Əlverişli təbii-coğrafi şəraiti olan Azərbaycan ərazisi dünyada insanın formalaşdığı ilk məskənlərdəndirYüklə 235,48 Kb.
səhifə2/2
tarix21.10.2017
ölçüsü235,48 Kb.
#8587
1   2

Qaynaqça


 1. Ağasıoğlu F. Azər xalqı, B.2005.

 2. Akıner, Shirin. Lslamitic People of thc Sovirt Union. London, 1983.

 3. Ahmedov B. Özbek Ulusu, Abdullah Kodiriy Nomidagi Halk Merosi Naşriyatı, Taşkent 1992.

 4. AFAN - Azərbaycan folkloru antologiyası. I cild. Naxçıvan folkloru. Tərtib edənlər: T.Fərzəliyev, M.Qasımlı. Bakı, 1994.  5. Azərbaycan mifoloji mətnləri. Elm, Bakı, 1988. 196 s.

 6. Berdak. Tanlamalı Şıgarmalarının Jıynağı, Nokis 1977.

 7. Caferoğlu, Ahmet. Türk Kavimleri, Ankara 1972.

 8. Cəfərov C. Bəzi damğa və işarələrin etimoloji izahı. Türk dillərinə dair etimoloji və tarixi - morfoloji tədqiqatlar. ADU-nun nəşriyyatı, B.,1987.

 9. Cəmil A. Manas: Tarixi varislikdən ədəbi varisliyə // AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 5-8.

 10. Əfəndiyev P. Dastan yaradıcılığı. Bakı: ADPU, 1999, 166 s.

 11. İnan A. Karakalpaklar, Bozkurt (3) ll. Sayı 1911.

 12. Inan A. Еski türk dini tarihi. Istanbul, MЕB, 1976. 256 s.

 13. İsmayıl Rüstəm qızı M. Naxçıvan əfsanələri. Naxçıvan, Elm, 2008. 190 s.

 14. Kalafat Y. Dоğu Anadоluda еski türk inançlarının izlеri. Ankara: Atatürk Kültür Mеrkеzi Başkanlığı, 1999, 218 s.

 15. Kalankaytuklu M. Alban tarixi."Elm", B.,1993.

 16. Kossanyi, Bela, XI-XII. Asırlarda Uzlar ve Komanla r'ın tarilıine dair, Belleton, sayı; 29, 1941.

 17. Qafarov R. O. Azərbaycan türklərinin mifologiyası (qaynaqları, təsnifatı, obrazları, genezisi, evolyusiyası və poetikası). Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı. 2010. 60 s.

 18. Qaraqalpaq auz ədebiatınınq yigitləri. ll ktap, 1940.

 19. Məmmədov-Tağısoy N. Qaraqalpaq ədəbiyyatı. Bakı, «Elm və təhsil», 2015, 456 səh.

 20. Ögəl B. Türk mifologiyası. l c. B.,”MBM”, 2006.

 21. Rasovskiy D. “Eski Rus Tarihinde Karakalpakların Rölü”, cev: H. Ortekin, Ülkü Dergisi, Ankara 1937.

 22. Seyidov M. Azərbaycan mifik təsəvvürünün qaynaqları. Bakı, Yazıçı, 1983. 326 s.

 23. Seyidov M. Azərbaycan xalqının soy kökünü düşünərkən. Bakı, Yazıçı, 1989. 496 s.

 24. Seyidov M. Qam Şaman və onun qaynaqlarına ümumi baxış. Bakı, Gənclik, 1994. 232 s.

 25. Tağısoy N., Qaraqalpaqlar: tarixi, gerçək durumu, III yazı. «Xalq cəbhəsi» qəzeti, 01. 07. 2015.

 26. Tağısoy N.  Qaraqalpaqlar: tarixi və gerçək durumu (http://varliq.az/2016/06/16/qaraqalpaqlar-tarixi-v%C9%99-gerc%C9%99k-durumu/).

 27. Tantəkin H. Dəli Becan surətinin prototiplərinə dair. Məqalələr. Şirvannəşr, B., 2006, s. 91-118.

 28. Tuncay B. Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı. Qanun, B., 2010, 368 s.

 29. Yılmaz S. Karakalpak Turkleri ve Bugünkü Karakalpakistan // Yeni Türkiye, Temmuz Ağustos 1997, Yıl 3, Sayı 16, s. 1320-1329.

 30. Yüz bir türk еfsanеsi. Sakaоğlu S. Ankara: Başеr Matbaası, 2004, 254 s.

 31. Абромзон С.М. Этнический состав северной Киргизии. Труды Киргиз-ской археологическо-этнографической экспедиции., вып., lV , Москва, 1960.

 32. Акопян А. А. Алвания – Алуанк в греко – латинских и в древнеармянских источниках. Ереван, 1987.

 33. Акритас П., Стефанова Е. Легенды Кавказа. Нальчик, 1958.

 34. Алиев К. Античные источники по истории Азербайджана. "Элм", Б.,1987.

 35. Бартольд В. В. Сочинения. М., 1968, Т. 5, 757 с.

 36. Бутанаев В. Я. Культ богини Умай у хакасов // Этнография народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1984, с.93-105.

 37. Ворбьева М. Г. Племена и народы рабовладельческой эпохи на территории Каракалпакии. В кн. Очерки истории Каракалпакской АССР, т. 1, Ташкент, 1964.

 38. Гейбуллаев Г. А. К Этногенезу азербайджанцев. "Элм", Б.,1991.

 39. Дьяконов И. М. История Мидии с древнейщих времен до конца lV в. до н. э. М-Л., 1956.

 40. Жданко Т. А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. «ТИЭ. Новая серия», 1950, т. lX.

 41. Жданко Т. А. Каракалпаки (Основные проблемы этнической истории и этнографии). М., 1964.

 42. Жирмунский В. М. Сказание об Алпамыше (богатырская сказка). М., 1960.

 43. Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Издательство “Наука”, Ленинградское отделение, Л., 1974, 728 с.

 44. Kaмилов С. К. Освободительное движение каракалпаков в средине XIX века Central Asiatic journal, Volume XVIII, Leiden, 1971.

 45. Каразин Н. Сказка о женском ханстве. «Древняя и новая Россия», 1875, lll.

 46. Колоев Б. А. Мотив амазонок в осетинском нартском эпосе. КСИЭ, 1959, вып. XXXll.

 47. Косвен М. О. Амазонки, история легенды. СЭ, 1947, № 2-3.

 48. Маадай- Кара. Алтайский героический эпос. – М., 1973.

 49. Мaнaс. I книга. Фрунзе, “Киргызыстaн”, 1978.

 50. Миллер В. Отголоски Иранских сказаний на Кавказе. Экскурсы в области русского народного эпоса. М. 1892.

 51. Нарты. Кабардинский эпос. М., 1957 a.

 52. Нарты. Эпос осетинского народа. М., 1957 б.

 53. Нартский эпос. Орджоникидзе, 1957.

 54. Очерки по истории Башкирской АССР, т. 1. Уфа, 1956.

 55. Пагирев Д. Д. Алфавитный указатель к пятиверстной карте Кавкаского Края. Тифлис, 1913.

 56. Сaдыкoв A. Гeрoичeскиe мoтивы в эpoсe “Мaнaс” Фрунзе, 1982.

 57. Сорок девушек. Каракалпакская народная поема, в переложении Арсения Тарковского. М., 1951.

 58. Толстов С. П. Основные вопросы Древней истории Средней Азии. ВДИ, 1938, № 1.

 59. Толстов С. П. Древний Хорезм. М., 1948.

 60. Толстова Л. С. Некоторые вопросы исторической ономастики хорезмского оазиса. В кн. Этнография имен. М., 1971.

 61. Толстова Л. С. Исторический фольклор каракалпаков как источник для изучения этногенеза и этнокультурных связей этого народа. В кн. Этническая история и фольклор. М., «Наука», 1977, с. 141-164.

 62. Тревер К. Л. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. М., Л., 1959.

 63. Фирдоуси. Шахнаме. M., 1967.

 64. Хоренский М. Исторiя Арменiи. М., 1893. 363 с.


Yüklə 235,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə