Əməliyyatlar tədqiqiYüklə 1,22 Mb.
səhifə1/7
tarix25.06.2018
ölçüsü1,22 Mb.
#54783
  1   2   3   4   5   6   7

“ Əməliyyatlar tədqiqi”fənindən test.
1. XVII əsrdə sənayenin inkişafı aşağıdakılardan hansının zəruriliyinə gətirilib çıxardı.

A) ekstremumların tapılması

B) optimallıq məsələlərinə

C) dinamiki proqlaşdırma

D) xətti proqlaşdırma

E) qeyri-xətti proqlaşdırma


2. XVIII əsrdə sənayenin inkişafı nəyi tələb edirdi.

A) variyasiyalı tədqiqatları

B) təcrubi tədqiqatı

C) optimal məsələlərin tədqiqi

D) xətti proqlaşdırma

E) qeyri-xətti proqlaşdırma


3. XX əsrdə sənayenin inkişafı nəticəsində nəyin məhdud olması dərk edildi.

A) yer planetinin resurslarının

B) neft yataqlarının

C) enerjinin

D) texnikanın

E) heç nəyin


4. Məhdudiyyətdən irəli gələrək sənayedə hansı məsələlər meydana gəldi.

A) enerjinin optimal istifadəsi

B) neftin istifadəsi

C) elektrik enerjinin istifadəsi

D) neft-qaz enerjinin istifadəsi

E) heç nə


5. Məhdudiyyətdən irəli gələrək sənayedə hansı məsələlər meydana gəldi.

A) materialların optimal istifadəsi

B)elektrik enerjinin istifadəsi

C) neftin istifadəsi

D) heç nə

E) neft-qaz enerjinin istifadəsi


6. Məhdudiyyətdən irəli gələrək sənayedə hansı məsələlər meydana gəldi.

A) işçi vaxtının optimal istifadəsi

B) neftin istifadəsi

C) elektrik enerjinin istifadəsi

D) neft-qaz enerjinin istifadəsi

E) heç nə


7. Optimallıq məsələsində ən vacib olan fiziki proseslərin, texnikanın, iqtisadiyyatın idarəedilməsində.

A) ən yaxşı və ən düzgün variantın seçilməsidir

B) optimallıqdır

C) minimallıqdır

D) maksimallıqdır

E) seçimdir


8. Tədqiqatçılar bütün əməliyyatların, eksperimentlərin nəticəsi kimi nəyi seçirlər?

A) ən yaxşı variantı

B) sonuncu variant

C) nəticəni

D) maksimum

E) minimum


9. Ekstremal məsələlərin həllində bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır?

A) düz xətt parçasının ortadan bölünməsi

B) qabarıq metod

C) çökəklər metodu

D) dinamik metod

E) əməliyyat metodu


10. Resursların verilən sərflərində maksimal gəlir əldə etmək məqsədilə sənayenin təşkili məsələsi aiddir.

A) optimal idarəetmə məsələsinə

B) dinamiki proqramlaşdırma

C) differensial proqramlaşdırma

D) xətti proqramlaşdırma

E) qeyri-xətti proqramlaşdırma


11. İstehsal prossesində texnoloji sahələrin inkişafınin əsas səbəbi aşağidakılardan hansıdır?

A) riyazi əməliyyatların avtomatlaşdırılması

B) tələblərin inkişafı

C) informasiyanın inkişafı

D) texnoloji prosseslər

E) AİS-lərin funksiyaları


12. Enerjinin az sərf olunması ilə daha sürətli kosmik uçuşların yerinə yetirmək məsələsi aiddir.

A) optimal idarəetmə məsələsinə

B) dinamiki proqramlaşdırma

C) differensial proqramlaşdırma

D) xətti proqramlaşdırma

E) qeyri-xətti proqramlaşdırma


13. Maksimal enerjini almaq məqsədi ilə su anbarlarının və hidrostansiyaları sistemlərinin idarə olunması məsələsi aiddir.

A) optimal idarəetmə məsələsinə

B) dinamiki proqramlaşdırma

C) qeyri-xətti proqramlaşdırma

D) xətti proqramlaşdırma

E) differensial proqramlaşdırma


14. Ekstremal məsələlərin həllində bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır?

A) qabarıq funksiyalar metodu

B) düz xətt parçasının ortadan bölünməsi

C) əməliyyat metodu

D) optimal metod

E) kəsiklər metodu


15. Ekstremal məsələlərin həllində bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır?

A) toxunanlar metodu

B) düz xətt parçasının ortadan bölünməsi

C) əməliyyat metodu

D) qabarıq funksiyalar metodu

E) simmetrik metod


16.Tədqiqatçılar bütün əməliyyatların, eksperimentlərin nəticəsi kimi nəyi seçirlər?

A) ən yaxşı variantı

B) sonuncu variant

C) nəticəni

D) maksimum

E) minimum


17. Optimal idarəetmə məsələləri aşagıdakılardan hansı birinin inkişafına təkan verdi.

A) idarəetmə əməliyyatlarının tədqiqi

B) fizika elminə

C) kimya elmi

D) texnologiya

E) energetikaya


18. Hesablama-riyaziyyatının inkişafının tələbi nəyin zəruriliyini ortaya çıxardı.

A) minimum və maksimum tədqiqini

B) riyaziyyatın inkişafını

C) funksiyanın axtarışını

D) optimallıgı

E) heç nəyi


19. Funksiyanın ən yaxşı yaxınlaşması, iterasiyalı proseslərin parametrlərinin optimal seçimi, tənliklərin uzlaşmasının minimizasiyası adlanır.

A) ekstremum axtarışı

B) məsələnin optimal həlli

C) dinamik idarəetmə

D) xətti-proqramlaşdırma

E) qeyri-xətti proqramlaşdırma


20. U çoxlugunda J(u) funksiyaların maksimumu, -J(u) funksiyaların minimumu ilə...

A) ekvivalentdir

B) fərqlidir

C) az fərqlidir

D) çox fərqlidir

E) qeyri-xəttidir


21. Differensial tədqiqatlar metodu nəyə görə EHM-də həlli çətin olur.

A) məhdud olduğuna görə

B) sərhədsiz olduğuna görə

C) proqramına görə

D) alqoritminə görə

E)hamısına görə


22. Minimallaşdırma məsələsinin qoyuluşunda tərif 1 əsasən J(u*) kəmiyyəti necə adlanır ?

A) minimal qiymət

B) orta qiymət

C) maksimum qiymət

D) ən böyük qiymət

E) sonsuzluq


23. Bu formula nəyi göstərir ?

A) min nöqtələr çoxluğunu

B) max nöqtələr çoxluğunu

C) bərabərliyi

D) maxsimallığı

E) minimallığı


24. Minimizasiya məsələsinin qoyuluşu zamanı verilən çoxluq aşağıdakılardan hansıdır [a,b]={u Є R: a ≤ u ≤ b}?

A) parça


B) interval

C) əyri


D) düz-xətt

E) yarım interval


25. Ekstremal məsələlərdə nəyə görə minimallaşdırma məsələsi ilə kifayətlənirlər.

A) ekvivalentliyə qörə

B) fərqə qörə

C) az fərqə qörə

D) çox fərq olduğuna qörə

E) xətti olduğuna qörə


26. Aşağıdakılardan hansı “Eksperimental məsələlər” nəzəriyyəsinin fundamental nəticələridir?

A) xətti proqramlaşdırma

B) qabarıq funksiya

C) differensial tədqiqat

D) inteqral tədqiqat

E) qeyri qabarıq funksiya


27. Aşağıdakılardan hansı “Eksperimental məsələlər” nəzəriyyəsinin fundamental nəticələridir?

A) qeyri xətti proqramlaşdırma

B) qabarıq funksiya

C) differensial tədqiqat

D) inteqral tədqiqat

E) qeyri qabarıq funksiya


28. Tərif 2-yə əsasən J(u) funksiyası aşağıdan məhduddur U çoxluğunda və elə bir M ədədi vardır ki, aşağıdakılardan hansınısa ödəyəcək uЄU çoxluğunda?

A) J(u) ≥M

B) J(u) ~ M

C) J(u) = M

D) J(u) < M

E) J(u) ≤ M


29. 71. Minimizasiya məsələsinin qoyuluşunda tərif 1 əsasən hansı şərt ödənilir.

A) J(u*)= J(u)

B) J(u*) ~J(u)

C) J(u*) > J(u)

D) J(u*) < J(u)

E) J(u*) ≤ J(u)


30. Tərif 3 əsasən J* ədədini J(u) funksiyasının aşağı sərhədi adlandırırlar, əgər ... şərti ödənilərsə?

A) J* ≤ J(u)

B) J*> J(u)

C) J* ≥ J(u)

D) J* ~ J(u)

E) heç bir şərtsiz


31. Aşağıdakılardan hansı “Eksperimental məsələlər” nəzəriyyəsinin fundamental nəticələridir?

A) dinamik proqramlaşdırma

B) qabarıq funksiya

C) differensial tədqiqat

D) inteqral tədqiqat

E) qeyri qabarıq funksiya


32. Aşağıdakılardan hansı “Eksperimental məsələlər” nəzəriyyəsinin fundamental nəticələridir?

A) optimal idarəetmə

B) qabarıq funksiya

C) differensial tədqiqat

D) inteqral tədqiqat

E) qeyri qabarıq funksiya


33. Təcrübələrin tələbinə görə ekstremal məsələlərin hansı həlləri geniş istifadə olunur?

A) təqribi

B) dəqiq

C) az fərqli

D) çox fərqli

E) heç bir


34. Optimallıq məsələsində ən vacib olan fiziki proseslərin, texnikanın, iqtisadiyyatın idarəedilməsində.

A) ən yaxşı və ən düzgün variantın seçilməsidir

B) optimallıqdır

C) minimallıqdır

D) maksimallıqdır

E) seçimdir


35. Verilənlərdən hansı aşağı sərhədi yazılışıdırır?

A) inf J(u) = J*

B) inf J(u) ~ J

C) min J(u) ~ J*

D) min J(u) = J*

E) sup J(u) = J*


36. Çox çətin tədbiqi ekstremal məsələlər nəyin inkişafı sayəsində öz həllini tapdı?

A) EHM


B) proqramlaşdırmanın

C) xətti proqramlaşdırma

D) qeyri xətti proqramlaşdırma

E) heç nəyin


37.Minimallaşdırma məsələsinin nəticəsindən belə çıxır ki, J(u) funksiyasının ... vardır?

A) aşağı sərhədi

B) limiti

C) həlli


D) həlli yoxdur

E) mənası


38. Qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün istiqamətlənmiş bütün hərəkətlərin cəminə nə deyilir?

A) əməliyyatlar

B) əməliyyatçılar

C) son məqsəd

D) ilkin nəticə

E) nəticə


39. Minimallaşdırma məsələsinin I tipində vacib deyil?

A) U* çoxluğu

B) minimum

C) maxsimum

D) inf J(u)

E) heç nə


40. Əməliyyatların son məqsədinə çatmaq üçün nəzarətçilərdə olan faktorlar necə adlanır?

A) nəzarət olunan

B) məqsədsiz

C) məqsəd

D) son nəticə

E) ilkin məlumat


41. Minimallaşdırma məsələsinin I tipində əsas nəyi təyin etmək lazımdır?

A) aşağı sərhəddi

B) minimum

C) maxsimum

D) sonsuzluğu

E) nöqtəni


42. Maksimallaşdırma məsələlərinin neçə tipi var?

A) 2


B) 1

C) 3


D) ∞

E) heç bir


43. Maksimallaşdırma məsələlərinin tiplərinin birində nə axtarılır?

A) J*

B) J*

C) Uk-ardıcıllıq

D) sonsuzluq

E) heç nə

44. Minimallaşdırma məsələsinin II tipində əsas nəyi təyin etmək lazımdir?

A) u* nöqtəni

B) u* nöqtəni

C) parçanı

D) əyrini

E) heç nə


45. Tədqiqatlar bütün əməliyyatların, tədqiqatların nəticəsi kimi nəyi seçirlər?

A) ən yaxşı variantı

B) sonuncu variant

C) nəticəni

D) maksimum

E) minimum
46. Differensial tədqiqatlar metodu nəyə görə EHM-də həlli çətin olur.

A) məhdud olduğuna görə

B) sərhədsiz olduğuna görə

C) proqramına görə

D) alqoritminə görə

E)hamısına görə


47. XX əsrin 90 illərində yaranmış yeni metodlar EHM-in istifadəsini asanlaşdırmış və hesablama əməliyyatlarının...

A) həcmini azaltmış

B) həcmini artırmış

C) proqram təyinatı çətinləşib

D) məhdudlaşdırıb

E) heç nə etməyib


48. Optimal metodla tərif 1 əsasən məsələnin həlli zəmanətli dəqiqlik adlandırılır, hansı halda?

A) =inf )=

B) =sup

C)

D)

E)

49. Ekstremal məsələlərin həlli zamanı bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır.

A) klassik metod

B) qabarıq metod

C) çökəklər metodu

D) dinamik metod

E) əməliyyat metodu


50. Ekstremal məsələlərin həlli zamanı bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır.

A) düz xətt parçasının ortadan bölünməsi

B) qabarıq metod

C) çökəklər metodu

D) dinamik metod

E) əməliyyat metodu


51. Minimallaşdırma məsələsinin I tipində vacib deyil?

A) U* çoxluğu

B) minimum

C) maxsimum

D) inf J(u)

E) heç nə


52. Maksimallaşdırma məsələlərinin II tipində nəyi axtarmaq lazımdır ?

A) J* və U* nöqtəsi

B) yalnız J*

C) J*

D) Uk-ardıcıllıq

E) hamısı


53. Optimal metodla tərif 1 əsasən məsələnin həlli zəmanətli dəqiqlik adlandırılır, hansı halda?

A) =inf )=

B) =sup

C)

D)

E)

54. Hesablama-riyaziyyatının inkişafının tələbləri nəyi zəruri etdi?

A) minimum və maksimum tədqiqini

B) riyaziyyatın inkişafını

C) funksiyanın axtarışını

D) optimallıgı

E) heç nəyi


55. Ekstremal məsələlərin həlli zamanı bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır?

A) simmetrik metod

B) düz xətt parçasının ortadan bölünməsi

C) əməliyyat metodu

D) dinamik metod

E) çökəklər metodu


56. Ekstremal məsələlərin həlli zamanı bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır?

A) optimal metod

B) düz xətt parçasının ortadan bölünməsi

C) əməliyyat metodu

D) dinamik metod

E) simmetrik metod


57. Verilən J(u) = sin2(π/u), u ≠0-dır, J(u) funksiyası neçə minimum qiymət alır, əgər U = {u:2 ≤ u< ∞}-sə?

A) boş çoxluq

B) sonsuz

C) yalnız üç

D) bir neçə

E) heç bir


58. Ekstremal məsələlərin həlli zamanı bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır?

A) kəsiklər metodu

B) düz xətt parçasının ortadan bölünməsi

C) əməliyyat metodu

D) optimal metod

E) simmetrik metod
59. Ekstremal məsələlərin həlli zamanı bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır?

A) qabarıq funksiyalar metodu

B) düz xətt parçasının ortadan bölünməsi

C) əməliyyat metodu

D) optimal metod

E) kəsiklər metodu


60. Xətti proqramlaşdırmanın ümumi məsələlərində məqsəd funksiyasının aşağı sərhəddi hansı hissəsindədir?

A) bucaq nöqtəsində

B) daxilində

C) kənarlarında

D) koordinat müstəvisində

E) heç biri


61. Minimallaşdırma məsələsinin II tipində əsas nə vacibdir?

A) U* # ø

B) minimum

C) maxsimum

D) inf J(u)

E) heç nə
62. Maksimallaşdırma məsələlərinin tiplərinin birində nə axtarılır?

A) J*

B) J*

C) Uk-ardıcıllıq

D) sonsuzluq

E) heç nə


63. Ekstremal məsələlərin həlli zamanı bir kəmiyyətdən asılı funksiyanın minimallaşdırma metodu hansıdır?

A) toxunanlar metodu

B) düz xətt parçasının ortadan bölünməsi

C) əməliyyat metodu

D) qabarıq funksiyalar metodu

E) simmetrik metod


64. Minimizasiya məsələsinin qoyuluşu zamanı verilən çoxluq aşağıdakılardan hansıdır [a,b]={u Є R: a ≤ u ≤ b}?

A) parça


B) interval

C) əyri


D) düz-xətt

E) yarım interval


65. Sistem – vahid məqsədə xidmət edən müxtəlif nələrin vəhdətindən ibarətdir?

A) təyinatlı element və qurğuların

B) tənzim sistemindən

C) hesablama sistemindən

D) avtomatik elementdən

E) hidravlik elementdən


66. Nəyə görə minimallaşdırma məsələsi ilə kifayətlənirlər.

A) ekvivalentliyə qörə

B) fərqə qörə

C) az fərqə qörə

D) çox fərq olduğuna qörə

E) xətti olduğuna qörə


67. “Eksperimental məsələlər” nəzəriyyəsinin fundamental nəticələridir hansıdır?

A) xətti proqramlaşdırma

B) qabarıq funksiya

C) differensial tədqiqat

D) inteqral tədqiqat

E) qeyri qabarıq funksiya


68. Minimizasiya məsələsinin qoyuluşu zamanı verilən çoxluq aşağıdakılardan hansıdır [a,b]={u Є R: a < u< b}?

A) interval

B) yarım interval

C) əyri


D) parça

E) düz-xətt


69. Verilən J(u) = sin2(π/u), u ≠0-dır, J(u) funksiyası neçə minimum qiymət alır, əgər U = {u:2 ≤ u< ∞}-sə?

A) boş çoxluq

B) sonsuz

C) yalnız üç

D) bir neçə

E) heç bir


70. Minimizasiya məsələsinin qoyuluşu zamanı verilən çoxluq aşağıdakılardan hansıdır [a,b]={u Є R: a ≤ u< b}?

A) yarım interval

B) parça


C) interval

D) əyri


E) düz-xətt
71. Minimizasiya məsələsinin qoyuluşunda tərif 1 əsasən hansı şərt ödənilir.

A) J(u*)= J(u)

B) J(u*) ~J(u)

C) J(u*) > J(u)

D) J(u*) < J(u)

E) J(u*) ≤ J(u)


72. Minimizasiya məsələsində qoyuluşunda tərif 1 əsasən hansı şərt ödənilərsə J(u*)-kəmiyyəti necə adlanır ?

A) minimal qiymət

B) orta qiymət

C) maksimum qiymət

D) ən böyük qiymət

E) sonsuzluq


73. Bu yazılışı nəyi göstərir ?

A) min nöqtələr çoxluğunu

B) max nöqtələr çoxluğunu

C) bərabərliyi

D) maxsimallığı

E) minimallığı


74. Sistem – vahid məqsədə xidmət edən müxtəlif nələrin vəhdətindən ibarətdir?

A) təyinatlı element və qurğuların

B) tənzim sistemindən

C) hesablama sistemindən

D) avtomatik elementdən

E) hidravlik elementdən


75.J(u) funksiyasının xüsusiyyətlərindən asılı olaraq U*-minimum nöqtələr çoxluğu aşağıdakılardan hansı ola bilər?

1.yalnız bir nöqtə

2.100 nöqtə

3. bir neçə və sonsuz nöqtə

4. yalnız üç nöqtə

5. heş bir nöqtə, boş çoxluq

A) 1,3,5

B) 2,3,4


C) 1,2,3,4,5

D) 1,2,5


E) 1,3,4,5
76. Mininimizasiya məsələsinin qoyuluşu zamanı J(u) funksiyasından asələ olaraq minimal qiymətlər çoxluğu neçə cür ola bilər?

A) 3


B) 5

C) 1


D) 2

E) 4
77. Avtomatik idarəetmədə yerinə yetirmək istədiyimiz prosesin məhdud məkanda aparılmasını və idarə oluna bilməsini təmin edən qurğu necə adlanır?

A) obyekt

B) sistem

C) proses

D) təminat

E) alqoritm
78. Verilən J(u) = sin2(π/u), u ≠0-dır, J(u) funksiyası neçə minimum qiymət alır, əgər U = {u:1≤ u≤ 2}-sə?

A) yalnız 1

B) sonsuz

C) bir neçə

D) yalnız üç

E) heç bir


79. Optimal idarəetmə məsələləri nəyin inkişafınına gətirdi?

A) idarəetmə əməliyyatlarının tədqiqi

B) fizika elminə

C) kimya elmi

D) texnologiya

E) energetikaya


80. Ekstremal məsələlərin hansı həlləri təcrübələrin tələbinə görə geniş istifadə olunur?

A) təqribi

B) dəqiq

C) az fərqli

D) çox fərqli

E) heç bir


81. Ekstremal məsələlər nəyin inkişafı sayəsində öz həllini tapdı?

A) EHM


B) proqramlaşdırmanın

C) xətti proqramlaşdırma

D) qeyri xətti proqramlaşdırma

E) heç nəyin


82. Sistem – vahid məqsədə xidmət edən müxtəlif nələrin vəhdətindən ibarətdir?

A) təyinatlı element və qurğuların

B) tənzim sistemindən

C) hesablama sistemindən

D) avtomatik elementdən

E) hidravlik elementdən


83. Məqsədə çatmaq üçün istiqamətlənmiş bütün hərəkətlərin cəmi necə adlanır?

A) əməliyyatlar

B) əməliyyatçılar

C) son məqsəd

D) ilkin nəticə

E) nəticə


84. Bütün əməliyyatların, tədqiqatların nəticəsi kimi nəyi seçirlər?

A) ən yaxşı variantı

B) sonuncu variant

C) nəticəni

D) maksimum

E) minimum


85. Verilən J(u) = sin2(π/u), u ≠0-dır, J(u) funksiyası neçə minimum qiymət alır, əgər U = {u:2 ≤ u< ∞}-sə?

A) boş çoxluq

B) sonsuz

C) yalnız üç

D) bir neçə

E) heç bir


86.Verilən J(u) = ln u, U = {u:0 < u ≤ 1} ) funksiya neçə minimum qiymət ala bilir?

A) sonsuz

B) boş çoxluq

C) heç bir

D) yalnız1

E) 100 qiymət


87. Avtomatik idarəetmədə yerinə yetirmək istədiyimiz prosesin məhdud məkanda aparılmasını və idarə oluna bilməsini təmin edən qurğu necə adlanır?

A) obyekt

B) sistem

C) proses

D) təminat

E) alqoritm


88.Tərifə əsasən J(u) funksiyası aşağıdakı məhduddur U çox-da elə bir M ədədi vardır ki, aşağıdakı hansı şərti ödəyəcək uЄU çox-da?

A) J(u)≥M

B) J(u)~M

C) J(u)=M

D) J(u)

E) J(u)≤M


89. Tərifə əsasən J* ədədini J(u) funksiyasının aşağı sərhədi adlandırırlar, əgər ...şərti ödənilərsə?

A) J* ≤ J(u)

B) J*> J(u)

C) J* ≥ J(u)

D) J* ~ J(u)

E) heç bir şərtsiz


90. Nəyə görə differensial tədqiqatlar metodunun EHM-də həlli çətin olur.

A) məhdud olduğuna görə

B) sərhədsiz olduğuna görə

C) proqramına görə

D) alqoritminə görə

E)hamısına görə


91. Yeni metodlar EHM-in istifadəsini asanlaşdırmış və hesablama əməliyyatları isə necə olmuş?

A) həcmini azaltmış

B) həcmini artırmış

C) proqram təyinatı çətinləşib

D) məhdudlaşdırıb

E) heç nə etməyib


92. Tərif 1 əsasən minimallaşdırma məsələsinin qoyuluşunda hansı şərt ödənilir?

A) J(u*)= J(u)

B) J(u*) ~ J(u)

C) J(u*) > J(u)

D) J(u*) < J(u)

E) J(u*) ≤ J(u)


93.Tərifəəsasən J* ədədini J(u) funksiyasının aşağı sərhədi adlandırırlar, əgər ...şərti ödənilərsə?

A) J(uε)* +ε

B) J*>J(u)

C) J(uε)>J*

D) J*

E) heç bir şərtsiz


94. Əgər J(u) funksiyası U çox-da aşağıdan məhdud olmayıbsa, onda aşağı sərhəd kimi nəyi qəbul edirik?

A) J* = -∞

B) J* = ø

C) J* = 0

D) J* = 1

E) heç nəyi


95. Aşağı sərhəd necə yazılır?

A) inf J(u) =J*

B) inf J(u) ~J

C) minJ(u) ~J*

D) minJ(u) =J*

E) supJ(u) =J*


96. J(u) funksiyası U çox-da özünün aşağı sərhəddinə çatırsa, onda aşağıdakılardan hansı olur?

A) inf J(u) =minJ(u)

B) inf J(u) =maxJ(u)

C) inf J(u) =infJ*

D) infJ*=min

E) infJ*=max


97.Minimizasiya məsələsinin nəticəsindən belə çıxır ki, J(u) funksiyasının ...vardır?

A) aşağı sərhədi

B) limiti

C) həlli


D) həlli yoxdur

E) mənası

98. Tərif 4 əsasən {Uk}ЄU ardıcıllığı funksiyası üçün U çoxluğunda min. adlanır əgər...şərt ödənərsə.

A) J(uk)=infJ(u)=J*

B) infJ(u) = min

C) infJ(u) = max

D) infJ(u) = minJ(u) = maxJ(u)

E) infJ(u)=J*


99.Tərif 5 əsasənρ(uk,U)=0 –şərtindəki ρ(uk,U)-nədir?

A) məsafədirYüklə 1,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə