Əməliyyatlar tədqiqiYüklə 1,22 Mb.
səhifə2/7
tarix25.06.2018
ölçüsü1,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

B) nöqtədir

C) parçadır

D) sonsuzluqdur

E) heç nə


100. Qeyd 1 əsasənU*= ø olarsa, onda həmişə nə vardır?

A) min ardıcıllıq

B) max ardıcıllıq

C) sonsuzluqdur

D) həlli var

E) həlli yoxdur


101. Tərif 1 əsasən minimallaşdırma məsələsinin qoyuluşunda J(u*) kəmiyyəti necə adlanır ?

A) minimal qiymət

B) orta qiymət

C) maksimum qiymət

D) ən böyük qiymət

E) sonsuzluq


102. aşağıdakılardan hansıdır?

A) min nöqtələr çoxluğu

B) max nöqtələr çoxluğu

C) bərabərlik

D) maxsimallıq

E) minimallıq


103. Xətti proqramlaşdırmanın ümumi məsələlərində məqsəd funksiyasının aşağı sərhəddi hansı hissəsindədir?

A) bucaq nöqtəsində

B) daxilində

C) kənarlarında

D) koordinat müstəvisində

E) heç biri


104. J(u) funksiyasının xüsusiyyətlərindən asılı olaraq U*-minimum nöqtələr çoxluğu necə ola bilər?

1.yalnız bir nöqtə

2. 100 nöqtə

3. bir neçə və sonsuz nöqtə

4. yalnız üç nöqtə

5. heş bir nöqtə, boş çoxluq

A) 1,3,5


B) 2,3,4

C) 1,2,3,4,5

D) 1,2,5

E) 1,3,4,5


105. Qeyd 2 əsasən U*=ø, istənilən min ardıcıllıq U*- çoxluğunda ...

A) yığılmır

B) yığılır

C) sonsuzluqdur

D) bir nöqtədir

E) heç həlli yoxdur


106.J(u) funksiyasının U –çoxluqda minimuzasiya məsələsinin neçə tipi var?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) sonsuz


107. Minimizasiya məsələsinin I tipində əsas nəyi təyin etmək lazımdır?

A) aşağı sərhəddi

B) minimum

C) maxsimum

D) sonsuzluğu

E) nöqtəni


108. Minimizasiya məsələsinin I tipində vacib deyil?

A) U* çoxluğu

B) minimum

C) maxsimum

D) inf J(u)

E) heç nə


109. Minimizasiya məsələsinin II tipində əsas nə vacibdir?

A) U* # ø

B) minimum

C) maxsimum

D) inf J(u)

E) heç nə


110. Minimizasiya məsələsinin II tipində əsas nəyi təyin etmək lazımdir?

A) u* nöqtəni

B) u* nöqtəni

C) parçanı

D) əyrini

E) heç nə


111. I tip məsələlərdən fərqli olaraq II tipdən nə üçün istifadə olunur?

A) axtarilan təqribiyaxınlaşmaya görə

B) dəqiq cavaba görə

C) minimuma görə

D) maxsimuma görə

E) heç nəyə görə


112. İdarəetmə obyektinə göstərilən təsir nədən ibarətdir?

A) məqsədyönlü təsirdən

B) prosesdən

C) nəzəri hesablamadan

D) nəzarətdən

E) yoxlamadan


113. Veyştrass teoreminə görə J(u) funksiyası aşağidan məhduddursa, onda hansı çıxarış vardır?

A) min. nöqtələr çoxluğu ø deyil

B) sonsuzluqdur

C) min. nöqtələr çoxluğu ø -dur

D) ardıcıllıq var

E) ardıcıllıq yoxdur


114. Veyştrass teoreminə görə J(u) funksiyası məhduddursa, onda aşağidakılardan hansı doğrudur?

A) ardıcıllıq U* yığılır

B) heç yığılmır

C) qapalıdır

D) minimizə olunub

E) hər biri doğrudur


115. Şəkildə göstərilən J(u) funksiyasının lokal min nöqtələrini tapın?

scan1

A) U0, U2,U4

B) U5, U6,U8, və U9

C) U0, U1... U10

D) U1, U3,U5, və U7

E) heç biri


116. Şəkildə göstərilən J(u) funksiyasının lokal min nöqtələrini tapın?

scan1

A) U5, U6,U8, və U9

B) U0, U2və U4

C) U0, U1... U10

D) U1, U3,U5, və U7

E) heç biri


117. Tərifə 7 əsasən J(u) funksiyası [a,b] parçasında unimodaldır əgər, o [a,b]-də....

A) kəsilməzdir

B) artandır

C) sonsuzdur

D) çoxluqdur

E) heç biri


118. Tərifə7 əsasən J(u) ciddi monoton azalır, əgər?

A) a ≤ α ≤ β ≤ b

B) α < β

C) α ≤ β


D) a < α < β < b

E) hamısı doğrudur


119.Tərifə7 əsasən J(u) ciddi monoton azalır, əgər?

A) a ≤ u ≤ α

B) α ≥ u >α

C) a > α


D) a ≤ α

E) a ≤ β
120.Tərifə7 əsasən J(u) ciddi monoton artır, əgər?

A) β≤ u ≤ b

B) β> b> a

C) β> u> b

D) β ≥ b


E) β > α
121. Hansı şərtə görə tərif 3 əsasən J* ədədini J(u) funksiyasının aşağı sərhədi adlandırırlar.

A) J* ≤ J(u)

B) J*> J(u)

C) J* ≥ J(u)

D) J* ~ J(u)

E) heç nəyi


122. U*= ø olarsa, onda qeyd 1 əsasən həmişə nə vardır?

A) min ardıcıllıq

B) max ardıcıllıq

C) sonsuzluqdur

D) həlli var

E) həlli yoxdur


123. Əgər J(u) funksiyası aşağıdan məhdud deyilsə, onda aşağı sərhəd kimi hansını qəbul edirik?

A) J* = -∞

B) J* = ø

C) J* = 0

D) J* = 1

E) heç nəyi


124.Tərif 7 əsasən J(u) = J*=J(u) olarsa, hansı şərt ödənir?

A) α ≤ u ≤ β

B) a ≤ u ≤ β

C) α ≤β


D) α <β

E) α = β
125. Tərif 7 əsasən J(u) funksiyası hansı halda ciddi unimodal adlanır?

A) α = β

B) α <β


C) α > β

D) α ≥β


E) a ≤ β
126. Tərif 8 əsasən J(u) funksiyası yuxarıdan məhduddur, əgər elə bir β ədədi var ki, o hansı şərti ödəyəcək?

A) J(u)≤ β

B) J(u)> β

C) J(u)<β

D) J(u)~β

E) J(u)= β


127. Tərif 8 əsasən J(u) funksiyası yuxarıdan məhdud deyil, əgər elə bir Uk ardıcıllığı mövcuddur və hansı şərti ödəyir?

A) J(u) = ∞

B) J(u) = o

C) J(u) = Uk

D) J(u) Є U

E) J(u) ~β


128. Tərif 8 əsasən J(u) funksiyasıməhduddur,U çoxluğunda o zaman ...

A) aşağıdan və yuxarıdan məhduddur

B) yığılır

C) sonsuzdur

D) ardıcıllıqdır

E) heç biri


129. Tərif 9 əsasən J(u) funksiyası yuxarıdan məhduddur, U çoxluğunda, onda elə J*-ədədi mövcuddur və necə adlanır?

A) yuxarı həddi

B) aşağı həddi

C) limiti

D) sonsuzluq

E) boş çoxluq


130. Tərif 9 əsasən J(u) funksiyası yuxarıdan məhduddursa, onda hansı şərti ödəyir?

A) J(u) ≤J*

B) J(u) = inf J(u)

C) J(u) = 0

D) J(u)> J*

E) J(u) ≥J*


131. Minimallaşdırma məsələsinin nəticəsindən belə çıxır ki, J(u) funksiyasının nəyivardır?

A) aşağı sərhədi

B) limiti

C) həlli


D) həlli yoxdur

E) mənası


132. ρ(uk,U)=0 tərif 5 əsasən ρ(uk,U) nədir?

A) məsafədir

B) nöqtədir

C) parçadır

D) sonsuzluqdur

E) heç nə


133. Minimallaşdırma məsələsində J(u) funksiyasının U çoxluqda neçə tipi vardır

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) sonsuz


134.Tərif 9 əsasən J(u) funksiyası yuxarıdan məhduddursa, onda hansı şərti ödəyir?

A) J(uk)> J*

B) J(u) ≥J**- ε

C) J(uk)< J*

D) J(uk) ≤J*

E) heç biri


135.Tərif 9 əsasən J(u) funksiyası yuxarıdan məhduddursa, onda hansı şərti ödəyir?

A) J(uk) = J*

B) J(uk) =0

C) J(uk) = ∞

D) J(uk) = min

E) heç biri


136. Tərif 8 əsasən J(u) funksiyası yuxarıdan məhdud deyilsə onda .

A) J*= ∞

B) J*= 0

C) J*< 0

D) J*> 0

E) heç biri


137. Tərif 9əsasən J(u) funksiyasının yuxarı həddini necə yazmaq olar.

A) J(u)

B) J*= max J(u)

C) J*= ∞

D) J*= 0

E) J*= min

138. Tərif 9 əsasən yuxarı hədd və maksimallıq ardıcıllıq həmişə mövcuddur, ancaq ...(tamamlA) .

A) max qiymət olmaya bilər

B) həmişə max qiymət var

C) min qiymət var

D) min qiymət yoxdur

E) hamısı doğrudur


139. Ekstremum axtarışı klassik metodla nə ilə yekunlaşır?

A) bütün ekstremuma şübhəli nöqtələri tapmaqla

B) min nöqtələri tapmaqla

C) max nöqtələri tapmaqla

D) tədqiqatla

E) analizlə


140. Klassik metodla araşdırmada hansı əlavə əməliyyat aparılır?

A) lokal min və lokal max nöqtələr seçilir

B) analiz aparılır

C) max nöqtələr seçilir

D) min nöqtələr seçilir

E) heç bir


141. Ekstremum araşdırması klassik metodla hansı halda mümkündür ?

A) ekstremuma şübhəli nöqtələri tapmaq asandır

B) şübhəli nöqtə vardır

C) şübhəli nöqtə yoxdur

D) araşdırma sonludur

E) bütün hallarda


142. Maksimizə məsələlərinin neçə tipi var?

A) 2


B) 1

C) 3


D) ∞

E) heç bir


143. Maksimizə məsələlərinin tiplərinin birində nə axtarılır?

A) J*

B) J*

C) Uk-ardıcıllıq

D) sonsuzluq

E) heç nə


144. Maksimizə məsələlərinin II tipində nəyi axtarmaq lazımdır ?

A) J* və U* nöqtəsi

B) yalnız J*

C) J*

D) Uk-ardıcıllıq

E) hamısı


145. Hansı şərtə əsasən minimizə məsələsi maksimizə məsələsi ilə eynidir?

A) J(u)= -inf(-J(u)

B) supJ(u) = J*

C) supJ*(u) = J*

D) supJ(u) = J*

E) heç bir


146. Şəkil 1 əsasən adi lokal max nöqtələr hansıdır?

A) U1, U3, U7 vəU10scan1

B) U5, U6, U8 və U9

C) U3

D) U4,U2,U8

E) heç bir


147.Şəkil 1 əsasən qlobal max nöqtələri hansıdır ?

scan1

A) U3

B) U5, U6, U8 və U9

C) U1, U3, U7 vəU10

D) U4,U2,U8

E) heç bir


148. Minimallaşdırma məsələsinin II tipində əsas nə axtarılır?

A) u* min nöqtəni

B) u* nöqtəni

C) parçanı

D) əyrini

E) heç nə


149. Hansı səbəbdən klassik metodun praktiki məsələlərdə istifadəsi çox məhduddur?

A) törəməli hesablamaq olmur

B) çox vaxt aparır

C) effektiv deyil

D) çox hesab tələb edir

E) hamısı doörudur


150. Tərif 8 əsasən J(u) funksiyası məhduddur U çoxluğunda o zaman neceolur?

A) aşağıdan və yuxarıdan məhdud

B) yığılır

C) sonsuzdur

D) ardıcıllıqdır

E) heç biri


151. Xətti proqramlaşdırmanın əsasməsələsinin həndəsi mənasına görə aşağıdakılardan hansı doğrudur?

1. həlli yoxdur, 2. Yalnız bir həlli var 3. Həlli açıqdir 4. Həlli qapalıdır

A) 1,2

B) 2,3,4


C) 1,2,3,4

D) 1,3


E) 1,2,3
152. Qeyri-xətti proqramlaşdırma riyazi modellərinə görə hansılardır?

1. şərtsiz optimallaşdırma

2. dinamiki optimallaşdırma

3. şərtli optimallaşdırma

4. xətti optimallaşdırma

A) 1,2


B) 1,2,3

C) 1,3,4

D) 1,2,3,4

E) 3,4
153. Klassik metodla ekstremum nöqtələr o nöqtələrə deyilir ki, aşağıdakılardan biri ödənilsin?

A) J(u) mövcuddur və J(u)=0

B) J(u) funksiya azalır

C) J(u) funksiya yığılır

D) J(u) funksiya artır

E) sonsuzdur
154. Klassik metodla ekstremum nöqtələr o nöqtələrə deyilir ki, aşağıdakılardan biri ödənilsin?

A) u=a və u=b ekstremuma şübhəli nöqtələrdir

B) J(u) funksiya artır

C) J(u) funksiya azalır

D) sonsuzdur

E) J(u) funksiya yığılır


155. Klassik metodla ekstremum axtarışı nə ilə nəticələnir?

A) bütün ekstremuma şübhəli nöqtələri tapmaqla

B) min nöqtələri tapmaqla

C) max nöqtələri tapmaqla

D) tədqiqatla

E) analizlə


156. Tərif 8 əsasən J(u) funksiyası yuxarıdan məhdud olmadıqda nece olur?

A) J*= ∞

B) J*= 0

C) J*< 0

D) J*> 0

E) heç biri


157. Tərif 9 əsasən yuxarı hədd və maksimum ardıcıllıq həmişə mövcuddursa ,aşağıdakılardan hansı doğrudur?

A) max qiymət olmaya bilər

B) həmişə max qiymət var

C) min qiymət var

D) min qiymət yoxdur

E) hamısı doğrudur


158. Optimal metodun həlli nə zaman tələb olunur?

A) iqtisadi cəhətdən məna daşıyanda

B) çox çətindi

C) çox asandır

D) mümkün deyil

E) bütün hallarda


159. Optimal metodda minimallaşdırma məsələsi necə olur?

A) verilən dəqiqliklə və az nöqtələrdə

B) daha çox nöqtələrdə

C) həll etmək olmur

D) çox məsrəflərlə

E) az hesablamalarla


160. Xətti proqramlaşdırmanın əsasməsələsinin həndəsi mənasına görə aşağıdakılardan hansı doğrudur?

1. həlli yoxdur, 2. Yalnız bir həlli var 3. Həlli açıqdir 4. Sonsuz həlli var

A) 1,2,4

B) 2,3,4


C) 1,2,3,4

D) 1,2


E) 1,4
161. Qeyri-xətti proqramlaşdırma riyazi modellərinə görə hansılardır?

1. şərtsiz optimallaşdırma

2. dinamiki optimallaşdırma

3. şərtli optimallaşdırma

A) 1, 2

B) 1, 2, 3C) 1,3

D) 1


E) 3
162. Klassik metodla araşdırmada şübhəli nöqtələr ətrafında hansı tədqiqatı aparılır?

A) funksiyanın 1-ci törəmənin işarəsini

B) törəməni

C) nöqtələrin mövcudluğu

D) şübhəli nöqtələri

E) hər birini


163. Ekstremuma şübhəli nöqtələrdə 1 və daha böyük dərəcələrdə törəmələr vardırsa onları neçə istifadə etmək olar?

A) həmin nöqtələrin ətrafındakı tədqiqatla

B) min nöqtədə

C) max nöqtədə

D) ümumi tədqiqatla

E) heç bir nöqtədə


164. Ekstremuma şübhəli nöqtələrdə J(v)...... J(n)(v) törəmələr məlumdur və n-cütdürsə, hansı halda v lokal min nöqtə olur?

A) J(n)(v) > 0

B) J(n)(v) < 0

C) J(v) =0

D) J(v) > 0

E) hamısında


165. Ekstremuma şübhəli nöqtələrdə J(n)(v) törəmələr məlumdursa və n-cütdürsə, hansı halda v lokal max nöqtə olur?

A) J(n)(v) < 0

B) J(n)(v) > 0

C) J(v) =0

D) J(v) > 0

E) hamısında


166. Ekstremuma şübhəli nöqtələrdə J(n)(v) törəmələr məlumdursa və a< v < b olduqada v nöqtəsində lokal min və lokal max ola bilməz. Hansı halda?

A) n-cüt deyilsə

B) n- cütdür

C) n- sonsuzdur

D) bütün törəmə “0”

E) hamısında


167. Klassik metodla ekstremuma araşdırması halda mümkündür ki, .....

A) ekstremuma şübhəli nöqtələri tapmaq asandır

B) şübhəli nöqtə vardır

C) şübhəli nöqtə yoxdur

D) araşdırma sonludur

E) bütün hallarda
168. Klassik metodun praktiki məsələlərdə istifadəsi çox məhduddur, hansı səbəbdən?

A) törəməli hesablamaq olmur

B) çox vaxt aparır

C) effektiv deyil

D) çox hesab tələb edir

E) hamısı doörudur


169.Optimal metodun həlli o zaman tələb olunur ki, funksiyanın qiymətlərinin hesablanması...?

A) iqtisadi cəhətdən məna daşıyır

B) çox çətindi

C) çox asandır

D) mümkün deyil

E) bütün hallarda


170. Optimal metodla minimizasiya məsələsini necə həll etmək olur?

A) verilən dəqiqliklə və az nöqtələrdə

B) daha çox nöqtələrdə

C) həll etmək olmur

D) çox məsrəflərlə

E) az hesablamalarla


171.Optimal metodla minimizasiya məsələsini həlli hansı halda mümkündür?

A) yalnız məhdudiyyətlərlə

B) çox məsrəflərlə

C) daha çox nöqtələrdə

D) az hesablamalarla

E) hamısı doğrudur


172. Optimal metodla tərif 1 əsasən məsələnin həlli zəmanətli dəqiqlik adlandırılır, hansı halda?

A)

B)

C)

D)

E)


173. Optimal metodla tərif 1 əsasən məsələnin həlli zəmanətli dəqiqlik adlandırılır, hansı halda?

A) =inf )=

B) =sup

C)

D)

E)


174. Hansı şərtə görə metod “epsilon” optimal metod adlandırılır?

A)

B) =inf )

C) =sup

D)

E)


175. Hansı səbəbdən klassik metodun praktiki məsələlərdə istifadəsi çox məhduddur?

A) törəməli hesablamaq olmur

B) çox vaxt aparır

C) effektiv deyil

D) çox hesab tələb edir

E) hamısı doörudur


176. Optimal metodda istifadə edilən metodlardan hansı daha dəqiqdir?

A) ardıcıl

B) passiv

C) aktiv


D)qlobal

E) heç biri ilə


177.Hansı halda optimal metodla məsələnin həlli passiv qayda ilə aparılması mümkündür ?

A) fiziki eksperimentlə

B) EHM

C) analitikD) stoxastik

E) heç biri ilə


178. Lipşits sabiti hansı şərti ödəyir?

A)

B)

C)

D)

E) heç biri


179. Əyrilər metodunda min. araşdırılarkən neçə təpə nöqtəsi seçmək lazımdır?

A) 2 ≤ təpə nöqtəsi

B) 3 ≤ təpə nöqtəsi

C) çoxlu sayda

D) az sayda

E) yalnız 1


180. Optimal metodla hansı şərtlə “epsilon” optimal metod adlandırılır?

A)

B) =inf )

C) =sup

D)

E)


181. Optimal metodla lokallaşdırma parçasını minimallaşdırma məsələsinin nəyi kimi qəbul edirlər?

A) xətası

B) səhfi

C)sərfi


D) limiti

E) sərhəd


182. Optimal metodla metodun daha yaxşı olması üçün istifadə edilən qayda hansıdır?

A) passiv

B) qlobal

C) aktiv

D) lokal

E) hər biri


183. Optimal metodla metodun daha yaxşı olması üçün istifadə edilən qayda hansıdır?

A) ardıcıl

B) lokal

C) aktiv


D) qlobal

E) hər biri


184. Optimal metodla məsələnin həllində bütün nöqtələr əvvəldən seçilərsə və dəyişilmirsə metod necə adlanır?

A) passiv

B) ardıcıl

C) aktiv


D) qlobal

E) lokal
185. Hansı metodda parçalar sistemi qurulur və bu parçalarda seçilmiş nöqtələrdə funksiyanın qiyməti hesablanır?

A) örtüklər

B) əyrilər

C) klassik

D) optimal

E) simmetrik
186. Xətti proqramlaşdırmada minimallaşdırma məsələsinin həlli aşağ?

A) < c, u*> = < c, u >

B) < c, u >< cj,uij >

C) < c, u > = cj

D) < c, u > ≤ cj

E)həlli yoxdur


187. Qeyri-xətti sistemlərin yaradılması ehtiyacı nədən yarandı?

A) texniki cəhətdən asan qurulması

B) daha ucuz olması

C) daha baha olması

D) xətti sistemlərin

E) ehtiyac yoxdur


188. Xətti proqramlaşdırma metodu ilə optimallaşdırma məsələsini həlli nəyi tələb edir?

A) məhdudluq şərtləri

B) avtomatlaşdırma

C) proqramlaşdırma

D) optimal idarəetmə

E) layihələndirmə


189.Optimal metodla məsələnin həllindəistifadə edilən metodlardan hansı daha dəqiqdir?

A) ardıcıl

B) passiv

C) aktiv


D)qlobal

E) hamısı


190. Optimal metodla məsələnin həlli passiv qayda ilə aparılması mümkündür ki,...(tamamlA)

A) fiziki eksperimentlə

B) EHM

C) analitikD) stoxasti

E) heç biri ilə


191. Hansı üsul klassik variasiya hesabının imkanlarını artırmış və optimal idarəetmə məsələsini asanlaşdırmış?

A) pontryaginin maksimum prinsipi

B) klassik üsul

C) optimallaşdırma

D) xətti proqnozlaşdırma

E) optimallaşdırma


192. Lipsits şərtinin həndəsi mənası nədir?

A) vətərin bucaq əmsalı

B) yaxınlaşma

C)

D)

E) yoxdur


193. Lipsits şərtinin həndəsi mənası nədir?

A) bütün nöqtələr L –kəmiyyətini aşmır

B) yaxınlaşma

C)

D)

E) yoxdur


194. Əyrilər metodunda teorem 2 görə funksiya differensiallandırsa onda hansı şərt ödənir?

A)Yüklə 1,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə