Ekologiya hüququ


Nazirlər kabineti torpaq hüququnun mənbəyi olan aşağıdakı aktları qəbul edirYüklə 0,78 Mb.
səhifə4/4
tarix14.06.2018
ölçüsü0,78 Mb.
1   2   3   4

450. Nazirlər kabineti torpaq hüququnun mənbəyi olan aşağıdakı aktları qəbul edir:

a)Qərarlar

b) Qanunlar

c) Fərmanlar

d) Konstitusiya

e) Hökmlər


451. Qanunvericilik təşəbbüsü olan subyektlərə aid deyildir:

  1. Ar-nın Nazirlər Kabineti

  2. Ar-nın Prezidenti

  3. Ar-nın seçki hüquqiolan 40 min vətəndaşı ,

  4. AR-nın Prokurorluğu,

  5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi

452. Torpaq hüquq münasibətlərinin iştirakçısı olan şəxslərin neçə yaşından tam fəaliyyət qabliyyəti yaranır?

   1. 18 yaşından

   2. 16 yaşından

   3. 21 yaşından

   4. 14 yaşından

   5. 16 yaşından453. Torpaq hərracında hansı şəxslər hərracı udmuş sayılır?

 1. Ən yüksək qiymət təklif etmiş şəxs

 2. Hərracda iştirak edən hüquqi şəxs

 3. Vəzifəli şəxs

 4. Beynəlxalq təşkilatlar

 5. Bələdiyyə qrumları

454. Sеrvitut hansı sövdələşmənin müstəqil prеdmеti оla bilməz

a) alış-satış

b) icarə

c) hеç birinin prеdmеti оla bilməz

d)hər birinin prеdmеti оla bilər

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


455. Hansı subyektlər torpaq sahələri xüsusi mülkiyyətə verilə bilməz?

a) AR-nın vətəndaşlarına

b) AR-nın hüquqi şəxslərinə

c) əcnəbilərə , vətəndaşlığı olmayan şəxslərə

d) ictimai birliklərə

e) siyasi partiyalara456. Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahəərinin nizamnamə fonduna verilməsi hansı hüquq əsasında mümkündür?

 1. Yalnız istifadə hüququ əsasında

 2. Yalnız icarə hüququ əsasında

 3. Mülkiyyət hüququ əsasında

 4. Sərəncam hüququ əsasında

 5. Sahiblik hüququ əsasında

457. Torpaq münasibətlərinin obyektidir?

a) Təbii obyekt və təbii resurs kimi torpaq

b) Torpaq sahələri və onlara olan hüquqlar

c) Torpaq sahələri

d) Torpaq sahələrinə olan hüquqlar

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


458. Torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququ əhatə edir.

a) torpağın üst qatını;

b) torpağın üst qatını, qapalı su tutarlarını;

c) torpağın üst qatını, qapalı su tutarlarını, meşələri;

d) torpağın üst qatını, qapalı su tutarlarını, meşələri və onun altında olan faydalı qazıntıları;

e) torpağın üst qatını, qapalı su tutarlarını, meşələri və onun altında olan təbii resursları459. Torpaq hüququnun prinsiplərinə aid deyildir:

  1. Humanizm prinsipi

  2. Beynəlmiləllçilik prinsipi

  3. Qanunçuluq prinsipi

  4. Siyasi plüralizm prinsipi

  5. Torpaq hüquq pozuntusuna görə məsuliyyət prinsipi

460. Torpaq hüququnun mənbəyi olan icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktlarına aid deyildir

 1. Qanunlar

 2. Fərmanlar

 3. Qərarlar

 4. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları

 5. Beynəlxalq müqavilələr

461. Dövlət torpaq kadastrıözündə aşağıdakı informasiyanı əks etdirir

a) dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlar haqqında;

b)torpaqların kateqoriyaları, keyfiyyət хarakteristikaları və хalq təsərrüfatı əhəmiyyətliliyi

haqqında;

c) torpaqların hüquqi rejimi, mülkiyyətçilər, istifadəçilər və icarəçilər arasında bölgüsü haqqın da;

d) torpaqların kateqoriyaları, keyfiyyət хarakteristikaları və хalq təsərrüfatı əhəmiyyətliliyi, hüquqi rejimi, mülkiyyətçilər, istifadəçilər və icarəçilər arasında bölgüsü haqqında;

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur
462. Daşınmaz əmlaka olan hüquqların və onlarla aparılan sövdələşmələrin qeydiyyatı aparılır -

a) daşınmaz əmlakın yerləşdiyi ərazi üzrə;

b) mülkiyyətçinin yaşayış yeri üzrə;

c) icarəçinin yaşayış yeri üzrə;

d) sifarişçinin yaşayış yeri üzrə

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


463. Hüquqi şəxslərin hizamnamə (pay) fonduna verilmiş dövlət fondu torpaqlarının təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət funksiyasınıhansı orqan həyata keçirir?

 1. AR-nın Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi

 2. Yerli icra hakimiyyəti orqanları

 3. Bələdiyyə orqanları

 4. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

 5. Nazirlər Kabineti

464. Torpaq hərracında hansı şəxslər hərracı udmuş sayılır?

  1. Ən yüksək qiymət təklif etmiş şəxs

  2. Hərracda iştirak edən hüquqi şəxs

  3. Vəzifəli şəxs

  4. Beynəlxalq təşkilatlar

  5. Bələdiyyə qrumları

465. Aşağıdakı mülki hüquq obyektlərindən hansı əmlak anlayışına aid deyil?

a) daşınar əmlak

b)pullar

c)informasiya

d) qiymətli kağızlar

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur466. Hansı titul subyektə daha çox hüquqlar verir?

a) sahiblik,

b) mülkiyyət

c) istifadə

d) icarə

e) sərəncam467. Torpaq üzərində mülkiyyət hüququ özündə birləşdirir

a)sahiblik, istifadə və sərəncam hüququ

b) sahiblik, sərəncam vəidarəetmə hüququ

c) istifadə, sahiblik və idarəetmə hüququ

d) sahiblik və sərəncam hüququ

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


468. Ümumi istifadədə olan otlaq sahələri müddətsiz istifadəyə verilir

a) AR vətəndaşlarına

b) AR vətəndaşlarına və Azərbaycanda daimi yaşayan xarici vətəndaşlara

c) Hüquqi şəxslərə

d) Fermer təsərrüfatlarına

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


469. Nazirlər kabineti torpaq hüququnun mənbəyi olan aşağıdakı aktları qəbul edir:

 1. Qərarlar

b)Qanunlar

c)Fərmanlar

d)Konstitusiya

e)Hökmlər470.Torpaq sahələrinin dəyişdirilməsi müqaviləsinə hansı müqavilə şərtləri müvafiq surətdə tətbiq oluna bilər:

 1. Alqı satqı haqqında

 2. İpoteka haqqında

 3. Bağışlama haqqında

 4. Françazinq haqqında

 5. Faktorinq haqqında471. Torpaq əqidi nədir?

a)Torpaq hüquq münasibələrinin əmələ gəlməsinə, dəyişdirilməsinə və ya xitamına yönəldilmiş bir tərəfli , iki tərəfli iradə ifadəsidir.

b)Torpaq münasibəti iştirakçıları arasında anlaşmadı

c)Torpaq münasibəti subyektlərinin mübahisələri

d)Torpaq münasibəti subyektlərinin bağladıqları sazişlər

e)Torpaq hüquq münasibətlərinin ləğvinə yönəldilmiş razılaşma71. Daşınmaz əmlak bazarına təsir göstərən dövlət tənzimlənməsi amili deyil

a) Mülki Məcəllə

b) Vergi Məcəlləsi

c) Dövlət Büdcəsinin

göstəriciləri

d)daşınmaz əmlakla sövdələşmələri tənzimləyən normativ aktlar

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur
473. Hansı titul subyektə daha çox hüquqlar verir?

a) sahiblik,

b) mülkiyyət

c) istifadə

d) icarə

e) sərəncam474.Hansı titul subyektə daha çox hüquqlar verir?

a) sahiblik,

b) mülkiyyət

c) istifadə

d) icarə

e) sərəncam


475. Torpaq sahəsinin dəyişdirilməsi barədə əqdi alqı-satqı müqaviləsində fərqləndirən əsas əlamət hansıdır?

 1. Ödəniş qismində torpaq sahəsi çıxış edir

 2. Qiymətli kağızlar çıxış edir

 3. Sərəncam hüququ çıxış edir

 4. Istifadə hüququ çıxış edir

 5. Sahiblikhüququ çıxış edir

476. Torpaq sahəsinin bağışlanması müqaviləsi necə müqavilə sayılır?

   1. Birtərəfli müqavilə

   2. Çoxtərəfli müqavilə

   3. Ikitərəfli müqavilə

   4. Real müqavilə

   5. əvəzli müqavilə

477. Ümumi birgə mülkiyyətdə olan torpaq sahələrinin bağışlanmasına qanunla hansı halda yol verilir:

 1. Bütün iştirakçılarının razılığı ilə

 2. Yalnız birinin razılığı kifayyətdir

 3. Heç birinin razılığı tələb olunur

 4. Normativ orqanın razılığı ilə

 5. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin razılığı əsasında

478. Torpaq sahəsinin vərəsəlik qaydasında vərəsəlik açıldıqda qanun üzrə bərabər pay hüququna malik olan I növbəli varislər aşağıdakılardır:

 1. Ölənin uşaqları , miras qoyanın ölümündən sonra anadan olmuş uşaq, arvad( ər) valideynlər, övladlığa götürənlər

 2. Qonşular

 3. Dayılar. əmilər, xalalar, bibilər

 4. Bacılar, qardaşlar

 5. Bacıuşaqları, qardaşuşaqları

479. Dövlət Torpаq Kаdаstrındа hаnsı məlumаtlаr öz əksini tаpır?

 1. torpаq sаhəsinin hüquqi stаtusu

 2. torpаq üzərində hüquqlаr

 3. torpаq sаhəsinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri

 4. sаdаlаnаnlаrın hаmısı

 5. Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


480. Torpаqlаrın monitorinqi nə deməkdir?

 1. torpаq fondunun vəziyyətinə müntəzəm müşаhidə sistemi

 2. torpаğın münbitliyinin qiymətləndirilməsi

 3. torpаğın gəlirliyinin qiymətləndirilməsi

 4. torpаq аltındа olаn fаydаlı qаzıntılаrın qiymətləndirilməsi

 5. Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


481. Daşınmaz əmlakın yüklülüyü kimi çıxış edə bilməz

a) servitut;

b) icarə;

c) həbs;

d) vergiyə cəlbetmə

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur482. Ipоtеka daşınmaz əmlakın hansı növlərinə tətbiq еdilə bilməz

 1. yaşayış binalarına və mənzillərə

 2. bağ sahələrinə

 3. çоxillik əkmələrə

 4. tоrpaq sahələrinə

 5. Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


483.Kimlər torpaq sahələrinin nə qanunüzrə, nə də vəsiyyət üzrə vərəsəsiola bilməz.

 1. Miras qoyanın son iradəsinin həyata keçirilməsinə maneə törətmiş şəxslər

 2. Qonşular

 3. Dostlar

 4. Iş yoldaşları

 5. Nigahdan kənar uşaqlar

484. Torpaq sahəsi üzərində vərəsəlik hüququ yarandıqda vəsiyətnamənin məzmunundan asılı olmayaraq açılmış mirasda kimlərin məcburi payı var

a) Vəsiyyət edənin uşaqlarının , valideynlərinin , arvadının (ərinin)

b) Vəsiyyətedənin nəvələrinin , nəticələrinin qanunsuz övladlarının

c) Vəsiyyət edənin qonşularının

d) Vəsiyyətedənin qardaşı və bacılarının

e) Vəsiyyətedənin əmisi və dayısı485. Mülkiyyət hüququ nədir?

a) əmlakı faktiki sahibliyi həyata kеçirməyin hüquqi cəhətdən təmin еdilmiş imkanı

b) əmlakdan fayda götürməyin hüquqi cəhətdən təmin еdilmiş imkanı

c) əmlakın hüquqi müqəddəratını təmin еtməyin hüquqi cəhətdən təmin еdilmiş imkanı

d) əmlaka sahib оlmaq, оndan istifadə еtmək və оna dair sərəncam vеrmək üzrə dövlət

tərəfindən tanınan və qоrunan hüquqdur

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur
486. Sahiblik hüququ nədir?

a) əmlaka sahib оlmaq, оndan istifadə еtmək və оna dair sərəncam vеrmək üzrə dövlət tərəfindən tanınan və qоrunan hüquqdur

b) əmlakı faktiki sahibliyi həyata kеçirməyin hüquqi cəhətdən təmin еdilmiş imkanı

c) əmlakdan fayda götürməyin hüquqi cəhətdən təmin еdilmiş imkanı

d) əmlakın hüquqi müqəddəratını təmin еtməyin hüquqi cəhətdən təmin еdilmiş imkanı

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur487. Istifadə hüququ nədir?

a) əmlakdan fayda götürməyin hüquqi cəhətdən təmin еdilmiş

imkanı

b) əmlakı faktiki sahibliyi həyata kеçirməyin hüquqi cəhətdən təmin еdilmiş imkanıc) əmlaka sahib оlmaq, оndan istifadə еtmək və оna dair sərəncam vеrmək üzrə dövlət

tərəfindən tanınan və qоrunan hüquqdur.

d) bütün variantlar dоğrudur

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


488. Sərəncam hüququ nədir?

a) əmlakdan fayda götürməyin hüquqi cəhətdən təmin еdilmiş imkanı

b) əmlakın hüquqi müqəddəratını təmin еtməyin hüquqi cəhətdən təmin еdilmiş imkanı

c) əmlaka sahib оlmaq, оndan istifadə еtmək və оna dair sərəncam vеrmək üzrə dövlət

tərəfindən tanınan və qоrunan hüquqdur

d)əmlakı faktiki sahibliyi həyata kеçirməyin hüquqi cəhətdən təmin еdilmiş imkanı

e) Bu sualın düzgün cavabı yoxdur
489. Sеrvitut hansı sövdələşmənin müstəqil prеdmеti оla bilməz

a) alış-satış

b) icarə

c) hеç birinin prеdmеti оla bilməz

d)hər birinin prеdmеti оla bilər

e)Bu sualın düzgün cavabı yoxdur


490. Torpaq hüququnun predmetinə aşağıdakı münasibətlər daxildir.

a) torpaq münasibətləri

b) torpaq –mülkiyyət münasibətləri

c) mülkiyyət münasibətləri

d) Torpaq bağlı qeyri-əmlak münasibətləri

e) Torpaqların bölgüsü istifadəsi və mühafizəsi ilə bağlı münasibətlərinin müəyyən qrupu.491. AR –nın Konstitusiyasına görə torpaqlar hansı mülkiyyət növündə ola bilər?

a) yalnız dövlət mülkiyyətində

b) dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində

c) dövlət mülkiyyətində , xüsusi mülkiyyətdə və bələdiyyə mülkiyyətində

d) ümumi və birgə mülkiyyətdə

e) paylı mülkiyyətdə492. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə uyğun olaraq torpaq fondu neçə kateqoriyaya bölünür?

a) 5, b) 10, c) 8,d) 7, e) 9493. Hansı titul subyektə daha çox hüquqlar verir?

a) sahiblik,

b) mülkiyyət

c) istifadə

d) icarə

e) sərəncam494. Hansı subyektlər torpaq sahələri xüsusi mülkiyyətə verilə bilməz?

a) AR-nın vətəndaşlarına

b) AR-nın hüquqi şəxslərinə

c) əcnəbilərə, vətəndaşlığı olmayan şəxslərə

d) ictimai birliklərə

e) siyasi partiyalara495. Torpaq hüququnda tətbiq olunan hüquqi tənzimləməmetodları hünsılardır?

 1. Səlahiyyətvermə, ixtiyarvermə, analiz

 2. Deduksiya, müqayisə, təhlil

 3. Sintez, analiz, deduksiya

 4. Səlahiyyətvermə, qadağanetmə, məcburetmə

 5. Təhlil, analiz, sintez

496.Torpaq hüququnun əsas mənbəyi:

 1. Ar-nın Konstitusiyası ,

 2. Referendum yolu ilə qəbul olunmuş aktlar,

 3. Qanunlar,

 4. Fərmanlar

 5. Nazirlər Kabinetinin qərarları

497. Torpaq hüququ üçün hansı metodlar xarakterikdir?

 1. Inzibati, siyasi

 2. Imperativ, dispozitiv

 3. Iradi, xüsusi

 4. Səciyyəvi, ənənəvi

 5. Siyasi, ictimai

498. Torpaq hüquq münasibəti nədir?

 1. Torpaqla bağlı münasibətlər

 2. Ictimai münasibətlərin müəyyən bir qismi

 3. Iqtisadi münasibətlər

 4. Torpaq hüquq normaları ilə tənzimlənən ictimai münasibətlər

 5. Kənd təsərüfatında yaranan münasibətlər


499. Torpaq münasibətlərini tənzimləyən normativ hüquqi aktlar aşağıdakı qruplara bölünür:

 1. Fərmanlar

 2. Qərarlar

 3. əmrlər

 4. təlimatlar

 5. qanunlar və qanunqüvvəli aktlar

500.Torpaq hüququnun mənbələri aşağıdakılardır:

 1. normativ hüquqi aktlar

 2. məhkəmə prezidenti

 3. hüquqi adətlər

 4. əmrlər

 5. sərəncamlar

Kafedranın müdiri: prof. Məmmədov F. Ə

Hazırladı: b/m Əlizadə Ş.S.


Yüklə 0,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə