Əməliyyatlar tədqiqiYüklə 1,22 Mb.
səhifə3/7
tarix25.06.2018
ölçüsü1,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

B) L=max J(u)

C) L=max

D) L=min

E) hər birini


195. Xətti proqramlaşdırmanın ümumi məsələlərində məqsəd funksiyasının aşağı sərhəddi hansı hissəsindədir?

A) bucaq nöqtəsində

B) daxilində

C) kənarlarında

D) koordinat müstəvisində

E) heç biri


196. Əyrilər metodunda Lipsits sabitinin böyük qiymətində nece olur ?

A) yığılma sürətini azaldır

B) koordinatları asandır

C) həlli yoxdur

D) hesabatı açandır

E) hamısı


197. Əyrilər metodunda Lipsits sabiti çox kiçik olduqda, nəyi tapmaq olmur?

A) minimal qiymətə düzgün yaxınlaşması

B) koordinatları

C) max. qiyməti

D) L-kəmiyyətini

E) heç biri


198. Qeyri-xətti sistemlərin dayanıqlığının öyrənilməsi hansı alimin yanaşması ilə əlaqədardır?

A) Lipsitis və Lyapunov

B) Kolmaqonov

C) Furye və Eyler

D) Kolmaqonov və Lipşitis

E) Lyapunov


199. Qradiyent metod hansı funksiyalar üçün daha əlverişlidir?

A) sərtenməsi olan

B) törəməsi olan

C) inteqralı olan

D) enməsi olmayan

E) heç biri


200. Əyrilər metodunun köməyi ilə iki tip minimallaşdırma məsələsinin həllini və Lipsits şərtini ödəyən funksiyalar üçün... (tamamlA)

A) asan tapmaq olur

B) tapmaq çətindir

C) həlli yoxdur

D) differensiallanır

E) parçalara ayırır


201. Əyrilər metodunun praktiki istifadəsində məlum olmayan xətanın qiymətini nəyin köməyi ilə verir?

A) məlum kəmiyyətin

B) limitin

C) L-sabitinin

D) L-şərtinin

E) hər birinin


202. Əyrilər metodunda araşdırılan funksiyaya hansı tələb qoyulmur?

A) unimoddalıq

B) fasiləsizlik

C) xəttilik

D) qeyri-xəttilik

E) qabarıqlıq


203. Əyrilər metodunda araşdırılan funksiyaya hansı tələb qoyulmur?

A) verilən parçada istənilən sayda ekstremin ala bilər

B) fasiləsizlik

C) xəttilik

D) qeyri-xəttilik

E) qabarıqlıq


204. Xətti proqramlaşdırmanın həndəsi mənasına görə əsasməsələsinin həlli zamanı yaranan fiqur necə ola bilər?

1.məhdud 2. məhdud olmayan 3. Paralel 4. əyri

A) 1, 2

B) 1, 2, 3C) 2, 3

D) 2, 3, 4

E) 1
205. Xətti proqramlaşdırmanın əsasməsələsinin həndəsi mənasına görə aşağıdakılardan hansı doğrudur?

1. həlli yoxdur, 2. Yalnız bir həlli var 3. Sonsuz həlli var, 4. Həlli qapalıdır

A) 1,2,3

B) 2,3,4


C) 1,2,3,4

D) 1,2


E) 1,3,4
206. Əyrilər metodunun çatışmayan cəhəti hansıdır?

A) Lipsits sabitini tələb edir

B) hesabatı açandır

C) koordinatları asandır

D) həlli yoxdur

E) hamısı


207. Əyrilər metodunda Lipsits sabitinin böyük qiyməti nəyə gətirib çıxardır?

A) yığılma sürıtini azaldır

B) koordinatları asandır

C) həlli yoxdur

D) hesabatı açandır

E) hamısı


208. Əyrilər metodunda Lipsits sabiti çox kiçik olarsa, nəyi təyin etmək olmur?

A) minimal qiymətə düzgün yaxınlaşması

B) koordinatları

C) max. qiyməti

D) L-kəmiyyətini

E) heç biri


209. Örtüklər metodunun əsas məsələsi hansıdır?

A) ≤ J* + ε

B) J* = inf J(u)

C) J* = sup J(u)

D) J* = max J(u)

E) J* = J(u)Є Q(L)
210. Bu metodda parçalar sistemi qurulurhansı ki, verilmiş əsas [a,b] parçasını aşmır və bu parçalarda seçilmiş nöqtələrdə funksiyanın qiyməti hesablanır. Bu hansı metoddur?

A) örtüklər

B) əyrilər

C) klassik

D) optimal

E) simmetrik


211. Örtüklər mrtodunda qoyulmuş məsələnin həlli üçün Pn neçə seçmək olar?

A) bərabər səviyyəli

B) ardıcıl

C) parçalarda

D) L- sabit ilə

E) simmetrik


212. Örtüklər metodunda metodun addımına hansı şərt qoyulur?

A) h=2ε/L

B) h=2εL

C) h=2/L


D) h=2ε

E) h=εL
213. Bərabər səviyyəli seçmə metodu funksiyanın qiymətinin hesabatından əvvəl bə bütün nöqtələr eyni vaxtda verilərsə, o necə adlanır?

A) passiv

B) aktiv


C) effektiv

D) ardıcıl

E) hamısı
214. Örtüklər metodunda Ui nöqtəsinin seçimi zamanı hansı şərti nəzərə almaq lazımdır?

A) i > 2


B) i < 2

C) i ≥ 3


D) i < 3

E) i > 1
215. Örtüklər metodunda effektivli ardıcıl ai nöqtəsinin seçimi zamanı nəyi nəzərə almaq lazımdır?

A) əvvəlki nöqtələri

B) hər bir nöqtəni

C) əvvəlki hesabatı

D) sonrakı nöqtələri

E) hər biri
216. Örtüklər metodunda effektivli ardıcıl seçmə istifadə edərək hesabat necə olar?

A) çox az

B) daha çox

C) bərabər

D) az fərqli

E) heç biri


217. Örtüklər metodunda ardıcıl seçmə metodunun addımı hansı şərtlə verilir?

A) h=2ε/L

B) h > 2ε/L

C) h=2ε L

D) h=2/L

E) h=2/L
218. J(u) funksiyası [a, b] parçasında hansı şərti ödəyərsə qabarıq adlanar?

A) J(αu+(1-α)v) ≤ αJ(u)+(1-α)J(v)

B) J(αu+(1-α)v) < J(u+ v)

C) J(αu+αv)=J(u,v);

D) J(u,v)= J(αu, αv)

E) J(u, v)=[a, b]
219. Qabarıq funksiyanın həndəsi mənasına görə qrafik istənilən parçada xordadan....yerləşir?(tamamlA)

A) aşağıda

B) yuxarıda

C) üzərində

D) kəsişir

E) heç biri


220. Qabarıq funksiyanın teorem 1-də verilən şərtə əsasən həndəsi mənası nədir?

A) vətərinin bucaq əmsalı

B) vətər nöqtələri birləşdirir

C) bucağın tangensi

D) bucağın sinusu

E) bucağın kosinusu


221.Qabarıq funksiya fasiləsizdirsə onda onun sağ və sol törəməsi hansı şərti ödəyir?

A) J′(u-0)≤ J′(u+0)

B) J′(u-0)= J′(u+0)

C) J′(u-0)>J′(u+0)

D) J′(u-0)≥J′(u+0)

E) heç biri


222. Differensiallanan J(u) funksiyasının qabarıq olması üçün zəruri və kifayətdir ki, J′(u) [a,b]-da.....(tamamla)

A) azalmasın

B) çoxalmasın

C) artsın

D) azalsın

E) sonsuz olsun


223. İki dəfə differensiallanan J(u) [a, b]-da qabarıq olması üçün zəruri və kifayət olması üçün hansı şərt olmalıdır?

A) J′′(u) ≥ 0

B) J′′(u) < 0

C) J′(u) ≥ 0

D) J′(u) > 0

E) J′′(u) = J′(u)


224. Minimum axrarışı zamanı təhriflər təsadüfi kəmiyyət və müəyyən ehtimal xarakterini daşıyır hansı metoddan istifadə məqsədə uyğundur?

A) staxostik approksimasiya

B) statistik

C) qabarıq funksiya

D) optimal metod

E) klassik metod


225. Minimallaşdırma məsələsi həlli zamanı, funksiyanın qiymətləri hər nöqtədə təsadüfi səhflərlə toplanırsa, buna nə deyilir?

A) təhriflər

B) xətalar

C) mütləq xəta

D) nisbi xəta

E) fərqlilik


226. J(u) funksiyası U çoxluğunda minimallaşdırma məsələsi Evklid fəzasında necə qeyd edilir?

A) J(u) →inf; uЄU

B) J(u)→min

C) J(u)=max J(u)

D) J(u)=inf J(u)

E) J(u)=-J*


227. Evklid fəzasında İ tip minimallaşdırma məsələsində yalnız nəyi tapmaq lazımdır?

A) J* dəqiq bə təqribi

B) J* dəqiq

C) U*çoxluğunu

D) U* # ø

E) U* = 0


228. Evklid fəzasında İİ tip minimallaşdırma hansı şərt ödənməlidir?

A) J* > -∞, U* #0

B) J* < -∞,U* = 0

C) J* → ∞

D) J* → -∞

E) J* → 0


229. J(u) funksiyasının xüsusiyyətlərindən asılı olaraq U*-minimum nöqtələr çoxluğu necə ola bilər?

1.yalnız bir nöqtə

2. 100 nöqtə

3. bir neçə və sonsuz nöqtə

4. yalnız üç nöqtə

A) 1,3


B) 2,3,4

C) 1,2,3,4

D) 1,2

E) 1,3,4
230. Xətti proqramlaşdırmanın həndəsi mənasına görə əsasməsələsinin həlli zamanı yaranan fiqur necə ola bilər?1.məhdud 2. məhdud olmayan 3. Paralel

A) 1,2


B) 1,3

C) 2,3


D) 2

E) 1
231.Xətti proqramlaşdırmada simpleks metodla nəyi etmək olar?

A) bucaq nöqtələrinin seçimini istiqamətlənmiş yerinə yetirmək

B) bucaq nöqtələrinin seçimini tapmaq

C) nəqliyyat məsələsini həll etmək

D) bucaq nöqtələri çoxluğunu tapmaq

E) məsələlərin həllini tapmaq
232.Xətti proqramlaşdırmada hansı metodun köməyilə məsələlərin tez həllini tapmaq?

A) simpleks metod

B) kanonik metod

C) klassik metod

D) optimal metod

E) heç biri


233.Xətti proqramlaşdırmanın ümumi məsələsinin qısa yazılışı necədir?

A) J(u) = → inf

B) J(u)→ inf(u)

C) J(u) = J*

D) J(u) ~J*

E) J(u) = UR=0


234. Xətti proqramlaşdırmada xətti verilmiş funksiyanın parametrlərinə hansı şərt verilir?

A) < ai,j,U > ≤ bi

B) [ai,j,cj]i

C) [ai,j,U]j

D) [ai,j,U]=cj

E) hamısı


235. Xətti proqramlaşdırmada < c, u >funksiyanın minimallaşdırma məsələsinin həlli necə yazılır?

A) < c, u*> = < c, u >

B) < c, u >j,uij >

C) < c, u > =cj

D) < c, u > ≤cj

E)həlli yoxdur


236. Nəqliyyat məsələsində daşınmaların dəyəri necə hesablanır?

A) J(u) = cij,uij

B) J(u) = inf cij,uij

C) J(u) = < c, u >

D) J(u) = < c, u*>

E) J(u) = cij,uij= 0


237.Nəqliyyat məsələsində qoyulan tələb hansıdır?

A) uij ≥ 0, i=1...r,j...,p.

B) uij ≤ 0, i=1...r,j...,p.

C) cij = 0

D) cij< 0

E) J(u) = cij,uij = 0


238.Xətti proqramlaşdırmanın ümumi məsələləri hansı sinifə ayrılır?

1. Kanonik 2. Xətti 3. Qeyri-xətti 4. Əsas 5. Dinamik

A) 1,4

B) 1,2


C) 1,2,3

D) 2,3,5


E) 1,2,3,4,5
239. Xətti proqramlaşdırmanın neçə əsas sinifi vardır?

A) 2


B)3

C)1


D)4

E)5
240. J(u) funksiyasının xüsusiyyətlərindən asılı olaraq U*-minimum nöqtələr çoxluğu necə ola bilər?

1.yalnız bir nöqtə

2. 100 nöqtə

3. bir neçə və sonsuz nöqtə

4. heş bir nöqtə, boş çoxluq

A) 1,3,4

B) 2,3,4


C) 1,2,3,4

D) 1,2


E) 1,3
241.Xətti proqramlaşdırmanın əsasməsələsini koordinat müstəvisində həll etdikdə, onda onun həllərinin hansı halları olur?

A) U çoxluğu boşdur

B) U* çoxluğu vardır

C) çoxluqlar kəsişmir

D) həlləri çoxluğu var

E) heç biri


242. Xətti proqramlaşdırmanın əsasməsələsini koordinat müstəvisində həll etdikdə, onda onun həllərinin hansı halları mümkündür?

A) U çoxluğu boş deyil və qabarıq çoxbucaqlıdır

B) U* çoxluğu vardır

C) çoxluqlar kəsişmir

D) həlləri çoxluğu var

E) heç biri


243. Xətti proqramlaşdırmanın həndəsi mənasına görə əsasməsələsinin həlli hansı fiqur ola bilər?

A) çoxbucaqlı

B) düz xətt

C) kvadrat

D) romb

E) dairə
244. Xətti proqramlaşdırmanın həndəsi mənasına görə əsasməsələsinin həlli zamanı yaranan fiqur necə ola bilər?1.məhdud 2. məhdud olmayan 3. Paralel 4. əyri 5.düz xətt

A) 1,2


B) 1.2.3

C)2.3


D)2.3.4

E) 1.2.5
245. Xətti proqramlaşdırmanın əsasməsələsinin həndəsi mənasına görə aşağıdakılardan hansı doğrudur?

1. həlli yoxdur, 2. Yalnız bir həlli var 3. Həlli açıqdir 4. Sonsuz həlli var, 5. Həlli qapalıdır

A) 1,2,4


B) 2,3,4,5

C) 1,2,3,4

D) 1,2,5

E) 1,2,3,4,5


246.Xətti proqramlaşdırmanın ümumi məsələlərində məqsəd funksiyasının aşağı sərhəddi U çoxluğunun hansı hissəsindədir?

A) bucaq nöqtəsində

B) daxilində

C) kənarlarında

D) koordinat müstəvisində

E) heç biri


247. Funksiyanın qradiyenti elə bir vektor adlanır ki, hansı ki, koordinat oxuna olan proyeksiyaları, koordinatlara görə funksiyanın...

A) xüsusi törəməsidir

B) koordinat müstəvisidir

C) inteqrallarıdır

D) sərhəddidir

E) ikinci törəməsidir


248. J(u) funksiyasının xüsusiyyətlərindən asılı olaraq U*-minimum nöqtələr çoxluğu necə ola bilər?

1.yalnız bir nöqtə

2. bir neçə və sonsuz nöqtə

3. yalnız üç nöqtə

4. heş bir nöqtə, boş çoxluq

A) 1,2,4


B) 2,3,4

C) 1,2,3,4

D) 1,2,5

E) 1,3,4
249.Spleks metod daha başqa nə üçün istifadə edilir?

A) bucaq nöqtələr çoxluğunun təyini

B) həllər çoxluğunun təyini

C) xətti proqramlaşdırma üsulları üçün

D) dinamiki proqramlaşdırma üsulları üçün

E)optimal məsələlərin həlli üçün
250. Qradiyent metodla ekstremum axtarışında, addımları necə seçirlər?

A) 10°÷15° fərqli

B) 5°÷10° fərqli

C) eyni bucaqda

D) perpendikulyar

E) paralel


251. Qradiyent metodla ekstremum axtarışı o vaxtacan davam edir ki,....

A) törəmə

B) törəmə yoxdur

C) qradiyent vardır

D) qradiyent mümkün deyil

E) hər biri


252. Hansı funksiyalar üçün Qradiyent metod daha əlverişlidir?

A) sərtetməsi olan

B) törəməsi olan

C) inteqralı olan

D) enməsi olmayan

E) heç biri


253. Relaksasiya metodu məqsəd funksiyasının hansı dəyişməsinə əsaslanır?

A) ən böyük qiyməti istiqamətində

B) proyeksiyanın

C) törəməsinin

D) koordinatların dəyişməsinə

E) heç nəyin


254.Relaksasiya metodunun üstün cəhəti nədir?

A) sadədir və avtomatlaşdırma asandır

B) proyeksiyalar sadədir

C) həlli asandır

D) avtomatlaşdırma çətindir

E) yoxdur


255. Relaksasiya sxemi ilə edilən addımların sayı məqsəd funksiyasının yerləşmə vəziyyətinin koordinat oxlarından asılılığından asılı olduqda bu aşağıdakılardan hansıdır?

A) əsas çatışmayan cəhəti

B) üstün cəhəti

C) ekstremum axtarışı

D) addımların axtarışı

E) hər biri


256. Bu metod optimallaşdırma məsələləri içərisində mühüm bir metod olub, çoxmərhələli və çoxpilləli sistemlər üçündür. Bu hansı metoddur?

A) dinamiki proqramlaşdırma

B) xətti proqramlaşdırma

C) qeyri-xətti proqramlaşdırma

D) klassik metod

E) hamısı


257. Dinamiki proqramlaşdırmada I halda optimallaşdırma kimi bütün mərhələ və pillələrin nəyi götürülür?

A) cəmi


B) hasili

C) inteqralı

D) törəməsi

E) hamısı


258.Dinamiki proqramlaşdırmada II halda optimallaşdırmakriteriyaların nəyi götürülür?

A) hasili

B) cəmi

C) inteqralıD) törəməsi

E) hamısı


259. Qradiyent metodla ekstremum axtarışında, addımları necə seçirlər?

A) 10°÷15° fərqli

B) 5°÷10° fərqli

C) eyni bucaqda

D) perpendikulyar

E) paralel

260. Loqranj vurğu metodunun əsas tənliyi necə verilir?

A) F = Q(x)-

B) F = Q(x)+

C) F = Q(x)+

D) F = Q(x) -

E) F = Q(x)


261.Pontryaginin maksimallıq prinsipinə görə hansı şərt ödənməlidir?

A) J =

B) J = inf

C) J = J

D) J = min J

E) J = J*


262. Dinamiki proqramlaşdırmametodunda Belman prinsipinə görə tənlik hansıdır?

A)


B)

C)

D)

E)


263. Xətti proqramlaşdırmametodu ilə optimallaşdırma məsələsini həll etdikdə nə tələb olunur?

A) məqsəd funksiyası

B) optimal idarəetmə

C) proqramlaşdırma

D) avtomatlaşdırma

E) layihələndirmə


264. Relaksasiya metodunun üstün cəhəti nədir?

A) sadədir və avtomatlaşdırma asandır

B) proyeksiyalar sadədir

C) həlli asandır

D) avtomatlaşdırma çətindir

E) yoxdur


265. Qeyri-xəttiproqramlaşdırmametodu ilə optimallaşdırma məsələsinin həllində nə qeyri xəttidir?

A) məqsəd funksiyası

B) məsələnin özü

C) proqramlaşdırma

D) avtomatlaşdırma

E) layihələndirmə
266. Qeyri-xətti proqramlaşdırmametodu ilə optimallaşdırma məsələsinin həllində nə qeyri xəttidir?

A) məhdudluq şərtləri

B) avtomatlaşdırma

C) məsələnin özü

D) layihələndirmə

E) optimal idarəetmə


267. Qeyri-xəttiproqramlaşdırma riyazi modellərinə görə neçə qrupa bölünür?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 1

E) heç bir


268. Qeyri-xətti proqramlaşdırma riyazi modellərinə görə hansılardır?

1. şərtsiz optimallaşdırma

2. dinamiki optimallaşdırma

3. şərtli optimallaşdırma

4. xətti optimallaşdırma

5. etremal

A) 1, 2

B) 1, 2, 3C) 1,3, 4

D) 1, 2, 3,4, 5

E) 3, 4, 5
269. Real avtomatik idarəetmə sistemində ən azı bir qeyri-xətti xarakteristikalı element olarsa, onda sistem....?

A) qeyri-xəttidir

B) xəttidir

C) avtomatikdir

D) dinamikdir

E) eksponensialdır


270. Aşağı sərhəd necə yazılır?

A) inf J(u) =J*

B) inf J(u) ~J

C) minJ(u) ~J*

D) minJ(u) =J*

E) supJ(u) =J*

271. Qeyri-xətti sistemlər xətt sistemlərdən nə ilə fərqlənirlər?

A) tətbiq üsulları ilə

B) optimallaşması ilə

C) tənlikləri ilə

D) qurluşu ilə

E) heç nə


272. Qeyri-xətti sistemlərin dayanıqlığının öyrənilməsi kimin yanaşmaları ilə əlaqədardır?

A) Lipsitis və Lyapunov

B) Kolmaqonov

C) Furye və Eyler

D) Kolmaqonov və Lipşitis

E) Lyapunov


273. Qeyri-xətti sistemləri tədqiq edərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?

A) qeyri xəttilikləri

B) sistemi

C) elementləri

D) xətti sistemi

E) xətti sistemin rəqsləri


274. Qeyri-xətti sistemlərdə yaranan avtorəqslər nə ilə əlaqədardır?

A) yalnız daxili xüsusiyyətləri ilə

B) xarici təsirlə

C) xarici parametrləri ilə

D) xarici xüsusiyyətləri ilə

E) riyazi modeli ilə


275. Qeyri-xətti sistemlərin yaradılması ehtiyacı nədən qarşıya çıxır?

A) qeyri-xətti elementlərin sadəliyi

B) daha ucuz olması

C) daha baha olması

D) xətti sistemlərin

E) ehtiyac yoxdur


276. Qeyri-xətti sistemlərin yaradılması ehtiyacı nədən qarşıya çıxır?

A) texniki cəhətdən asan qurulması

B) daha ucuz olması

C) daha baha olması

D) xətti sistemlərin

E) ehtiyac yoxdur


277. Qeyri-xətti sistemlərin dayanıqlı haqqında nə demək olar?

1. müvazinət vəziyyəti dayanıqlıdır

2. müvazinət vəziyyəti dayanıqsızdır

3. sistem xəttidir

4. sistem müvazinət olmur

A) 1, 2

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 3,4

E) 2
278. J(u) funksiyasının xüsusiyyətlərindən asılı olaraq U*-minimum nöqtələr çoxluğu aşağıdakılardan hansı ola bilər?

1.yalnız bir nöqtə

2. bir neçə və sonsuz nöqtə

3. yalnız üç nöqtə

4. heş bir nöqtə, boş çoxluq

A) 1,2,4

B) 2,3,4


C) 1,2,3,4

D) 1,2


E) 1,3,4
279. Qeyri-xətti sistemin əsas dayanıqlığını və hərəkətlərini müşahidə etmək üçün nədən istifadə edirlər?

A) faza traektoriyasından

B) tənliklər sistemindən

C) statik xarakteristikadan

D) hərəkət xarakterindən

E) dinamikasından


280. Qeyri-xətti sistemin hərəkətinin seçilmiş koordinat sistemində həndəsi təsvirini xarakterizə edən M nöqtəsinin traektoriyasına ....deyilir?

A) faza traektoriyası

B) faza fəzası

C) faza müstəvisi

D) faza koordinatlar

E) təsvir nöqtəsi


281. Hansı üsul klassik variasiya hesabının imkanlarını artırmış və optimal idarəetmə məsələsini asanlaşdırmış?

A) pontryaginin maksimum prinsipi

B) klassik üsul

C) optimallaşdırma

D) xətti proqnozlaşdırma

E) optimallaşdırma


282. Hemilton funksiyası aşağıdakılardan hansıdır?

A)

B) = fj (x, u)

C) = fj (x, u, t)

D) = λ (x, u, t)

E) H(x,t)=λ (x, t)


283. Hamilton funksiyası qurluşca hansı funksiyaya oxşayır?

A) Laqranj

B) Pontryaqin

C) qeyri-xətti sistemlə

D) xətti sistemlə

E) Lipşits funksiyası


284. J(u) funksiyasının xüsusiyyətlərindən asılı olaraq U*-minimum nöqtələr çoxluğu aşağıdakılardan hansı ola bilər?

1.yalnız bir nöqtə

2.100 nöqtə

3. bir neçə və sonsuz nöqtə

4. heş bir nöqtə, boş çoxluq

A) 1,3,4


B) 2,3,4

C) 1,2,3,4

D) 1,2

E) 1,3
285. Qeyri-xətti sistemlərin keçid proseslərinin tətqiqində hansı üsuldan daha geniş istifadə olunur?A) diskret

B) avtomatik

C) parçalar

D) klassik

E) dinamik
286. Qeyri-xətti sistemlər xətt sistemlərdən nə ilə fərqlənirlər?

A) dinamik xassələrində

B) qurluşu ilə

C) optimallaşması ilə

D) tənlikləri ilə

E) heç nə


287. Xətti proqramlaşdırmametodu ilə optimallaşdırma məsələsini həll etdikdə nə tələb olunur?

A) məhdudluq şərtləri

B) avtomatlaşdırma

C) proqramlaşdırma

D) optimal idarəetmə

E) layihələndirmə


288. Bu metodun əsas mənası məqsəd funksiyasına loqranj vurğusunu daxil etməkdir. Bu hansı metoddur?

A) loqranj vurğu

B) lipsits sabiti

C) dinamiki proqramlaşdırmada

D) xətti proqramlaşdırmada

E) qeyri-xətti proqramlaşdırmada


289. Qradiyentin istiqaməti məqsəd funksiyanın nəyini göstərir?

A) sürətli artması

B) azalmasını

C) yaxınlaşma istiqaməti

D) koordinatları

E) heç nəyi


290. Xətti proqramlaşdırmada hansı halda kanonik məsələ əsasməsələ ilə ekvivalentdir?

A) Au ≤ B, - Au ≤ -bYüklə 1,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə