulur. Araç olarak Türkçe ve konuşma çeşitleri üzerinde durulur. Araç olarak Türk ve dünya edebiyatının ortak beğeniye ulaşmış metinleri seçilir.Ders Kitabı:

Öğretim elemanının önereceği kaynaklar kullanılacaktır.


TDE 325 TÜRK MİTOLOJİSİ TUK: 2 0 2

Bu derste Türk mitolojisine ait ögeler ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Mitolojiler için dünya kültüründen örnekler değerlendirilecektir.Ders Kitabı:

Türk Mitolojisi, Bahaeddin Ögel, İstanbul 1995.

Tarihte ve Bugün Şamanizm, Abdülkadir İnan, Ankara 1972.
TDE 327 EDEBİYAT KURAMLARI VE UYGULAMALI ELEŞTİRİ TUK: 2 0 2

Kuramsal temele dayalı edebiyat eleştirisine hazırlık amacına yönelik olarak; edebiyat kavramı, edebiyatın sanat ve bilim boyutları, edebiyat kuramlarına giriş ve 20. yy. eleştiri kuramlarının edebiyata yansıması örnek eserler aracılığıyla değerlendirilecektir.Ders Kitabı:

Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran, Cem Yayınları, İstanbul 1983.

Yazın Kuramı, Rene Wellek – Austin Waren, Altın Kitaplar, İstanbul 1982.

Yapısalcılık, Tahsin Yücel, Ada Yayınları, İstanbul 1982.
TDE 329 KÖKEN BİLİMİ TUK: 2 0 2

Bu derste Türk diline ait etimoloji sözlükleri tanıtılacaktır.Ders Kitabı:

An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Gerard Clauson, Oxford 1972.

Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, I-IV, Gerhard Doerfer, Wiesbaden 1963-1975.

Old Turkic Word Formation: A Functional Approach to the Lexicon, I-II, Marcel Erdal, Wiesbaden 1991.

Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Hasan Eren, Ankara 1999.

Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı I (A-E), Andreas Tietze, İstanbul – Wien 2002.
DÖRDÜNCÜ YIL SERBEST SEÇİMLİK DERSLERİ

VII. YARIYIL
TDE 420 İLETİŞİM VE EDEBİYAT TUK: 2 0 2

İletişim ve edebiyat sahalarının ortak noktalarını inceleyen akademik ölçütlerin tespit edilmesi; medya okuryazarlığı, senaryo teknikleri, iletişimin edebî yönleri konularının incelenmesi.Ders Kitabı:

En Uzun Asrın Hikâyesi, Mehmet Önal, Akçağ Yayınları, Ankara 2001.
TDE 422 EDİBAYAT SOSYOLOJİSİ TUK: 2 0 2

Bu derste edebî eserin toplumsal yapı içerisinde yazar, eser, toplum, okuyucu ve basın-yayın bağlamında sosyal bir vaka olarak incelenmesi üzerinde durulacaktır.Ders Kitabı:

Edebiyat Sosyolojisi, Robert Escarpit, Remzi Kitabevi, İstanbul 1968.

Edebiyat Sosyolojisi, Köksal Alver Editörlüğünde, Hece Yayınları, Ankara 2006.

Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri, Köksal Alver Editörlüğünde, Ankara 2007.
TDE 424 CÜMLE BİLGİSİ I TUK: 2 0 2

Bu derste Türk dili tarihinden seçilen dönemler cümle bilgisi açısından incelenecektir.Ders Kitabı:

Orhon Türkçesi Grameri, Talat Tekin, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 9, Ankara 2000.

Musa Duman, Makaleler, Musa Duman, Kesit Yayınları, İstanbul 2008.

Türkçede Söz Dizimi, Leyla Karahan, Akçağ Yayınları, Ankara 1993.

Türk Dilleri, Talat Tekin – Mehmet Ölmez, Ankara 1999.
TDE 426 EDEBÎ AKIMLAR I TUK: 2 0 2

Türk edebiyatında 1839’dan 1923’e kadar oluşan edebî muhit ve edebî akımların metinler yoluyla incelenmesi; edebî grupların, poetikaların ve yayınların değerlendirilmesi.Ders Kitabı:

Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, İsmail Çeşitli, Akçağ Yayınları, Ankara 2004.

Yardımcı Ders Kitapları:

1. Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi, Mustafa Nihat Özön, İstanbul 1946.

2. Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Mustafa Nihat Özön, İstanbul 1946.

3. Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, İsmail Habib Sevük, İstanbul 1944.


TDE 428 SEBK-İ HİNDİ AKIMI TUK: 2 0 2

Eski Türk Edebiyatında 18. yüzyılda gerçekleşen bu divan edebiyatı akımı hakkında bilgi verilecektir. Akımın önemli temsilcileri ve eserleri ayrıntılı olarak işlenecektir.Ders Kitabı:

Sebk-i Hindi: Sözde ve Anlamda Farklılaşma, Hatice Aynur – Müjgan Çakır – Hanife Koncu, İstanbul 2006.
VIII. YARIYIL
TDE 421 TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRE TÜRÜ TUK: 2 0 2

Çeşitli meslek gruplarından kişilerin biyografik künye yazıcılığını içine alan bir tür olan tezkire, özelde şairlerin hayat hikâyelerini anlatan şuara tezkireleri asırlara göre sınıflandırılacak; tezkireciliğin kökeni ve gelişimi incelenecektir.Ders Kitabı:

Türk Edebiyatındaki tezkire örnekleri öğretim elemanı tarafından seçilerek kaynak oluşturulacaktır.


TDE 423 TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TUK: 2 0 2

Türkçenin ana dil olarak öğretimi, akraba topluluklara öğretimi, ikinci dil olarak yabancılara öğretimi üzerine metot ve tekniklerin genel olarak belirlendiği bir derstir.Ders Kitabı:

Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi, Hamza Zülfikar, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 1980.
TDE 425 CÜMLE BİLGİSİ II TUK: 2 0 2

Bu derste Türk dili tarihinden seçilen dönemler cümle bilgisi açısından incelenecektir.Ders Kitabı:

Orhon Türkçesi Grameri, Talat Tekin, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 9, Ankara 2000.

Musa Duman, Makaleler, Musa Duman, Kesit Yayınları, İstanbul 2008.

Türkçede Söz Dizimi, Leyla Karahan, Akçağ Yayınları, Ankara 1993.

Türk Dilleri, Talat Tekin – Mehmet Ölmez, Ankara 1999.
TDE 427 EDEBÎ AKIMLAR II TUK: 2 0 2

Türk edebiyatında 1923’ten günümüze kadar oluşan edebî muhit ve akımların metinler yoluyla incelenmesi, edebî grupların, poetikaların ve yayınların incelenmesi.Ders Kitabı:

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı, İnci Enginün, Dergah Yayınları, İstanbul 2001.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (Yeni Türk Edebiyatı), İbrahim Kıbrıs, Anı Yayınları, Ankara 2004.
TDE 429 AZERİ TÜRKÇESİ TUK: 2 0 2

Bu derste Azeri Türkçesi gramer olarak incelenecek, edebi metinleri okunacak ve dil açısından tahlil edilecektir. Ayrıca Azeri Türkçesiyle Türkiye Türkçesinin karşılaştırması yapılacaktır.Ders Kitabı:

Azeri Türkçesi, Muharrem Ergin, İstanbul 1971.
Yüklə 174,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə